FAMILIEN MØLLER PAA AAKRE

 

Stamfaren for denne i sin tid meget ansete familie var dr. med. Hans Møller. Han var søn av Nils Møller, der var proprietær eller selveierbonde i Stoustrup ved Fredericia. En yngre søn var den bekjendte biskop over Lolland og Falster dr. Rasmus Møller, mest bekjendt som bibeloversætter og vel endnu mer som oversætter av latinske klassikere, Livius og Sallust, født 1763, død 1842 i sit 80de aar. Rasmus Møller var far til digteren og klassikeren Paul Martin Møller, en tid professor ved Kristiania universitet, og stedfar til digteren Kristian Winther. Nils Møllers far, bedstefar til Hans og Rasmus Møller, hadde været virkelig møller etsteds oppe i Jylland. Senere blev navnet, som saa ofte, familinavn.

 

Hans Møller hadde gaat foran og brutt den akademiske bane for slekten, idet han, der var født 20de november 1736, altsaa var hele 27 aar ældre end broren, blev student i 1758, 22 aar gammel [1] . Senere tok han en god medicinsk eksamen og konkurrerte med Struensee om stillingen som livlæge hos dronning Karoline Matilde. Han var efter sigende nærved at faa pladsen, og hvad hadde ikke været undgaat i Danmarks historie, om han hadde, faat den! Da dette forsøk var mislykkets, forlot Hans Møller Danmark og reiste til Norge, hvor han i 1769 nedsatte sig som praktiserende læge i Skien. Han glemte dog ikke for sin praksis at øke sine kundskaper, og i 1771 reiste han igjen ned til Kjøbenhavn og tok den medicinske doktorgrad. Efter tilbakekomsten til Skien blev han i 1773 utnævnt til «landphysicus» i Bratsberg amt. Der var nemlig ved reskript av 6/2 1773 blit oprettet et «landphysicat for Skiens by og forstæder samt Bratsberg amt» med 300 riksdaler i aarlig gage. Denne gage tilveiebragtes paa den maate, at vedkommende byer utredet vel en tredjedel eller 106 riksdaler, amtets embedsmænd, «de geistlige og verdslige betientere», den anden tredjedel eller nøiagtig 102 riksdaler. Amtets bønder skulde saa utrede den sidste tredjedel. Denne utlignedes paa matrikulskylden med 2 skilling paa hvert skippund tunge eller hud, hvorved der fremkom et noget større beløp, nemlig 117 riksdaler 2 mark 12 skilling. Det saaledes fremkomne aarlige overskud skulde oplægges. Ved nyt reskript av 24/8 1774 bestemtes, at der skulde oprettes et amtssykehus, og da dette var færdig i 1776, blev dr. Møller ansat til at ha opsyn med det og bestyre det. Sykehuset laa paa Osebakken i nærheten av dr. Møllers bolig og blev først i 1830 flyttet op til Faret.

Dr. Hans Møller

 

Generalmajor Valentin Hvitfeldt paa Elinegaard i Onsø prestegjeld maatte opgi sit bo, og 25de mars 1778 kom det gamle herresæte under auktionshammeren. Dr. Møller kjøpte det for 18 000 riksdaler og flyttet dit; men efter 10 aars forløp solgte han det igjen[2]. Allerede før han solgte Elinegaard, var Møller vendt tilbake til Gjerpen. hvor han i 1786 kjøpte Aakre og opførte den endnu staaende herskapelige hovedbygning. Senere bebygget han ogsaa det fra Aakre utskilte vakre «Ekeli», like nedenfor. Han levet da resten av sit liv paa Aakre, hvor han døde 19de februar 1796, i sit 60de aar.

 

Den senere slotsprest paa Akershus og biskop i Bergen Klaus Pavels hadde som residerende kapellan i Eidanger adskillig omgang med dr. Møller og karakteriserer ham i sine dagbøker som «en forstandig og ædel mand», i hvis selskap han «nød ikke faa behagelige timer.»

 

Dr. Møller blev ved med sine studier og læste med særlig interesse filosofi. Han var medlem baade av det topografiske selskap og av videnskapernes selskap i Trondhjem. I aaret for sin død, 1795, utgav han en brochure med titlen: «Forsøg til en plan til et universitet i Norge.» Det mest karakteristiske ved hans forslag var, at han vilde ha universitetet lagt til Tønsberg og Tønsberg kirke indredet til akademi ved paa dens ombygning at koste et par tusen riksdaler! Han vilde ogsaa sælge det ret betydelige gods, der laa til den gamle kirke, og anvendte resterne til universitetets drift. Det var vel de smaa tyske universitetsbyer og fordelene ved dem, som herved ledet hans tanke.

