1. Ristninger fra Tufte i Gjerpen - Fot.: H. H. Holta

 

HELLERISTNINGEN PAA TUFTE VED SKIEN

 

TYDNINGSFORSØK AV DR. JUST BING

 

 

 

Vaart skib og fiendens skib.

 

Denne ristning som hr. konsul H. H. Holta har opdaget og publisert i Historielaget for Telemark og Grenlands aarsskrift for 1923 har særlig interesse ved den motsetning som der er mellem de to skib paa ristningen.

 

Det ene skib er utstyrt med kjøllinje og med relingslinje, med dyrehoder i relingens forstavn og bakstavn, med mast og raa, med ringer ved mast og stavn, med to saaler med kross over skibets høire halvdel og en samling »offergroper« over den venstre. Den andre skibsfiguren har derimot bare en skibslinje under mannskapet med et tilløp til relingslinje i stavnen.

 

Dersom man skulde anta at disse skib var tegnet paa samme maaten, maatte der ligge aarhundreder mellem dem, hvad der paa forhaand er lite trolig. Man maa da heller betragte det ene som en fullt utført tegning av skibet og det andre som et skjematisk riss. Motsetningen mellem dem blir da en psykologisk interessemotsetning. Det som interesserer mig, det som staar mig nær, tegner jeg fullt nøiagtig, det som ikke staar mig nær, tegner jeg bare i løst riss.

 

Øverste ristning paa Tufte
2. Øverste ristning paa Tufte - Fot.: H. H. Holta
Den samme motsetning mellem ristningens forskjellige skib møter vi paa en ristning paa Aamøi, som jeg har forsøkt aa tyde i »Kunst og Kultur« 1912, side 257. Utgangspunktet for min tydning var netop denne motsetning mellem skibene. De øverste to skib har bare en linje under mannskapet, men paa det nederste er skroget helt utviklet, det har baade forstavn og ror, og paa skibssiden staar nogen paafallende tegn, der er gjentatt to ganger, en gang for hver halvdel av skibet, to figurer, nemlig en ring med en prikk i midten og en ring uten slik prikk. Det er vistnok hellige tegn. Jeg har da fremsatt den antagelse at alle tre bemannede skib er krigsskib, at det hele er minnet om en sjøkamp, hvor det nederste utførte skib er »vaart« og de øverste skisserte er »fiendens«. Av disse har det høire bare halvt saa mange menn som det venstre, 11mot 22, og der er en strek over mannskapet paa det høire skib, det synes som de er innelukket, fanget. Antar man at de øverste to skib betegner to forskjellige stadier i begivenhetens utvikling, vil ristningen kunne forklares slik: Ved de guders hjelp, hvis tegn er innrisset paa vaart skib, har vi overvunnet vaare fiender og tatt halvparten av dem tilfange.
3. Nederste ristning paa Tufte. - Fot.: H. H. Holta

Vender vi tilbake til Tufte-ristningen, vil vi kunne forklare den paa tilsvarende maate. Her har vi aa merke at der paa det det skisserte skib er 20 mannskapstreker, paa det fullt utførte bare 12. Det siste er aa betragte som »vaart«, det er beskyt­tet ved de hellige tegn, saalene med kross i, ringene (ogsaa rin­gen ved masten betragter jeg som et hellig tegn, ikke som en antydning av et seil) og »offergropene« over skibets venstre halv­del. Ved denne hellige hjelp har vaart skib seiret over fiendens — saa maa ristningen være aa forklare — skjønt fienden var talrikere enn vi.

 

 

II.

 

Vaart skib.

 

Vi gaar nu over til aa ta nærmere i øiesyn ting og tegn paa det fullt utførte skib, det som vi har ment aa kunne tyde som »vaart« skib. Vi vil der støte paa flere paafallende forhold.

 

Ristning fra Aamøi, Rogaland.

 

Skibet er utstyrt baade med mast og raa. Skjønt jeg tror at ringen ved masten er et hellig tegn og ikke en antydning av seil, betegner mast og raa ganske utvilsomt at skibet er et seil­skib. Derved er det en undtagelse paa helleristningene. Bare paa en eneste helleristning minnes jeg aa ha set skib med seil, slik at det ikke er til aa ta feil av. Det er paa en ikke utgiven helleristning fra Begby ved Fredrikstad, som jeg har set i foto­grafi tatt av hr. lektor Th. Jessen. Skibene er de almindeligste figurer paa helleristningene, men mast og seil treffer man ikke paa dem. De synes alle aa ha været ro-skib. Skibet her paa Tufteristningen maa stilles sammen med skibet paa Begbyristningen og begge maa regnes som de yngste blandt helleristnin­gene, fra en tid da seilskib er kommet i bruk.

 

Likesaa paafallende som skibet i sig selv er, likesaa under lige forhold vil vi møte, naar vi retter vaart blik mot de tegn hvormed de er utstyrt. Der finner vi to saaler, de hører til de almindeligste tegn paa helleristningene. Men her er de merket med kors, og det er noget ganske enestaaende, jeg minnes ikke aa ha truffet noget lignende.

 

Fotsaaler paa helleristninger har man forsøkt aa forklare paa mange forskjellige maater. En antagelse som har været fremsatt er at de skal være soltegn. Nu er korset soltegn, —solens tegn er egentlig et hjul, hvor ekene staar i kors. Man kunde da mene at de som holder paa at fotsaalene er soltegn nu kunde peke paa denne helleristning med de korsmerkede fot saaler og si : Her har vi det avgjørende bevis for at antagelsen er riktig, her ser man begge soltegnene, fotsaalene og korsene, forenet.

 

Imidlertid er denne opfatning at fotsaaler paa helleristnin­gene skal være soltegn, med stor bestemthet gjendrevet av professor A1mgrcn i Tanum Härads Hällrisiningar, og den mang­ler fullstendig støtte ved lignende forekomst av saaler og sko i folketro og folkeskikk. Man kan derfor vanskelig gaa inn paa at det enestaaende utstyr med kors her paa Tufteristningen skal fastslaa skoene som soltegn, man vil uvilkaarlig opfatte forholdet paa en annen maate. Man maa da opfatte de korsmerkede saa­ler som et sammentrengt uttrykk for baade saaler og hjulkors. Risteren skal ha begge to med, men har ikke plass for begge, og saa hjelper han sig paa den maate at han setter de kors­formede hjuleker inn i saalene, som da baade er god for sig selv og fungerer om korsene som de kretsformede hjulrander. Man har altsaa to saaler med kors i, men de skal gjelde baade for to saaler og to korshjul. Naar man ser paa saalene, skal man opfatte dem som saaler, men naar man ser paa korsene, skal man opfatte hele forbindelsen som hjul. Denne forklaring forut­setter at for risteren og hans samtid har tegnenes innebyrd, deres betydning og mening, hat mere aa si enn deres ytre form, at de har kunnet se en ytre form og opfatte den som uttryk for noget annet og mere enn det direkte viser. Det synes aa være et tern­rnelig sent utviklingsstadium, likefrem et forfallsstadium for de religiøse tegns ytre formpreg, hvor de forskjellige symboler smel­ter sammen i ett. Det er med andre ord det stadium, som man i religionsvitenskapen gir navnet synkretisme (sammenblanding).

