Bratsberg gaard, brændt 1911

BRATSBERG

Bratsberg gaard støter til Skien paa byens sydøstside og ligger paa flaten bak den bratte styrtning ned mot Skienselven, 65 m. over havet[1]. Da den ligger paa høidedraget mellem de to dalfører: Skienselvens i vest og Børsesjødalens i øst, har den en meget vid utsigt til alle kanter, i alle fall fremme fra skrænten, hvor de gamle kapelruiner ligger. H. J. Wille skriver om stedet i 1786, at det er "den seværdigste situation, hvor øiet skuer paa en gang alle de forandringer, man næsten kan tænke sig.» Den bekjendte tyske reisende Leopold v. Buch, som reiste i Norge i 1806‑07, taler om «de romantiske trakter i nabolaget» av Skien og tænker derved særlig paa Bratsberghøiden.

Den første kjendte eier av Bratsberg er høvdingen Dag Eilivssøn og efter ham hans endnu mere berømte søn Gregorius Dagssøn. Om dem fortæller sagaen baade meget og vakkert, og det er mig en glæde at kunne begynde med et utdrag derav.

DAG EILIVSSØN

Det er sandsynlig, at Bratsberg har været Dags ættegaard, og at hans far Eiliv har hat gaarden før ham, men noget sikkert vites ikke derom. Dag Eilivssøn har været nogenlunde jævnaldrende med kong Magnus Barfot, hvis lendermand han var i visse deler av Viken. Han var gift med en av Norges mest høibyrdige kvin­der paa den tid: Ragnhild Skoftesdatter fra Giske, av Arnmødlinger­nes navnkundige og rike æt; hendes far Skofte var en sønnesøn av Torberg Arnessøn, Finns og Kalvs bror.

Dag nævnes i Magnus Barfots saga blandt de tre lendermænd i Viken, som kongen vilde, at Sigurd Ullstræng skulde raadføre sig med og søke hjælp hos, da han hadde faat det resikable hverv at paalægge den mægtige og trodsige Sveinke Steinarssøn nede ved Gautelven at give fra sig sin forlening og fare fra landet. Det gik den selvraadige og fremfusende Sigurd ilde, og kong Magnus maatte selv paa hærtog mot Sveinke. Paa dette tog ledsagedes kongen av Dag Eilivssøn og de to andre lendermænd, som efter meget stræv, ikke mindst med kongen, fik ham og Sveinke til at forlike sig saaledes, at Sveinke skulde forlate landet. Kongen maatte dog selv senere kalde Sveinke tilbake for at holde styr paa alt det røverpak, som herjet landet paa de kanter.

Dag var ogsaa med paa kong Magnus's sidste tog vestover til Irland høsten 1102. Sammen med Sigurd Ranessøn fra Steig og Vidkunn Jonssøn fra Bjarkøi nævnes han som de sidste, der flygtet, efterat kongen var falden Bartolomæusdagen, den 24de august 1103.

Endnu engang nævnes Dag i sagaen, vistnok kun med ganske faa ord og tilfældigvis, men paa en megetsigende maate ved en uhyggelig scene, som forefaldt i et. av Sigurd Jorsalefarers senere aar, efterat kongens sindssygdom oftere 'var kommet til utbrud. Det var en varm sommerdag, en godveirsdag i vakkert solskin, da kongen var paa en reise langs kysten.. Han hadde med sine skibe lagt ind i en havn, hvor der ogsaa laa en Islandsfarer. Mange baade av kongens mænd og fra Islandsfareren klædte av sig og kastet sig i vandet og svømmet omkring mellem skibene. Blandt dem var en Islænding, som motet sig med at dukke under for­skjellige, som var mndre gode til at svømme. Der var intet ondt ment, og folk bare lo ad det, Kongen såa ogsaa rolig paa en stund ; men saa kastet han klæderne av sig, hoppet ut i vandet og svøm­met hen til Islændingen, tok ham og dukket ham under gang paa gang; hver gang Islændingen kom op igjen, satte kongen ham under paanyt. Folk forstod av hans adfærd og utseende, at han hadde faat et av sine anfald, og. at Islændingens liv var i fare, "Skal vi la kongen dræpe manden?" sa lendermanden, skibshøvdingen Si­gurd Sigurdssøn. En mente, at der var vel ingen, som vaaget at lægge sig imellem. Det kunde nok være en mand til det, dersom Dag. Eilivssøn var her," svarte Sigurd. Men da Dag ikke var der og ingen anden dristet sig til det, maatte Sigurd selv prøve. Han fik ogsaa reddet Islændingen; men vakte ved sin indblanding saa­ledes den avsindige konges vrede, at han fandt det raadeligst efter kongens befaling at gaa iland og forlate skibet. Men det trodde han altsaa, at ikke Dag hadde resikert paa grund av sin anseelse hos kongen. Det var vel nærmest med Dag som med Vidkunn Jonssøn, at kongen aldrig glemte det, han hadde gjort for hans far, og hvilken god mand han ogsaa ellers altid hadde været.

