XIII.

 

Borgervæbningen reorganiseres i 1801. — Officerer,

menige og vaaben. — Utgifter til Skiensfjordens

forsvar — Inspektion og tilfredshet.

 

Borgerne er nu et utelukkende politisk begrep; men endnu for en menneskealder siden hadde ordet en klang, der fremkaldte forestillingen om byens fædre under gevær, med flyvende fane og klingende spil, og hvis man gaar endnu længer tilbake tillike en tanke om, at noget extra var paafærde, særlig en høitstaaende persons nærværelse, som skulde hædres. “Der er slig fløi i gada, monstro amtmanden er kommen?” — det ord fra en liten vestlandsby kunde nok ogsaa passe i litt større forhold, naar stortrommen gik; endog bok­stavelig, eftersom det faldt i amtmandens lod at overvære den aarlige mønstring og sige nogle velvillige ord for anledningen. Stiftet i ufreds tider, i Oldenbor­gernes dage, og av de menige ialfald betragtet som en plagsom byrde, ikke mindst fordi der stod liten militær respekt av disse korps, endte de sin tilværeise i syttierne, uten at nogen falder paa at savne dem. Den almindelige værnepligt har forlængst overtaget deres militære rolle; men der knytter sig jo endel historiske minder til dem, deres øvelser og deres paradenummere.

 

Skien har ogsaa havt sit borgerkorps, helt fra det 17de aarh. [1] ); men da arkivet, fanen og vistnok ogsaa de øvrige paa raadhuset opbevarede effekter brændte med dette i den store brand 1886, da hele det gamle centrale Skien sank i aske, har det sine vanskeligheter at faa nærmere rede paa korpsets for­hold i den ældste tid. Man vet, at det har bestaaet av et fotkonipani og et ”ridende chor”, som viste sig ved kronprins Fredriks nærværelse her i 1788, og blandt de i byens arkiv beroende papirer fra et noget senere tidspunkt (1801) findes fortegnelser over korpsets menige og befal baade i 1788 og da det blev reorganisert i 1801.

Listen fra 1788 lyder saaledes:

 

Roulle

 

Over Schiens Borger Compagnie i Aaret 1788.

 

No.      1.         Rasmus Bagge.

-           2.         Søren Paus.

-           3.         Jacob Jebsen.

-           4.         Diderich v. Cappelen [af Ridende Chor.]

-           5.         Forvalter Barnholt.

-           6.         Mad. Zarcha Smith, [nu Johan Baar].

-           7.         Simon Sachariassen [nu U. v. Cappelen, Ridende Chor.]

-           8.         Jørgen Zachariassen.

-           9.         Berent Grubbe.

-           10.       Lars Iversen.

-           11.       Halvor Nielsen.

-           12.       Hans Blom.

-           13.       Isach Brodahl, [nu M. Barnholt, proponeres til Fendrik].

-           14.       Ulrich Cudrio.

-           15.       Christopher Blom.

-           16.       Claus Hesselberg.

-           17.       Niels Zachariassen.

-           18.       Simon Jørgensen.

-           19.       Mathias Nielsen.

-           20.       Diderich v. Cappelen sen.

-           21.       Jomfru Weyerne.

-           22.       Madame Stokman.

-           23.       Knud Plesner [nu Nicolai Plesner af Ridende Chor].

-           24.       Albert Blom.

-           25.       Gregers Forbech. [Ditto]

-           26.       Christen I. Blom.

-           27.       Bent Wettergreen.

-           28.       Peder Wiibe.

-           29.       Friderich Wessel.

-           30.       Klemet Kloberg.

-           31.       Boye Ording.

-           32.       Petter Boyesen.

-           33.       Niels Koch.

-           34.       Jacob Boyesen.

-           35.       Mikel Olsen.

-           36.       Petter Wagner.

-           37.       Madam Schurman.

-           38.       Albert Heuch.

-           39.       Erich Lund.

-           40.       Jacob Tostensen.

-           41.       Anders Watner.

-           42.       Georg Brendel.

-           43.       Hans Ørn.

-           44.       Mad. Schweder.

-           45.       Mikal Møldrup.

-           46.       Ole Abrahamsen.

-           47.       Laers Lassen.

-           48.       Hans Ledvorsen.

-           49.       Mad. Pernille Blom.

-           50.       Marcus Jonsen.

-           51.       Marcus Smith.

-           52.       Halvor Bæruldsen.