5. Ristning fra Begby ved Fradrikstad. - Fot.: Th. Jessen
6. Ristning fra Begby. - Fot.: Th. Jessen.

 

I og for sig synes denne opfatning baade kunstig og besværlig, men der er en ting som gjør den mere sannsynlig, og det er at der ved denne forklaring blir et nærmere tilsvar mel­lem vaar ristning og ristningen fra Aamøi, som har et beslegtet motiv. Vi har efter denne omveis opfatning av tegnene paa vaar ristning set at skibet egentlig er forsynet med to hellige ringtegn,

med to korshjul og desuten med to saaler. Paa Aamøiristningen mangler saalene ved det tilsvarende skib, men der fins paa det to grupper tegn, en paa hver halvdel av skibet, og hver gruppe bestaar av en ring og en ring med midtpunkt, der vistnok er aa opfatte som et skivehjul. Ogsaa her har vi

7. Hvitlycke, Tanum i Bohuslen. (Detalj)

saaledes to hjul og to ringer, som det er ment aa skulle være paa Tufteristningens utførte skib. Saaledes svarer disse ristninger til hverandre først ved den motsetning som der er mellem de utførte og de skisserte skib — og efter Aamøiristningen kan det forklares som motsetning mellem »vaart og »fiendens« skib — og dernest svarer de til hverandre ved at de under forskjellige former har de samme hellige tegn i samme antall, om enn anderledes gruppert, som beskyttende tegn paa »vaart« skib. Paa begge ristnin­ger er dette beskyttet ved to hjul og to ringer.
 

Fastholder vi samsvaret mellem disse tegn paa de to ristninger, ser vi straks at vi har forekomsten av dem i to forskjellige stadier. Og det viser sig at paa Aamøi har vi dem i et meget oprinnelig stadium; hjulet har her den primitive skivehjuls-form. Paa Tufte har vi dem i et sent forfallssta­dium; ikke bare er hjulet blit det utviklede ekehjul; men det har

8. Ristning fra Backa, Brastad i Bohuslen. (Hovedgruppen)

ogsaa inngaat en synkretistisk forbinnelse med saalene, som er et hellig tegn av en helt annen art. Vi kan videre trekke den viktige slutning herav at det oprinnelige forhold er at de to tegn, hjulet og ringen, stilles sammen i en gruppe, som den er gjentatt to ganger paa Aamøi-ristningen. Det senere stadium er at gruppene er opløst og at der uavhengig av hverandre fins to ringer og to hjul (to kors paa saalene). Oprinnelig har da rin­gen og hjulet dannet en fast sammensluttet gruppe av hellige tegn. 

 III.

 

Hjulet og ringen .

 

Helleristningenes hovedland er Bohuslen. Paa nistningene her en det sjelden vi finner hjulet og ringen ved siden av hverandre i den oprinnelige gruppering som paa Aamøiristningen; vi skal siden se hvorfor det er saa. Men de forekommer dog paa denne maate. Paa Hvitlyckeristningen, en av de største i det ene hoveddistrikt, Tanum sogn, finnes der midt i hovedgrup­pen, i samme opninnelige form som paa Aamøi, skivehjul og ring, forbundet ved en linje. Det er utelukket at det skal være en vognakse med hjul, de blir aa opfatte som to tegn der er forbundne. (Bill. 7).

 

I centrum av det an­dre helleristningsdistrikt, Brastad sogn, fins de paa en ristning paa gaarden Backa. De staar her mellem nogen hjorter og andre ikke helt bestemmelige dyr, de staar ved siden av hverandre, hjulet er her et korshjul (ekehjul). (Bill. 8).

9. Hvitlycke, Tanum i Bohuslen. (Detalj)
10. Hvitlycke (Detalj)
11. Hvitlycke. (Detalj)

 

Paa Hvitlyckeristningen kan vi ogsaa faa et glimt av disse tegns forbindelse med andre guddomsuttrykk. Der staar sammenbundet en ring, foran den en hest og bak den en mann med den ene haand løftet og med sprikende fingre. Med den andre haand styrer han hesten med tømme, men dette motiv er klos­set og kunstig tilføiet, styrehaanden holdes løftet paa en unatur­lig maate. Stillingen svarer ganske til den frie haands stilling, det er tydeligvis grunnformen. Likeoverfor denne gruppe har vi en bukk, som er vendt mot den. Svarende hertil har vi nedenfor et bukkehode og en ring i forbindelse med hverandre. Løse dyrehoder forekommer ikke ellers paa helleristningene, men overensstemmelsen med gruppen ovenfor gjør det vanskelig aa tvile

paa at tydningen er riktig. (Bill. 9 og 10). Ogsaa paa et annet sted staar mannen med de oprakte hender ved ringen. Han staar over det største skib, vistnok et krigsskib, og han har da faat et spyd ved siden av sig. skjønt han ikke kan haandtere det med sine oprakte, sprikende hender. Ved en­den av spydets skaft er der en ikke fullført ring. (Bill. 11). Av dette kan vi se at ringen dels er forbundet med en hest, dels med en mann med store oprakte sprikende hender, og at de forekommer som det ene ledd i en gruppe mens det andre leddet i den er en bukk eller et bukkehode.

 

12. Ristning fra Kalleby, Tanum i Bohuslen. (Detalj)
13. Ristning fra Litsleby, Tanum.
14. Ritsning fra Lille Borge ved Fredrikstad (Detalj)


Disse forhold vil vi nu søke oplyst og bekreftet fra andre helleristninger og billedmateriale fra bronsealderen ellers.

 

 

Den gaadefulle forbindelse mellem bukk og hest som de to ledd i samme gruppe faar vi oplyst fra en ristning paa Kalleby i Tanum. Over et skib staar forbundet med et hjul, en bukk, og under det staar en hest. (Bill. 12) Bukken er altsaa knyttet til hjulet, og gruppen med de to ledd, bukken og hesten, er et fullkomment tilsvar til de to forbundne størrelser, hjulet og ringen, som vi har funnet paa Aamøiristningen og tydet os til paa Tufteristningen.