 

Dr. Møller var gift med en norsk dame, Hedevig Eleonore Rasch, datter av rektor Jakob Rasch (f. 1669, d. 1737) og Anna Deichman, datter av biskop Deichman. Hun var født samme aar som han, 1736, men overlevet ham i over 20 aar, idet hun først døde i 1817, 81 aar gammel. En malmplate med en lang inskription dækker hans grav paa Gjerpen kirkegaard.

 

Av hans børn vil jeg først nævne datteren Marianne, født i1774. Hun blev, vel 19 aar gammel, 7/1 1794 gift med Nils Aall, der var 25 aar ældre end hende (født 1769); men hun døde alt 2 aar efter, i 1796, samme aar som faren.

 

Av hans sonner er Jakob Nikolai mest bekjendt. Han blev født 13/2 1777 og allerede student 1791, i sit 15de aar, samt juridisk kandidat i 1795, 18 aar gammel! Efter et par aars forløp reiste hanl efter sin fars død til Berlin for at studere mineralogi og geologi; men blev her nærmere kjendt med og kom i venskapsforhold til Henrik Steffens, som vakte hans interesse for filosofien og bragte ham i forbindelse med den berømte filosof Schelling. Gjennem Schelling kom han videre i forbindelse med «de tyske romantikere», og særlig under paavirkning av en av dem, F. L. Stolberg, droges han mot katolicismen, hvortil mange av romantikerne heldet, og Møller gik som Stolberg likefrem over til katolicismen i Hamburg 1804. Hertil bidrog vel ogsaa hans kjærlighet til digteren Ludvig Tiecks svigerinde, med hvem han samme aar blev gift og saaledes svoger til denne berømte digter. Som katolik forandret han sit navn Nikolai til det mere gammeldagse Nikolaus. Pavels, der kjendte ham i hans første ungdom, taler om ham som «en saare tækkelig og vakker ung mand, med vivacité (livfuldhet) og selskabstalent».

 

Som konvertit vendte han ikke mere hjem, hverken til Danmark eller Norge, men gav sig av med forskjellige bestillinger i Tyskland. hvorav enkelte synes at maatte være noksaa fjerntliggende for ham. Saaledes var han en tid forpagter av en bondegaard og senere bestyrer av et klostergods ved Würtzburg, indtil han i 1812 blev lærer ved et gymnasium i Würtemberg, hvor den senere saa bekjendte filosof Hegel dengang var bestyrer; men heller ikke her blev han længe. Han førte i denne tid et næsten at kalde omflakkerliv med kortere ophold i Dresden, Prag, Wien og Bonn, indtil han endelig blev bestyrer av en katolsk opdragelsesanstalt i Düsseldorf. Da hans søn Johannes i 1834 var blit historisk professor i Løwen, begav han sig ogsaa dit, hvor han i 1835 blev utnævnt til professor i filosofi «honoris causa». I Løwen blev han saa til sin død den 30te november 1862; da var han 85 aar gammel. Et av hans mest kjendte skrifter er hans «Speculative Darstellung des Christenthums», der utkom i 1819.

 

Hans ovennævte søn Johannes (Hans het bedstefaren) Møller blev født i Münster i Westfalen i 1806 og professor i historie ved universitetet i Løwen alt i meget tidlig alder, i 1834. Han døde sarnme aar som sin far, ikke fuldt 14 dage efter, den 11te december 1862, kun 56 aar gammel. En anden av Nikolai Møllers sønner, Bartolomæus, blev sjøofficer i engelsk tjeneste og førte et eventyrlig liv.

 

Vi vender os nu til den av dr. Hans Møllers, sønner, som vi kjender bedst til, fordi han forblev hjemme paa sin fars gaard Aakre. Han het Hans Eleonardus Møller og var opkaldt efter begge sine foreldre. Han var født under deres ophold paa Elinegaard i 1780 og var altsaa ved sin fars død ikke mer end 16 aar. Den tre aar ældre bror Nikolai gik andre veier, der var langt bort fra hjemmet, og Hans Eleonardus, som i sin tid vistnok skulde ha gaarden, maatte endnu overlate styret til sin mor i de nærmeste aar fremover. Ved siden av sit gaardsbruk drev Hans Eleonardus ogsaa skibsrederi og trælasthandel nede i Porsgrund. Han var en mand med mange interesser og virksom for sin bygds fremgang, som man senere efterhaand i bygdens historie vil bli nærmere kjendt med. Han blev som sin bror en meget gammel mand og døde 8/4 1860, 80 aar gammel. Han var da flyttet ned til Ekeli[3].