-           53.       Madame Juul.

-           54.       Andreas S. Bech.

-           55.       Giert Laersen

-           56.       Anders Madsen.

-           57.       Petter Gasmand.

-           58.       Daniel Erichstrup

-           59.       Hans I. Blom.

-           60.       Peder Holst.

-           61.       Claus Eidorf.

-           62.       Mads I. Stær.

-           63.       Johan Henrich Snedker.

-           64.       Johannes Næss.

-           65.       Ebbe Stausholm.

-           66.       Mad. Brangstrup.

-           67.       Erich Svanberg.

-           68.       Erich Teilstrøm.

-           69.       Johannes Linx.

-           70.       Ledvor Clausen.

-           71.       Jørgen Hermandsen.

-           72.       Mads Rosenberg.

-           73.       Jens Rode.

-           74.       Thomas Paus

-           75.       Niels Jacobsen junior.

-           76.       Simon Trulsen.

-           77.       Mathias Falkum.

-           78.       Wilhelm Larsen.

-           79.       Johan Manall.

-           80.       Niels Jacobsen senior.

-           81.       Frans Cudrio.

-           82.       Johan Zelau.

-           83.       Frans Levin.

-           84.       Carl Nielsen.

-           85.       Jacob Jacobsen.

-           86.       Jacob Hartvigsens Enke.

-           87.       Christen Smeds Enke.

-           88.       Jochum Smed.

-           89.       Jonas Aaman.

-           90.       Claus Uhrmager.

-           91.       Knud Smith.

-           92.       Peder Bankenber.

-           93.       Mathias Madsen.

-           94.       Christen Hansen.

-           95.       Johannes Sandvigen.

-           96.       Bent Schouby.

-           97.       Friderich Feilberg.

 

Det virker litt forbløffende at finde flere damer i borgerkorpsets rulle fra den tid; men det maa vistnok forstaaes saaledes, at de som huseiere og i besiddelse av en vis velstand har skullet være med at bære de materielle byrder (f. ex. ved anskaffelse av vaaben til korpset).

 

Av dokumenterne fremgaar, at korpsets chef fra 1788 har været kjøb­mand Poul Lieungh, med titel av stadskaptein. Næstkommanderende var (Hans?) Rougtvedt, premierløitnant, og efter hans død Peder Flood, som blev nødt til at spille en rolle ved korpsets rekonstruktion i 1801. Saa har vi end­videre Realf Petersen Ording, sekondløitnant; Lars Plesner, fændrik; samt underofficererne, hvis navne ikke er opført. Det ridende korps kan (av gode grunde!) ikke ha været synderlig talrig. Dets medlemmer var i 1788: Didrik von Cappelen, Simon Zachariassen (senere Ulrich von Cappelen), Knud Plesner (senere Nicolai Plesner), Jacob Bøyesen og Gregers Forbech.

 

Hvorvidt korpset i den tid har været uniformeret, er ukjendt. Det 18de aarhundredes kavallerer har vistnok i sine stadsdragter og naar de fik en kaarde ved siden været præsentable som officerer og kavallerister. Forresten har man i fredsperioden efter 1788 tat det hele meget lunt, eftersom det uttrykkelig siges i 1801, at korpset da i 13 aar ikke hadde været samlet til militære øvel­ser. Det hele har været titler og papir, undtagen naar der skulde gjøres hon­neur for en fornem person.

 

I 1801 fik saken et ganske andet og mere alvorlig utseende. Der var politiske uveirsskyer i horizonten, og den dansk-norske stat maatte gjøre sig klar til batalje. England vilde ikke finde sig i fornyelsen av den “væbnede nøitralitet”, som 20 aar tidligere hadde bragt vor skibsfart og handel saa store fordele, og det blev nødvendig at træffe foranstaltninger særlig til kystens (og dermed ogsaa til byernes) forsvar, eftersom man hadde med verdens første sømagt at bestille. Flaatens styrke var koncentreret i Kjøbenhavn, landhæren var et kostbart apparat paa feltfot ; saa fik da borgerne mande sig op, ta gevær paa skulderen, øve sig i dets bruk, lære de nødvendigste tempoer og være belavet paa litt av hvert.