Foruten Baugeid, som jeg kommer til at omtale nærmere nedenfor, hadde Dag Eilivssøn tre døtre til: Borghild, Gyrid og Sigrid, hvorav de to sidstnævnte i alle fald blev indgiftet i rike hjem, nemlig Gyrid nord til Austraat og Sigrid øst til Vettaland ved Konghelle. Av Dags sønner bet den ældste Orm. Han blev lendermand borte ved. Tønsberg, hvor han slog tilbake et fiendlig indfald i landet 1137 av Magnus blinde i forbindelse med den danske konge Erik Emune. Han hindret derunder ogsaa Danerne fra at faaa sig drikkevand og skal derav ha faat sit tilnavn Vatn­orm». Men den mest kjendte av alle Dags barn blev sønnen Gre­gorius, som har gjort, at mindet om Bratsberg gaard aldrig kan dø, om saa gaarden selv skulde forsvinde. Jeg gaar nu over til at gjengi sagaens fortællinger om ham.

GREGORIUS DAGSSØN

            Dag Eilivssøn var død. ved den tid, da fortællingerne om hans søn Gregorius begynder;. men hans enke levet endda, og nærmest ved hende blev Gregorius, meget mot sin vilje, blandet ind i en strid, som hendes søster Gyda, der bodde i Trøndelagen, var .kom­men op i med en av kong Sigurd, Munds mænd ved navn Geir­stein, hvis datter var kong Sigurds frille. Gyda var dengang enke, og Geirstein, som var en slem, og umedgjørlig mand, var henries nærmeste nabo. Paa grand av et avvist egteskapstilbud og som forsmaadd frier blev han hendes arge uven og søkte paa alle maater at gjøre hende fortræd, hvortil han, som nabo altid kunde finde leilighet. En dag, han igjen hadde været utaalelig fræk, blev han dræpt i selvforsvar av Gydas frænde Gyrd, som hun derefter sendte ned til sin søster paa Bratsberg, forat han kunde være i sikkerhet for Geirsteins sønner Hjarrande og Hising, som av sindelag lignet sin far. Gregorius fraraadet sin mor at blande sig op i denne sak; de vilde ikke faa at gjøre med den dræptes sønner alene, sa han, men med selve kong Sigurd, og en saadan strid var de ikke voksne. Men Ragnhild vilde ikke høre paa sin søns betænkeligheter. «Sent vil du vorde navnkundig,» svaret hun, «hvis du ikke hevner den uret, som gjøres dine frænder, og altid vil du agtes som en skam for din æt.» Gregorius gav endelig efter og tilsa Gyrd beskyttelse, dog først efterat han hadde fremlagt saken for sine 60 huskarler og faat deres løfte om hjælp i tilfælde. Geirsteins sønner fik spørge op Gyrds tilholdssted og reiste til kong Sigurd, som de søkte at ophidse mot Gregorius, og vilde straks hjemsøke ham paa Brats­berg med drap og plyndring. Kong Sigurd vilde dog først prøve at faa et lempelig forlik i saken og sendte i det øiemed en klok og maateholden mand ved nave Lodin til Gregorius. Gregorius var ogsaa villig til at la kongen bestemme boten for Geirsteln, hvis han i det hele fandt det rimelig, at der gaves nogen bot for ham; ti Gregorius mente, at Geirstein hadde vel fortjent sin skjæbne, og at hans sønner ikke var bedre end han. Sønnerne blev, da de fik høre om denne uttalelse, endnu mere forbitrede, og det lykkedes dem at overtale kong Sigurd iil at sende en mand, som het Raud, der var en heftig og voldsom person, med et følge paa 30 mand til Gregorius. Raud begyndte, straks han traf Gregorius, med trus­ler og store ord; men da blev Gregorius sint og jaget Raud av gaarde. Raud tænkte saa paa ved list at faa Gyrd i sin magt. Han la i det øiemed halvparten av sine folk efter sig i en skog i nærheten og kom selv med den anden halvdel, alle forklædte som tiggere og med vaaben under klæderne, tilbake til Bratsberg; men de blev straks idenkjendte og grepne, og nu slap de ikke naadig fra det. Gregorius sammenkaldte et husting; det dømte dem iil døden, og Gregorius lot dem alle hænge. Men derved hadde han ikke alene faat Geirsteins søuner mot sig, men ogsaa kong Sigurd selv, hvad han forøvrig fra først hadde visst, senere eller tidligere vilde bli enden paa det. Han blev nu baade én og to ganger over­falden av Geirsteins sønner i forening med mænd fra kong Sigurd; men disse sammenstøt endte sidste gang saa, at Gregorius, etter en skarp strid, med egen haand fældet begge brødrene. Denne sidste strid passerte ikke paa Bratsberg, men paa en gaard, hvor de hadde faat spørge, at Gregorius skulde i gjestebud; de hadde saa skyndt sig foran til gjestebudsgaarden, dræpt alle gaardens beboere og fyldt den ute og inde  med sine mænd; men da Gregorius saa de mange folk, hadde han fattet mistanke og tat sine forholdsregler. Denne seier gjorde Gregorius navnkundig over hele Norge; men nu torde han ikke andet end begive sig til kong Inge, som tok vel imot ham, og han blev snart Inges fortrolige ven og ypperste høvding. Paa denne maate var det, Gregorius Dagssøn kom til at spille sin fremtrædende rolle i kongebrødrenes stridigheter, hvorunder han vandt sig sit uforgjængelige navn i Norges historie. Han roses i sagaerne som en driftig og forstandig mand og som en trofast og opofrende ven, der hverken sparte sit gods eller sig selv i kongens tjeneste. Der gik endog saa stort ord av hans dygtighet og hæderlighet, at det sagdes om ham, at ypperligere lendermand kunde ingen mindes.

