Efter loven av 1889.

 

Skolestyrets formænd

Provst J. W. Erichsen 1890-1899 (blev da biskop).

Lars Eriksen 1900-1902 (senere ordfører).

Provst J. L. Quisling 1903-1909 (frasa sig da hvervet).

Martin Halvorsen efter 1910.

 

Kvinder sees ogsaa i begyndelsen at ha været medlemmer av skolestyret, saaledes Elise Sørbø og Ingeborg Ballestad; men efter 1895 har ingen kvinder været valgt til dette hverv.

 

 

Kredser og barnetal ved utgangen av 1889:

 

1.             Borge - en lærer - 36 uker - 110 barn.

Desuten 1/2 lærerindepost paa 15 uker; lærerinden hadde ogsaa at undervise 40 barn i 15 uker i Holmens smaaskole. Av denne utviklet sig senere Borgestad skolekreds.

2.             Nærum - en lærer - 30 uker - 58 barn.

3.             Ballestad - en lærer - 33 uker - 127 barn.

                Desuten én lærerinde - 30 uker.

4.             Sneltvet - en lærer - 30 uker - 45 barn.

5.             Gravli - en lærer - 30 uker - 45 barn.

6.             Gjerpen - en lærer - 27 uker - 103 barn. 1/2 lærerindepost - 15 uker.

7.             Tufte - en lærer - 33 uker -- 64 barn. 1/2 lærerindepost - 15 uker.

8.             Fossum - en lærer - 36 uker - 62 barn.

9.             Aas - en lærer - 30 uker - 61 barn.

10.           Gulset - en lærer - 30 uker - 63 barn.

11.           Mo - 14 uker - 22 barn.

12.           Luksefjeld (Fjeldet) - 12 uker - 12 barn.

13.           Luksefjeld (Dalen) - 10 uker - 16 barn.

 

en lærer i alle tre kredser (11,12, 13) - 36 uker - 50 barn.

 

Idet jeg gaar videre i meddelelser fra den nyere skole, anfører jeg først «gamle klokker Øvrums» skrivelse til skolekommissionen, dat. 23/7 1889, angaaende Gjerpens skole:

 

Ballestad skole

«Der maa nu uden opsættelse gjøres noget for min skole, dersom ikke baade den og jeg skal ødelægges. Jeg har nu 79 indskrevne børn foruden en hel del begyndere, som jeg ikke kan modtage, før jeg faar en klasse til. Der maa nu gjøres noget. Det maa ikke længer udstaa! Hvorledes skal jeg faa dette udtalt alvorlig nok til, at det kan blive paaagtet?»

 

Forholdenes utvikling bragte snart med sig flere slike strenge krav, som det nye styre ikke kunde unddra sig fra, om de end ikke blev saa myndig uttalt; men i Gjerpens skole kom vistnok allikevel utvidelsen med oprettelse av ny lærerpost ikke før 10 aar efter eller i 1899, og ingensteds kom skolehusenes utvidelse eller nybygning just saa snart. I 1898 besluttedes dog en stor utvidelse av Ballestad skole, beregnet til 3 500 kroner, og opførelse av lærerbolig i Gravli, beregnet til l750 kroner. Arbeidet ved alle de tre nævnte skoler fuldførtes først i 1900. Inden den tid hadde ingeniør Gunnar Knudsen skjænket en ny og prægtig murbygning til skole for Borgestad kreds. I 1900 maatte man sætte paa næste aars budget en ny utvidelse av Borge skole, hvor nu ogsaa en ny lærerpost maatte oprettes. Aaret forut var der blit oprettet en 9 ukers smaaskole for det avsides Skifjeld under Nærums kreds, som overtokes av den i 1892 ansatte lærerinde. I 1901 maatte man ogsaa oprette en ny lærerpost ved Borgestad skole og forberede sig til opførelsen av ny skolebygning paa Fossum, da kammerherre Leopold Løvenskiold ikke længer kunde overlate kredsen bruken av den hittil for storskolen benyttede gamle brakke. Den 10/2 1899 hadde Løvenskiold ogsaa opsagt skolen paa Mo, hvor han hittil hadde git frit lokale.

