1.    Jørgen Flood, født .......død ....... antages mindst at have havt 2 Sønner, Kri­stoffer og Peder, men vides ei, hvor han selv har boet. Imidlertid var han gift allerede 1645, og kan han antages i dette Aar at have været omkring 30 Aar og altsaa født 1615.

a2. Kristoffer Jørgensen Flood, f. cirka 1645, død i Skien 1711, begravedes omkring 15de November.

Det første Spor, som er funden af denne Mands Liv, er i en Fortegnelse over Kopskatyderne i Skien, hvor han 16/2 1684 angives med samt sin Hustru blandt Byens Skole‑ og Præsteskab og tillige tituleres ”Hører”. Efter dette skulde han være en akademisk uddannet Mand, men forekommer ikke i Matrikulen over Studenter fra Kjøbenhavn, saa han enten maa have modtaget sin Uddannelse ved et andet Universitet eller ogsaa hos en eller anden Præst eller Magister modtaget sin Undervisning; thi i Skiftet efter ham er der en ganske mærkværdig og iethvertfald paa Skienskanten enestaaende Bogsamling af lærde og almindelige Lærebøger samt religiøs Literatur paa de fleste Sprog og da særlig Latin. Sand­synligvis er han kommen til Skien i dette Aar eller 1683 ; thi ingen af hans Børn findes døbte, og heller ikke nævnes hans Navn i Ministerialbogen, der er noksaa komplet lige til 1680, medens der mangler en Bog fra dette Aar og lige til 1716. For Aaret 1699 opgiver han sin Husstand til sig selv, Hustru (2den Kone), tvende Døtre, 1 Tjenestedreng og 1 Pige samt en Skorsten, hvoraf tilsammen skattedes 14 Rd. 2 mk 16 s., heraf de 2 mk 16 s. for Skorstenen! Ved samme Anledning skriver han om sine „Rentepenge" (Originalen findes i Rigsarkivet):

„Rentepenge haver jeg ikke saasandt hjælpe mig Gud. Den ringe Arv, som mine Børn efter deres salig Moder er tilfalden, nemlig 336 Rd. 3 mk 23 ½ s. haver reist sig af mit Hus herudi Byen saa og min Avrels Gaard Sneltvedt Nordre udi Gjerpen Sogn, for hvilken jeg baade Kop‑ og Ildstedskat maa svare. Angaaende den Arv, som dennem efter deres salig Mormoder paa Helgeland udi Nordlandene er tilfaldne, haver jeg deraf ikkun lidet over den halve Part bekommet, men aldrig deraf nydt en eneste Skilling udi Renter, mens heller formedelst den lange Vei sat mange Penge derpaa og dog været glad, at noget af Kapitalen (som ikkun er ringe) Tid efter anden kunde bekommes; hvis Rente ikke til mine 3 Børns halve Føde langt mindre Klæder kan være tilstrækkelig.

                 Skien 15. 1. 1700.                                                                         Kr. J. F.

Min Næærstand angaaende, da haver jeg alderlig nogen Handel eller Kjøbenskab enten til Lands eller Vands.


I Løvenskjolds „Bratsbergs Amtsbeskrivelse", Side 213, angives han udnævnt til Raadmand 14/8 1696 og indtog sit Sæde der 2/9 1697, da Peder Baad var Borger­mester, og Gerhard Hansen lste Raadmand for Skiens Distrikt, hvilket Embede han indehavde til sin Død. Som Raadmand havde han Nøglen til Hospitalskisten, hvilket kan sees af et Dokument, der endnu er beroende i Hospitalskisten i Skien, dateret 9/3 1698, hvor hans Vaaben eller Signet findes tilføiet. Skiftet efter ham begyndte 17/9 1711, og han har da følgende Eiendomme : En Gaard i Skigaden paa Lunde, Jordegodset Sneltvedt med en Skyld af 4 Huder, Eiendommen Saarbøl med 2 Huder, Gaarden Vingeri i Bamble med en Skyld af 3 Huder og Bøgsel over 5, samt nogle mindre Tomter og „Urtehauge" i Skien. Boets fulde Indtægt beløber sig til 941 Rd. 4 mrk 3 s. Begravelsesomkostningerne beløber sig til 55 Rd. 1mrk 14 s. og Sørgeklæder 4 Rd. 3 mrk 12 s. I Modsæt­ning hertil kan anføres, at Pigens Løn for et Aar var 5 Rigsdaler. Boet af­sluttedes først 21/9 1714. 1712 25/1 udleveredes Nøglen til Raadstuekisten og Hospitalskisten, som Flood havde i sit Værge, til Borgermesteren. Skiftet udgjør i det Hele 14 Halvarks Sider.

I Retsprotokollerne for Skien, der begynder 1692, har Kr. J. en længere Retssag med en Magister Nils Andersen Hals, Søn af Provst og Magister Anders Jensen Hals og Mette Svanøe, Rektor i Odense (død 15/11 1704), ifølge hvilken der var Proces mellem dem om en Obligation, som Kr. J. havde udstedt til Magisteren 16/6 1671 „udi sine myndige Aar” og har Magister Hals indleveret et „misive” af  23/9 1674, men beviser Flood, at han har likvideret derved, at han har betalt Salig Commisarius og Assessor Anders Matzens Arvingers Fordring paa Magister Hals og bliver ifølge Dom af 19/5 1692 frifunden og erstattet den vid­løftige Sags Omkostninger med 6 Rd. Altsaa har Kristoffer Flood ved denne Tid været i Odense, og har rimeligvis Magister Hals’s Pengelaan til Flood været de Midler, hvorfor han har studeret. Han førte selv sin Sag for Overretten i Skien og efter at være dømt ved Underretten af Byfogden maa hans „skriftlige” Forsvar været godt ifølge sit Resultat. En anden Retssag havde han omkring 1697 med Simon Jørgensen (Wesseltoft) om „sin Kjæristis" Arvemidler, idet Margrethe Andersdatter havde en Arv paa 299 Rd., for hvis Sikkerhed Flood ikke syntes, der tilstrækkelig var sørget; ogsaa denne Sag vandt han, og blev Omkostningerne ham erstattet med 2 Rd. Vinteren 1699 holdtes Raadstueretten i Floods Gaard (salig Raadmand Peder Rasmussens tilforen eiede), fordi der var saa „stræng en Vinter”. I Aaret 1700 betjener han i længere Tid Raadstuen ganske alene, ligesom der lægges megen Vægt paa hans Gjøren og Laden.

1702 blev hans Ansættelse som Raadmand atter refereret i Raadstueretten ved en ny Kongl. Resolution af 9/3 1700. 1704 5/6 staar han for „absens”  idet han sammen med Borgermester Peder Baad var „nedreist” til Porsgrund og Langesund for at gjøre Anstalter „med Flaaden og andre Maader til Kongens høitidelige Modtagelse”. Ifølge en længere Retssag 1705 havde han sammen med Raadmand Thomas Sommer forpagtet Consumtionen i Skien fra 1694‑1697, saaledes at han skulde indkassere for Sommer og derfor nyde 100 Rd. om Aaret.

31/10 1709 kaldes han „Siekt og Saugefalds Forpakter udi Skien" og har som saadan hyppig Processer med andre, der gaar hans „Sauge” i Næringen. Flood deltager i alle Raadets Forretninger ligetil 22 October 1711; 29 October siges i Retsprotokollen, at han er „upadselig”, og 12 November, at han er „ved Døden afgangen".

Af Ovenstaaende vil tydelig nok fremgaa, at Kr. Jørgensen Flood har været en sjelden energisk, driftig og arbeidsom Mand, ligesom baade Skifte og Rets­protokoller altid behandler ham med megen Ærbødighed og Agtelse, og han har ubetinget været en af Skiens allerførste Mænd i denne Tid. Han var 2 Gange gift.


Gift lste Gang med Marte Nilsdatter, f ..... død i Skien 1696 i September. Ifølge Mandens førnævnte Rentepengeskrivelse er hendes Moder død i „Helge­land udi Nordlandene". Skiftet efter hende begyndte 30/9 1696 og afsluttedes samme Dag, idet Kr. J. F. tog sine Børns Arv i Varetægt. Boets samlede Indtægt beløber sig til 673 Rd. 3 mrk  23 s, hvoraf Faderen Halvparten og hver af de 3 Børn 112 Rd., for hvilke Penge Kr. J. Flood maatte give sin Kjøbstadsgaard og Odelsgaard Sneltvedt som Pant.


Gift 2den Gang med Margrethe Andersdatter, født i Skien 1678, døbt 23/9, død sammesteds 4/9 1716. (Datter af Anders Rasmussen, trolovet 29/9, viet 26/12 1677 i Skien med Martha Gundersdatter). Hun blev Enke 1711, men allerede 1713 har hun atter giftet sig, nemlig med Truls Lydersøn Möller, f. i Skien 1679, døbt 27/12, død sammesteds 7/1 1716, en Søn af Lyder Møller og dennes anden Hustru, Rachel Trulsdatter (viet i Skien 8/11 1676). Truls L. Møller var Skipper og førte „Svanen”, 41.1/2 Com.‑Læst, paa England eller Holland, tilhørende Generalmajor Johan Arnold. Der var ingen Livsarvinger efter dem, hvorfor Truls Møllers Søster, Inger, der var Enke efter Kristen Iversen Hesselberg (død 1700, Skiftet begyndt 15/10), arvede Boets Midler med Sønnen, Iver Hesselberg, som Formynder.

a3.Cathrine Kristoffersdatter Flood, f. i Ramnæs 8/6 1677, død i Skien 30/1 1713 Kl. 10 om Morgenen. Skiftet efter hende begyndte 13/5 1713. Hun havde i sit Ægteskab 7 Børn, hvoraf blot de to overlevede Moderen, nemlig Petter Cudrio, 9 Aar, og Frants 5 Aar gamle i 1713. Boets Midler var 1050 Rd. Gift i Skien 17/11 1700 med Casper Frantsen Cudrio, f. paa Tofte i Gjerpen 6/3 1671 Kl. 11 Form., død i Skien 2/6 1732, begraven 6/6. Han var Søn af den fra Frankrig indvandrede Frants Coudrioux, f. i Frankrig 1611, død paa Brunlanæset 1676, begraven 24/11, gift med Helvig Pedersdatter Paus, en Præstedatter fra Kristiania.

Casper Cudrio opsatte Krambod i Skien 15/5 1696 og tog Borgerskab 14/1 1697; han blev anden Gang gift i Skien 30/11 1713 med Anne Caspersdatter Becker, der er født i Skien 11/8 1692, død sammesteds 5/2 1729. Han var en meget agtet Borger i Skien og Overformynder for 1714 og nærmeste Aar.

 b3.Kristine Kristoffersdatter Flood, f ..... død .... Hun er død mellem Aarene 1706-1711.

Gift med Mats Poulen (Paus). Han ansattes som Fendrik ved Vesterlenske Regiment 9/11 1697, udn. til Løitnant 7/12 1700 og ansat ved Vesterl. Regiment som saadan 7/5 1701; udnævnt til Kaptein 23/12 1704 og overgik til lste Kompani ved Reserven i samme Regiment 24/6 1707. Kompanichef sammesteds 29/6 1711 og udgaar af Militærrullerne 23/4 1714 (vistnok ved sin Død). Hvor han forøvrigt boede, er endnu uopklaret; der var i dette Ægteskab to Døtre, Anne, f. 1704, og Inger, f. 1706. Denne Anne er sikkert nok den Anne Matsdatter Paus, der 29 April 1728 i Skien viedes til Bartskjærer Zacharias Schlütter „i Kirke uden Geleide og uden Lysning ifølge Kongelig Bevilgning”.

c3 .Anne Kristoffersdatter Flood, f ..... død i Saude 1741, begraven 2/11, (64 Aar 9 Maaneder 17 Dage). Velærværdige Hr. Nils Cock af Hitterdal forrettede Ligprædiken. Uagtet Svigersønnen er forrettende Sognepræst, maa dog dette Aarsantal være feilagtig, da der ellers bliver blot 1/2 Aar mellem hende og Søsteren a3. Hun var to Gange gift.

Gift lste Gang om Høsten 1698 med Kornelius Kristensen, f. i Skien 1677, døbt 17/8, død sammesteds 1716, begraven 11/8. Han var Søn af Kristen Carlsen den Ældre og Margrethe Søfrensdatter (viet i Skien 24/11 1669); sin første Uddannelse fik denne Mand hos Raadmand Thomas Sommer. Han var Konsumtionsforvalter og Hospitalsforstander og en af de rigere Borgere paa denne Tid. Ved hans Død tillodes det Enken ifølge Kongebrev af Fredrik den 4de, dateret 7/6 1717, at „Hensidde i uskiftet Bo, saalænge hun i Enkestand for­bliver”. Boets Formue viser sig ved Boets Opgjør 1720 at være hele 3645 Rd. 62 s, hvoraf hver af Børnene erholdt 607 Rd. 58.1/2 s. Den 14. 3. 1720 tilskriver hun Skifteretten saaledes:

„Som den lovlige Registering viser, er mig paafunden stor Gjeld, som falder mig noget tung at bære, saa har jeg, inden der trædes til Skifte, ydmyg og allerunderdanigst skullet underrette Hr. vellærde Skifteforvalter, at jeg udi Herrens Navn resolvert formodentlig til mig og mine Børns Bedste, mig med det første at forandre og begive i Ægteskab med den mig nu medforlovede Monsieur Nicolai Jørgensen, at det da gunstig maa behage ei at ordinere og udnævne mine Børn nogen anden Formynder end førnævnte Nicolai Jørgensen til at styre Deres Fædrenearv, som nu tillige træder i Faders Sted, og som med den allerhøistes Bistand altid skal kunde aflægge god Rede og Rigtighed for mine Børns Kapitaler, naar og hvor det forlanges, og hvorvel Renterne af saa liden Kapital ikke synes tilstrækkelig til Børnenes Kost, Klædning og Skolegang og anden sømmelig Opdragelse, saa dog forpligter jeg mig herved paa min Kjærestes og egne Vegne, at saalænge de kontinuerer under hans Værgemaal og min moderlige Disposition, da skal Deres Kapital ikke formindskes.”

Hendes Ønske blev opfyldt og hun gift i Skien 21/2 1720 2den Gang med Nicolai Jørgensen, f. cirka 1681, død i Saude 1742, begraven 9/5. Sognepr. Nicolai Thurmann fra Bø forrettede Ligprædiken over ham. Nicolai Jørgensen og Kone levede sine sidste Aar hos Svigersønnen, Sognepræst Steenblock, der flere Steder i Ministerialbogen omtaler disse med megen Agtelse og Kjærlighed; blandt andet siger han 19/10 1741:

„Betjente jeg paa Sygeseng min kjære Værmoder, den gudfrygtige Matrone Anne Flood, Signor Nicolai Jørgensens hærligste Hustrue”.