 

15. Ristning fra Fossumtorp, Tanum i Bohuslen. (Hovedgruppen)

Forbindelsen mellem ring og hest finner vi bekreftet paa flere helleristninger. De staar ved siden av hverandre paa en ristning paa Litsleby i Tanum, Bohuslen. En ennu nærmere forbindelse mellem dem finnes paa en ristning iaa Lille Borge, Borge, Østfold, hvorav her gis billede efter tegning av professor Gustafson. (Bill. 13 og 14).

 

Vi har saaledes funnet de dyr som hører sammen med vaa­re to tegn, hjulet og ringen. Til hjulet svarer en bukk og til ringen en hest.


Men til ringen har vi ogsaa funnet knyttet en menneskeskikkelse, en mann med oprakte hender og sprikende fingrer. Denne mann finner vi paa ristningen fra Fossumtorp i Tanurn, Bohuslen, hans ene haand er løftet med sprikende fingrer og ved den er festet en ring. Et annet eksempel paa denne forbindelse mener jeg aa finne i et billede paa et lerkar fra Öster Hjerring fra den yngste del av bronsealderen. Øverst er denne gudens skikkelse med de oprakte hender, under ham en ring. Dr. Nord­man som har fremdrat billedet, mener at skikkelsen er denne gudetype. Derimot har Sophus Müller forklart det som at ringen er en sol og mannen med de oprakte hender en adorant, en soltilbeder, som løfter hendene op mot den sol han har nedenfor sine føtter. Men naturligere er dog deri aa se guden med de store hender og hans ring, sva­rende til denne forbindelse paa Hvitlycke og paa Fossumtorp.

16. Lerkar fra Öster Hjerring. Efter "Oldtiden"

 

Uvilkaarlig spør vi efter dette om der ikke ved hjulet fins en menneskeskikkelse forbundet med det slik som ved ringen. Her synes der aa gjøre sig gjel­dende en dobbelthet. Paa Nedre Solberg, Skjeberg, Østfold, finner vi en mann som i den ene haand fører et hjul og i den andre en hammer. Og dertil synes aa svare billede av en mann med mere eller mindre utpreget bukkehode — undertiden staar bare hornene igjen —, som fører en eller to

17. Ristning fra Nedre Solberg i Skjeberg (Hovedskikkelsen)

hammere. Den fins paa flere ristninger i Bohuslen, og paa Kjøbenhavns museum er der en knelende mann med horn, som efter en garnmel katalognotis skal ha ført en hammer den gang figuren blev funnet. Paa den andre side finnes der ved hjulet to skikkelser, en stor og en liten, og den lille mangler i rege­len, men ikke altid, den ene arm eller den er avkuttet; dette er ikke tilfelle paa det mest utpregede eksempel, ristningen fra Norre Trättelanda, Tanum, Bohuslen. Bare en eneste gang har jeg truffet disse to forskjellige menneskelige ækvivalenter til hju­let forenet. Paa skibet fra Bjørnstad, Skjeberg, Østfold, er den store hammermann fulgt av en liten, hvis ene arm er defekt, det sees av professor Gustafsons teginng, skjønt han selv har trodd den skulde finnes forlenget til normal størrelse Dette tilfelle er vel aa betragte som en sammenvoksning av to størrelser over hvis identitet man er blit klar. Forholdet er vel slik at de har eksistert hver for sig, før de her er blit sammenført. Vi kan da si, at hjulets menneskelige ækvi­valent dels er en mann med en eller to hammere, dels en stor mann med en liten følgesvenn. Hvem der av disse er den oprindelige, er vanskelig aa si, formodentlig er det hammermannen, men sikkert er det ikke.

 

18a, b og c. Ristning fra Löfåsen og Ryk, Tanum, Bohuslen. (Detalj)

Den berømte ristning paa Aspeberget i Tanum, Bohuslen, gir os nærmere oplysning om disse guder. Denne ristning er merkelig derved at den er saa klart ledd-delt. Ganske utpreget fremtrer i midten skibsgruppen, 3 store høvdingskib foran og 15 mindre skib bak, opstillet i rekke som ved en flaaterevy. Foran dem, som ledende for det hele skibstog, staar vaar Gud med de store hender i en besynderlig skikkelse, med en umaa­telig fremstikkende phallos, der foran er merket med et hestehode. Hele skikkelsen er saa avvikende fra en normal menne­skeskikkelse at den i sig selv forlanger aa forklares som et overnaturlig vesen og i sig selv reiser protest mot Sophus Müllers antagelse at den nordiske bronsealder ikke kjenner guder i menneskeskikkelse. Vi er da saa heldige at vi kan sammenføre dens to karakteristiske trekk, de store hender og hestehodet, med størrelse som er os kjent. Vi har jo vist at der til ringen svarer en mann med store oprakte hender og desuten en hest. For begge deler i forening gir denne gudeskikkelse uttrykk. Svarende til

19. Ristning fra Norra Trättelanda, Tanum i Bohuslen.

skibsgruppen har vi ovenfor en stor »fredelig« gruppe med pløier og med kvægdrivcr. Og som vaar gud med de store hender staar ledende foran skibsgruppen, staar foran denne fredelige gruppe den store og den lille mann med hjulet mellem sig, slik som vi allerede kjenner dem. Over det hele svever en gudinne, som er forbundet med en rund skive onigit av »gafler«. Denne skikkelse er meget vanskelig aa forklare og den vedkommer ikke tolkningen av Tufteristningen. Nu er det interessant at ved kampgruppen nederst paa Aspebergsristningen er gudetegnene gjentat, øverst den merkelige »gaffelskive« og nedenunder hju­let. Dette er dog bare bevaret som brudstykke, og omkring det er der en ring, hvad det ikke har ovenfor, hvor det staar mellem den store og den lille mann. Men nedenfor er der ikke noget som svarer til guden med de store hender, og hvis tegnene ved kampgruppen svarer til gude­skikkelserne ovenfor, maa man slutte at ringen omkring hjulet er det som svarer til ham. Nu har vi tidligere set at denne gud svarer til ringens tegn, saa det blir vanskelig aa tvile paa at dette forhold er rigtig iagttat. Vi ser da at ringen og hjulet kan inngaa en nærmere forbindelse, slik at de danner en eneste figur, hvor ringen er lagt utenom hjulet. Denne figur finnes ofte paa helleristningene, det smukkeste eksemplar er vistnok paa en ristning i Krapperup park i Skaane. Og vi har med denne forekomst forklaring paa den merkelighet at ringen og hjulet ved siden av hverandre er en forholdsvis sjelden forekomst paa de bohuslenske helleristninger.