 

I Luksefjeld, hvor kammerherren i Dalens kreds hadde latt skolen ha frit lokale i et hus paa Bestul, var skolen alt blit opsagt 25/10 1892. I Fjeldets kreds hadde den hittil hat en stue hos Halvor Abrahamsen, som likeledes opsagdes. I Luksefjeld var det derfor skolestyret nu først maatte ta fat. Her blev skolehuset opført og tat i bruk i 1894. Det ene av disse, skolehuset i Fjeldet, hvor kirkesangeren i Luksefjeld skulde ha sin faste bopæl, utstyrtes med familiebolig og beregnedes til 2549 kroner. Skolen fik tomt

Borgestad skole.

og haveplads frit av Løvenskiold. Skolehuset i Dalens kreds var mindre og likeledes med fri tomt, beregnet til 1 700 kroner. I 1907 kom igjen en kostbar utvidelse av Borge skole, paa omkring 9000 kroner.Samme aar, 10/6 1907, besluttedes at utskille Bøle av Ballestad kreds og opføre en ny skolebygning for Bø1e alene, bvor folkemængden steg hurtig. Den var færdig i slutningen av 1908, kostet 8 198 kroner og brandforsikredes for 10 000 kroner. Saa kom endelig i 1913 beslutning om opførelse av en ny skolebygning for Gulset kreds, idet denne skole samtidig flyttedes nærmere ned til Falkumelven og lagdes ved den nye chausse, paa gaarden Rønningens grund, hvor en kostbar tomt maatte indkjøpes. Den var alt færdig til at tages i bruk i 1914 og koster nærmere 16 000 kroner fuldfærdig.

 

I 1896 besluttedes indkjøpt jordeiendommen Gjelsmyr, 36 maal stor, til lærerjord til Tufte skole. Den kostet 3 800 kroner; de paa myren staaende huse taksertes til 1 200 kroner. Aaret efter, 1897, indkjøptes gaarden Kjær, tilhørende Kristen Olsen Kiær, til skolejord for Sneltvet kreds.

 

Dette er det væsentligste med hensyn til indkjøp av jord, tilbygninger av ældre og opførelse av nye skolehuse i den sidste periode.

Fjeldets skole.

 

Efterat kammerherre Løvenskiold paa Mo, som paa Bestul, hadde maattet ta tilbake det tidligere til skole frit overlatte hus, var der ogsaa der blit bygget skolehus. Det ligger lunt og vakkert i skogkanten under fjeldet paa en likeledes av kammerherre Løvenskiold skjænket tomt, og hvor en noget større have av kredsens nuværende lærer Nils Tøraa med stor flid er opdyrket av et ulændt terræng, som mest bestaar av fjeld og knauser.

Dalens skole.

 

Utgifterne til det stadig økende lærerpersonale har ikke steget mindre. Efterat der 2/9 1890 var oprettet en lærerindepost halvt for Gjerpen, halvt for Tufte, væsentlig til avhjælpelse av trangen ved Gjerpen skole, i henhold til klokker Øvrums foran anførte klage, oprettedes i 1891 ikke mindre end seks nye lærerindeposter: i Tufte, - idet Gjerpen skole fik den hele tidligere lærerindepost, - i Aas, i Gulset, i Sneltvet, Nærum og Borge kredser. Av de først, under 15/1 1892, ansatte lærerinder staar de fleste endnu efter 24 aars forløp i sin post. Anderledes ustadig har det været med flertallet av lærerne, der for det meste har vekslet temmelig hyppig, væsentlig fordi Gjerpen byder lette overgange til bedre poster, navnlig i byerne. Ogsaa flere nye lærerposter og tillike flere nye lærerindeposter har det i de seneste aar været nødvendig at oprette, særlig ved de i byernes nærhet liggende kredser, hvor befolkningen, især i det sidste, har været i uavladelig tiltagende sterk vekst. Lærerlønnen, som i ottiaarene utgjorde kr. 14,40 (kr. 8,00 + 6,40 i kosthold) for lærere og kr. 10,00 for lærerinder, økedes fra 1/1 1902 til kr. 20,00 (kr. 13,00 + 7,00) for lærere og til kr. 16,00 (kr. 9,00 + 7,00) for lærerinder. Denne avlønning økedes 10/9 1908 yderligere til kr. 24,00 for lærere og til kr. 18,00 for lærerinder og er endelig i 1914 paany forhøiet til respektive kr. 30,00 og kr. 24,00.[1] Den samlede utgift til skolevæsenet utgjorde i budgetaaret 1914 - 1915 kr. 64 616,00.