 

Anne Flood havde i sit første Ægteskab 4 Døtre og i 2det 1 Søn, saavidt de ufuldstændige Ministerialbøger udviser.

a4.Marthe Korneliusdatter, f. i Skien 1700, død rimeligvis i Saude 1775. Hun kaldes i Erlandsens „Den nordenfjeldake Geistlighed" for Martha Flood, hvilket er feilagtigt (se Erlandsens Side 102). Med Kongl. Bevilgning af 4/5 1724 gift i Skien 20/6 1724 med Enevold Steenbloek, f. 10/3 1700 i Høisløv, Viborg Stift, død i Saude  21/4 1747, begraven 2/5, Søn af Provst og Sognepr. til Høisløv, Dommerby og Lunø i Viborg Stift, Wilhelm Henriksen Steenblock og lste Hustru, Maren Pedersdatter Alvø. Enevold Steenblock gjennemgik Viborg Skole, tog Attestats og Dimiss under Pro­fessorerne Steenbuck og Joh. Trellund med Karakteren Laud. Kaldtes af Sognepræsten Iver Hesselberg til Rektor ved Skiens Skole, beskikket af Biskop Deichmann 18/1 1727 efter Iver Hesselberg, der imidlertid var bleven Sognepræst, og fik han Kongl. Konfirm. 14/9 1731. Han udnævntes til residerende Kapellan i Skien 2/5 1732, men forflyttedes 11/6, som Sogne­præst til Saude og udnævntes 1747 til Sognepræst og Stiftsprovst i Viborg Stift og Domkirke, men døde før han forlod Saude. Der var i dette Ægteskab mange Børn, hvoriblandt Cornelius Steenblock blev Sognepræst i Throndhjem og Fader til Cornelius Enevold Steenblock, der døde ugift 31/10 1836 som Professor i Historie ved vort Universitet. Enevold Steenblock blev i 1732 udnævnt til Sognepræst til Ølstrup i Jylland, hvorom han skriver i sine Ansøgninger til Kongen følgende:

 

Men som det vel ikke har været Deres Majestet ganske vitterligt, hvor aldeles ringe og uselt samme Kald er, og jeg dog veed, at D. K. M.s aller­naadigste Intention er at se mig hjulpen til nogen Avantage og Forbedring, saa haaber jeg allerunderdanigst, at D. K. M. selv allernaadigst befinder, at et Kald af saa ringe Vilkaar lidet nu kan soulagere mig, der alt paa 10de Aar har sukket under et ringe Embede og ædet Drøvelsens Brød, og som alllerede sidder med en stor Familie, en fattig og gjeldbunden Mand; at jeg endog kan i Sandhed vidne for Guds allerhelligste Ansigt, at mine Vilkaar ere saa slette, at jeg end ikke vidste at redde mig fra Stedet, hvor jeg boer, naar jeg ey hafde andet Brød at flytte til.” Han søgte derfor det ved Albert Blehrs Død den 18 Januar 1732 ledigblevne residerende Kapellani i Skien: „Efterdi samme Brød dog er noget bedre, end det jeg allerede har, og maaske ey større Stykke skal falde her paa Jorden i min Lod;” „thi det er dog mig bedre der paa Stedet at nøyes med Lidet, end at føre min Hustrue og smaa Børn som vilde Fugle fra Deres Hjem og Ræde til et saa langt fraliggende Sted og fremmed Rige, helst til et Brød, hvor jeg og de fik sukke under større Elendighed og Fattig­dom, end den vi allerede er udi”. Han fik Bestalling den 22 Februar 1732. Den 28 Mai næste Aar søgte han imidlertid allerede det ved Sogne­præsten Hr. Nils Steenshorns Død ledigblevne „Søvde" Kald i Thelemarken, der kun var „lidet større, end det mig allernaadigst er givet her i Skien”, men som „var ganske bekvemt for en affældig og svag Mand, idet ingen Besværlighed ved vanskelige Reiser der forefalder”.

 

Han udnævntes under Kongens Ophold i Kristiania 6/6 1733, og hans Bestalling udfærdigedes derefter 11/6  s. Aar.

 

b4.Margrethe Corneliusdatter, f. i Skien 1706, død i Laurdal i Thelemarken 11/4 1736. 6 Mai 1736 holdt Viceprovsten, Magister Aagaard, Ligtalen.

Gift lste Gang i Skien 20/11 1727 med Boye Normann1), f ..... død i Laurdal 27/12 1733. Boye Normann, Søn af Torkild Normann og Helvig Rogge, blev 8/8 1726 kaldet af Hr. Peder Jonsen Bruun til personel Kapellan til Silgjord og fik Kongl. Konfirmation 30/8 1728, betjente derpaa under Sognepræsten Simon Cocks Sygdom Laurdal i 3/4, Aar; denne døde 1729 30/3, begraven 8/4; da blev Peder Pareleus Sognepræst, men døde allerede 28/5 1731, hvorpaa Normann af Provsten Fredrik Christian Normann (til Hjertdal) sattes til at betjene Laurdals Kirke, indtil han fik Kongens Udnævnelse af Anno 1731 24/8, hvorpaa han ganske overtog Embedet og forblev her til sin Død, der allerede indtraf 3 Juledag 1733.

1734 gift 2den Gang med Christen Christoffersen Svaboe, f ..... død i Laurdal 4/7 1756, Søn af .... Denne Christen Christoffersen Svaboe udnævntes 26/2 til Boye Normanns Eftermand og ægtede efter Datidens Skik hans Enke, og da han ankom til Embedet 30 Juli s. A., har han rimeligvis ikke ventet længe med Vielsen; der var i dette Ægteskab en Søn, Boye Christoffer Svaboe, død i Laurdal 1736, og holdt Faderen selv Ligtalen over Sønnen 13 Mai 1736. Denne Svaboe giftede sig 2den Gang i Laurdal 3/9 1739 med Elisabeth Samuelsdatter Hedens i Huset hos Løitnant Koss, viet af Provst Mathias Aagaard.

c4. Anna Catharina Corneliusdatter, f. i Skien 1711, død rimeligvis i Saude. Hun levede sin meste Tid hos Steenblocks og staar jevnlig Fadder til Bygdens Børn, ligesom hun forblev hos Enken efter Steenblocks Død.

d4.Femia Corneliusdatter, f. i Skien 1716, døbt 27/7, død sammesteds 1716, begraven 2/9.

e4. Cornelius Nicolaysen, f. i Skien 1721, døbt 18/4 i Saude. Denne antog Navnet Flood og tog under dette Navn Ægteskabsbevilgning med sin Slægtning i 3die Led mod at erlægge en Bod af 2 Rd. til Skiens Hospital ifølge Kongebrev af 21/9 1753. Han blev Klokker i Saude (rimeligvis ved Studiosus Rasmus Grolls Død 5/11 1742). Han kalder sig imidlertid ikke senere Flood, naar han nævnes i Ministerialbogen, og hans Børn har derfor neppe brugt Familienavnet.

Gift i Saude 27/11 1753 med Rackel Hansdatter Møller, f ..... død .... (rimeligvis en Datter af Løitnant Hans Møller og Anne Helvig Pedersdatter).

a5.Anne Cathrine, f. i Saude 1754, døbt 19/11.

b5.Nicolay, f. i Saude 1764, døbt 29/6.

 

b 2.   Peder Jørgensen Flood, f ..... død .... Da Sønnen Peder angives født paa Strømsø, skulde man have ventet at have fundet Faderen sammesteds; men baade er Oplysningerne om Strømsøs Beboere før Aaret 1700 meget mangelfulde, og dernæst anser jeg dette Barfods Opgivende for tvilvsomt.

a3. Peder Pedersen Flood, f. paa Strømsø (?) 8/2 1680, død i Skien 1727, begraven 18/12, Student ved Kjøbenhavns Universitet 22/7 1699, theologisk Embeds­examen 13/1 1703, homologetiske Prøve 13/2 med Haud illaudabilis, og boede nu de første Aar i Kjøbenhavn; lod sig 28/11 1707 atter indskrive ved Universitetet, idet han ikke havde faaet noget Embede, men forsvinder saa et Tidsrum af 4 Aar for derpaa at dukke op i Skien, hvor han efter nogle Aars Forløb begynder Handelsvirksomhed. For Aarene 1712 og nærmest følgende skatter han 36 Rd. 21 s om Aaret, hvilket vel nærmest skriver sig derfra, at han 1712 om Foraaret har giftet sig med den velhavende Enke Gjørol Hansdatter Holst, født Møller, hvorfor han ogsaa strax benyttes i alle de kommunale Stillinger, hvor en Mand med hans Examina og Formue maatte være en sjelden Akvisition i hine Dage. Saaledes se vi ham som Skatteligner for 1715, 16, 17, 18, 19 og 1722, ligesom han allerede 1714 var bleven paalagt Formynderier over meget store Formuer. 1719 bliver han paa Raadstuen 12/6 udvalgt til sammen med Jon Arnesen, Mats Gram m. fl. at finde en Maade, hvorpaa de tvende her liggende Artelleri‑Kompanier „med Brød til Kongens Tjeneste kunde forsynes ved Korn in natura”, idet der tiltrængtes 2340 Brød for 52 Dage, og vælges han til sammen med Peder Gregersen „commiterede at indcassere og negotiere det Korn, der maatte tiltrænges”. For Aaret 1721 er han Kæmner, der dengang valgtes for hvert Aar. (Se Løvenskjolds Bratsbergs Amtsbeskrivelse Side 214). 5/2 1722 bliver han sammen med Iver Thomesen Sommer konstitueret som Magistrat, og udgjør disse tvende Overretten i hele Aaret 1722. I 1723 har han en lang Proces i Anledning sit og Boye Pettersen Ordings Formynderskab for Rasmus Rasmussens 2039 Rd., ligesom han ogsaa indblandes i en lang Proces om en Kakelovn, som Peder Pedersen Baar vovede at opsætte i sin Krambod paa Torvet. 1727 faar han en endnu vidtløftigere Proces, idet han nemlig sammen med Fogden, Joakim Schweder, var udnævnt til Skiftekommissær i Jon Arnesens Dødsbo 1719, og havde de været uforsigtige nok til at udbetale de umyndige Sønner, Arne, Ole og Jacob, en Del Penge saaledes, at den endelige Dom 3/3 1729, to Aar efter Floods Død, lød paa, at Foged Joakim Schweder og P. P. Floods Efterleverske „en for begge og begge for en” betaler Overformynderen 9481 Rd. 94.9/20 s, alt at udrede med Omkostninger inden 15 Dage efter Dom­mens Forkyndelse. Naar dette kunde ske, og Enken desuagtet beholdt sin Gaard og Søbod, maa han have været en Mand med ganske betydelige Midler; en lidt senere Dom 19/5 viser, at Peder Pedersen Flood ikke egentlig selv var Kjøbmand, men udleiede sin Søbod til andre, idet nemlig Foged Schweder fra denne Søbod solgte Korn til Søfren Kjerulf. Han benyttede et Vaaben i sit Signet, der i alt væsentlig er ganske det samme, som det af Kristoffer Jørgensen Flood benyttede.

 

Gift 1712 med Gjørol Hansdatter Møller, død i Skien 1769, begraven 4/10
Hun var en Datter af Hans Kristoffersen Møller (f. 1660, døbt 1/1 1661), og var første Gang gift 16/8 1708 i Langesund med Rasmus Jørgensen Holst, f. 26/10 1681, død 1711; Skiftet efter ham begyndte 16/5 1711. Han var Søn af Borger og Skibsrheder Jørgen Pedersen Holst (død 9/4 1699, Skiftet begyndt 19/5) og Amborg Rasmusdatter. Denne Rasmus Jørgensen Holst var Skibsfører og førte det store Skib „St. Peter”, 144.1/2 Com.‑Læst, paa England og Holland, og eiede han selv 1/4 Part, Simon Jørgensen 2/4 og Hans Gregersen 1/4 i Skibet. Der var en Søn i dette Ægteskab, Hans Rasmussen Holst, for hvem Boye Pettersen Ording og Stedfaderen var Formyndere. Gjørol boede 1/6 1711 i Skien, hvor hun skattede for sig, Pigen og 2 Ildstæder 6 Rd. 1 mrk 8 s, og var Manden da afgaaet ved Døden. Skifteretten havde i Boet efter hende Møder 4/10, 25/10, 8/11 og  21/7 1770. 14/8 1761 havde hun solgt sin Gaard i Kværndalen til Svigersønnen, Kjel Jensen Trogh, dog med Rettighed for sig at bebo Gaarden til sin Død. Som ovenfor meddelt, maatte hun i sine første Enkeaar udbetale store Summer, og naar desuagtet hendes Bo kunde udgjøre en samlet Indtægt af 1186 Rd. 2 mrk 15 s, viser dette endmere, at P. P. Flood maa have besiddet en ganske antagelig Formue ved sin Død. I Boet var over 100 Lod Sølvsager, og i Sølv og Kontanter til en samlet Sum af 200 Rd., der sammen med Jorde- ­og Urtehauge skaffede Sønnen en Arv af 414 Rd. 1 mrk 21 s og Datteren 207 Rd. 22.2/3 s. En Søster af hennes første Mand var gift med Simon Jørgensen Wesseltoft, der var den første her i Landet af dette, Navn og Stamfader for 3 meget talrige Familier, hvorom mere senere.


a4.Hedvig Pedersdatter Flood, f. i Skien 1716, død 1779, begraven 11/3. 2/2 1746 i Skien gift med Kjel Jensen Trogh, f. i Bamble 1708, døbt 12/8,  død i Skien 1788, begraven 15/1; Søn af Jens Kristoffersen Trogh i Bamble.

Kjel Trogh var første Gang gift i Skien 27/10 1712 med Ragna Jansdatter fra Laurvig, der imidlertid døde 1744, begrav. 23/4 (angives i Ministerialbogen for 30 Aar gammel), uden at efterlade sig Livsarvinger. Kjel Trogh var en rig og overmaade anseet Kjøbmand i Skien. Han og Hustru gjorde gjensidig Testament, konfirmeret af Kong Fredrik den 5te 28/1 1752; ved et nyt Testament af 28/3 1781, konfirm. 22/2 1788, indsatte han til Universalarving sin Adoptivsøn, Peder F1ood, mod at denne skulde betale til Byens Fattige 150 Rd. paa Testators Begravelsesdag og 200 Rd., hvoraf Renten aarlig skulde tildeles Hospitalslemmerne paa hans Dødsdag. Nu faar Lemmerne 96 s aarlig ifølge Nicolaysens Norske Stiftelser III, 466.

b4. Sussanne Margrethe Flood, f. i Skien 1719, døbt 13/11, død sammesteds 1721, begraven 23/6.

c4. Jørgen Pedersen Flood, f. i Skien 1725, døbt 9/11, død sammesteds 1760, begraven 19/2. Da han er konfirmeret i Bamble 11/4 1745, har han rimeligvis været enten hos Onklerne paa Kjel Jensen Troghs Side eller hos sin Moders Familie Møllers eller Holsts. Imidlertid var han blot 2 Aar ved Faderens Død, og har vel fra Konfirmationsalderen staaet som Lærling bag Disken hos en af Slægten samt været nogle Ture tilsøs. Han var Skipper og Kjøbmand paa samme Tid, hvilket bestod deri, at medens han for fra Havn til Havn, kjøbte og solgte, drev „Mutter”‑Kramboden hjemme med et Par Drenge. Hans Gaard laa i Prindsens Gade mellem Madame Hesselbergs og Diderik v. Cappelens. Samtidig havde han en Søbod ved Siden af Svogerens. Skiftet efter ham begyndte 22/2 1760, og blev begge disse Gaarde ansatte til en Sum af 700 Rd. Paa Auktionen solgtes for 1885 Rd., men ved det endelige Skifte blev der blot 206 Rd. igjen til Deling mellem Enken og de tvende Børn, Peder og Hedvig Sussanne.