Det var sandsynligvis omkring 1153, Gregorius Dagssøn saaledes kom i kong Inges tjeneste.

Et par aar senere, sommeren 1155, finder vi Gregorius sammen med kong Inge i Bergen, hvor han hadde med sig 90 velvæbnede huskarler, som han selv underholdt. Inge skulde dengang møtes i Bergen med sine to ældre brødre Sigurd og Øistein, der vinteren forut hadde opgjort sine egne trætter ved at enes om at avsætte kong Inge for hans vanførhets skyld, dele landet mellem sig og bare la broren beholde nogle gaarder med saa vidt store tilliggelser, at han kunde ha en 30 huskarler omkring sig. Men avtalen blev bekjendt, og Inge hadde i Gregorius Dagssøn en verge, som hans falske brødre ikke hadde tat tilbørlig med i sine beregninger.

Kong Inge var kommen først til Bergen, dernæst Sigurd; men Sigurd var ikke saa mandsterk som Inge. Øistein var endnu ikke kommen, da Inge paa et sammenkaldt ting, hvor ogsaa Sigurd hadde indfundet sig, og hvor Gregorius, som der fortælles, møtte op med gylden hjelm paa hovedet, førte bitre klager over brødrene og fik almuens tilsagn om at de skulde hjælpe ham. Sigurd reiste sig da og sa, at det var usandt, det Inge hadde kommet med; det var bare noget, som Gregorius hadde fundet paa, sa han. Men det skulde nu ikke bli længe til, dersom han fik raade, før han skulde faa revet av den gyldne hjelmen, og endte med, at de to, han og Gregorius, skulde ikke længe gaa sammen. Gregorius svarte, at han haabet det ikke skulde bli noget ønskelig møte for Sigurd, og at han var rede til det.