 

Det har neppe været med behagelige følelser Skiens borgere læste magistratens (byfoged Bent Mogens Bentsens) “Promemoria” til dem, dateret 15de februar 1801, hvori han meddeler indholdet av en netop mottagen skrivelse fra stiftamtmand Kaas i Kristiania:

 

“Da den Danske Stats nærværende Stilling mod nogle andre Europæiske Magter kunde giøre det fornødent at sætte Rigets Kyster i Forsvarsstand mod ethvert Fientlig Angreb, saa har Hans Mayestæt Kongen allernaadigst overdra­get General Major v. Mansbach General Commandoen over Forsvars Væsenet paa Kysten af det Syndenfieldske Norge og derhos paalagt ham at forfatte og indsende een Plan til denne Kysts best mulige Defension.”

 

“I Anledning heraf har Hr. General Majoren tilkiendegivet mig sin Be­slutning, at foretage een Reise langs Kysten for at undersøge ethvert Stæds Locale, og derefter bestemme de Forsvars Anstalter, som efter Omstændig­hederne maatte ansees mest passende.”

 

“En af de væsentligste Ting som paa ethvert Stæd vil blive at af handle med Magistraten og Borgerskabet er dettes Organisation til Borger Compagnier, samt een efter Omstændighederne passende Garnisons Henlægning, og til den ende vil det ikke alene være fornødent at Borgerskabet under vor Nærværelse sammenkaldes paa Raadhuset, men og at dets Borger Compagnie samles under Gevæhr.” —

 

B. M. Bentsen.

”Jeg venter at Dhrr. Magistrats Bestræbelser og Borgerskabets gode Villie vil ligesaameget som Nødvendigheden at sikkre Byen og hver Borgers private Eiendom mod Fientlig Angreb biedrage til at Hensigten med vor forestaaende Reise i alle maade bliver opnaaet og vore Forventninger opfyldte.”

 

Tilslut meddeler magistraten, at tiden for det forestaaende møte senere skal blive bekjendtgjort.

 
Virkningen av dette dokument maa ha været overvældende. 45 av Skiens borgerkorps har paategnet egenhændig dets forevisning, øverst chefen Lieungh paa hvem ansvaret for manglerne og arbeidet med at raade bot paa dem nær­mest hvilte. For nu blev det alvor! Og stiftamtmand og general var ven­tende i nærmeste fremtid.

 

Lieungh meldte sig syk og gav anvisning paa premierløitnant Peder Flood som den der var nærmest til at greie det. I hans skrivelse av 16/2 til “Schiens Respective Magistrat” heter det herom: “Det er den Respective Ma­gistrat og mine øvrige Herrer Medborgere bekiendt at jeg udi Lang Tiid har været behæfted af Svaghed og saaledes udygtig til Personlige Opvartninger. En Følge deraf har jeg ikke i den senere Tiid kundet virke noget for det Paraderede (sic!) Borger Compagnie siden Aaret i da man den 3de og 4de Augusti giorde Opvartning for Hans Kongelige Høyhed Kronprinsen med Høye Svitte” — o. s. v.

 

Peder Flood hadde ikke større lyst paa æresporten som chef. I en læn­gere skrivelse av samme dato som Lieunghs (man ser de har faaet det travlt) anfører han baade helbred og “andre aarsager” som undskyldning, fremholder vànskeligheterne ved i en hast at organisere et borgercompagni, som i 13 aar ikke hadde havt øvelser og i øjeblikket manglet baade officerer og underoffice­rer (flere var døde, andre udygtige formedelst alderdom, siges der i et andet dokument), men lover forresten at gjøre sin pligt, naar disse mangler blev rettet paa.

 

Der maatte handles raskt, for allerede den 18de febr. var Mansbach og Kaas i Larvik, hvorfra de sendte en “Plan til Defension for Kysten” med 13 paragrafer og forholdsregler baade for byernes og landdistrikternes væbning (utenfor den regulære militærstyrke). Den civile øvrighet skulde i forening med tilkommanderede officerer forestaa organisationen, og mandskapet skulde, saalænge det var under gevær, undergives de almene militære love.

 

Peder Flood

19de april underrettet magistraten (borgemester Eiler Hagerup og raad­mand Bentsen) borgerskapet om chefens sygdomsforfald og henstillet til dem at vælge baade ny chef og fænrik og 4 underofficerer, efter en av magistraten opstillet forslagsliste. Resultatet var, at kjøbmand Hans Chrystie blev valgt til stadskaptein, Marcus Barnholdt til fændrik og dhrr. Marcus Smith, Wettergreen, Poul Schytte og Iver Førre til underofficerer. I valgdokumentet

(som existerer baade i original og kopi) er samtlige vota egenhændig paategnet. Datoen kan ikke sees, men den 23de underretter magistraten den nyvalgte chef om valget og ber ham overta kompaniets rekvisita etc.