 

20. Aspebergristningen, Tanum, Bohuslen.


Vi    ser paa denne helleristning at man har git guderne forskjellig virkekrets, at man har lagt akerbruk og fædrift un­der hjulets guddommer, mens guden med de store hender er blit leder av flaaterevyen, som krigsgud eller som sjøfartens gud, kanske som begge deler i forening. At han er krigsgud, kan

21. Figur av bronse. Kjøbenhavn.

vi ogsaa skjønne av at han som vi saa, paa Hvitlycke har faat et spyd ved siden av sig. Paa en annen ristning fra Brastad, den saakallte »Skomakaren« har han faat en øks. Men begge deler er senere tilføielser til de oprakte sprikende hender. Spydet er stillet ved siden av ham, han kan ikke holde det. Øksen cr simpelthen sat ovenpaa hans haand. Han kan saaledes ikke oprinnelig ha været nogen krigsgud. Men siden fører han paa regelmessig maate baade spyd og øks. Paa en ristning fra Litsleby i Tanum, hvor han kalles for »giganten« eller »kjem­pen« - det er den største av alle mannsflgurer paa hellerist­ningene - svinger han spydet. Og paa en ristning fra Flyhov ved Kinnekulle holder han øksen. Men paa Litsleby er den andre haanden rakt i veiret paa en underlig maate og paa Flyhov spriker den andre haand med umaate­lig lange fingre, saa vi kan skjønne at begge skikkelser er varianter av vaar gud med de store hænder.

22. Ristning paa Bjørnstad. (Skibets for- og agterstavn. - Efter Gustavsen

 

Opfattes han paa Aspebergsristnin­gen som skibenes guddom saa har vi noget tilsvarende dertil i at ringene paa Tufteristningen er anbragt paa masten un­der raaen og paa bakstavnen, de særlig viktige punkter for skibsstyringen, mens de korsmerkede saaler ikke synes aa ha faat nogen særlig plass.

 

Men der synes ikke i denne guds attributer, de store oprakte hender, hesten og ringen, aa finnes noget som skulde sette ham i særlig forhold til skibene. Saa det er trolig at heller ikke denne funksjon er oprinnelig for ham.

 

Samtidig med at gudene faar hvert sit »departernent«, er de ved kampgruppen samlet i et eneste, men sammensat tegn, hjulet med ring omkring. Vi ser derav at man ikke kan bestemme gudene efter deres virkekrets, deres »departement». —          det kan veksle efter behovet. Disse »to og en halv« guder danner en sluttet gruppe. Derfor er det sannsynlig at hjulet med ring om er tegn for den hele gruppe, slik som vi finner den paa en merkelig ristning fra Backa utmark i Brastad. En stor gud hever paa to stenger hjulet med ring om, ved siden av ham staar en mindre, som er helt armeløs. Paa den andre siden av en saale staar som det andre ledd i gruppen en mann hvis armer løper ut i hester, det er en ny form av vaar hestegud.     

23. Ristning fra Krapperup park, Skaane

  

 

24. Skomakaren, Brastad i Bohuslen.
 

Den interessante forekomst av vaare to størrelser finnes dog paa det merkeligste religiøse monument fra hele den nordiske bronsealder, den berømte solvogn fra Trundholm paa Sjælland. Paa en vogn med seks hjul staar hjulet orna­mentert, forgyllt paa den ene side, og foran det hesten. De har været forbundne, som det sees av rester av hemper paa hjulets rand og paa hestens hale. Der kan her vistnok ikke tvi­les paa at hjulet er et solbillede, og vi faar derved bestemt de med hju­let forbundne skikkelser som vi har funnet: de er solguddommer. At dette er riktig, derfor har vi et bevis i at de samme skikkelser forekommer ved et annet soltegn, spiralen. Paa en ristning fra Ba-cka i Brastad, Bohuslen, har vi under en dobbeltspiral den store og den lille mann, den lille er enarmet. Paa den andre siden av en saale staar en hest. Gruppens ordning svarer til den omtalte gruppe paa den nærliggende ristning fra Backa utmark, men der har vi istedenfor hesten en mann hvis armer løper ut i hester.  

Uvilkaarlig kommer vi til aa spørre: hvem er solgudens lille følgesvenn. Og her gir helleristningene iallfall et vink. Paa den berømte Kivik-grav i Østskaane, har vi paa en av hellene (no. 4 Nilsson) solens billede alene, mens paa en annen helle (no. 6 Nilsson) solen har maanens sigd over sig. Det er solen forbun­det med nymaanen. Sva­rende hertil har vi paa den store ristning paa Løkeber­get, Foss, Bohuslen, et hjul og ved siden derav en rund uthu­let skive. Hjulet er rimeligvis solen og den runde skive fullmaanen. Man kan efter dette vel anta at solgudens lille følgesvenn em maanens gud. Et særtrekk ved ham er at han for det meste, om enn ikke altid, er enarmet eller har den ene arm avkuttet.

25. Ristning fra Litsleby, Tanum i Bohuslen.

 

I almindelighet opfatter man solvognen fra Trundholm slik at hesten drar hjulet, solens hest drar solens hjul, og man henviser til forbindelsen mellem hempene paa hestens hale og paa hjulets rand. Men naar hempen staar paa hjulets rand, kan ikke hesten trekke hjulet, det vilde velte ved første skritt. Har det været meningen at det skulde være slik, er det iallfall fremstillet paa en maate, saa det blir mekanisk umulig. Imidlertid gjør billeder med samme motiv paa helleristnin­gene og ellers det usannsynlig at det overhodet er ment at det skal være slik. Paa Helleristningen fra Løberg, Gjerpen, Telemark, er der ingen forbindelse mellem hesten og hjulet. Paa ristningen fra Nes-Aune i Nordtrøndelag, er hesten saa liten i forhold til hjulet, at om den vilde forsøke paa aa trekke det, vilde den bli knust. Og paa krukken fra Morlungo i Norditalien staar hjulet foran hesten. Vi blir saaledes av selve sammenhengen drevet til aa anse hjulet og hesten paa Trundholmsvognen for sideordnede størrelser, og da har vi i den vaare to hovedstørrelser, solens guddom og hesteguddommen hjulets og ringens guddommer.   

 

26. Solvognen fra Trundholm

IV.