Et par dager efter blev en av Gregorius’s huskarler dræpt paa gaten av kong Sigurds hirdmænd. Gregorius vilde da straks ha tat paa kung Sigurd; men Inge fik forhindret det. Nogle dager senere, den 10de juni om eftermiddagen, dræpte et par av kong Sigurds hirdmænd en gammel mand i Inges hird, som het Sigurd Skrudhyrna, og det igjen paa aapen gate. Inges mor, dronning Ingerid, der hadde været vidne til drapet, som just fandt sted, da hun kom fra aftensangen, gik like til Inge og sa, at han længe vilde være en liten konge, naar han ikke vilde gjøre noget ved, om hans hirdmænd blev dræpt, den ene paa den anden, som svin! Kongen blev vred over hendes skjændeord, men som de trættet med hinanden, kom Gregorius ind, fuldt væbnet, og bad kongen ikke vredes paa sin mor; ti hun sa bare sandheten. «Jeg er nu kommen for at hjælpe dig, sa han, «om du vil gaa imot kong Sigurd, og her er mer end hundrede rnænd ute i gaardeu, mine huskarler, og vi vil søke mot dem fra den kant, som tykkes de andre værst.» Men da de fleste raadet fra og Inge syntes at ville la sig raade av dem, sa Gregorius: ”Saa plukker de blad for blad av dig. De dræpte nylig min huskarl, nu din hirdmand; saa vil de vel veide mig aller en anden lendermand, som det tykkes dem, at du vil savne mest. De ser, at du ikke gjør noget ved det, og saa tar de fra dig kongedømmet, efter at dine venner er tat. Nu, hvilken vei end dine andre lendermænd vil gaa, saa vil jeg ikke bie paa at bli hugget som et naut, og denne nat skal Sigurd og jeg kjøpslaa med det slags kjøp, som kan falde. Baade er det saa, at du er ilde stedt for din vanførhets skyld, og jeg tror, at du har liten vilje til at holde dine venner oppe. Men nu er jeg fuldt rede til at gaa imot Sigurd herfra; ti herute er merket mit.» Det hjalp. At Inge betænkte sig litt, kan en jo ikke undres paa; det var jo broren, det gjaldt, og brorens liv, kunde man forstaa av Gregorius’s ord. Kong Sigurd sat dengang og drak i et hus midt i byen. Snart omringedes huset fra alle kanter; men fra gaten like mot huset rykket Gregorius frem, brøt ned gjærdet, som var omkring, og trængte ind i gaarden. Det endte, som vi vet, med at kong Sigurd blev nedhugget.

Da kong Øistein nogle dager senere kom ind mot byen, vilde Gregorius, at man straks skulde gaa 1øs ogsaa paa ham; men der blev dog mæglet et slags forlik mellem brødrene, uten at de møttes eller talte med hverandre. Inge drog derefter nordover til Trond­hjem og Øistein tilbake til Viken, mens Gregorius reiste hjem til Bratsberg, hvor han nu tilbragte resten av sommeren og høsten og vinteren utover mot jul, da han pludselig fik nyss om, at kong Øistein var ventendes nedover fjorden fra Oslo med en stor hær for at overfalde ham. Gregorius undslap saa vidt med sine 90 mand opover Telemarken, inden Øistein naadde frem til Bratsberg. Paa Gregorius’s efterlatte eiendom tilfredsstillet da kong Øistein sin hævn, hugg ned hans buskap og satte ild paa husene. Dette skedde dagene før jul aar 1155.

Gregorius fortsatte fra Telemarken over fjeldene ned til Hard­anger og kom til Studla i Etne, den mægtige høvding Erling Skak­kes gaard. Erling var ikke hjemme; men hans hustru Kristina, Sigurd Jorsalefares datter, tok paa det bedste mot Gregorius og skaffet ham skib nordover til Bergen, hvor han traf Erling selv og derfra reiste videre til Trondhjem. Her tok kong Inge mot ham med glæde, og til erstatning for den store skade, han hadde lidt, tilbød kongen ham, at han kunde ta av hans gods saa meget, han vilde ha.

Sommeren efter, 1156, møttes kongebrødrenes flaater ved Sel­øerne vest for Lindesnes. Inge var igjen mandsterkere, og Øistein maatte indgaa et forlik, hvori han blandt andet lovet Gregorius en bot paa 15 merker guld for den skade, han hadde anrettet paa Bratsberg. Boten blev aldrig betalt; ti aaret efter, den 21de august 1157, dræptes den av sine egne mænd forlatte Øistein paa Ranrike i nærheten av Forss kirke, hvor hans lik blev begravet. Efter Øisteins død valgte hans mænd Sigurd Munds tiaarige søn Haakon Hærdebred til konge, og Gregorius maatte den nærmest følgende tid opholde sig i Konghelle for at verge landet mot ham, mens Inge igjen reiste nordover. Sommeren 1158 slog Gregorius Haakon Hærde­breds mange ganger sterkere hær i Konghelle, som Haakon hadde bemægtiget sig, da Gregorius var reist opover Viken for at samle flere folk. Haakon maatte trække sig tilbake til Gautland. Derfra reiste han ut paa vinteren over land til Trondhjem, hvorhen han naadde noget før paaske. Inge var i Viken den vinter og Gregorius hos ham.