 

Uden foregaaende Trolovelse ifølge Kongl. Tilladelse 18/6 gift i Langesund 29/6 1756 med Mette Margrethe Grubbe, f. i Langesund 1734, døbt 24/8, konfirmeret i Bamble 18/4 1751, død 23/4 1818, begrav. i Skien 29/4. Hun var en Datter af Herman Hermandsen Grubbe, gift 17/7 1731 i Langesund med Marine Wendelboe Kjerulf, død 1767, begrav. 4/9 i Bamble. Mette Grubbe blev efter kort Enkestand atter smedet i Hymens Lænker, og dennegang i Langesund 26/2 1761 med Byfoged Hans Kragh ifølge Kongl. Bevilgning 29/1 1761, og Gubben han var gammel, thi han var født 1685 og døde 19/10 1771, begraven i Skien 25/10. I et gjensidig Testament af 18/12 1761 bestemmer de, at alt, hvad de efterlader sig, skal arves af Børnene i hendes første Ægteskab. Ifølge Løvenskjolds Bratsberg Amtsbeskrivelse var Hans Kragh udnævnt til Byfoged 24/1 1724, og „sad han sidste Gang i Retten 10/6 1767, da til hans Død en anden forestod Embedet”.

a5.Peder Jørgensen Flood, f. 26/10 1756, døbt i Langesund 31/l0, død i Pors­grund 19/8 1832, begrav. sammesteds 24/8. Sine første Aar tilbragte han i Bedsteforældrenes Hus, eftersom Faderen for det meste laa ude i Farten. Senere, da Moderen atter giftede sig, nød han en god Opdragelse efter sin Tid, ligesom hans Dragt fra 1766 paa et Maleri i Legemsstørrelse, der nu er i mit Eie, viser den fornemme Mands Søn; og da han efter sin Konfirmation antoges som Adoptivsøn af Kjel Jensen Trogh, fik han her sin første og grundigste Handelsundervisning, og modtog han som 32 Aar gammel en meget betydelig Arv ifølge Onkelen Troghs Testament af 28/3 1781. Han var ogsaa fra 1790‑1815 en af Skiens første Handelsmænd, og dertil en driftig Mand, hvilket noksom hans Søn Jørgen Floods Handelsreise til Island 1811 beviser, paa samme Tid som han benyttede sig af Konjungturene og tjente blodige Penge i flere af Trængselsaarene, saaledes omkring 1795‑1805. Der er mig fortalt af en paalidelig, nu afdød, Mand, at der var en mindre Opstand mod ham, hvorunder et af hans Kornmagaziner opbrødes og plyndredes, og maatte Peder Flood være meget taknemlig, for at han slap med saavidt billigt Kjøb. Han var en godædig Mand, der blandt andet skjænkede Norges Universitet 1000 Rd. dansk Courant, ligesom Sønnen Jørgen Flood. Han var en kjærlig og dog streng Fader, og var det ham i høi Grad magtpaaliggende at skaffe sine Børn den grundigste Undervisning og høieste Dannelse. Han var en Tid Stads­hauptmand i Skien, ligesom han forøvrigt var alt, hvad en By bruger sine bedste Mænd til. Sine sidste leveaar tilbragte han meget tilbagetrukkent paa det herlige Petersborg, hvor han havde arrangeret Lysthuse og Haveanlæg med sin fine Smag for smukke Arrangements. Af og til foretog han nogle Udflugter til sine Børn i Porsgrund, og under en saadan blev han syg og døde hos Sønnen Elias. Som et Bevis paa hans Velmagt kan anføres, at han 1799 laante Ulrich Fredrik v. Cappelen 28,000 Rd., hvilken Obligation ved Transport overgik til Diderik v. Cappelen, for senere atter at indgaa i U. F. v. Cappelens Konkursbo 1819.

Blev med Kongl. Bevilgning gift Kl. 9.1/2 23/11 1787 med Inger Jørgine Jørgensen (Wesseltoft), f. i Skien 14/3 1769, døbt 22/3, konfirm. 1785, død i Porsgrund 3/3 1843, begraven sammesteds 9/3. (Datter af Joccum Jørgensen Wesseltoft, f. i Skien 1739, døbt 25/6, død sammesteds 1778, og gift 4/9 1764 med Anne Winther, f ..... 1740, død 1774). Hun døde ligesom Gemalen paa et Besøg hos sine Børn og begravedes ved Siden af Manden. Hun skildres af alle Samtidige som en sjelden begaved, aandfuld og kvik Dame, der med et ualmindelig vindende Ydre færdedes om blandt Slægt og Venner, afholdt af alle og mindedes med „levende Kjærlighed” af sine Børn. (Se B. J. Floods Levnetsbeskrivelse Side 4). Der var i dette Ægteskab 11 Børn, hvorfra hele den nuværende Familie Flood nedstammer. Hendes Fader, Joccum Jørgensen, var en Søn af Jørgen Simonsen og Sønnesøn af Simon Wesseltoft. Imidlertid bortkastede Simon Wesseltofts 3 Sønner Familienavnet, og saaledes opstod de 3 Familier Simonsen, Jørgensen og Zachariassen, alle bekjendte i Skiensfjorden.

 

Det her nævnte Oprør var en svan Efterdønning af Lofthus's Affære og, jeg kunde gjerne sige, den franske Revolution. Den ytrede sig i Kristiania 1795 med et mindre, Oprør mod B. Anker og omkring 1796 i Skien, hovedsagelig mod Borgerkaptein Peder Flood. Flood sad nemlig inde med store Kornforraad, holdt stive Priser, medens Folket bogstavelig sultet, og Følgen var, at Gjerpensokningen en Nat i store Flokke vandrede til Skien og brød ind hos Peder Flood. tog ham ud af Sengen og bar ham, uden at lade ham tage Klæder paa sig, ned paa Bryggen, hvor de tvang ham til at lukke op sin egen Søbod, som derpaa tømtes af Oprørerne. I det Øieblik, Flood bringes ud af Huset, faar han imidlertid Leilighed til at sige til Gutten: „Tag „Brunen”, Anders, og rid til Staffelt i Laurvig;" og denne fik gjort dette, uden at Bønderne anede Uraad. Byen holdtes nu i Beleiringstilstand hele den paafølgelide Dag, og var der flere andre, f. Ex. Albert Blom og Diderik Cappelen, som mere eller mindre forulempedes, ligesom Kristoffer Blom var lovet, at fik de Tag i ham, skulde han bankes flad som en Honningkage. Dog var Peder Flood den eneste, hvis Liv egentlig var i Fare. Den paafølgende Nat frygtede Byen for fornyede Excesser, og det var derfor med ublandet Glæde, Flood ved Midnatstider hørte et Regiment Kavalleris drønnende Indriden nedad Klevbakken og gjøre „Holdt” udenfor sin Bopæ1, paa samme Tid som Oprørerne forlod Huset og Byen i største Hast. Da nu Ro vel var tilveiebragt, lod man Trommen gaa, holdt Kalas for Officererne og delte ud Mad og Brændevin til Soldaterne, der snart atter forlod Skien, hvor Fred saaledes tilveiebragtes med Status qvo ante bellum. Dette Oprør nævnes i L. Daaes „Det gamle Kristiania" Side 226.

a6. Kjeld Jensen Flood, f. i Skien 24/s 1788, døbt 2/9, død i Kristiania 22/12 1857. Gjennemgik Kjøbenhavns militære Høiskole og ansattes ved Armeen 1807; 2/12 1820 udn. til Kaptein ved Artilleriet; omkring 1824 8tabskaptein; derpaa Batterichef og allerede 11/3 1842 Oberstløitnant og Chef for 4de Artilleribataljon; 6/2 1843 Ridder af Sværdordenen og 16 Juli 1845 Chef for lste Artilleribataljon. Han boede sin meste Tid her i Kristiania, hvor der endnu er mange, der mindes den vakre, hyggelige og statelige Officer. Han var i høi Grad afholdt af sine Underordnede, og jeg har talt med flere, der stod ham nær som Ordonantser og Oppassere, og alle disse har været enige om at udtale sin Ros over hans Godhed mod dem. Han sørgede overmaade meget over sin Hustrus Død; en Sorg, der i hans sidste Aar udartede til, at han hver Dag maatte op paa hendes Gravsted for at samtale med den Afdøde, og naar han var upasselig, maatte hans Oppasser marschere derop og forebringe hans Sorger. Et Oliemaleri i halv Legemsstørrelse (Brystbillede) er i mit Eie, taget af ham som ung Officer i et Slags Cornetuniform, rime­ligvis fra omkring 1815. Ingen Børn.

Gift i Kristiania 25/11 1822 med Emilie Charlotte Heidemarck, f. i Kristiania 23/6 1802, døbt i Vor Frelsers Kirke 30/11, død sammesteds 1839. Hun var en Datter af Kjøbmand Jacob H. og Karen Dorph. Oberstløitnant Flood og Frues Gravsted ligger lige under Kapellet paa Christ Kirkegaard, og der er et Jernkors arbragt over dem.

b6. Hedvig Jørgine Flood, f. i Skien 4/4 1790, konfirm. 1806, død i Egvaag ved Farsund 11/4 1840.

Gift med Johan Bülow Wamberg, f. i Hvideseid paa Gaarden Sundby 15/5 1786 Kl. 4.1/2 Efterm., død i Kristianssand 8/6 1852. Søn af den fra Danmark indkomne Sorenskriver i Thelemarken Nils Wamberg og Sussanne Sophie Saxe. Johan B. Wamberg var den Yngste af sine Søskende og kom i ung Alder i Huset til Statsraad Nils Aall paa Ulefos, hvor han opdroges som Søn i Huset og blev senere Fuldmægtig for Statsraaden, der den Tid drev meget betydelige Trælastforretninger. Senere etablerede han egen Forretning i Skien og betroedes her mange Tillidshverv, hvoriblandt valgt til Borgerkapteiri og endog Storthing­mand for Aarene 1827 og 1828. Omkring 1830 blev han Overtoldbetjent i Farsund, 1841 i Flekkefjord og 23/4 1842 i Kristianssand, hvor han forblev til sin Død. Han blev 2den Gang gift i Kristianssand  27/7 1842 med Mathilde Petromine Cappelen, f. i Flekkefjord 6/5 1820, Datter af Toldkasserer sammesteds Severin Martinius Cappelen og Christiane Loose. W. havde i første Ægteskab 8 Børn (og i sit andet 3 Børn, som ikke her medtages).

a7. Carl Wilhelm Emil Wamberg, f. i Skien 16/4 1815., hjemdøbt 26/4, i Kirke 13/8, død i Kristiania 7/2 1873. Kjøbmand i Throndbjem.

Gift med Sophie Istad, f. i Sogndalsfjæren 24/8 1821, lever, bosat i Kristiania. (4 Børn). Datter af Doktor Andreas Holsten Larsen Istad og Marthe Elisabeth Hagen.

a8. Hedvig Elisabeth Wamberg, f. i Farsund 21/8 1843.

Gift i Ullensaker med Karl Anton Rønning, f. i Throndhjem 22/8 1848, død i Kristiania 5/6 83. Søn af Sergeant Peder Anton Rønning og Anne Marie Halvorsen. Han var Assistent hos Skifteforvalteren i Kristiania.

    a9. Harald Thorbjørn Wamberg Rønning, f. i Kr.a 18/8 1877.

    b9.Astrid Marie Sophie  Rønning, f. i Kr.a 25/5 1879, død sammesteds 28/2 1850.

    b8. Hulda Johanne Mathilde Wamberg, f. i Farsund 20/5 1845. Telegrafistinde ved Blakjer Jernbanestation.

    c8. Kristian August Wamberg, f. i Farsund 23/12 1848. Assistent ved Maalekontoret i Kristiania.

             Gift i Kristiania 1/11 1880 med Petra Marie Rønning, f. i Throndhjem 27/4 1859. Datter af Sergeant P. A. R. og A. M. Halvorsen.

       d8.Karl Wamberg, f. i Farsund 11/1 1857.

b7. Nicoline Sofie Hanna Heloise Wamberg, f. i Skien 28/4 1816, hjemd. 24/5, i Kirke 27/8, død sammesteds 27/9 1823, begrav. l/10.

c7. Jørgine Petrea Wamberg, f. i Skien 28/3 1817, hjemd. 14/4, i Kirke 20/5, død i Skien 1824.

d7. Kristian Fredrik Wamberg, f. i Skien 5/5 1818, hjemd. 24/5, i Kirke 10/9, død paa Kløften i Ullensaker 20/3 1874, begraven paa „Vor Frelsers Gravlund” 27/3 i Kristiania. Han var Adoptivsøn til Elias Flood, der indsatte ham til Arving, som om han var hans Broder, hvorfor han ogsaa utrykkelig nævnes i Familielegatets Bestemmelser. Han eiede en Tid Menstad i Gjerpen og var en Tid Skibsfører og tillige Rheder. Kom senere ind ved Jernbanen som Stationsmester, var en Tid i Ansættelse ved Veikontoret, blev atter Stationsmester og forblev nu i denne Stilling paa Kløften Station til sin Død. Han var en kjærlig Ven og Broder og vil altid mindes af sine Broderbørn med megen Kjærlighed.

Gift i Farsund 1844 med Jacobine Istad, f. i Sogndalsfjæren 15/8 1825, lever, bosat i Kr.a. Datter af Doktor Istad og M. E. Hagen.

a8. Elias Martinius Flood Wamberg, f. i Gjerpen 23/2 1845. Assistent ved Stadsvegten.

   b8. Paulus Flood Wamberg, død som ganske ung, nogle Maaneder gl.

e7. Idunna Urania Wamberg, f. i Skien 4/12 1819, hjemd. 19/12, i Kirke 28/4 1820, lever, bosat i Kristiania.

Gift i Farsund 1838 med Johan Tønnesen, f. i Mandal 1/6 1812, død i Kristiania 15/8 1880. Søn af Kjøbmand Tønnes Tønnesen og Karen Gurine Eriksen, tog, dimitteret fra Kristianssands Skole, Artium 1831 med Laud, 2den Examen 1832 med Laud og 3/6 1837 medicinsk Examen med Haud. Høsten 1834 var han ansat som Koleralæge i Bergen, i 1837 1/2 Aar som Kandidat ved Rigshospitalets Hovedafdeling og derpaa fra 2/11 s. A. til Udgangen af Mai 1838 konst. som Distriktslæge i Lyngdal (Farsund). 16/7 1838 blev han udnævnt til Distriktslæge i Salten og til Læge ved Bodø Sygehus med Bopæl i Bodø, 21/3 1843 Distriktslæge i søndre Salten (Bodø), 21/3 1851 til Stadslæge i Kristianssund og 7/8 1867 til Distriktslæge i Follo med Bopæl i Drøbak. Tog sin Afsked i Aaret 1876 og flyttede til Kristiania, hvor han siden boede. (5 Børn).

a8.Karen Hedvig Tønnesen, f. i Bodø 24/8 1839. Fremdeles bosat i Kristiania. (7 Børn).

Gift med Peter Sigvart Blumenthal Petersen, f. i Stavanger 1/6 1826, død i Kr.a 1/12 1878, Søn af Løitnant Johan Fredrik P. og Mina Fredrikke Sophie Prahl. Under den dygtige Rector F. M. Bugges Ledelse gjennemgik han Throndhjems Latinskole og dimitteredes derfra 1846 og tog Artium med Laud.; 1847 2den Examen; da han nu maatte hjælpe sig selv, tog han Skolepost og konstitueredes som Adjunkt i Tromsø til Udgangen af 1848. Fra 1849 og til og med 1854 var han Lærer ved Nissens Skole i Kristiania, men tog desuagtet filologisk Embedsexamen 1853. Fra 1854 Lærer ved Krigsskolen. I Marts 1865 udnævnt til Adjunkt ved Kristiania Kathedralskole, og forfremmedes samme­steds til Overlærer 1876. Han var en meget populær og pro­duktiv Forfatter, hvis „Smaabøger for Folket” er trykt i 10,000 Exemplarer. Den i 1858 udkomne Norges Historie var i 1878 udkommen i 8de Oplag. Han var Redaktør af den „Norske Rigstidende” og „Intelligentssedlerne” samt Kasserer og Sekre­tær i det „Norske Oldskriftsselskab” og Foreningen til „For­tidsminders Bevaring” og endelig en høi Frimurer. I alle For­hold vandt han Venner ved sit bramfrie Væsen, og i alle Sam­fundsklasser blev hans tidlige Bortgang modtagen med Vemod.

a9.Idunna Johanne Fredrikke Petersen, f. i Kr.a 15/6 1862.

    b9.Mina Sophie Petersen, f. i Kr.a 17/12 1863.

     c9. Johan Fredrik Petersen, f. i Kr.a 30/5 1865. Artium 1883. Laud.

    d9. Peter Sigvart Blumenthal Petersen, f. i Kr. 7/3 1867.

    e9.Kar1 Ludvig Blumenthal Petersen, f. i Kr.a 19/3 1869.

    f9. Harald Ossian Blumenthal Petersen, f. i Kr.a 20/8 1873.

g9.Georg Prahl Blumentlial Petersen, f. i Kr.a 17/4 1877.

b8. Tønnes Tønnesen, f. i Bodø 1841, død sammesteds 1849.

c8. Idunna Urania Tønnesen, f. i Bodø 21/4 1842.