 

Solguden og hesteguden

 

Vi skal nu undersøke utenfor helleristningenes og den nordiske bronsealders krets forekomsten av de størrelser vi har funnet: solens hjul, dens dyr bukken, dens gud med en eller to hamrer, dens forbindelse med en mindre maaneguddom, og saa hesteguddommen, hvis tegn er ringen og som i menneskeskik­kelse er en mann med store oprakte hender.

 

27. Ristning fra Flyhof, Kinnekulle.
28. Ristning fra Backa utmark, Brastad i Bohuslen (Detalj)

Det nærmeste tilsvar er her en hel rekke smaa bronsefigurer fra Rusland, navnlig Sydrusland, med store oprakte hender. De er sammenstillet med den tilsvarende figur paa helleristningene fra Bohuslen av Hoernes i hans Urgeschichte der Kunst. Hans opfatning av skikkelsen er vaklende. Han mener det er en mann i den fra oldtiden kjente tilbedende stilling med hevede hender, en adorant. Imidlertid har vi set at paa helleristningene har denne skikkelse former som er saa avvikende fra det normale, at den maa forkla­res som et overnaturlig vesen, som en gudeskik­kelse. Og Hoernes er heller ikke fremmed for denne opfatning. Ved enkelte av de russiske figu­rer er henderne forbundne

29. Ristning fra Backa, Brastad

med hodet, og Hoernes mener at en slik figur kunde være oprindelsen til den keltiske gud Kernunnos, hvis hode bærer hjortehorn. Denne gud har ogsaa ringen til sit attribut, og derfor forekommer denne sammenheng os overveiende sannsyn­lig, for vi har jo funnet at ringen svarer til guden med de store hender. Men den keltiske gudeverden er saa ukjent at vi ikke skal innlate os nærmere paa den.

 

I Rusland, hvor disse billeder er funnet, bodde i oldtidcn skytherne, og Herodot (IV 59) forteller at skytherne som sin højeste gud dyrket en guddom, som han setter lik med Histia ( Hestia, romernes Vesta) arneildens guddom. Tør vi tro at disse figurer er billeder av denne ildguddom — Herodet sier rigtignok at skytherne ikke hadde gudebilleder, men disse smaa figurer kommer vel ikke i betraktning ved saken — saa har vi en forklaring av selve skikkelsen. Er det en oprinnelig ildguddom, maa de oprakte hender betegne flammer, hvad der i sig selv maa sies aa være ganske rimelig. Vi saa at denne guddom paa helleristningene fik en annen virkekrets, han var sjøgud eller krigsgud — men vi kunde ikke derav forklare oprin­nelsen til skikkelsens form.

 

30. Ristning fra Løkeberget, Foss i Bohuslen (Detalj)

En merkelig ildgud finnes blandt indernes eldste guder. Det er guden Agni — navnet svarer til det latinske ignis — ild. Hans dyr er en hest. Naar ilden blev tendt, førte man frem en ung hest, vendte dens hode mot ild-tendingen og ropte: »Sammen med Agni bli født, o Agni! At hans dyr er en hest, stemmer med hvad vi har set paa helleristningene. Imidlertid er denne Agni ikke bare ildgud, han raar for folks og fes trivsel, for kvinners fruktbarhet, for menns kraft og deres sejr over sine fiender. Forholdet synes aa nærme sig til hvad vi har set paa helleristningene, hvor denne skikkelse synes aa være dyrket som krígsgud. Den annen hovedgud hos inderne er Indra, himmelguden, og hans dyr synes aa være en bukk hvad der stemmer med helleristningene. Desverre kjen­ner jeg ikke billeder av disse guder hos inderne.

31. Ristning fra a) Løberg, Gjerpen, b) Nes-Aune, Nordtrøndelag, c) Morlungo, Nord Italia.

 

Vi har saaledes funnet de store hender og hesten, som er paavist som denne guds attributer, i forbindelse med en oprinnelig ild-gud. Det vilde da være interessant, om noget tilsvarende kunde paavises ved guddommens tredje attrìbut, ringen. Helleristningene selv gir mulig en antydning i denne retning. I en tapt, men nylig

32. Bronse fra Sydrusland.

delvis gjenfunnen ristning paa Kivikgraven i østre Skaane, nr. 8 Nilsson, staar i en ring to menn som foretar noget med en bøile over en stang, utenfor ringen staar en mann der rekker hendene besvergende ut mot det som skjer innenfor ringen. Jeg har forklart dette som en rituell ildtending, og forklaringen er blit antat av arkæologene. Professor Eitrem har i sin bok Opferitus und Voropfer der Griechen und der Römer vist at hellige handlinger blir omhyggelig innkretset, og videre har han paavist at en ring kan inntræ som tegn isteden for

33. Ristning fra Kivik, Skaane. - Efter Nilsson.

en omkretsning. Nu er den rituelle ildtending en ganske særlig hellig handlìng, vi har melding om at der ved pest o. 1. blev tendt ny ild; da maatte ilden slukkes paa alle gruer i grenden. At ringen kan bety det samme som innkretsning, derpaa synes vi aa ha et vidnesbyrd fra helleristningene. Paa en ristning fra Ordrup, Sjælland, nu i Kjøbenhavns museum, staar to menn og rekker hendene op og ut mot hverandre, mellem sig har de en ring. De synes aa svare til Kivikgruppen, hvor de to staar innenfor ringen. Det blir da mulig aa anta at ringen ved denne gud skal være tegn for den innkretsning, hvormed den høitidelige ildtending blev omgit. Nærmere bestemt er ikke denne antagelse, men den aapner en mulighet for ogsaa aa føre ringen tilbake som tegn for en oprinnelig ildgud. Imidlertid viser forholdet hos inderne at denne oprinnelige ildgud har faat en annen virkekrets og en annen betydning, og paa helleristningene ser vi at han er blit brukt som krigsgud og som skibenes beskytter, altsaa mulig som sjøgud.