Næste vaar, i 1159, omfores Inge og Haakon utenfor Bergen, hvorhen Inge kom søndenfra og Haakon nordenfra. Haakon vaaget ikke at seile ind til Bergen og møte Inge, men fortsatte sydover. Paa denne reise fik han leilighet til at ta de tre bakerste skibe av kong Inges flaate. Paa et av disse skibe befandt sig Gyrd Aamundes­søn, som var Inges fosterbror og Gregorius’s svoger, gift med hans søster Gyrid. Gyrd blev dræpt. Haakon reiste videre sydover til Konghelle; der la han sig nedenfor byen med sin flaate. Inge, Erling Skakke, Gregorius og mange andre lendermænd fulgte efter. I krigsraadet eller paa tinget, som blev holdt før kampen, tok Gregorius først ordet og sa: «Der har været møte nogle ganger mellem os og Haakon, og han har oftest hat flere folk, men er dog kom­men til kort. Nu har vi en meget større hær, og nu vil det tykkes de mænd rimelig, som nylig har mistet sine gjæve frænder ved dem, at her maa det være godt at ta hevn; længe nok har de trukket sig unda os i sommer. Vi har ofte sagt, at hvis de biet paa os, saa som det nu siges, at de vil, da vilde vi vaage os til at møte dem. Mit sindelag er, at jeg nu vil lægge til slag mot dem, hvis det ikke er imot kongens vilje; ti jeg tænker endnu, som det før har hændt, at de kommer til at vike, om vi lægger modig frem; jeg skal lægge til der, hvor det synes farligst.» Under oproningen kom Gregorius’s skib paa grund, blev kjendt og om­ringet av en mængde fiender. En, som het Ivar Haakonssøn, krøkte en stavnljaa eller entrehake omkring livet paa Gregorius, drog ham hen til skibsbordet og hadde nær drat ham overbord, da taket glap. Gregorius's tykke platebrynje reddet ham; dog fik han et saar. Siden kom en, som het Aslak Unge, Gregorius til hjælp og fik trukket hans skib av grunden. Da la Gregorius i sin tur til Ivars skib, og efter en lang kamp blev skibet ryddet og Ivar selv haardt saaret; men Gregorius lot ham bære i land og hjalp ham at komme unda. De var venner siden. Kampen endte ogsaa her med Haakons nederlag og flugt.

Gregorius opholdt sig den følgende tid fremdeles mest.i Kong­helle for at verge landet paa den kant. I 1160 tilføiet han kong Haakon et stort folketap paa Saurbø oppe i skogene ovenfor Kong­helle; men til hevn herfor overfaldt Haakons mænd en tid efter Gregorius's anden svoger Haldor Brynjulvssøn paa Vettaland. De stak ild. paa husene, dræpte Haldor og alle hans huskarler, 20 i tallet, mens hans hustru Sigrid, Gregorius's søster, maatte flygte halvnaken ind i skogen. Gregorius’s femaarige søstersøn Aamunde Gyrdssøn, søn av hans søster Gyrid, blev bortført. Denne ulykke gik Gregorius nær til hjerte, og hans sidste daad blev et forsøk, han straks efter gjorde, paa at hevne sin svogers drap. Mot enden av julen brøt han op fra Konghelle og kom 13de dag jul, 6te januar 1161, til Fors. Her lot han næste morgen synge ottesang for sig og sine mænd. Straks efter fik han øie paa fiendens flok, som ikke syntes at være meget talrik. En aa, som i sagaen kaldes Bevja[2], skilte dem ad. Isen paa aaen var daarlig, og Haakons mænd hadde gjort den endnu farligere ved at hugge huller i den og skuffe sne over. Gregorius vilde derfor gaa over paa en bro længer oppe; men bønderne, som var med, paastod, at isen var sterk nok, og sa, at de ikke visste, hvad det skulde betyde, at han ikke vaaget sig over. Gregorius svaret, at sjelden hadde man be­høvet at skylde ham for at være ræd, og det skulde man heller ikke behøve herefter. Han bad dem følge vel og ikke staa igjen, naar han gik ut paa isen. Han gik da utpaa med sin hær; men saasnart bønderne saa, at isen var daarlig, vek de tilbake. Gre­gorius sakk nedi; men der var ikke dypt; men som han bad sine mænd vogte sig, blev han truffet av en pil i strupen. Han faldt død om, og ti av de tyve mænd, som hadde fulgt ham, faldt der ogsaa. De andre trak sig tilbake, men hadde sin høvdings lik med sig. «Og her ender nu fortællingen om ham,” siger Snorre; «men det var alles tale, at han hadde været den største høvding i Norge i de mænds tid, som da levde.»