Gift med Grosserer Martin Helsing, f. i Kr.sund 5/11 1840. Søn af Johan Kristian Helsing (f. i Kr.sund 30/8 1798, død samme­steds 19/9 1870) og Mathea Bennedikte Brodtkorb (f. samme­steds 25/1 1805, død sammesteds 15/10) 1842). 5 Børn.

a9. Johan Christian Tønnesen Helsing, f. i Kr.sund 10/4 1871.

b9. Tørris Olaves Tønnesen Helsing, f. i Kr.sund 12/9, død samme­steds 13/9 1872.  

c9. Idunna Mathea Helsing, f. i Kr.sund 26/9 1873.

d9. Martin Helsing, f. i Kr.sund 16/6 1876.

e9. Sigvart Petersen Helsing, f. i Kr.sund 19/4 1880.

d8. Hanna Regine Tønnesen, f. i Bodø 1848 /12, død sammesteds. 15 Maaneder gammel.

e8.  Hanna Regine Tønnesen, f. i Kr.sund 13/5 1857.

Gift i Kristiania 27/10 1880 med Fredrik Schancke, f. paa Røraas 7/2 1851. Søn af Trond Schancke og Cathrine Olsen, Handelsagent i Kristiania.

a9.Johan Tønnesen Schancke, f. i Kristiania 12/4 1882.

f 7. Julius August Wamberg, f. i Skien 16/9 1824, hjemd. 17/10, i Kirke 14/4 1825. Var først et Par Aar i Hamburg paa et Handelsinsti­tut, for en Tid tilsjøs og kom derpaa i Bogbinderlære hos Grøntoft i Kr.sand. Nedsatte sig i 1854 som Bogbinder paa Kongsberg, hvor han fremdeles er bosat.

Gift paa Kongsberg 9/11 1856 med Thorine Hedvine Kristine Thoresen, f. paa Kongsberg 6/8 1827. Datter af Organist Anders Thoresen (f. 14/5 1797, død 26/2 1846) og Maren Helene Dorthea Gaarder (f. 17/11 1805, død 16/5 1856).

a8. Johan Andreas Thoresen Wamberg, f. paa Kongsberg 18/8 1857, død sammesteds 13/5 1876.

    b8. Boye Joakim Flood Wamberg, f. paa Kongsberg 12/10 1859, død sammesteds 20/10 s. A.

    c8. Hedvig Dortbea Wamberg, f. paa Kongsberg 10/2 1861, død sammesteds 8/1 1864.

    d8. Hedvig Dorthea Wamberg, f. paa Kongsberg 29/8 1865.

g7. Hanna Jørgine Wamberg f. i Skien 17/2 1826, hjemd. 17/2, død ganske ung.

       h7. Jørgen Elias Flood Wamberg, f. i. Skien 11/3 1828, hjemd. 25/3, indtrod. i Kirke 29/10, død 1848 i Kr.sand.

c6. Joccum Jørgensen Flood, f. i Skien 9/4 1791, døbt 3/5, død i Skien 1815, begraven 3/1.

d6. Jørgen Flood, f. i Skien 28/12 1792, døbt 1/2 1793, konf. 1808, død i Grimstad 28/6 1867, begraven ved Solum 6/7. Strax efter sin Konfirmation 1808 blev han antagen hos Grev Fredrik v. Trampe som Sekretær og fulgte denne til England og i Slutningen af 1808 til Island, hvor Greven var bleven Stiftamtmand og residerede i Reykjavik. Imidlertid kom den bekjendte Eventyrer Jørgen Jørgensen til Island 12/1 1809, men forlod Øen for senere samme Aar at vende „frygtelig” tilbage, og lod han 25 Juni arrestere Stiftamtmanden, „da denne netop drak sin Kaffe”, og med hans Følge bringe ombord paa det i Havnen liggende Skib „Margrethe & Anne”. Nu udstedte Islands Erobrer en Proklamation af 26 Juni 1809, hvorefter han, Jørgen Jørgensen, van Islands Konge, og som saadan gjorde han diverse Genistreger. Imid­lertid tillod han Grev Trampe at afseile fra Island 22 August ombord paa „Margrethe & Anne", den opbrændte 3 Dage senere, men op­toges og reddedes Grev Trampe og Følge af Exkongen paa hans Skib „Onion” og overførtcs til England. Hjemkommen fra denne oventyr­lige Færd dannede Flood et Handelskonsortium bestaaende af Ridder Jacob Aall, Raadmand Nils Aall, Madame v. Cappelen og Faderen, Peder Flood for at drive Handel paa Island, hvorfor han atter forlod Landet 11 Mai 1811 med „Fuldmagt til i alle mødende Tilfælder at handle, som jeg finder tjenligst.” Efter 4 Dages Seilads kom han til Leith i England, hvor han deponerede Banko‑Sedler til 14,600 Rdlr., „som medtagne fra Norge”. 24 Mai 1811 van han i Edinburg og reiste derpaa 28 Mai til Bones og udklareredes derfra 1 Juni efter samme Dag at have sluttet en Handel med Mr. Thomson om dennes Onkels Faktori i Havnefjord paa Island, hvilket Flood kjøbte af ham for 2,000 Rdlr. Ankeret lettedes 2 Juni paa Kutteren „Svanen", de­stineret til Stikkelsholm, hvorhen de ankom 21 Juni; derfra afreiste han efter flere Dages Veirforhindringer den 27; og efter mange Be­sværligheder og Ophold ankom han til Reykjavik 5 Juli, hvor han senere boede, naar han ikke var ved Faktoriet i Havnefjord. Her gjorde han nu mange og betydelige Indkjøb og omgikkes Øens bedste Mænd nemlig, Amtmand Carstenskjold, Sysselmand Kofoed og en Petræus, hvem han 14 August præsenterede sit Kreditiv paa 30,000 Rdlr. Efter en overmaade rastløs Virksomhed overleverede han 30 August Handelen i Faktor Jacobsens Hænder, forlod Island 31/8 og ankom til Leiths Havn 17 September. I England solgte han det meste af sine Varer og gik 27 November til Norge. Han var ikke senere paa Island, men sin Hovedforretning grundede han i Porsgrund omkring 1817 sammen med Broderen Elias, hvor Firmaet J. & E. M. Flood i en 50 Aar nød megen Anseelse. De drev baade en gros og en detail Forretning og Firmaet eiede ved Elias Floods Død 1838 over 75,000 Spd. (300,000 Kr.) Han boede fra 1818‑1834 paa Tvedten i Eidanger, da han flyttede ind i Floodegaarden ved Osebroen i Porsgrund, hvor han boede til 1847, da han flyttede til sit kjøbte Jernværk Bolvik og Herre Brug, og kaldes han i „Morgenbladet” fra 1860‑Aarene for Porsgrunds største Driftsherre. Firmaet I. & E. M. Flood opløstes i 1865, og han til­bragte sine sidste Aar for det meste hos sine Børn og Søskende. Han blev 17de August 1832 anerkjendt som dansk Vicekonsul i Porsgrund, ligesom han forøvrigt indehavde alle de Tillidshverv, Kommunen kunde give ham. Han var en sjelden flink og begavet Forretningsmand og som en Herre af den gamle Skole (med sine 100 Kalvekryds) og som Familiens Overhoved i en hel Række af Aar, staar han for den nu­levende Generation som en Repræsentant for den gode gamle Tid, hvortil hans statelige Skikkelse og ellegante Væsen meget maa bidrage. Han skjænkede 1000 Rdlr. til Universitetet i 1812. Han døde af et Slagtilfælde hos Svigersønnen Toldkasserer Hansen i Grimstad; men hans Lig førtes til Solum.

          Gift i Porsgrund 19/11 1818 med Hanna Thomine Magdalena Aall, f. i Porsgrund 1796, døbt 8/3, død paa Bolvig 3/3 1863. Datter af Konsul og Eidsvoldsmand Jørgen Aall, f. i Porsgrund 22/2 1771, død paa Rolighed 7/4 1833, gift 27/12 1793 med Birgithe Gurine Weyer, f. paa Strømsø 1770, død i Porsgrund 25/8 1819.

a 7. Jørgen Aall Flood, f. i Eidanger 17/11 1820, døbt 4/5 1821. Fik sin første Undervisning af Seminarist Thoresen; gjennemgik Skiens lærde Skole og tog Artium 1838 og 2den Examen, begge med Haud. Var en Tid ved Faderens Forretning. , Opholdt sig fra 1842‑1843 i Tyskland og Frankrig for at studere Sprog. Blev 1847 optagen som Kompagnon i Firmaet J. & E. M. Flood og forblev i dette til Firmaet 1865 opløstes. Imidlertid var han allerede i 1861 bleven administrerende Direktør i „Første Norske Assuranceforening” i Porsgrund, hvilken Stilling han med megen Dygtighed endnu inde­haver. Fra 1879 dansk Vicekonsul; har i Porsgrund været et meget brugt Medlem til alle kommunale Ombud; er en meget musikalsk Mand med mange Interesser. Har nu i en hel Raekke af Aar været Medlem af Legatets Bestyrelse og er Familiens mandlige Overhoved.

Gift 28/12 1843 med Anna Catlirine Bähr, f. paa Lundbygaard i Danmark 14/1 1825. Datter af Godsforvalter Carl Gustav Bähr (f. 4/12 1789, død 26/2 1834) og Fredrikke Sofie Schuster (f. 30/11 1793, død 17/8 1830).

a8.Fredrikke Caroline Elise Flood, f. i Porsgrund 15/10 1844.

Gift i Porsgrund 5/8 1868 med Richard Morton Clason, f. 4/5 1842 i Kristiania, død i Vardø 1/8 1882. Søn af Artillerikaptein Conrad Clason, gift med Ambrosia Paludan Skjelderup. Privat dimitt. tog han Artium 1860 med Non, 1861 2den Examen med Haud og 28/11 1868 medicinsk Embedsexamen med Haud (17.24). Han var sidste Halvaar Kandidat paa Fødselstiftelsen, blev 3/7 69 udn. til Distriktslæge i Lyngen med Bopæl sammesteds; be­styrede ogsaa ved flere Anledninger Skjærvø Distrikt. Siden 1871 Ordfører i Lyngens Kommunebestyrelse.I 1875 Distriktslæge og Garnisonslæge ved Vardøhus Fæstning. Enken bevilgedes 1884 en større Pension, ogsaa begrundet derved, at Manden døde af en paadragen Forkjølelse i Forbindelse med Overanstrengelse i sit Embeds Medfør.

a9. Jørgen Aall Flood Clason, f. i Lyngen 8/6 1870.

b9. Sigurd Clason, f. i Lyngen 10/7 71.

c9.  Konrad Honway Clason, f. i Lyngen 8/11 72.

d9. Cathrine Clason, f. i Lyngen 10/8 74.

e9. Lilly Clason, f. i Vardø 9/11 75.

f9.  Michael Skjelderup Clason, f. i Vardø 15/8 77.

g9. Richard Morton Clason, f. i Vardø 17/l2 78.

h9. Ada Clason, f. i Vardø 21/3 81.

b8.Jørgen Flood, f. 6/3 1846 i Porsgrund, død sammesteds 4/12 1848.

c8. Carl Gustav Flood, f. i Porsgrund 27/6 1847. Student, dimitt. fra Skiens lærde Skole 1866 og 2den Examen, begge med Haud. Kand. jur. 1872 med Haud. Overretssagfører i Porsgrund. Gjentagne Gange konstitueret Byfoged sammesteds.

Gift i Kristiania 26/5 1875 med Bertha Fredrikke Jessen, f. i Kristiania 23/8 1849. Datter af Grosserer i Kristiania Heinrich Jessen og Bernhardine Thomsen.

d8.Adolf Fredrik Flood, f. i Porsgrund 24/6 1849, Sømand. I flere Aar Skibsfører. Udnævnt til Undertoldbetjent i Svelvig 1881. Medlem af Sundhedskommissionen sammesteds.

Gift i Laurvig 15/9 1881 med Thora Malling, f. i Kr.a 28/11 1859. Datter af Toldkasserer Harald Malling og Ferdinandine Wulff.

a9.Harald Malling Flood, f. i Svelvig 6/6 1882.

    b9.Kathrine Flood, f. i Laurvig 29/7 1883.

e8. Agnes Flood, f. 21/1 1852 i Porsgrund, død sammesteds 12/10 1852.

 f8. Kjeld Emil Flood, f. i Porsgrund 13/11 1853. Gjennemgik Skiens lærde Skole. Var en Tid ved „Første Norske Assurance­forening”. Efter 2 Aars Ophold i Frankrig ansat hos Stadshauptmand Joh. Schwartz i Drammen.

Gift i Porsgrund 26/4 1882 med Petra Caroline Fredrikke Aars, f. i Hafslo 7/5 1859. Datter af Sognepræst til Skauger Conrad Aars og Petra Abigael Hoffgaard.

a9. Jørgen Aall Flood, f. i Drammen 9/1 1883.

g8. Fritz Flood, f. i Porsgrund 10/12 1856. Var i flere Aar ved Scheel & Bruenechs Forretning i Kristiania. Har senere været flere Aar i Frankrig og England og er nu ansat i Antwerpen.

h8. Jørgen Flood, f. i Porsgrund 20/12 1858. Handelsfuldmægtig en Tid i Kristiania hos Mægler T. C. Kloed; nu ansat hos Faderen; har ligeledes været 1 Aar i Frankrig.

i8. Cato Aall Flood, f. i Porsgrund 1/12 1860. Har i mange Aar været ansat ved Andvords Papirforretning i Kristiania.

k8.Anna Cathrine Flood, f. i Porsgrund 4/11 1862.

l8. Fredrikke Flood, f. i Porsgrund 12/2 1865, død sammesteds 27/9 1869.

b7.  Petrus Ignatius Flood, f. i Eidanger 13/2 1823, døbt 22/6, død samme­steds 19/8 1827, begraven 26/8.

c7.  Bergithe Gurine Aall Flood, f. i Eidanger 29/11 1824.

Gift i Porsgrund 14/7 1845 med Toldkasserer Andreas Hansen, f. i Søndhordland 1802, død i Kristiania 21/4 1883. Søn af Sorenskriver i Søndhordland Johan Fredrik Hansen og Abel Margrethe Krogh. Han blev Kand. jur. 1829, var først nogle Aar Fuldmægtig, blev 1833 udnævnt til Postmester i Porsgrund, 1843 forflyttet i s. S. til Kongsvinger, udn. 1856 til Toldkasserer i Grimstad, erholdt Afsked i Naade 1881 og bosatte sig da i Kristiania.

a8.Johanne Fredrikke Hansen, f. paa Kongsvinger 29/12 1847, død i Kristiania 10/6 74.