Bøle skole.

 

Støttet, som tilskyndet, ved et av daværende ingeniør og eier av Borgestad Gtinnar Knudsen og hustru i 1889 skjænket legat, stort 12 600,00 kr. til haandverksmæssig undervisning av folkeskolens gutter og piker, oprettedes der en særskilt skole i sløid. Som lærer i dette fag ansattes først Bernhard Jahnsen 17/11 1893 og aaret efter 31/12 1894, idet skolen todeltes i Ophaugens og Uthaugens sløidskole, Ragnvald Berntsen, der overtok Uthaugens skole. Da Jahnsen paa grund av sykelighet maatte slutte skolen, overtokes hans post av I. O. Ihme, først som Jahnsens vikar i længere tid og fra 19/8 1903 som hans fast ansatte eftermand paa Ophaugen. I 1895 nedsattes en komite til utarbeidelse av ny plan for sløidskolen. Denne plan er senere igjen blit revidert av en 'ny komite. Til sløidens snekkerundervisning er ogsaa føiet undervisning i skomakerarbeide.

Gulset skole.

 

I 1895 utarbeidedes ogsaa en plan for haandarbeidsskolen, hvis undervisning besørgedes ved skolernes respektive lærerinder. Denne undervisning hævedes nogle aar senere som mindre tilfredsstillende, hvorefter pikerne ingen undervisning fik paa skolen i haandarbeide, til der 5/9 1907 besluttedes oprettet en selvstændig lærerindepost i haandarbeide for det hele prestegjeld. I denne post ansattes 11/9 1908 Julie Bjørnstad, som begyndte den nye haandgjerningsskole efter nytaar 1909. Da den viste sig utilstrækkelig for de mange kredser, oprettedes 12/12 1912 en ny selvstændig post til i hvindelig haandarbeide. I denne post ansattes 6/5 1913 Anna Svenkesen, der overtok undervisningen paa Ophaugen, mens skolen paa Uthaugen overtokes av frøken Bjørnstad. Disse lærerinder avlønnes med storskoleløn. Likesom der for sløidskolerne er mandlige tilsynskomiteer, er der ogsaa valgt kvindelige tilsyn for haandarbeidsskolerne. I spidsen for dem staar fru Anna Qvisling.

Mo skole.

 

Ny plan for den almindelige folkeskole utarbeidedes og vedtokes i 1904.

 

Da der efter det nye visitasreglements indførelse ikke længer var noget effektivt tilsyn med skolen fra presternes side, nedsatte skolestyret den 10/6 1907 en komite til ordning av eksamensvæsenet; specielt for avgangsklasserne. Den nye ordning besluttedes av skolestyret sat i verk den 5/4 1910. Dette nye tilsyn deltes i en skriftlig og to mundtlige eksamenskomiteer. Den skriftlige eksamenskomite bestod da av lærerne H. Brændalsmo ved Borgestad skole og J. Eide ved Gjerpen skole. De komiteer, som overtok den mundtlige eksamen, dannedes av provst Qvisling og skolestyreformand Martin Halvorsen for den ene del av prestegjeldet og av hjælpeprest pastor L. Heuch og skolestyrets næstformand Hans Edvard Ballestad for den anden. Komiteerne skiftet distrikt det følgende aar. Da skoleaarets begyndelse 1912 forandredes ved at lægges fra høsten til lste april,[2] indstilledes prøverne foreløbig, til de igjen efter ny komitébesørget gjennemgaaelse av planen gjenoptokes ved slutningen av skoleaaret 1913-1914. Den skriftlige eksamenskomite dannedes da av lærerne Brændalsmo og Oppedal ved Gulset skole fra 1915, efter Oppedals fraflyttelse av hans successor ved Gulset skole Rolleiv Flathus.