 

Hans Eleonardus Møller var gift med Inger Aall, en datter av Nikolai Benjamin Aall paa Bjørntvet. Hun var 6 aar ældre end sin mand og var blit opdrat hos onklen Jakob Aall paa Borgestad. Hadde hun ikke været tro mot det løfte, som bandt hende i det skjulte, var vistnok Danmark blit hendes hjem, og de kredse, hvori hun hadde kommet til at bevæge sig, det høiere aandslivs kredse dernede, likesom hendes fremtidige, foran omtalte svogers var i Tyskland.

 

Under et ophold i Kjøbenhavn blev Inger Aall kjendt med flere i den literære verden alt da eller først senere berømte mænd, saaledes Baggesen, Øhlenschläger, Henrik Steffens, Knud Lyhne Rahbek, den senere biskop over Sjælland Jakob Peter Mynster og hans bror, den fremragende læge Ole Hieronymus Mynster og fl. Da hun var en livlig, kjæk og vakker dame, musikalsk begavet og i det hele meget indtagende, vandt hun alles hjerter. Navnlig blev Ole Mynster saa indtat i hende, at han fridde til hende, men fik til sin store hjertesorg rede paa, at hun alt hemmelig var forlovet hjemme. Biskop Mynster omtaler hende i sine «Erindringer», hvor han skriver: «‑ ‑ ‑ en norsk pige, allerede ikke mere i hendes første ungdum, men derfor desto mere modnet, et ædelt, fortræffeligt væsen. Hun hørte til dem, om hvem man ikke ret ved, hvor megen elskværdighed

de besidder, for man staar fast. Man maa imidlertid ikke tro, at jeg selv «stod fast». Jeg ved ikke, hvad der kunde være skeet, dersom jeg havde lært hende at kjende før min broder; men jeg var paa landet, kom først nogen tid efter til Kjøbenhavn, og da var min broder allerede fængslet til hende med sin dybe naturs hele kjærlighed. Derved blev hun mig hellig; jeg kunde vel med den fuldeste interesse erkjende hendes aands og hjertes fortrin, endog den gratie, der svævede om hende, hvad enten hun i fortrolig samtale lænede sig med armene paa bordet, eller hun sang til sin guitarre, eller hendes ranke figur hævede sig fra hesten, som hun styrede, med al sikkerhed; men min beundring var uegennyttig. Uheldigvis var hun, som vi siden erfarede, forlovet i Norge; men forlovelsen holdtes, jeg ved ikke av hvilken grund, hemmelig. Denne bevidsthed, at hun dog ikke kunde blive nogen andens, gav hende maaske en frilhed i omgang, som vel ingenlunde overskred grænserne, men hvilken min broder, haabende, som han var, udtydede til sin fordel. Efter nogle lykkelige maaneder forsøgte han det avgjørende skridt, men fikk et avslag o. s. v.» Blandt hendes venner var ogsaa Norges senere statholder grev Herman Wedel, som dengang hadde offentlig ansættelse i Kjøbenhavn og den 15de mars 1800 ved hendes hjemreise til Norge skrev følgende vers i hendes «stambog», der gjør hans fædrelandskjærlighed likesaa stor ære som hende:

 

Hvor brat de øieblikke svandt!

Vi tabte dem, ‑ dog kun vort øie taber;

ti held os! Jordens sønner fandt,

at godes minde nøie skaber.

Reis, ædle pige! hen til fædres land,

hvor frænders favn og venners fryd Dem møder!

For tre gang’ vendes timeglassets bund,

skal hine glæder Danmarks savn forsøde,

og De skal atter henrykt skue

det stolte, underligen skjønne Nord, 

hvor ædle fryde sig og fiender grue:.

den plet, der er mig kjærest paa vor jord.

Didhen staar al min hu. Jeg venter,

naar først er endt min prøvetid

og nornen mig til Norge henter,

at ofre for mit land hver daad, hver id.

Hils, gode! Hils de mosbeklædte fjelde,

som landets skjalde heldigen besang,

Hils, ædle! det fribaarne folk, hvis vælde

end ingen grum despot betvang.

Naar skjæbnens vink tillader mig at gavne,

jeg sverger, glad at ile hen

og freidigen hver ædel Norsk at favne

og være sandheds, retfærds, dydens ven.

Dem, som naturen skjænked ømhed, snille

og negted ikke ømhed, ædelt sind.

Dem ønsker jeg at stundom ville

erindre mig og silde sove ind.

 

I sin kjerne hvilket vakkert digt trods den os litet tiltalende dragt, som det bærer, vævet av tidens poetiske bombast! Og hvilket indblik i den store statsmands hjerte!