Gift i Grimstad 10/10 1866 med Nils Otto Bull, f. i Mandal 17/5 1835. Søn af Doktor Nils Otto Bull og Bolette Kristine Sussanne Schrøder. Privat dimitteret tog han Artium 1854 med Haud, 2den Examen med Haud og juridisk Embedsexamen 1859 med Laud. 26/8 1871 Kongelig Fuldmægtig og 30/6 76 konst. og 1877 udnævnt til Grændseinspektør paa Kongsvinger. Han er 2den Gang gift med afdøde Direktør Sandbergs Datter.

a9.Bolette Bull, f. i Kristiania 1867, død sammesteds 1868.

b9.Nils Otto Bull, f. i Kristiania 4/9 1869.

c9.Birger Andreas Bull, f. i Kristiania 31/7 1871.

d9.Fredrikke Bull, f. i Kr.a 1873, død sammesteds s. A.

b8. Hanna Margrethe Hansen, f. paa Kongsvinger 1848, død 1849.

c8. Jørgen Flood Hansen, f. paa Kongsvinger 1850 27/1, død s. A. 17/2.

d8.Augusta Hansen, f. paa Kongsvinger 15/12 1858.

d 7. Fredrik Christoffer Trampe Flood, f. i Eidanger 13/1 1826, døbt 9/7. Kjøbte sammen med Broderen Nils 1862 Bolvik Jernværk, som atter afhændedes nogle Aar senere. Har nu i en Række af Aar drevet meget betydelige Mægler‑ og Befragtningsforretninger i Porsgrund og Skiensfjorden.

Gift i Skien 24/9 1850 med Marie Diderikke Cappelen, f. paa Gjemsø Kloster pr. Solum 23/6 1832. Datter af Hans Cappelen og Bennedikte Cappelen.

a8. Bennedikte Flood, f. paa Bolvig Jernværk 14/11 1852.

b8. Hanna Flood, f. i Porsgr. 21/11 1854, død sammesteds 3/2 1879.

Gift 12/8 1873 med Jonas Wessel, Infanterikaptein, f. i Kristiania 7/6 1841. Søn af Mægler Cornelius Johan Wessel (død 1880) og Johanne Paludan. Officer 1862, Ancienitet 17/3 1864, Kaptein ved Thelemarkens Bataljon og fra 1869 Stadsingeniør i Porsgrund.

a9.Bennedikte Wessel, f. i Porsgrund 8/7 1874.

b9.Hjalmar Wessel, f. i Porsgrund 11/2 1876.

c9. Jonas Wessel, f. i Porsgr. 22/1 1879, død sammesteds 28/2 1879.

c8.Hans Cappelen Flood, f. i Porsgrund 26/4 1857. Ingeniør, gjennemgaaet polyteknisk Skole i Tyskland.

d8. Fritz Flood, f. ved Bolvig Jernv. 25/1 1864.

e8. Marie Flood, f. ved Bolvig Jernværk 1/9 1865, død samme­steds 16/10 1865.

f8. Ulrich Fredrik Cappelen Flood, f. i Porsgrund 11/2 1867.

g8. Marie Diderikke Flood, f. i Porsgrund 17/10 1871.

e7. Nils Weyer Aall Flood, f. i Eidanger 5/5 1827. Ugift og bosat i Porsgrund, hvor han siden Januar 1868 har havt Ansættelse paa „Første norske Assurance” Kontor.

f7. Inger Jørgine Simonine Flood, f. i Eidanger 22/10 1828, døbt 18/1 1829.

Gift med Kaptein Fredrik Nicolai Vilhelm Engelhart, f. i Vinger 9/1 1816, død sammesteds 7/4 1876, begraven 15/4. Søn af Kaptein Thomas v. Westen Engelhart og Dorothea Stabell. Efterat have gjennemgaaet Krigsskolen 18 Aar gammel ansattes han som Officer 5/10 i lste Brigade med Anciennitet fra 19/3 s. A.; 23/11 s. A. ansat ved solørske Komp.; udn. til Premierløitnant 10/9 1837 ved tønsiske Komp.; overflyttet 5/4 1843 til vingerske og var da tiltillige Brigadeadjutant; 2/12 1848 Kaptein og Chef for Odalens Landeværnsdivision; lod sig forbigaa 23/3 1852, men blev s. A. Chef for solørske Komp. Fik Afsked i Naade 13/12 1862 med 288 Spd. i Pension og ofrede sig siden for Bestyrelsen af sine meget store Eiendomme i Vinger, hvoriblandt den egentlige Familieeiendom Wennersborg.

a8. Thomas v. Westen Engelhart, f. paa Kongsvinger 6/10 1850, døbt 19/8 1851. Efterat have gjennemgaaet Nissens Skole tog han dimmiteret derfra Artium 1867 med Laud.; 2den Examen med Laud. og juridisk Embedsexamen 1871 med Laud., og efterat have taget Advokaturen bosat sig paa Kongsvinger.

     Gift i Kristiania 25/8 1876 med Mathea Sofie Elisabeth Nielsen, f. i Kristiania 24/6 1855. Datter af Expeditionssekretær Bernt Nielsen og Engelke Rynning.

a9. Fredrikke Engelhart, f. paa Kongsv. 25/8 1881, døbt 29/9.

b9. Thomas v. Westen Engelhart, f. paa Kongsvinger 27/8 1883, døbt 6/10.

b8. Jørgen Marianus Flood Engelhart, f. i Winger 8/7 1852.. Dimit­teret fra Gjertsens Skole tog han Artium 1871 med Laud. 2den Examen med Haud. Har senere i flere Aar drevet Trælastfor­retning i Kristiania.

Gift i Kristiania 18/6 1881 med Ottilia Pauline Christine Lasson, f. i Kristiania 11/6 1860. Datter af Regjeringsadvokat Kristian Lasson og Alexandra Morgenstjerne (død 16/5 1881 i Kristiania).

a 9. Alexandra Henrietta Catherina Engelhart, f. i Kr.a 17/6 1882.

b 9. Fredrik Nicolai Wilhelm Engelhart, f. i Kristiania 24/9 1883.

c8. Theodor Anton Mathias Engelhart, f. paa Kongsvinger 27/9 1853, døbt 13/8 1854, død ung.

d8. Nina Fredrikke Engelhart, f. paa Kongsv. 3/7 1855, døbt 29/8.

e9. Dagmar Engelhart, f. paa Kongsv. 17/12 1863, døbt 18/5 1864.

f8. Theodora Fredrikke Engelhart, f. paa Kongsv. 12/7 1868, døbt 9/8 1868.

g 7. Henriette Wilhelmine Marianne Flood, f. i Eidanger 20/5 1830, døbt 1/8.

Gift paa Vold 29/9 1848 med Læge Johan Anton Vetlesen, f. i Vang 12/1 1821, død i Kobbervik 1/6 1869. Søn af Foged og Krigsraad Johan Kristian Vetlesen og Karine Kristine Møller. Han blev privat demitteret til Artium 1838 med Haud, Juni 1839 2den Examen med Haud og tog 21/10 1844 medicinsk Embedsexamen med Haud, men 10/3 1845 med Laud. 1 Aar ansat ved Rigshospitalets Hovedafdeling; praktiserede fra Som­meren 1846‑1867 i Porsgrund, hvor han fra 1847 var Medlem af Fattigkommissionen og fra 1861 Ordfører i Sundhedskommissionen. 23/3 1867 udnævnt til Distriktslæge paa Karmøen med Bopæl i Kobbervik, hvor han døde af Nervefeber. Hans Lig blev af Porsgrunds Kommune bragt did, og der begraven fra Kirken 9/6 1869 under megen Deltagelse, da han i sjelden Grad havde vundet alles Hjerter.

a8. Emil August Vetlesen, f. 17/3 1850 i Porsgrund. Kom i Huset til Onkelen Foged Th. Vetlesen paa Kongsberg 1861 og gjen­nemgik Skolen der; dernæst 2 Aar paa Nissens. Dimitteret til Artium fra Nissens Skole 1867 med Laud., 2den Examen med Laud., Kand. mag. med Haud 1872; en Tid Klasse­lærer i Kristiania; fra Januar 1875 Lærer ved Middelskolen i Tønsberg; i samme Stilling til Fredriksstad 1876; udnævnt til Adjunkt ved Bergens Kathedralskole i December 1880.

Gift i Tønsberg 17/7 1876 med Marie Seeberg, f. paa Atlanterhavet 4/11 1857. Datter af Skibsreder Hans C. Seeberg og Olympia Elise Segelcke i Tønsberg.

a9.Alf Vetlesen, f. i Fredriksstad 21/10 1878.

b9.Leif Vetlesen, f. i Fredriksstad 15/3 1880.

c9.Lili Vetlesen, f. i Bergen 24/2 1882.

b8. Hans Jørgen Wetlesen, f. i Porsgrund 8/3 1852. Dimitteret fra Stavanger Skole tog han Artium 1870 med præ ceteris, 2den Examen med præ ceteris, 1878 Cand. med. med et sjelden godt Laud. En Tid Assistent ved det physiologiske Labo­ratorium; nu praktiserende Læge paa Hamar.

Gift i Throndhjem 9/7 1881 med Ida Wilhelmine Nicoline Hirsch, f. i Throndhjem 24/6 1860. Datter af Overretssagfører og Bankchef Christian Worm Sommerschild Hirsch og Nicoline Massine Darre.

       a 9. Gustav Cathrinus Hofgaard Vetlesen, f. paa Hamar 20/7 1882.

       b9.                                                                        f. paa Hamar 1/5 1884.

c8. Kristiane Carelia Vetlesen, f. i Porsgr. 19/6 1853, død i P. 1/7 1854.

d8. Johan Kristian Vetlesen, f. i Porsgrund 18/12 1854. Uddannet som Ingeniør ved Gøteborgs tekniske Skole, hvor han opholdt sig 3 Aar. Senere ved Veikontoret i Kristiania, derpaa 3 Aar ved Jernbanen i Smaalenene og Sommeren 1882 Stadsingeniør i Brevig.

Gift paa Frydenlund 7/6 1883 med Sophie Frydenlund, f. paa Frydenlund 22/10 1857, død i Brevig 27/4 1884. Datter af Knud Olsen Onstad, død 12/12 1869 og Kari Eriksdatter Frydenlund, f. 27/12 1831.

a9. Anton Vetlesen, f. i Brevig 22/4 1881,

e8. Thomas Vetlesen, f. i Porsgrund 13/7 1856. Dimitteret fra Gjertsens Skole tog han Artium 1874 med Haud. 2den Examen med Haud. Medarbeider i „Dagen” og flere Blade.

f8. Kristiane Karine Vetlesen, f. i Porsgrund 17/12 1857. Guver­nante i Valders.

g8. Anton Wilhelm Vetlesen, f. i Porsgrund 2/6 1860. Sømand. Tog Styrmandsexamen 15/3 1879. Farer fremdeles tilsøs.

h8. Hans Løwe Møller Vetlesen, f. i Porsgrund 10/8 1861. Var en Tid Komis i Kristiania, men drog 1881 til Sandwichsøerne, og har efter sine Breve at dømme gjort det meget godt dersteds.

i8. Hanna Aall Vetlesen, f. i Porsgrund 15/6 1863.

k8.Karine Kirstine Vetlesen, f. i Porsgrund 3/7 1864.

l8. Vetle Arnbjørn Vetlesen, f. i Porsgrund 24/11 1865. Er nu ved Andvords Forretning i Kristiania.

m8. Johanna Antonia Vetlesen, f. i Porsgrund 12/10 1869.

h7. Emilie Otte Elise Flood, f. i Eidanger 16/5 32, død sammesteds 3/6 34.

i7. Kjeld Constantius Flood; f. i Eidanger 24/6 33, død sammesteds 31/7 33.

k7. Constanse Margrethe Flood, f. i Eidanger 26/9 35.

Gift i Porsgrund 21/6 52 med Nils Mathiesen, f. i Porsgrund 16/9 1829. Søn af Mathias Thorstensen Mathiesen og Karen Johnsen. Er Handelsagent med Bopæl i Porsgrund og nyder megen Anseelse for sin Dygtighed, hvorfor han inden Kommunen stadig har været Ordfører eller Viceordfører, ligesaa Porsgrunds Repræsentant paa Storthingene 1862, 1865 og 1868.

a8. Mathilde Karine Mathiesen, f. i Porsgrund 3/8 1853, død 1857.

b8. Jørgen Flood Mathiesen, f. i Porsgrund 5/12 1854. Agent.

c8. Augusta Thomine Mathiesen, f. i Porsgrund 31/7 1856.

Gift i Porsgrund 1/11 1878 med Olaf Christie, f. i Bergen 31/1 1850. Søn af Wilhelm Christie og Anne Elina Christie. Student, dimitteret til Artium fra Kathedralskolen i Kristiania, 1868 med Laud., 2den Examen med Laud. og medicinsk Embedsexamen 1876 med Laud. Nogle Aar Amanuensis hos Doktor Søren Munck i Porsgrund, senere i Haugesund privat prakti­serende og nu senest i Bergen.

a9. Anna Elina Christie, f. 15/9 1880.

b9. Constanse Margrethe Christie, f. 20/5 1882.

d8. Constantin Nicolaus Mathiesen, f. i Porsgrund 29/1 1859.

e8. Halfdan Mathiesen, f. i Porsgrund 25/9 1860.

f8. Nils Mathiesen, f. i Porsgrund 15/5 1864.

g8. Constanse Margrethe Mathiesen, f. i Porsgrund 6/8 1866.

h8. Thorleif Mathiesen, f. i Porsgrund 27/12 1872.

l7 . Hanna Aall Flood, f. i Porsgrund 1840, død s. Aar sammesteds.

m7. Hans Boye Flood, f, i Porsgrund 1842, død s. Aar sammesteds.

e6. Elias Martinius Flood, f. i Skien 26/9 1794, døbt 28/12, konfirm. 1808, død 17/12 1838 i Porsgrund. Han var i Kompagni med Broderen Jørgen og beboede i mange Aar den senere til Brodersønnen Fritz overgaaede Gaard i Østre Porsgrund, der blot ved en mellemliggende ubeboet Løkke var adskilt fra Firmaets Forretningsgaard i Kirkebakken. Der førte en Bensti over denne Løkke, og denne brugte da Kontorpersonalet, der spiste Middag hos ham, men boede i Forretningsgaarden. Han var en venlig, dannet og overmaade elsket og afholdt Mand. Han var jevnlig udenlands, og da han tilsidst fik Brystsvaghed, reiste han med Broderen Boye nedover Rhinen til flere Badesteder. Hans første og sidste Tanke var at gjøre godt mod alle, hvorfor han ogsaa traf mange gode Dispositioner med sin store Formue, hvoraf hver af Søskende og Kristian Wamberg fik omkring 12,000 Kr., ligesom han stiftede Familielegatet, stort 20,000 Kr., og et Legat, stort 1800 Spd., hvis Rente anvendes til fattige Børns Beklædning og Husleieunderstøttelse i Porsgrund. Ligeledes skjænkede han 4000 Kr. til „Selskabet for Porsgrund og Osebakkens Vel” og 400 Kr. til Østre Porsgrunds Kirke, alt ifølge sit Testament af 28/7 1838 og konfirm. 12/2 1839 samt fornyet ved Kgl. Resolutioner af 27/7 1858 og 13/7 1859.

f6. Anne Simonine Flood, f. i Skien 11/10 1796, døbt 10/11 96, død i Hedrum 2/6 1872, begraven 7/6.  Hun boede efter Mandens Død i Laurvig, hvor hun dannede et Mellemled mellem de 3 eneste gjenlevende Søskende. De tre, Marie Hald, Boye J. Flood og hun, samledes da jevnlig til de store Høitider paa Hedrums Præstegaard, og under et saadant Besøg lukkede de to gjenlevende hendes kjærlige Øine i Pintsen 1872, og hun ligger begraven ved Hedrum.

