KAPELLET PAA BRATSBERG

Kapellet eller kirken paa Bratsberg laa paa det saakaldte ”Kapitelberg” litt vestenfor Bratsberg gaard frem paa høiden med den storartede utsigt over Skiensdalen like nedenunder. Bygningen har været omkring 75 fot eller 24 m. lang og bredden forholdsvis. Av murene er bevaret en del. De gjenstaaende levninger er fra 5 til 13 fot høie, høiest mot øst indunder bakken. Tykkelsen har været indtil 8 fot. Stenen, som er brukt til muring, er temmelig liten, raat tilhugget eller uten videre brukt, som den fandtes. Ifølge Harry Fett[1] har kapellet hat en halvrund koravslutning og tilhørt den ”tidlig romanske stil”. Mens det synes at ha været uten alter, har der under koret været en ”krypte” eller en underjordisk hvælving. Disse krypter pleiet at indeholde en martyrgrav eller en relikvie. Kun meget faa av slike underjordiske krypter er bevaret til eller gjenfundne i vor tid.

Med hensyn til kapellets ælde vil nogen sætte den til tiden mellem 1105 og 1111 og antar, at det er bygget av Dag Eilivssøn efter hans hjemkomst fra toget til Irland med kong Magnus Barfot. Fett sætter kapellets opførelse noget senere, til tiden omkring 1150; Gregorius Dagssøn skulde da bli dets bygmester. Paa den vestre mur er der opdaget en runeindskrift paa 8 bokstaver, som professor S. Bugge holdt for at være ældre end det 14de aarh., uten at uttale sig nærmere. Et røkelsekar av bronce blev i 1873 fundet i en revne i fjeldet i nærheten av ruinen. Laaket er en kirkemodel i romansk stil. Det opbevares nu i oldsamlingen i Kristiania. En 20 aar senere, i 1892, blev der ogsaa fundet 6 gamle sølvmynter mellem fjeldet og veien. De skal være av samme form som mynter fra Harald Haardraades tid (1047‑1066). Kapellet har vistnok staat i nær forbindelse med klostret paa Gimsø likeoverfor, om der hverken, som sagnet fortæller, har været nogen ”høienloftsbro” over elven mellem dem eller nogen gravet gang under elven, som har forbundet dem med hverandre.

Med hensyn til naar og hvorledes kapellet paa Kapitelberget er blit ødelagt, er meningerne forskjellige. Nogen har tænkt paa kong Øisteins tog til Bratsberg i 1156, da gaarden blev brændt og plyndret, efterat Gregorius hadde maattet redde sig ved flugten opover til Telemarken, som før er fortalt. Andre sætter det langt længer red i tiden og tænker paa et svensk streiftog under syvaarskrigen, da svenskerne i 1567 engang trængte helt frem til Skien. Mot denne sidste antagelse taler især to ting: kapellet er aldrig senere nævnt i middelalderen. Det er den ene; den anden er, at presten Peder Klaussøn fra Undal, historikeren, Snorres oversætter, som var tilstede ved herredagen i Skien i 1576, under dette sit ophold var op til Kapitelberget og besaa ruinerne, som han derefter omtaler i sin ”Norges beskrivelse”, uten at nævne noget om den i tilfælde, kun 9 aar iforveien stedfundne ødelæggelse. Var kapellet blit ødelagt kun saa faa aar iforveien, da hadde han ganske sikkert ikke undlatt at nævne det. Ruinerne var altsaa synlige endda; men senere blev de overgrodde med jord og ganske glemt. Ved et rent tilfælde opdagedes de igjen i december 1783 ved, at nogle veiarbeidere hentet grus derfra til istandsættelse av den like forbi gaaende hovedvei mellem Gjerpen og Porsgrund. Dette omtales av B. H. Løvenskiold, som just ved den tid holdt paa at færdigskrive til trykning sin ”Bratsberg amts beskrivelse”. Senere omtales ruinerne igjen av Krafft i hans Norgesbeskrivelse fra 1825. Ruinerne, som længe laa utsatte for al slags molest, er nu i alle fald blit omgit med et gjerde og er forsaavidt beskyttede[2].[1]Norges kirker i middelalderen”

[2] I Skien-Telemarkens turistforenings aarsskrift for 1905 har adjunkt Jonas Hanssen skrevet om ”Kirkeruinen paa Kapitelbjerget ved Skien”.