Jeg vil endnu efter Snorre føie noget til, som viser, hvilken mand Gregorius hadde været for sin konge.

Snorre fortæller, at to aarmænd fór med disse tidender til Oslo, til kong Inge. Da de kom frem, krævet de at faa kongen i tale. Kongen spurte, hvad tidender de hadde at sige. «Gregorius Dags­søns fald,» svaret de. «Hvorledes bar det saa ilde til?» spurte kongen. De fortalie det. Kongen svaret: «Der raadet da de, som var mindst forstandige.» Det er sagt, at kong lnge tok sig saa nær av det, at han græt som et barn. Men da graaten gik av ham, sa han: «Jeg vilde fare til Gregorius, saa snart jeg spurte Haldors drap; ti jeg tyktes at vite, at Gregorius ikke vilde sitte længe, uten at søke hevn; men folket her lot, som om intet var saa nødvendig som denne juledrik, og som den ikke kunde brytes av; ti jeg vet visst, at om jeg hadde været der, vilde det enten være faret frem med bedre raad, eller ogsaa vilde jeg og Gregorius ha faret begge til ett gjestebud. Men der er den mand falden, som har været bedst imot mig og mest har holdt landet i min haand. Nu lover jeg det ene, at fare til møte med Haakon og hans mænd, og skal da ett av to hænde: enten at jeg skal faa bane, eller ogsaa skal jeg stige over Haakon og hans mænd; men om de end alle kommer til skade, er dog ikke slik mand, som Gregorius var, fuldhevnet.»

Natten efter Blasiimessedag, ut paa morgensiden, da det begyndte at dages, 4de februar 1161, fór kong Inge, under slaget paa isen ved Oslo, efter til det samme gjestebud, hvortil Gregorius var faren forut den 7de januar.

Om Gregorius's ældre bror Vatnorm vet man bare, hvad før er nævnt, at han i 1137 drev den danske konge Erik Emune tilbake til skibene, da han hadde gjort landgang ved Tønsberg. Sandsyn­ligvis er Orm død tidlig. Gregorius selv efterlot sig bare én søn, som het Gunnar, og som døde barnløs. Dermed utdøde Dag Eilivs­søns slegt paa mandssidn. Hvem der saa overtok Bratsberg gaard, vites ikke. Men vel et hundrede aar senere er den blit kongens gaard, og kongens mænd residerer der; men som «syslen» het efter Skien, kom «lenet» og senere «amtet» til at hete efter Bratsberg, og det var vel av denne grund, om end hverken de ældre sysle­mænd eller de senere lénsmænd altid bodde der. Dertil var det ofte altfor daarlig bevendt med bekvemmeligheterne, hvad husene angik, som det vel ofte var paa de kongelige eller statens eiendomme. Dog sætter jeg ind her en saavidt mulig fuldstændig liste over disse.[1] Navnet Bratsberg, gammelt Brattsberg, maa vel være sammensat av to substantiver, hvorav det første staar i genitiv og muligvis betyder en brat styrtning, en ufs. Sml. den trondhjemske biskops navn Olav Torbjørnssøn Bratt. I Strinden er der et annekssogn, som heter Bratsberg. Ogsaa et sted i Stjørdalen heter Bratsberg, nævnt i sagaen under Sverres første reise til Nidaros. I Nidaros var en gaard, som het Bratten (Brattvin?), derav Bratøren. Med hensyn to navnets dannelse kan man maaske sammenligne Svartshol, d, e. bakken ved denn (?) svarte eller Svarts bakke. Navnet passer godt til beliggenheten, særlig til Kapelpladsen.

[2] Den kaldes nu Bäfveån, nær Uddevalla