Gift med Arne Colbjørnsen, f. i Solør 1791, døbt 30/9, død i Fredriksværn 18/11 1860. Søn af Kolbjørn Colbjørnsen og Birthe Arnesdatter. Han var Officer fra 1808; udnævnt til Kompanichef for 2den Akershusiske Brigade 6/10 1814 ; udnævnt til Oberstløitnant og Korpschef ved lste Brigade 29/1 1849. Boede fra omkring 1825 paa Chefsgaarden Skavelen i Valders og fra omkring 1840 paa Kongsvinger. Han levede sine sidste Aar i Fredriksværn. I Statskalenderen for 1824 staar han som Ordonants­officer hos Kronprinds Joseph Frants Oskar og Chef for Aurdalske Kompani; var en vældig Skiløber og Idrætsmand, der med Udmærkelse deltog i de smaa Skjærmydsler, vi havde paa Grændsen i Krigsaarene.

a7. Johanne Kristine Colbjørnsen, f. i Kr.a 1820, død s. A. sammesteds.

b7. Bertha Jørgine Colbjørnsen, f. i Kr.a 13/2 1822, bor i søndre Land.

c7. Johanne Kristine Colbjørnsen, f. i Kr.a 1824, død 1830.

      d7. Marie Petrea Olivia Colbjørnsen, f. i Aurdal 1827, død 1829.

      e7. Hanna Petrea Marie Colbjørnsen, f. i Gjerpen 1830, død 1842.

      f7. Peter Kolbjørn Colbjørnsen, f. i Aurdal 1831, død 1837.

  g7. Nils Aall Kolbjørnsen, f. i nordre Aurdal 25/7 1834. Privat dimitt. tog han Artium 1852 med Haud, 2den Examen 1854 med Haud og medicinsk Embedsexamen 17/12 1860 med Haud. Siden Januar 1861 ansat som Fattiglæge i nordre og søndre Land; siden Juli 64 og Januar 65 forrettet som Ordfører i nordre og søndre Lands Sundhedskommissioner.

Gift lste Gang i Fredriksværn 16/ 1861 med Karen Sophie Zimmer, f. paa Horten 27/12 1835, død i søndre Aurdal 1/10 1873. Datter af Magazinforvalter Joh. Zimmer og Johanne Hjort. (7 børn).

Gift 2den Gang i Valders med Amalie Meinich, f. i Valders 3/7 1839. Datter af Foged i Valders Jens Christian Meinich og Hustru, f. Magelsen. (4 Børn).

a8. Arne Kolbjørnsen, f. i nordre Land 1862. Tekniker.

b8. Sigrid Kolbjørnsen, f. i nordre Land 1863.

c8. Aagot Kolbjørnsen, f. i nordre Land 1865, død sammesteds 1867.

d8. Johannes Zimmer Kolbjørnsen, f. i nordre Land 1867, død s. A.

e8. Johanne Kolbjørnsen, f. i søndre Land 1868.

f 8. Fredrik Zimmer Kolbjørnsen, f. i søndre Land 1870.

g8. Kolbjørn Tostein Kolbjørnsen, f. i søndre Land 1872.

h8. Jens Kolbjørnsen, f. i søndre Land 1876, død s. Aar.

i 8. Wilhelmine Marie Kolbjørnsen, f. i søndre Land 1877.

k8. Aagot Kolbjørnsen, f. i søndre Land 1879, død s. Aar.

l8.Jens Kristian Meinich Kolbjørnsen, f. i søndre Land 1882.

h7. Kjeld Jørgen Elias Colbjørnsen, f. i nordre Aurdal 19/11 1835, Sømand; nu bosat i søndre Land.

g6. Nicolai Benjamin Flood, f. i Skien 24/5 1798, døbt 9/6, død i Kristiania 29/12 1869. Deponerede efter privat Undervisning 1818 ; erholdt til Artium Haud illaud. og Examen philosoph. 1822 samme Karakter; til theologisk Attestats 2/9 1825 Karakt. vix Haud illaud. og til Demisprædiken 11/9 s. A. Haud illaud. Blev 11/10 1825 personel Kapellan til Waage hos Sognepr. L. B. Fietzents, 31/5 1827 Sognepræst til Kvikne i Østerdalen, 11/3 1831 til Grong og 5/10 1835 til Statsbygden; entlediget 14/8 1851 med Pension og levede senere hos Sønnen, P. O. Flood, til sin Død. Af ham er i 1848 udkommen i Trykken, saavidt vides, alene en Prædiken paa Maria Bebudelsesdag i Throndhjem. (Se Chr. Langes Forfatterlexikon).Gift i Throndhjem 1828 med Elise Christiane Marie Bugge, f. i Fredericia 8/11 1802, død i Kristiania 14/1 1879. Datter af Biskop i Throndhjem Dr. Petter Olivarius Bugge og Catharine Magdalena Koch.

a7. Petter Olivarius Flood, f. i Kvikne 8/10 1829. Efterat have gjennemgaaet Throndhjems Skole var han 1 Aar i Kristiansfeldt for sin videre Uddannelses Skyld; gjennemgik derpaa Landbrugsskolen paa Munkvold; var en Tid i St. Petersburg; kom til Porsgrund, hvor han en Tid styrede Herre Gaard, eiede selv flere Eiendomme til forskjellige Tider, og kom endelig til Kristiania, hvor han dels var Veritas‑Agent, dels stiftede Firmaet Flood & Co. sammen med Broderen Georg og drev Agentur med Gaardsalg. Arbeidede sam­tidig meget i Totalafholdssagens Tjeneste, var mange Aar Medlem af Bestyrelsen og Formand for Kristiania gamle Totalafholdsforening. Holdt mange Foredrag for denne Sag og stiftede flere nye Foreninger, ligesom han ogsaa arbeidede meget for Oprettelsen af Samlag, skrev og talte med megen Iver for alle Spørgsmaal vedrørende Afholdssagen. Blandt Skrifter et om Amylalkohol. Sam­tidig udgav han Tidskrifter som „Folkebladet” og „Sjømandsbladet”. Reiste for Samlagene med Stipendium i Danmark og Tyskland, hvor han gjorde Bekjendtskab med Redningsanstalterne for Drikfældige, hvilken Ide det snart blev ham meget om at gjøre at realisere herhjemme, og efter utrolige Anstrengelser oprettede han i al Stilhed en saadan Anstalt paa Jeløen den 15de Juni 1882. Imidlertid blev snart Opmærksomheden henledet paa denne for­trinlige Anstalt, og Høsten 1883 maatte han udvide den ved at kjøbe en Eiendom ved Tønsberg. Anstalten kaldes Heimdal.Hans Aarsberetning for de to Aar findes i „Morgenbladet” for 29/3 1884, der med en ledende Artikel anbefaler Anstalten som over­maade gavnlig og vel organiseret.Gift med Caroline Møller, f. i Eidanger 22/9 1838. Datter af Skovridder Jørgen Møller og Caroline Mathilde Nilsen.

a8. Marie Flood, f. paa Vøien i Næs 15/4 1860. Har i flere Aar udgivet og redigeret et Søndagsblad.

b7. Magdalena Flood, f. i Kvikne 1/5 1831.Gift med Johan Kristian Thomesen, f. i Røsø i Stegen 1/6 1830. Søn af Gaardeier Thomas Andreas Thomesen og Lovise Knibant. Han er Lærer og Inspektør ved en Skole i Kristiania.
a8. Marie Magdalena Thomesen, f. paa Kongsberg 19/8 1862.
b8. Elise Marie Louise Thomesen, f. paa Kongsberg 23/6 1866.
c7. Marie Flood, f. i Grong 22/7 1833, død i Grimstad 5/1 1859.     Gift 10/2 1858 med Skibsfører Anders Nielsen, f. i Grimstad 6/8 1822. (Ingen Børn). Søn af Skibsfører Nils Petter Nielsen og Ida Cathrine Bie. Nielsen er senere indtraadt i nyt Ægteskab.

d7. August Gottlieb Flood, f. i Grong 10/1 1835.
Dimitt. fra Thrond­hjem. Tog Artium 1854 med Laud., 2den Examen med Haud, theologisk Embedsexamen 9/12 1862 med Laud. og Praktikum med Laud. 1865 Tredielærer, 1866 Andenlærer og 1869 konst. Førstelærer ved Dahlske Skole i Grimstad; 1869 Kateket i Farsund, 1872 Sognepræst til Grandsherred og 1878 til Gjerdrum.

Gift med Alvilde Larsen, f. i Kragerø 25/6 1843, død i Gjerdrum 10/12 1882. Datter af Skibskapt. Joh. Larsen og Lydine Helene Holm.

e7. Elias Flood, f. i Statsbygden 1/10 1837, død 1867, idet han som Sø­mand faldt overbord paa en Reise til Amerika.

f7. Johannes Martinius Flood, f. i Statsbygden 26/5 1839. Privat dimitteret Student 1856 med Haud, 2den Examen ligesaa. Efter derpaa i flere Aar at have studeret Medicin tog han Tjeneste i Danmark og deltog som Læge i Krigen 1864; blev i Marts 1866 engageret som Læge i London, afreiste i August 1867 til Ægypten, hvor han i 3 Aar var praktiserende Læge i Alexandria, og derpaa engageret i Mahallet‑el‑Kebireh, i det Indre, Mamlukkernes gamle Hovedstad, som Læge for de derværende Europæere; indtraadte 10/9 1874 i Vicekongens Tjeneste som Overlæge for Distriktet Ramleh‑Aboukir (imellem Alexandra og Rosetta); dernæst den 1/5 1877 ansat som Overlæge og Direktør for Central‑Hospitalet for Suez‑Kanalen i Port Said; i Aaret 1880 fungerede han ogsaa som Overlæge ved Suezkanal‑Kompagniet. 1/1 1881 blev han udnævnt til Direktør for Sundhedsvæsenet i Suezkanal‑Provindserne og paa samme Tid staaende som Overlæge ved det ovennævnte Hospital.

Under Urolighederne i 1882 var han eneste europæiske Læge, som forblev paa sin Post, og han reddede alene med Livsfare den bekjendte General‑Guvernør Ismail Pascha Hamdy fra Rebel­lernes Efterstræbelser, hvorfor han ogsaa af Sultanen i Tyrkiet udnævntes til Kommandør af den Keiserlige Medzidich Orden. Han har store Fortjenester i Anledning af Koleraens Begrændsning i Port Said Provindserne, hvorfor han ogsaa i Oktober 1883 deko­reredes af Vicekongen af Ægypten med L'Etoile d'Egypté (Ægyp­tens Stjerne). Hans Navn blev under Kolera‑Epidemien stadig nævnt som den, der havde paavist, at Koleraen var indført fra Indien, hvilket har forskaffet ham en stor Del af den engelske Presses Forfølgelse, medens franske, tyske, østerrigske og italienske Aviser har stillet sig mere paa Floods Parti i dette Spørgsmaal, og han har virkelig i høi Grad lagt Beslag paa den offentlige Mening i Europa og Ægypten.

Gift i Ægypten 22/4 1871 med Theresia Anna Ludvig, f. ved Komotau (Bøhmen) 4/8 1849. Datter af Frantz Ludvig og Barbara Strubel.

     a8. Theresia Flood, f. i Ægypten 4/8 1872, død sammesteds 13/8 1872.

     b8. Elise Marie Flood, f. i Ægypten 4/2 1874, død sammesteds 6/6 1874.

    c8. Marie Anna Theresia Flood, f. i Ramleh 27/1 1876.

    d8. Oscar Gustav Flood, f. i Ægypten 25/12 1879.

    e8. Augusta Elisabeth Flood, f. i Port Said 20/12 1882.   Død ......                                 

g7. Georg Flood, f. i Statsbygden 13/5 1842. Var først i Kristiansfeldt for at fuldende sin Uddannelse; var en Tid i I. W. Cappelens Boglade i Kristiania, blev derpaa Associe i Firmaet Flood & Co. Flyttede med Broderen til Jeløen og tilsidst til Tønsberg. Han har trolig staaet P. O. Flood bi i hans mange Gjøremaal og været en uundværlig Støtte for ham, naar han færdedes baade udenfor By og Rige.

h6. Marie Petronelle Dorothea Flood, f. i Skien 27/4 1801, døbt 8/5, død i Porsgrund 25/2 1880.

Gift 7/6 1837 med Kjøbmand Edvard Hald, f. i Kristianssand 7/8 1806, død i Porsgrund 23/2 1847. Søn af Joseas Kornbeck Hald og Kristine Nielsen. Hall kom som Handelsfuldmægtig til Paulus Flood i Porsgrund, og begyndte der egen Forretning kort før sit Bryllup.

a7. Elise Hald, f. i Porsgrund 20/6 1838, hvor hun fremdeles er bosat.

b7. Petter Hald, f. i Porsgrund 20/11 1840, død 2/2 1865. En kjæk, uforfærdet Sjømand, om hvem der endnu gaar mange kvikke Historier, som Bevis paa hans humoristiske Lune og mange uskyl­dige Skjelmstykker. En Braadsjø slog ham overbord i Nordsjøen.

i6. Paulus Mathias Frederikus Flood, f. i Skien 11/3 1804, død i Porsgrund 26/12 1847. Fik sin Handelsundervisning i England og havde i Løbet af nogle faa Aar vundet sine Principalers fulde Hengivenhed og over­raktes ved Afskeden et overmaade værdifuldt Gulduhr; omkring 1830 begyndte han egne Handelsforretninger i Porsgrund. Han kjøbte „Huken” og den saakaldte Færgegaard (Gaarden No. 41) og fik ved høieste Resolution af 20/11 1829 Bevilgning til at besørge Transporten af Reisende over Porsgrundselven. Allerede i 1837 angrebes han af gigtisk Feber, der nødte ham til aarlig at søge Badene ved Sandefjord og gjorde ham udygtig til stadigt Arbeide i Forretningen. Han var en fin og esthetisk dannet Mand, der meget ung begyndte med literære Sysler, men hvem en altfor stærk udpræget Selvkritik forhindrede at lade offentliggjøre noget, end ikke en oversat Roman af Bulwer. Som heldig Festtaler vil han endnu længe mindes af de „Gamle”, og han forstod selv ved sørgelige Anledninger at indsmugle Humor.

Gift første Gang i Porsgrund 3/9 1830 med Constanse Aall, f. i Porsgrund 30/5 1808, døbt 16/6, død sammesteds 28/10 1832. Datter af Jørgen Aall og Birgithe Gurine Weyer; (en Datter i første Ægteskab). Gift 2den Gang i Laurvig 24/3 1835 med Inga Charlotte Bruun, f. i Laurvig 21/12 1818, død i Vandse 14/2 1877. Datter af Tobaksfabrik­eier Johan Kristian Bruun og Lovise Fredrikke Fabricius.

Hun blev 2den Gang gift i Hiterdal 11/7 1849 med Provst og Sognepræst Hans Henrik Sartz, der døde i Vandse 1882, efter atter at have giftet sig 2den Gang med Emilie Owervinn. Hun var en meget begavet Kvinde og optraadte som anonym Forfatterinde til „Smaa For­tællinger for Børn af en Præstefrue”, Köhlers Forlag i Throndhjem. Hendes udførlige Levnetsbeskrivelse og et efterladt Manuskript udkom under Titelen „Julaften”, nærmest privat til Familien, og de to Menig­heder, der særlig havde havt Anledning til at gjøre Bekjendtskab med denne ædle Kvinde.

a7. Inger Flood, f. i Porsgrund 1831, død sammesteds 17/9 1832. Mode­ren døde 5 Uger senere uden at vide Barnets Død.

b7.  Constantius Flood, f. i Porsgrund 7/8 1837. Ved Faderens Død sendtes han, 11 Aar gammel, tilsjøs paa en Prøvetur. Fartøiet var en gammel raadden Bark, der flød Nordsjøen over paa Bjelke­lasten; den maatte „maures”, saasnart den kom i Havn og paa Hjemveien holdes over Vande med det saakaldte „Langesunds­ vaaben” ‑ en særdeles behagelig Maade at begynde Sjølivet paa.