 

Vaar bronsealder har saa mange berøringer med Grækenlands mykenske kulturkrets at det vil være særlig viktig aa undersøke om vaare guder, deres tegn og deres dyr, gjenfinnes her. Og her kan jeg som for Grækenlands følgende tid, den helleniske, for solgudens vedkommende støtte mig paa Montelius’s berømte undersøkelse om solgudens øks og Thors hammer (i Svenska Fornföreningens Tidskrift bind 10). Jeg bare

34. Cernunnos. Efter G. Wilke.
35. a) Detalj fra Lille Kivik i Skaane. b) Detalj fra Ordrupstenen, Sjælland.

henviser dertil; at solgudens dobbeltøks her svarer til hammeren i Norden (Thors hammer) er der tilstrekkelig godtgjort. Vi skal her se nærmere paa enkelte billeder. Over gudens dobbeltøks staar sol og maane paa et seglstensbillede som synes aa forestille overrekkelse av offergaver til prestinnen som sitter under et tre. Paa en annen seglsten har vi billedet av sol og maane og ved dem en haand med sprikende fingrer. Paa en annen seglsten staar solgudens dobbeltøks med hjulet og over det to oprakte hender, der dog kan være palmeblad. Paa et lerkar fra Phyla, kopi paa Melos - har vi en sol og under den en mann med den ene haand oprakt, den andre er borte. Det kan dog være en soltilbeder i den kjente adorantstilling. Imidlertid taler herimot at vi paa et lerkar fra samme sted har en skjematisk fremstilling av en manns overkrop uten hode med oprakte hender. Vender vi os nu til dyreformen, saa har vi paa en mykensk vase fra Cypern en dobbeltøks, en hest og en fugl, nærmest en stork. Paa en sylinder, ogsaa fra Cypern, har vi en bukk, ved og under den dobbeltøkser, solgudens tegn. Paa ryggen av den sitter en fugl, over den en hund. Paa en annen sylinder staar to menne­sker ved en offerhandling Paa deres høire side staar en bukk, her med et kors under, over den en hund. Paa et sølvbaand fra Syros staar en hund (neppe en hest), en solskive og en fugl.

 

36. Seglsten fra Mykenæ. Efter Hoernes
37. Seglsten fra Mykenæ

Her kan vi nu paavise at fuglene hører med til en gudinne. Vi har flere eksempler paa en slik gudinne med fug­ler (duer) om sig og paa en terrakottafigur fra Bøotien har hun billede av storker paa maven. Fuglene skal vel høre til hende som hendes dyr, enten det er duer eller storker.  

 

Bukken synes aa være solgudens dyr. men vi har eksempel paa at han ogsaa har et annet dyr, nemlig oksen. Der er funnet oksehoder av gull med dobbeltøks mellem hornene i graver fra Mykenæ, og slike hoder med øks over er ogsaa avbildet paa en mykensk vase fra Cypern. Man kan vel forklare solgudens forhold til okse og bukk slik at hans ringere offerdyr er bukken, det høitideligere oksen. Mulig er paa samme maate den andre guddoms ringere offerdyr en hund og hans høitideligere offerdyr en hest.

 

38. Seglsten fra Mochlos.
39. Lerkar fra Phyla, kopi paa Melos.

Vistnok er der i disse billeder ikke noget avgjørende vidnesbyrd men de aapner dog en mulighet for at vaare guddom­mer finnes som tegn og som dyr, den ene guddom mulig ogsaa i menneskeskikkelse innenfor den kretisk-mykenske kulturkrets.

 

Gaar vi til Grækenland i den hellenske tid, har Montelius paavist hammeren som himmelguden Zeus’s tegn, Paa en mynt fra Elis staar paa forsiden Zeus’s hode og paa baksiden tre hammere i krets. En annen mynt har paa baksiden tre tordenkiler, saa hammeren synes aa være opfattet som tordenvaaben. Zeus fører sit gje­teskinnsskjold, sin Ai­gis. Efter en myte skal det være laget av skinnet av gjeten Aiga, hvormed nymfen Amaltheia opfødte Zeusbarnet —

40. Krukke fra Phylakopi. Efter Hoernes.

efter en annen sagnform var Amaltheia selv  en gjet. Man ser i disse sagn tydelig et forsøk paa aa skaffe forbindelse mellem guden som dyr, bukken, og guden som menneske.  

Den andre hovedgud­dom hos hellenerne er sjøguden Poseidon. Hans dyr er hesten. Han kalles Hippios, hestegud, og avbildes som styrende et spann hester. Dyret er her trykket ned, underordnet mennesket. Slik er forholdet i den nordiske gudelære, hvor Thor kjører med bukker. Men paa hellerist­ningene er dyret sideordnet med mennesket. Mulig kan man se en mere primitiv Poseidon, uten vogn, i et billede som forekommer flere ganger paa vaser fra Dipylontiden, den eldste hellenske tid. Vi ser der en mann som leier to hester og under hver av dem er en fisk. Fiskene maa bety hav, og den som leier hester over hav er neppe nogen annen enn sjøguden Poseidon. Denne skikkelse svarer til billedet av hesteguden hvis armer løper ut i hester paa ristningen fra Backa utmark i Brastad. (Bill. 47 a og 47 b).

 

Poseidon fører en trefork, og det kan synes fristende aa ville utlede den av en oprakt haand. Virkelig finnes der blant gamle Poseidons­billeder eksempler paa at forken er femtannet. Men det kan være en sekundær utvikling og ikke et levn fra at forken var haand. Jeg maa inntil videre la denne antagelse staa som gjetning.

41. Mykensk vase fra Cypern.

 
Gaar vi fra hellenerne til romerne møter vi en religion uten mytologi. Men romernes offerkult gir vidnesbyrd. Deres himmelgud er Jupiter. Til ham ofres der paa Kapitol. Og her har vi et forhold som svarer til hvad vi har ment aa kunne slutte av de kretisk-mykenske billeder. Der ofres til ham baade okse og bukk, bukken er det ringere offerdyr, oksen det høiti­deligere. Paa aarsfe­sten, naar konsulene tiltrer sit embede, blir der til Jupier ofret en hvit okse. Men hver maanet, paa den dag som er helliget Jupi­ter, paa Idus, den 13. eller 15. i maaneten, blir der ofret en hvit bukk til ham. Romernes andre hovedgud er Mars. For ham holdes der veddekjørsel ved oktoberfesten, og den seirende vogns høire hest blir ofret til Mars. Den kalles for »oktoberhesten« og det sies uttrykkelig at den blir ofret for aarsvekstens utfall. Mars som siden er krigsgud synes da oprinnelig aa ha været frugtbarhetsgud.

42-43. Seglstene fra Cypern.

 

I Norden lar vaare guder sig føre ned over tiden ved et enkelt funn. Paa en krukke fra Borgstedfeld i Holsten fra før-romersk jernalder, har vi vaar gud med de oprakte hender, han er fremstillet liggende, vistnok for plassens skyld. Sammen med ham finner vi en bukk, den andre hovedguddoms dyr.
 