 

Komiteen for den mundtlige eksamen bestaar nu for den ene del av provst Qvisling og handelsbestyrer Anders Rollefsen (tidligere lærer), for den anden del av den nye hjælpeprest pastor Mollestad og gaardbruker og bankrevisor Aug. Øvrum (likeledes tidligere lærer).

 

Den 3/2 1913 besluttedes indførelse av fuldt frit skolemateriel, efterat man tidligere nogle aar hadde hat delvis. Posten er opført paa budgettet 1914-1915 med et beløp stort 4 250 kroner.

 

Fot: St. Szacinski jr.
Lærergruppe.

Nedennævnte utgjør lærerpersonalet ved Gjerpens folkeskole

1915:

 

I. Ved Gjerpen skole:          1.             Knut Vadder, kirkesanger ved Gjerpen kirke.

                                                2.             Nils Høimyr.

                                                3.             Karen Rollefsen (student).

                                                4.             Johanna Rasmussen (student).

II. Ved Borge skole:            1.             Jakob Bleskestad.

                                                2.             Lars Lykka.

                                                3.             Karine Træmyr.

                                                4.             Dordi Tveit.

III. Ved Borgestad skole:   1.             Andreas Aarvold, kirkesanger ved Borgestad kapel.

                                                2.             Halvor Brændalsmo.

                                                3.             Gunhild Folkestad.

                                                4.             Gunhild Brændalsmo (f. Fuglestvedt).

IV. Ved Ballestad skole:     1.             Johannes Aas Guneng.

                                                2.             Sigrid Guneng (f. Bergve).

                                                3.             Mary Bakke.

V. Ved Bøle skole:               1.             Ivar Stavik.

                                                2.             Ivar Indleggen.

                                                3.             Anna Olsen (student).

                                                4.             Dorothea Nilsen.

VI. Ved Nærum skole:         1.             Ingebret Øvrum.

                                                2.             Petra Skau.

VII. Ved Sneltvet skole:      1.             Olav Sporastøil.

                                                2.             Asta Kjær (f. Kleven).

VIII. Ved Gravli skole:        1.             Johan Hovda.

IX. Ved Fossum skole:        1.             Hans Graasvold.

                                                2.             Anne Heisholt.

X. Ved Gulset skole:           1.             Olaus Sinnes.

                                                2.             Rolleiv Flathus.

                                                3.             Marie Kittilsen.

                                                4.             Sofie Gulset.

XI. Ved Tufte skole:             1.             Martin Svendsen.

                                                2.             Jakobine Hansen.

XII. Ved Aas skole:              1.             Lars Seime.

                                                2.             Kirstine Rosvald (f. Sølverød).          -

XIII. Ved Mo skole:             1.             Nils Tøraa.

XIV. Ved Luksefjeld skole: 1.             Aslak Berdal, kirkesanger i Luksefjeld.

Sløidlærere:           1.             Ragnvald Berntsen.

2.             I. O. Ihme.

Haandarbeidslærerinder:     1.             Julie Bjørnstad.

2.             Anna Svenkesen.

Tilsammen 40, derav 21 lærere og 19 lærerinder.

Fot: St. Szacinski jr.
Lærerindegruppe.[1] Hertil kommer yderligere fra 1916 et dyrtidstillæg av kr. 2,00 pr. uke til samtlige samt for alle, som ikke har fri bolig, en husleiegodtgjørelse paa kr. 100,00.

[2] Ved skolestyrebeslutning av 21de januar 1916 vendte man igjen tilbake til den gamle ordning av skoleaaret: forandringen var kun indført paa prøve.