1. Skibsfigur

 

  

HELLERISTNINGER PAA TUFTE

 

I Aarsskriftet for 1923 gjenga jeg fotografier av to skibsfigurer med endel »skaaler« paa Karl Kristensens eiendom Tufte,gnr.54, br.-nr. 26 i Gjerpen.

 

Da jeg senhøstes ifjor atter korn forbi denne helleristning blev jeg opmerksom paa at der ved arbeide paa jorden var blottet mere av berget og at der viste sig at være flere helleristningsfigurer. Saasnart det i vaar blev gunstig at ta fotografier paa stedet tok konservator Rikard Berge og jeg sammen med fotograf Helgesen derop og tok de billeder som her gjen­gis, dog først efter at vi i fællesskap hadde blotlagt det nedad skraanende fjeld dypere nedover, hvorved tilsist kom tilsyne den ovenfor i fig. I gjengitte skibsfigur med der under staaende kroshjul. Fotografiet fig. I blev tat endnu mens fjeldet var fug­tig efter jorden som vi hadde spadd væk, og før vi trak op figurene med kridt.

2. Den gamle og den nyfundne ristning paa Tufte

 

3.Ristningene set fra syd

 

Fig. II og III viser de figurer Som vi med sikkerhet kunde fastslaa og gjengi ved opkridtning. Men der forekom ogsaa andre figurer som var saa utydelige at de ikke kunde bestemmes og som derfor ikke blev kridtet op. De viser sig derfor heller ikke paa billederne. De 2 figurer øverst paa billede II og III er de skibsfigurer som er gjengit i aarsskriftet for 1923, mens alle de øvrige figurer er kommet frem ved de senere utgravninger, hvilket ogsaa farven paa fjeldet viser. Hellerist­ningene ligger like ind til husene paa gaarden og den jord som vi spadde op bestod av gamle kulturlag med enkelte opsmuldrede benrester i. Jeg antar derfor at man her har en gammel boplads og at fjeldets overdækning skyldes en gjennem lange tider dannet kjøkkenmødding. Muligens kunde en nøiagtig undersø­kelse av denne dyngejord ned til det oprindelige jordlag kaste lys over alderen av denne boplads, ti at her er en gammel boplads anser jeg sandsynlig, og gaardsnavnet Tufte, oldnorsk Tuptir = tomter, hustomter, tyder ogsaa herpaa. Rigtignok er der flere Tuftegaarder, hvorav ialfald én viser sig at være gammel bostad ved de gravhauger som ligger like ind til gaarden. men derfor er vel ogsaa flertalsformen Tuptir benyttet istedetfor entalsformen Tupt som i gaardsnavnet Tuft i Sandsvær.

 

Lagmandsgaarden, 11. juni 1925.

 

.                                                                                                                                                                       H. H. Holta.