Med dette funn nærmer vi os den nordiske oldtid. I sin almindelighet kan vi vel her si at vi har gjenfunnet en bukkegud i den senere Thor og en hestegud i den senere Frøi, hestenes skytsgud, avløst som saadan av den kristne helgen St. Stefan. At vi gjenfinner dem her er ikke underlig og ikke noget særegent for Norden, for vi har gjenfunnet dem i de andre indogermanske folks store hovedguder. Vi har hos de andre set flere eksempler paa at guden og hans offerdyr er ett og det samme. Efter Frazers forklaring i hans store verk The Golden Bough er opfatningen oprinnelig den, at det er guden selv som blir ofret. Vil man feste lit til en saa sen kilde som Snorres Heimskringla, nevnes der i Haakon den Godes saga kap. 16 at sauer og hester var offerdyr ved blotgilderne.

44. Sølvband fra Syros.

 

Men her blir saa spørsmaal om vi kan komme saken nærmere og finne tydelig forbindelse mellem helleristningenes gude­billeder og de senere nordiske gudeskikkelser. Nordiske gude­skikkelser har Axel Olrik paavist paa Gullhornene, som av Montelius settes til omkr. 300 eller første halvdel av 4. aar­hundre efter Kristus. Her har vi en gud med en bukk, som maa være Thor, men han fører en øks, hvad der er fremmed for Thor, og mulig skyldes keltisk innflytelse, som man ogsaa ellers sporer paa Gullhornene. Der er ogsaa en hestegud, han fører en kornsigd. Kornsigden er mulig en omdannelse av denne guds øks til et mindre krigersk redskap. Der er nemlig her trengt inn en ny gud i Norden, Odin, og han har faatt hestegudens andre attributer, spydet og ringen, saa han er vistnok krigsguden her.

 

45. Oksehode med dobbeltøks i gull fra Mykenæ. Efter Hoernes.

Nærmere kommer vi dog saken paa en annen vis. Axel Olrik har vist at laan fra den nordiske gudelære hos lapperne viser tilbake til en tid som er eldre enn vikingetiden. Hos lapperne har vi en gudegruppe som er os fremmed, skjønt vi kjenner dens enkelte størrelser. I 1688 stod en lap for svensk prosteret og forklarte at han dyrket tre gu­der, Thor, Thors engel eller tje­ner og Verdens Mann eller Verdens Gud. Det var hans fedrene guder, og da han ikke vilde fornegte dem. blev han henrettet. Thor kjenner vi, hans tjener er Thjalve eller Loke og i Hymiskvida er hans følgesvenn Tyr. Verdens Mann kaller lapperne sin frugtbarhetsgud, hans andre navn Ver­dens Gud, er det gamle veralðar goð, svearnes navn paa Frøi.

46. Av mykensk vase fra Cypern.

 

Nu er det saa heldig at vi paa tegninger av gamle lappiske runebommer har billede av disse lappeguder. Verdens Mann har paa den ene sidd et renhorn, den andre haand holder en hakke. Paa en eldre skjema­tisk tegning ser vi at den ene haand er omdannet til et renhorn, hakken i den andre er skrumpet inn til et litet kors, mulig omdannet til et kristelig kors. Fastholder vi at den ene haand er blit til renhorn og at den andre holder en hakke, da lar skikkelsen sig trekk for trekk føre tilbake til den form av vaar gud med de store hender som vi finner paa ristningen fra Flyhof paa Kinnekulle. Den ene haand med de lange sprikende fingrer er blitt til renhorn, den andre haands øks er omdannet til hakke. Billedets ytre form er bevart, mens dets innhold er omdannet; der er tydelig sammenheng mellem disse billeder, skjønt der ligger 2500 aar mellem dem. Dette blir klarere, naar vi ser hen til en nordisk gudemyte. Snorre forteller at Frøi hadde skjenket bort sit sverd og drepte Bele med bare hender eller med hjortehorn. Dette er en myte som er skapt for aa forklare et eldre billede. Den vaabenløse Frøi er tydelig vaar gud med de oprakte hender naar Frøi dreper Bele med hjortehorn, sva­rer det til at den ene haand hos lappernes Verdens mann er blit til renhorn. Vi gjenfinner saaledes paa forskjellig sted hver av de varianter som vi har funnet paa helleristningene i billeder av denne gud.

47a. Vasemaleri fra Dipylon, Grækenland.

 

Lappernes Thor har to hammere, den nordiske Thor har bare en. Men helleristningenes hammergud fører baade en og to hammere. Lappernes Thors tjener er enarmet, det er ogsaa paa helleristningene solgudens lille følgesvenn som oftest. Av Thors tjenere er i nordisk mytologi Tyr enarmet (han kalles for einhenðr). At Tyr er maanegud, som vi har antatt om solgudens følgesvenn paa helleristningene, derom har vi mulig et minne i at han kjemper

47b. Detalj fra Backa utmark, Brastad i Bohuslen.
48. Lerpinax fra Korinth.

med Maanegarm i Ragnarok, skjønt Axel Olrik vil forkaste denne myte som uegte. At han oprinnelig er maanegud kan sees av at han hos germanerne er tingets gud, hans ukedag heter paa tysk baade Diestag og Dingstag, det almindelige Dienstag er en blanding av begge deler og germanerne holdt ting ved fullmaane og nymaane efter Tacitus Germania, kap. II. Men han er blitt selvstendig gud. Som tinggud er han blitt krigsgud, for tinget er hos germanerne vaabenting, han er ogsaa blitt folkets stamfargud og en stor gud. Man kan jo bli alt mulig naar man først er blitt politiker, og slik er det gaatt med tingguden ogsaa. Sin største karriere har han dog gjort i det 19. og 20. aarhundre efter Kristus, da er han blitt filologenes ynd­lingsgud, de har efter hans navn villet gjøre ham til den urgermanske Zeus. Den eldste efterretning om germanernes gudsdyrkelse har vi hos Caesar, omkr. 50 før Kristus. Den lyder saa: »Til guders tal regner de bare dem som de ser og som de tydelig faar hjelp hos, Solen, Ilden og Maanen, om andre har de ikke en gang hørt tale«. Maanen er her blit selvstendig, men ellers svarer det til de guder vi har hatt for oss paa helleristningene. I Ilden gjenkjenner vi vaar Gud med de store hender, som vi har gjenkjennt ham som ildguddom hos skytherne og hos inderne.

49. Krukke fra Borgstedfeld, Holsten. Efter Hoernes.
50-51. Lappernes verdensgud (Waralden Olmay). 50 efter Nærømanuskriftet, 51 efter Rudbecks Atlantica.