 

Wedel ønsket hende, at hun maatte «silde sove ind». Inger Møller, født Aall, sov ogsaa silde ind, idet hun først døde, 82 aar gammel, i 1856, 4 aar før sin egtemand.

 

Deres søn, der likeledes bar navnet Hans Eleonardus, skjønt han til forskjel fra faren sedvanlig kun betegner sig som Hans Møller, var født paa Aakre 8/11 1804. Han drev ved siden av sit gaardsbruk skibsrederi som faren, var med at stifte selskapet «Det norske Lloyd», som hvis direktør han stod til sin død. Likeledes var han med at stifte «Det norske veritas», i hvis repræsentantskap han var formand. I 1841 var han sammen med sin far med at stifte «Gjerpen sogn og omegns maadeholdsforening» og var et interessert medlem av foreningen. Han var ogsaa med ved oprettelsen av en langt varigere og betydningsfuldere institution i Gjerpen, nemlig Gjerpens sparebank. Ogsaa i politiken tok han en betydningsfuld del, idet han var stortingsmand for Bratsberg i 1845, 1848, 1851 samt 1857‑1858. Han døde av slag 12/9 1867, ikke fuldt 63 aar gammel [4].

 

Som sin far var Hans Eleonardus Møller junior gift med et medlem av familien Aall, nemlig Amborg Laura Aall, en datter av Eidsvoldsmanden Jakob Aall paa Nes verk, altsaa med sin kusine. Hun var ogsaa litt ældre end sin mand, idet hun var født i 1803. Hun blev ogsaa meget gammel og døde først 22 aar efter sin mand, 86 aar gammel, den 3die oktober 1889. Hun døde, som sin mand, av apoplexi. Jeg hitsætter av en nekrolog over hende i «Fremskridt»: «En lige meget fra aandens som fra hjertets side rigt udrustet gammel dame, enkefru Laura Møller, er igaar kl. 9 gaaet ind til den evige hvile, ca. 86 aar gammel. Som datter av historieskriveren og statsmanden Jakob Aall paa Næs og gift med den alsidig dannede og fremragende søassurancedirektør, i 1867 avdøde H. E. Møller, har hun i sin lange levetid oplevet meget og bevaret, hvad hendes klare forstand og udmerkede hukommelse havde let for at modtage, med trofast sikkerhed i sit minde. Det var derfor særdeles interessant for den nulevende slegt, naar den gamle fortalte om fortidens begivenheder; ti om end hendes legeme i de sidste aar var skrøbeligt, var hendes aand klar til det sidste. Hendes personlige elskværdighed var stor, og en trofastere veninde kunde man aldrig finde. Sin høieste lykke fandt hun i stilhed og ro paa sit kjære Aakre, og fra Aakre spredte hun velsignelse ud til slegt, venner o,g undergivne.»[5]

 

Endnu er her at nævne H. E. Møller juniors søster Marianne Møller, født i 1812 og 17/6 1838 gift med fætteren amtmand Aall. De bodde paa Ekeli, hvor hendes bedsteforældre hadde levet sine sidste aar. Efterat amtmanden hadde tat avsked, flyttet de til Kristiania, hvor hun døde i 1897, 85 aar gammel[6]. Amtmanden var død 3 aar i forveien, 88 aar gammel. Deres egteskap var barnløst, og de gav ved testamente sin formue til forskjellige, som hadde staat dem nær. Blandt dem som de saaledes regnet for at ha staat dem nær og i fremtiden ogsaa skulde nyde godt av dem, var ogsaa trængende i omegnen av Ekeli, d. e. i ytre Gjerpen og Porsgrund. Det legat, som i dette øiemed oprettedes, og som i de nærmeste aar blev bestyret av visse nærstaaende slegtninger, er fra 1915 stillet under offentlig kontrol, da disse enten var bortdøde eller kjendte sig for gamle til vedbli med legatets bestyrelse.

 

Familien Møller flyttet i næste slegtled fra Aakre, som saadedes kom paa nye hænder efter vel 100 aars forløp.[1] Naar aarstallet 1736 vendes om fra 36 til 63, faar man den yngre brors fødelsesaar.

[2] Se en artikel om Elinegaard av Wladimir Moe i Aftenposten» mars 1916.

[3] I Krog Steffens’s bok «Slegten Aall», findes der billede av ham s. 166

[4] Billede av ham findes i Krog Steffens «Slegten Aall», s. 416

[5] Billede av hende i «Slegten Aall», s. 430,

[6] Billede av hende i «Slegten Aall», s. 418

Tilbake til oversiktenNeste kapittel