        Saa langtfra at kureres for sin Lyst til Sjølivet ombord i dette gamle Vrag, syntes tilbøiligheden for dette derimod at voxe, og strax efter Konfirmationen tog han for Alvor fat paa Navigationen ved Porsgrunds Sjømandsskole, som han gjennemgik Vinteren 1852. Om Vaaren gik han atter ud med en gammel „Kasse” omtrent af samme Kaliber som den, hvormed han gjorde sin første Reise, men det viste sig nu snart, at Sjølivet maatte opgives paa Grund af en væsentlig Mangel. Arbeidet i Karterne om Vinteren havde           frembragt en Øiensvaghed, som gjorde det betænkeligt at fortsætte     Sjølivet. Et Fald fra Riggen en mørk Stormnat og flere Uheld paa hans Vagter som Udkigsmand gjorde Udslaget, og Sjøen blev opgivet. Han haabede nu at kunne komme til Kristiania og studere, men dertil strak ikke Familiens Midler; Moderen var vistnok atter     gift, men Sartz sad i et lidet Kald og havde stor Familie allerede dengang. Efter megen Tvivlraadighed gik han ind paa Munkvold Landbrugsskole, som han frekventerede 1856. Her interesserede han sig særlig for Naturfagene, Chemi, Fysik og Botanik, samt læste ved Siden deraf megen Historie. Som en Frugt af disse Studier fremkom et lidet historisk Drama „Saxe Viks Døtre”, der opførtes paa Throndhjems Theater og gjorde megen Lykke;

det ansaaes af Kritiken for en „meget lovende Debut.” 

Kort efter udkom „Danmarks Døtre", der under de stærke danske Sympathier under Krigen 1863 vakte adskillig Opsigt, blev et Deklamations­ nummer paa Theatret og sat i Musik af Komponisten Udbye. Man ventedø efter dette at se ham betræde Forfatterbanen, men prak­tiske Arbeider lagde altfor meget Beslag paa hans Tid, og først 13 Aar senere ser vi ham atter betræde Arenaen og dennegang med det topografiske Arbeide „Listerlandet”, hvoraf er udkommen 2det Oplag; det første paa eget, det andet paa Alb. Cammermeyers Forlag. Aaret efter udkom Monografien „Powl Juel”, og nu følger Slag i Slag en hel Række Arbeider dels af historisk og dels af novellistisk Indhold, alle paa P. T. Mallings Forlag i Kristiania. De udkom i følgende Orden : „Agdersiden”, „Fra Fjeldet og Skjær­gaarden”, „Liv ved Kysten”, „I Krigsaarene”, „I Havskjærene” og endelig 1883 „Ritter & Co.”, der oplevede 2det Oplag før Julen. C. Flood har samtidig overtaget Redaktionen af „Ny illustreret Tidende, hvoraf han i mange Aar har været Medarbeider; har to Aar været skjænket store Stipendier af Storthinget og det Schæf­ferske Legat. Uden Forfatterskab har han ogsaa udgivet „Perus Erobring”, Mexikos Erobring”, „Kristoffer Kolumbus”, „Kocks Reise” paa P. T. Mallings Forlag. C. Flood har i de sidste 6 Aar boet dels i østre Aker og nu senest i Kristiania.

Gift 25/1 1857 med Hanna Oline Bachke (Søster af Statsraad O. Bachke), f. paa Røraas 26/9 1835, død i østre Aker 1883, begr. 23/2. Datter af Bergskriver ved Selbo Kobberværk Halvard Bachke og Anne Sophie Olsen.

a8. Charlotte Sofie Flood, f. i Vandse 19/4 1858, død sammesteds 8/4 61.

b8. Mathilde Flood, f. i Vandse 22/5 1860.

c8. Paul Flood, f. i Vandse 19/2 1862. Sømand.

d8. Halvard Flood, f. i Vandse 20/8 1865.

e8. Carl Andreas Flood, f. i Vandse 24/8 1872, død s. A. sammesteds.

f8.  Dagny Flood, f. i Vandse 14/5 1873.

g8. Sofie Charlotte Flood, f. i Vandse 16/3 1877.

c 7. Peder Flood, f. i Porsgrund 1842, død 1863 i Rendalen ved et Ulykkes­tilfælde paa Gaarden Ytre Akre. Ved nemlig at gaa over Land­gangsbroen i Mørket paa Dampskibet „Renen” paa Storsjø faldt han udover, slog Hovedet mod Bryggen og sank øieblikkelig bedøvet af Slaget, uden mere at komme tilsyne. Moderen befandt sig den­gang paa Reise fra Holtaalen til Laurvig med 3 Smaagutter, men maatte i høi Grad lidende gjøre Vendereis. Liget, der imidlertid var gjenfunden, blev begravet paa Rendalens Kirkegaard.

d 7. Inger Flood, Tvilling med foregaaende, f. i Porsgrund 1842, død sammesteds 1843.

e 7. Johan Ludvig Flood, f. i Porsgrund 26/2 1847. Var en Tid Kjøb­mand i Throndhjem; driver nu Agenturforretning, samtidig med at han har en Post som Seddelskriver ved Norges Bank i Throndhjem.

Gift i Vandse 28/4 1873 med Caroline Johanne Grim, f. 11/3 1851. Datter af Markus Pedersen Grim og Everine Andersen.

a8. Charlotte Henriette Flood, f. i Throndhjem 3/2 1874.

b8. Karoline Johanne Flood, f. i Throndhjem 18/11 1875.

e8. Paul Flood, f. i Throndhjem 4/2 1877.

d8. Dagny Flood, f. i Throndhjem 30/11 1878.

e8. Hanna Flood, f. i Throndhjem 16/11 1880.

f8.  Hulda Flood, f. i Throndhjem 9/12 1882.

k6. Boye Joakim Flood, f. i Skien 10/8 1806, hjemdøbt 22/8, i Kirke 12/10, død i Hedrum 24/12 1873. B. J. F. gjennemgik Skiens Borgerskole, og efterat være konfirm. 7/10 1821 kom han Høsten s. A, til Kristiania, hvor han læste privat til Sommeren 1822, da han optoges i 2den Latin­klasse paa Latinskolen, hvor han forblev til 1825, hvilket Aar han dimitteredes fra Skolen og erholdt Artium med Karakteren Haud illaud., 2den Examen med samme Karakter. Derefter var han i 2 Aar Hus­lærer hos Postmester, tidligere Jernværkseier, Fritz Løvenskjold paa Rafnæs; fortsatte sine afbrudte Studier i Høsten 1828 og tog theologisk Embedsexamen 1832 med Laud. Den 26 November s. A. udnævntes han til pers. Kapellan hos Sognepræsten til Rakkestad, Provst Aschehoug, dertil ordineret 19/12 s. A. Den 10/6 1837 kaldtes han til Sognepræst til Finnø, blev 29/1 1842 Provst i Stavanger Provsti, udnævntes 29/8 1844 til Sognepræst til Hiterdal, hvor han vandt Menighedens fulde Agtelse og Kjærlighed (se Hiterdals Beskrivelse Side 36), og 12/8 1862 til Sognepræst til Hedrum, hvor han efter et Aars smerte­fulde Lidelser døde Juleaften. Fra Midten af Mai 1836 og til September fulgte han sin syge Broder Elias paa en Udenlandsreise til Ems, og traf paa denne flere mærkelige Mænd, der blev ham til stor Glæde og Nytte, da han nogle Aar efter begyndte Redaktionen af „Maanedsskrift for Missionsvenner”. Dette Blad, der er vort Lands ældste Missions­blad og ifjor oplevede sin 43 Aargang, udgav han et Par Aar sammen med Præsterne Theodor og Gabriel Kjelland, men overtog snart Arbeidet alene og fortsatte dermed en Menneskealder, indtil han mistede Synet paa det ene Øie. Omkring 1842 oversatte han Gossners Skatkiste, der er udkommen i hele 7 Oplag. Desuden har han skrevet nogle Traktater og Prædikener udkomne til forskjellige Tider. Foruden i alle Aviser mindre Nekrologer udkom i den „Norske Arbeider” en fuldstændig Biografi med Portræt, ligesom hans Levnetsbeskrivelse i Bogform paa Lutherstiftelsens Forlag 1874, ligeledes i Langes Forfatterlexikon Side 195 o. s. v.

Gift lste Gang i Langesund 17/1 1834 med Margrethe Cudrio Wright, f. i Langesund 15/10 1812, død i Rakkestad 3/11 1834 (hun døde samtidig med Barnet). Hun var en Datter af Grosserer og Danebrogsridder Simon Larsen Wright og Karen Elise Cudrio. Gift 2den Gang i Langesund 8/2 1838 med Inger Laurine Wright, f. 8/1 1819, døbt 24/1, konf. 3/5 1835. Datter af Danebrogsridder S. L. Wright og hans 2den Hustru Petronelle Blom (12 Børn). Har siden 1874 været bosat i Kristiania og er nu den eneste gjenlevende af hele den 6te Generation i denne Stamtavle.

a7. Simon Wright Flood, f. paa Finnø 8/2 1839, døbt 3/3. Modtog privat Undervisning i Hjemmet af en theologisk Kandidat, frekven­terede Skiens lærde Skole i 2 Aar og tog derpaa af egen Lyst Søen fat. Efter i adskillige Aar at have været Skibsfører, ned­satte han sig i Skien som Agent og Skibsmægler. Blev i 1881 ansat som Generalagent for 7 norske Søforsikringsselskaber i New­york, hvorhen han drog kort før Julen 1881. Falmilien reiste Vaaren efter.

Gift i Skien 22/5 1867 med Marie Jacoba Thorbjørnsen, f. i Skien 7/3 1845. Datter af Sagfører Simon Thorbjørnsen og Annine Hjelm.

a8. Ingolf Flood, f. i Skien 5/5 1868.

b8. Bergliot Flood, f. saminesteds 2/8 1869.

c8. Jørleiv Flood, f. sammesteds 5/6 1872.

    d8.Erling Flood, f. sammesteds 25/4 1877, død i Skien 17/1 1S78.

Tvillinger     e8  Sigrid Flood                    do.                  do.

                     f 8. Erling Flood, f. sammesteds 14/1 1879.

b7.  Peder Boyesen Flood, f. paa Finnø 28/8 1840, døbt 6/9, død i England 7/7 1870. Gik 3 Aar paa Skiens lærde Skole, derpaa 2 Aar paa den polytekniske Skole i Hannover; kom hjem og tog Examen ved Hortens tekniske Skole. Var derpaa 1.1/2 Aar ansat som Teg­ner ved Jernbanens mekaniske Værksted i Kristiania, hvorpaa han 1862 fik Ansættelse ved Kulgruber i England, hvor han arbeidede sig op, til han blev ansat som Overingeniør ved Cinderhills Kul­gruber. Agtet af sine Overordnede og elsket af sine flere tusinde Arbeidere døde han her efter længere Tids Sygelighed af Bryst­sygdom.

Gift i Lom 9/8 1867 med Petrine Christiane Halling, f. i Kri­stiania 9/8 1846. Datter af Provst Honoratus Halling og Fredrikke Petrine Weyergang.

a8. Georg Robert Wright Flood, f. i Lom 14/6 1869. Han kom efter Faderens Død i England til Provst Flood sammen med Moderen og døde i Hedrum 19/1 1871.

c7.  Johannes Flood, f. paa Finnø 24/6 1842, døbt 10/7. Efterat have gjennemgaaet Skiens lærde Skole dimitteredes han derfra til Artium 1859 med Haud, 2den Examen ligesaa. Han var en Tid Bestyrer af den Biermanske Skole i Kristiania og Huslærer hos Sognepræst Strøm i Slidre. Absolverede theologisk Embedsexamen Juni 1865 med Haud og udnævntes 28/7 1866 til personel Kapellan hos Faderen; blev ved Faderens Død kaldet til Kapellan hos Holtermann i Throndhjem 5/9 1874 og bestyrede ved dennes Død og Sognepræstens Afsked hele „Vor Frue Kirkes” Embede i Thrond­hjem i over 1 Aar og udnævntes 1879 til Sognepræst i Molde. I Hedrum stiftede han en Landboforening, og var dens Formand i mango Aar, ligesom han i Molde 1880 indvalgtes som Forligelseskommissær. Han har været en meget produktiv Forfatter, som kan sees af følgende Skrifter:

„Maanedsskrift for Missionsvenner”, delvis redigeret fra 1868, alene redigeret fra 1879‑83; „Forindien”, 1868; „Mine Misgreb og og Feiltrin”, af Kuntze, 1873, overs. fra Tysk; „Grønland”, Mis­sionshistorie i Fortællinger, 1873; „Passjonsbetragtninger” I, II, III, IV; „Provst B. J. Floods Liv og salige Død”; „Pæleroden”, Traktat; „Missionstraktater” No. 1‑8; „Aarsberetning” for Thrond­hjems indre Missions Virksomhed 1875‑77 ; „Illustrerede Missions­traktater” No. 1‑6, 1876‑1878; „Smaa Missionstraktater” No. 1‑2, 1877; „Kristelige Smaafortællinger for Søndagsskolebørn”, 1877; „Thomas v. Westen og hans Efterfølgere”, 1878; „Missjons­billeder fra Afrika”, 1878; „Goszners Skatkiste”, 7de Oplag med nyt Salmeudvalg, Provst Floods Biografi, 1880; „Jesus alene”, en Samling Prædikener, 3 do. i „Vidnesbyrd fra den norske Kirke”; „Passjonsblomster", overs. fra Tysk, 1881; „Hvorfor religiøst paa­virkede Gemytter saa let føle sig tiltalte af Sekterne", Throndhjem 1881; „Zackæus”, en Prædiken, 1881; „Opbyggelig Læsning i Kvindeforeninger”, 1881; „Ligtale over Fru Maren Marie Olsen”, 1882, Molde; „Salmer ved Præst Anton Høyers Ligfærd”, 1882; „3 Foredrag”, om Daaben, Synd mod den Hellig Aand og den kristelige Fattigpleie, 1883; „Den evangeliske Mission”, af H. Gundert, overs. og forøget 1883.

 

Har siden Faderens Død naar undtages en ganske kort Tid været en af de 3 Bestyrere af Familielegatet.
Gift i Kristiania 15/5 1867 med Alette Olava Henrikka Hvistendahl, f. i Tønsberg 5/5 1842. Datter af Grosserer Ditlef Hvistendahl og Magdalene Christensen.

a 8. Boye Joakim Flood, f. i Hedrum 18/9 1868.

b 8. Ditlef Hvistendahl Flood, f. sammesteds 30/3 1870.
c 8. Marie Magdalene Hvistendahl Flood, f. sammesteds 4/9 1871.
d 8. Inger Laurine Flood, f. sammesteds 11/1 1873, død i Throndhjem 21/6 1870.
e 8. Petter Jacob Julius Flood, f. i Throndhjem 22/8 1876, død sammesteds 4/4 1877.        
f 8. Inger Laurine Flood, f. sammesteds 16/4 1879.        
g 8. Johannes Flood, f. i Molde 6/4 1882.
 d 7. Margrethe Laurine Flood, f. paa Finnø 22/8 1844.
 e 7. Jacob Wright Flood, f. i Hiterdal 12/8 1846. Sjømand. Forblev efter et Forlis  i Amerika og nu bosat i Chikago, hvorfra han fører Skib paa Indsøerne.     
f 7.   Paulus Elias Flood, f. i Hiterdal 14/8 1848. Gjennemgik Laurvigs og Gjertsens Latinskole i Kristiania, men havde ei Lyst til Studierne, hvorfor han gik til Handelen og var nu
hos Konsul Rønneberg i Aalesund i 4 Aar; derpaa 1 Aar i Frankrig og senere i England, hvor han har slaaet sig ned for fast i Liverpool hos Firmaet Bahr, Bæhrend & Ross.