 

 

 

 

Saaledes har vi paavist at disse tegn, ringen og hjulet, som forekommer paa det ene, fullstendig tegnede skib, »vaart skib«, paa ristningen fra Tufte og paa ristningen fra Aamøi, er tegn for de to store guder som vi gjenfinner hos alle de indogermanske hovedfolk, og som oprinnelig synes aa ha været himlens eller solens gud og ildens gud. Men den sidstes virkekrets synes aa ha været meget omskiftelig. Nogen forklaring av dette kan vi ikke gi her.

 

52. Thor og Thors tjener paa lappisk runebomme. Efter Rudbecks Atlantica.

 

 V.

 

Saaletegnene.

 

Vi har tilbake aa forklare de to saaler paa »vaart« skib. Vi har før omtalt at den opfatning at saaler er soltegn er avgjørende tilbakevist, og at vi ikke kan anse de to korsmerkede saaler for annet enn en sammenblanding av saaletegnet og hjulet, som er solens tegn. Uavhengig av korsene, der maa opfattes som soltegn, har vi da aa redegjøre for betydningen av saaletegnet.[1]

 

Nu er saaletegnet et av de aller almindeligste paa helleristningene og der fins billeder av saaler over hele verden fra Indien til Amerika. Spørsmaalet om deres betydning hører da til de mest diskuterte, og der har gjort sig gjeldende forskjel­lige opfatninger.

 

Rektor Coll har sat saalebilledene i forbindelse med helsko, som skal bindes paa de døde (Gisle Surssons saga kap. 14) og denne opfatning er optat av dr. Ekholm, som i det hele vil forklare helleristningene ut fra dødskulten.

 

Folket ser i disse billeder av saaler »gudernes fotspor«. I Jødeland gjelder de for Kristi fotspor, i Indien for Buddhas. Og hertil har man funnet en forklaring som setter denne opfatning inn i en akerbrukskult. I Hvite-Rusland har man en personifikasjon av vaarguddommen, Jarilo - av jar — vaar —. En pike blir klædt ut som Jarilo. Denne Jarilo opfordres i en sang til aa dra omkring paa akrene, saa at seden kan vokse der og menneskene trives. Hvor Jarilo gaar frem med nakne føtter, der vokser kornet tett, og der hvor han lar sit blikk hvile, der staar seden frodig. Fra 1857 har man i Solferino opbevart en bronseplate med Napoleon III’s fotsaale til minne om at han satte sin fot paa heden der for aa gjøre den frugtbar.

 

En annen tradisjon anføres av Wallace fra Skotland og Irland. Her setter den nye husbonde paa gaarden sine føtter i slike uthugne saaler (skosaaler og nakne fotsaaler) og gir derved tilkjenne at han vil vandre i sine fedres fotspor og øve rett og skjel. Hermed har jeg sammenstillet Gulatingslovens kap. 58, hvor den gamle skikken ved ættledning blir skildret. Der lages en sko av en treaars okses forben og den settes ved et kar med øl. Først stiger saa i skoen den som leder i ætt, saa den som blir ledet i ætt, og saa alle ættmenn som samtykker i ættledingcn. Sko eller saale synes her aa være et slags tegn for ætt eller stamme.

 

At skoen har denne betydning i folketroen har man flere vidnesbyrd om. Særlig aa merke er den bestemmelse hos jøderne (5. Mosebok, kap. 25, vers 7 ff.), at om en bror ikke opfyller sin ætteplikt og gifter sig med sin barnløse brors enke, saa skal hun i de eldstes nærvær dra skoen av hans fot og spytte ham i ansiktet, »og hans navn skal kalles i Israel: dens hus hvem skoen er avdragen «, — det vil tydelig si : den som er utstøtt av sin ætt. Den rolle som brudens sko spiller ved bryllupet har vistnok hensyn til hendes overgang til en ny ætt. Og det er vel mulig at de dødes helsko er aa opfatte paa samme maate, at ætten ved sit tegn, skoene, vil bevare sine døde for sig.

 

Ætt og frugtbarhet er beslegtede begreper, saa de to betydninger nok kan ha samme rot, uten at jeg tør uttale mig nærmere herom.

 

Paa helleristningene synes saalene av og til aa være brukt som bindeledd mellem guddommene i en gudegruppe (se billede nr. 27 og 28). Det kan vel være aa opfatte slik at gudene samles om ættens eller frugtbarhetens tegn. Mulig kan en slik bruk ha budt overgang til at saalene er blitt forenet med den ene guddoms tegn som her paa Tufteristningen. Men en slik forening betegner dog et senere stadium, hvor synkretisme, sammenbianding har gjort sig gjældende.

 

------------------------------

 

Det er et interessant sammentreif at Tufteristningen baade i ytre og i indre henseende peker paa et sent stadium innenfor helleristningene. Den hører til de ytterlig sjeldne helleristnin­ger som viser billede av seilskib. Og den er ganske enestaaende ved foreningen av kors og saaler, hvad der maa betraktes som et synkretistisk forfallsstadium i helleristningenes religiøse tegnsprog. Tufteristningen maa derfor sikkerlig høre til de aller yngste blant helleristningene. I almindelighet henføres helleristningene til bronsealderen, hvis slutning settes til henimot mitten av det første aartusen før Kristus. Men der kan vel bli spørsmaal om aa flytte tidsgrensen nedover, saa at man ikke behøver aa mene at helleristningstiden ophørte med bronsealde­ren. Paa en helleristning fra Ørsta i Uppland har man et hestepar, hvis billede viser typen fra yngre jernalder. Men det er et enestaaende tilfelle, det gir ingen rett til aa foreta saa stor forandring som aa ville strekke helleristningenes tid 1000 aar lenger ned enn man er vant til. Den absolute datering av ristninger med sejlskib som Begby- og Tufteristningene, dateringen i aarstal eller aarhundreder maa jeg overlate til arkæologerne. For oss er det nok aa fremheve at de synes aa betegne det siste stadium mellem helleristningene.

 

 

Rettelse.

 

Billede nr. to side 13 er i urigtig stilling. Bukkehodet ska.l være oppe tilvenstre i billedet.

 

 [1] Efter at dette er skrevet har jeg i Arthur Nordén» »Felsbilder der Provinz Ostgotland «, Folkevang Verlag Hagen i/W. und Darmstadt 1923, støtt paa et par figurer som mulig kan tas for korsmerkede saaler (Tafel 23). Jeg tror imidlertid ikke de er det, og fastholder min ovenstaaende forklaring av de korsmerkede saaler paa vaar ristning.