Gift i Liverpool 1/6 1878 med Lillias Dobell, f. i Liverpool 20/5 1857. Datter af Ingeniør Richard Dobell og Margarit Gilkes.

g 7. Just Wright Flood, f. i Hiterdal 11/12 1850. Gik først nogle Aar paa Laurvigs Latinskole; derpaa tilsjøs 15 Aar, hvoraf de fleste som Styrmand først paa Seilskibe, senere paa „Nordenfjeldske Dampskibs‑Selskabs” Skibe. Begyndte efter en større Sygdom, Gigtfeber, omkring 1878 sin literære Virksomhed, med Skildringer af sine mange Hændelser i „Fædrelandet” i Kristiania og senere i Throndhjems Aviser. Udgav paa P. T. Mallings Forlag til Julen 1881 sine Oplevelser i en Bog paa 15 Ark under Titel „Fem Aar tilsjøs”. Denne Bog modtoges med megen Sympathi og Pressens enstemmige gode Anmeldelser. Skrev meget i „Sjømandsbladet” og udgav Julen 1882 sin anden Bog „Fra Land og Sjø” paa samme Forlag. Har samtidig skrevet i „Ny illustreret Tidende” og mange andre Blade. Har de sidste 3 Aar gjort Tjeneste som forrettende Undertoldbetjent ved Kristiania Toldsted. Hans 3die Bog „Fra Hav og Strand” udkom 1884 ved Paasketider paa samme Forlag som de tidligere.

h 7.  Immanuel Flood, f. i Hiterdal 26/10 1852, døbt 10/11. Gjennemgik først Laurvigs Skole, derpaa de to øverste Klasser af Aars & Voss; dimitteredes herfra og tog Artium 1871 med Laud. Tog 2den Examen 1872 med præ ceteris og Embedsexamen 1879 med Haud. I flere Aar vikarierende Lærer ved Aars & Voss’s Skole og Assistent hos Kvæstor Aars ved Universitetet, hvor han nød i 4 Aar Renterne af det Henriksenske Legat (stort 400 Kr.); blev 16/8 1879 beskikket til Bestyrer af Røraas høiere Almenskole. Har stiftet en Totalafholds­forening dersteds paa nær 200 Medlemmer og er fortiden Formand for den, ligesom han i de sidste Aar har redigeret Bergstadens Organ „Fjeldposten”.

Gift i Kristiania 3/1 1881 med Anne Caroline Jacobsen, f. i Laurvig 28/4 1853. Datter af Farver Ole Jacobsen og Marie Oline Lerstang.

a 8. Inger Marie Flood, f. paa Røraas 14/10 1882, døbt 19/11.

i 7. Petronelle Blom Flood, f. i Hiterdal 16/8 1854, døbt 26/8.

Gift 10/8 1880 med Sømandspræst Andreas Mortensen, f. i Stavanger 27/10 1849. Søn af Blokmager Torkild M. og Anne Gjertine Dahl. Han gik først til Handelen og var i flere Aar ansat hos den bekjendte Kvæker Kloster i Stavanger. Gik ind paa Gjertsens Skole og tog Artium med Laud. 1872, 2den Examen med Haud og Embedsexamen 14/10 1877 med Haud. Var Lærer ved private Borgerskole og Medredaktør af „Menneskevennen”. Har ligeledes arbeidet meget for Totalafholdsagens Fremme, ligesom han selv har været total fra sit 10de Aar. Var i flere Aar Medlem af Hovedbestyrelsen og Formand for Kristiania Totalafholdsforening, hvilke ved en smuk Gave hædrede ham paa Bryllupsdagen. Blev 1880 kaldet til Sømandspræst i Newyork og har senere boet der; er meget afholdt af den norske Sømandsstand.

a8. Inger Laurine Flood Mortensen, f. i Newyork 5/8 1881, død samme­steds 12/8.

b8. Torkild Andreas Flood Mortensen, f. i Newyork 11/1 1883, død sammesteds 27/7 1883.

c8. Inger Gjertine Mortensen, f. i Newyork 9/4 1884.

k7. Jørgen Wright Flood, f. i Hiterdal 30/9 1857. Gik først 2 Aar paa Gjertsens Skole; disciplinerede derpaa 4 Aar ved Størmers Apothek i Skien. Var 1.1/2 Aar i Kristiania og tog farmaceutisk Examen 1881, Anciennitet fra 13/6 og 15/7 s. A. ansat ved Elephant­apotheket i Kristiania. Har i 6 Aar samlet paa genealogiske Bidrag til en Del Familier i Skiensfjorden, og bliver Familien Flood det første selvstændige Arbeide.

l7.  Inger Boyine Flood, f. i Hiterdal 30/7 1859, død i Kristiania 28/5 1880, begr. paa Vor Frelsers Gravlund.

m7. Inger Laurine Flood, f. i Hiterdal 12/9 1862.
l6. Hulda Theodora Flood, f. i Skien 1812, hjemdøbt 15/3, død i Skien 2/7 1812, begraven 7/7.

b5.Hedvig Sussanne Flood, f. i Skien 1758, døbt 21/12, død i Skien 11/4 1807. Gift i Skien 28/12 1781 Kl. 8 med Boye Pettersen Ording, f. i Skien 1756, døbt 20/12, død sammesteds 18/4 1800, begraven 24/4. Han var Søn af Petter Boysen Ording og Gunhild Grubbe. I dette Ægteskab 7 Børn. Boye Pettersen Ording var Kjøbmand i Skien og hører til den i Skien meget talrige Familie Boysen‑Ording, hvis Stamtavle jeg har samlet Bidrag til samtidig med nærværende og haaber at kunde udgive som min 2den Skiensfamilie.

 

 

 

 

Familielegatet

 

Forandrede Bestemmelser vedtagne i 1855 af alle da levende Hovedarvinger

om E. M. Floods Femilielegat.


Efter vor kjære afdøde E. M. Floods testamentariske Bestemmelse af 28/7 1838, gjentaget 12/9 s. A., er blandt andet den 20de Paragraf saalydende:

,,Til et Rentefond. til Fordel for Moder, Søskende og Kristian Wamberg, femtusinde ‑ 5,000 ‑ Spd. Summen skal inden et Aar efter min Død være i faste Eiendomme og Obligationer. Hvem af disse 10 ‑ ti ‑Arvinger, der kommer i nogen Slags Penge­forlegenhed gives til Underholdning Ren­terne af Kapitalen, som skal bestyres af trende af Familierne efter Valg af nævnte Medlemmer, men Kapitalen maa ikke an­gribes uden alle Arvingers Samtykke.”

Af denne Kapital, 5,000 Spd., som staar uantastet i paalidelige Panteobligatio­ner, har, til Opfyldelse af Testators ædle Hensigt, de aarlige Renter, 200 Spd., været fordelte til Hjælp for de i dette E. M. Floods Testamente om Familielegatet nævnte, mest trængende berettigede, fordelte paa en tilfredsstillende Maade efter bedste Skjøn af de valgte Legatbestyrere. Ligesom mange Aars Erfaring har vist de mest velgjørende Frugter ved Hjælp i Nøden til den, der hidtil har nydt Renterne af denne Legat­sum, saaledes viser det sig klarligen, at Nødvendighed byder til Opfyldelse af Testa­tors kjærlige Mening, at Legatets Renter fremdeles benyttes som hidtil, hvorfor vi

til yderligere Ordning ved Disposition i Fremtiden af E. M. Floods Familielegat 5,000 Spd. have indbyrdes vedtaget fø1gende

 

§1

Kapitalen, 5,000 Spd., bliver freindeles at henstaa i Obligationer med Pant i fast Eiendom.

§2.

Renterne af denne Kapital anvendes fremdeles til Understøttelse af Testators trængende Hovedarvinger med saadan For­deling som Legatbestyrerne finder rigtig og forsaavidt flere af de trængende Hovedarvinger skulde ved Døden afgaa og blot en enkelt være tilbage, skal det staa Be­styrerne frit for at kunne uddele Andel af Legatrenterne til Hovedarvingernes træn­gende Børn, dog ei i mindre Lodder end 1/10 af de oprindelige Legatrenter, 200 Spd., forudsat at den enkelt levende af Hovedarvingerne ei absolut tiltrænger hele Kapitalens aarlige Renter, thi stadig maa sees hen til, at Hjælpen væsentlig skal til­falde Hovedarvingerne, saalænge nogen af disse er i Live.

 

§3

 

Legatbestyrerne skulde stadig være trende af de mandlige Hovedarvinger saa­længe deraf leve saamange. Mem naar dødelig Afgang eller andre antagelige Grunde hindrer det, da skal de tilbageværende Bestyrere opnævne den eller de af Hoved­arvingernes myndige Sønner, som ansees mest skikket, forat opfylde Testators Bestemmelse om tre Bestyrere, ligesom det ved Valget af fremtidige Bestyrere skal sees hen til saa meget Omstændighederne tillade det, at vælge saadanne. som bo i nævnte Testators Hjemstavn Porsgrund, hvor Kapitalen er udsat og Renterne fordeles, saalænge nogen af de mandlige Arvinger er boende der.

§ 4.

Bestyrelsen og Dispositionen bliver alt­tid at betragte som en Familiesag, hvori ingen Indblanding fra det Offentlige skal finds Sted, da de tre valgte Bestyreres Be­stemmelse eller disses Pluralitet i Tilfælde af Meningsforskjel skal være bindende for alle nuværende og fremtidige Arvinger. Ingen kan være Medbestyrer i den Tid han nyder Hjælp af Legatrenterne.

 

§ 5.

Dette Legat, 5,000 Spd., standses og opløses, naar de i Testamentet nævnte og

endnu levende E. M. Floods Søskende og Kristian Wamberg alle ere døde, hvorefter Kapitalen deles i lige store Lodder til en­hver af de nævnte Hovedarvingers efterladte Livsarvinger efter de Regler, som i Lovgivningen er bestemt, hvortil ogsaa afdøde Paulus Flood og Hedvig Wambergs Livsarvinger indtræde i Arv med samme Ret som Livsarvingerne af de endnu levende Hovedarvinger; dog skulde, naar alle de i Testamentet nævnte Hovedarvinger ere døde, disses myndige Arvinger ved Pluralitet blive enige om Fortsættelse af Legatrenternes Fordeling til Trængende mellem dem selv, saa samtykker vi i en saadan Ordning, naar Bestyrelsen og Fordelingen gaar efter det her opstillede Princip.

Dette Dokument undertegnedes af alle Hovedarvinger.

 

 

Dette Testaments Gyldighed ophørte altsaa ved Marie P. D. Halds Død, og da det var et almindeligt Ønske, at Legatet skulde fortsættes uforandret, vedtoges dette enstem­mig af alle forhaandenværende Fættere og Kusiner.

 

Indgiftede i Familien.


Mænd.

 

Bull, Nils Otto
Christie, Olaf

Christensen, Cornelius

Clason, Richard Morton

Colbjørnsen, Arne

Cudrio, Casper Frantzen

Engelhart, Fredrik H. W
Hald, Edvard
Hansen, Andreas

Helsing, Martin

Holst, Rasmus J

Jørgensen, Nicolai

Kragh, Hans

Mathiesen, Nils

Mortensen, Andreas

Møller, Truls Lydersøn

Nielsen, Anders

Normann, Boye

Ording, Boye Pettersen

Paus, P. Mats

Petersen, Peter S. B.
Rønning, Karl Anton
Schancke, Fredrik

Steenblock, Enevold

Svaboe, Kristen Kristoffersen

Thomesen, Johan Chr

Trogh, Kjel Jensen

Tønnesen, Johan

Vetlesen, Johan Anton

Wamberg, Johan Bülow
Wessel, Jonas

 

Kvinder.

 

Aall, Constance  
   Hanna Thomine
Andersdatter, Margrethe
Aars, Petra C. F
Bachke, Hanna Oline
Bähr, Anne Cathrine
Bruun, Inga Charlotte

Bugge, Elise Ch. M.
Cappelen, Marie Diderikke
    Mathilde Petromine
Dobell, Lillias
Frydenlund, Sofie
Grim, Caroline Johanne
Grubbe, Mette Margrethe

Halling, Petrine Christiane
Heidemarck, Emilie Charlotte
Hirsch, Ida W. N.

Hvistendahl. Alette O. H.
Istad, Jacobine

- Sofie            
Jacobsen, Anna Caroline
Jessen, Bertha Fredrikke
Jørgensen Inger Jørgine
Larsen, Alvilde

Lasson, Ottilia P. Chr.
Ludvig, Theresia Anna
Malling, Thora
Meinich, Amalia
Møller, Caroline
   
    Gjørol
        Rachel
Nilsdatter, Marte

Nielsen, Mathea S. E.
Rønning, Petra Marie
Seeberg, Marie

Thorbjørnsen, Marie S.
Thoresen, Thorine H. K.
Wright, Inger Laurine
          Margrethe Cudrio

Zimmer, Karen Sofie


 

Spredte Flood'er.

 

Som ikke hørende til Skiensfamilien Flood skal her anføres følgende Familier

Familien Flood i Bergen, der nedstammer fra Flaatelien i Gudbrandsdalen og uden videre antog dette Navn udledet af Fødestedet. Denne Families Stamtavle er ud­kommen i Vaares i Bergen, samlet af Frøken Wilhelmine Brandt, og udgjør 4 Generationer.

Familien Flood i Tromsø, der egentlig skulde hede Floor og fortiden bestaar af Bogbinder Jan Lyder Flood, f. i Bergen 28/4 1855, døbt i Korskirken 20/5. Gift 18/9 1878 med Laura Emilie Solberg, og er der 3 Døtre i dette Ægteskab.


Familien Flood i Arendal. I Slutningen af forrige Aarhundrede levede i Arendal Jørgen Pettersen Flood, hvor han 6/10 1773 ægtede Inger Sussanne Herlofsen,   Datter af Herlof Rasmussen og Aase Stiansdatter. Hun var født i Arendal 4/9 1738 og død i Aker 12/5 1800. Hvor denne Jørgen Flood er født, vides ikke, men paa hans Gravplade paa Gamle Aker stod (indtil Jernpladen for et Par Aar siden forsvandt), at han var født 3/9 1743 og død i Aker 16/12 1803. Han kjøbte nemlig omkring 1793 Tøien Gaard for 100,000 Rd. kontant, hvilke Penge han nok havde tjent efter Datidens Skik paa mange Maader, og fik han Titel af Commerce‑Assessor. Han giftede sig 2den Gang 21/1 1801 med Georgine Neumann, f. paa Hovind i Aker 9/7 1770, død i Kristiania 29/5 1841 og Datter af Oberst Georg Neumann og Karen Bolette Tambs. Der var i Floods første Ægteskab 1 Søn, der døde ung, og 4 Døtre, hvorfra nedstammer en stor Del af Familierne Sandberg, Thode, Neumann og Rynning. Floods Enke indtraadte 2 Gange i nyt Ægteskab, 2den Gang med Agent Thomas Bagge og 3die Gang med General Ramm.

I Bragernæs Thingbog nævnes Skipper Søfren Lauritsøn Flod fra Thisted i Aaret 1668, men mere vides ikke om ham.

 1 Biskop Chr. Nyrop (i Kristianssand 1720 ‑ 33) skriver 26/9 1724 om Sognepr. Stoud i Hvideseid, at der var enkelte Ting, der talte til Stouds Forsvar saasom Anfald af Stensmerte osv. „samt ved Kapellan Boye Normanns Removition, da den gamle Mand ene maatte forestaa det vidtløftige Kald.” Herom siger A. Faye i Kristianssands Stifts Bispe‑ og Stiftshistorie: „At B. N. blev suspenderet for Leiermaal, men benaadiget mod, at han fra Prædikestolen skulde gjøre Menighederne offentlig Afbedelse, hvilket var efterlevet; men efter Ansøgning tog han derpaa Tjeneste hos Simon Cock i Laurdal, da han ikke med god Frugt længere kunde virke, „hvor saa haardt, vanærligt og ryggeløst Folk findes”.