Facsimile av Chrystie.

 

Men Hans Chrystie var aldeles ikke tilsinds at motta den tiltænkte ære. I en lang og meget pathetisk skrivelse av 27/2 utvikler han grundene til sin nægtelse, samlet i de 2 hovedpunkter, at han for det første er “langt mindre end dygtig til Anfører for et saa talrigt og høytæred Borgerskab”, og dernæst, at han om kort tid skulde forandre bopæl og flytte til Brevik. Chrystie bodde dengang paa Falkenborg, men hadde kjøpt sin moders gaard i Brevik for at bo der og agtet snarest mulig at bortforpagte Falkenborg. Som prøve paa brevets tone hitsættes:

 

„Jeg kalder mig selv mindre dygtig, da jeg ikke anseer Tingen med lige­gyldige Øjne; thi det gielder at møde en Rovbegierlig Fiende med et aabent Bryst for at forsvare Eiendoms-Retten, ved at undertrvkke Hans grænseløse Mod og træde Hans overlegne Magt under Fødderne i det Øyeblik Han betræ­der Byens nærmeste Grænser! — Til saadant Værk vil vel ingen nægte, at der jo udfordres en Mand med større Videnskaber i Krigskunsten, besjælet av et uforsagt Mod, saavel fra Anførerens egen Side som fra Soldatens. Den første Egenskab mangler jeg i den dybeste Grad; den sidste er jeg allevegne i de Danske Stater bereed til at viise som Soldat.”

 

Og for at vise sin gode vilje (“at det ikke er den lave Niddings[>: gniers] Rolle jeg spiller”) lover han at give kornvarer for 100 rdl. til de fattige i Skien og et lignende bidrag til, hvis fienden inden 6 uker vender tilbake til ‚,mit udarmede Fødeland ". —

 

Denne energiske protest blev tagen til følge. Magistraten godkjendte Chry­sties vægring av hensyn til hans forestajende flytning, takket for det lovede korn og vendte sig i nøden til Peder Flood, som virkelig lot sig formaa til at fungere som chef. Realf Ording rykket op til premierløitnant, og som ny sekondløitnant foresloges Didrik Forbeck; desuten maatte der vælges yderligere 8 underofficerer, da korpset skulde organiseres i 3 avdelinger.

 

Ifølge 2 i Mansbachs defensionsplan hadde magistraten forfattet en fortegnelse over alt vaabendygtig mandskap i Skien. Den indeholder 328 navne, med angivelse av alder og stilling, for enkeltes vedkommende tillike invaliditet. Det var meningen, at tjenesten ikke skulde kræves av dem der var over aar; men hvis disse overaaringer vilde melde sig som frivillige, tok man gjerne mot dem. Endvidere maatte fra de 328 trækkes adskillige, hvis stilling fritok dem for byrden: i første række byens embedsmænd, dernæst en hel del andre funktionærer, hvis tjeneste til enhver tid samfundet vanskelig kunde undvære. En fortegnelse over de fritagne viser følgende navne:

 

B. M. Bentsen, magistrat.

Fr. Legard Schlanbusch, raadstueskriver.

Daniel Høfding, statsfysikus.

Joh. Carl Mühlertz, apoteker.

Chr. Aamodt, toldvisitør.

Nelle, doktor.

Adolf Henrichsen, klokker.

Johannes Bødker, organist.

Joh. Fridr. Stelter, underfoged.

Gunder Finch, fattigfoged.

Sivert Upsahl, raadstuetjener

Henrich Jonassen, raadstuetjenere.

Adam Gottlob Hesler, studiosus, ungdomslærer,

Hans Halvardus, vægter.

Carl Daniel Tomas, skorstensfejer.

Ole Johannesen, lods,

Fridrich Feilberg, brandinspektor.

Anders Tygesen, brandmester.

Jens Petter Rosenberg,

Niels Buchvald,  brandofficerer.

Erich Teilstrom, brandofficerer.

Mikal Olsen, brandofficerer.

 

Efter fradrag av disse og et snes invalider blev da korpset opsat saaledes som følgende fortegnelse viser. Som chef for 3die avdelìng fungerte antagelig den nye sekondløitnant Didrik Forbech.

 

 

“Mandtals Liste

over den 1ste Afdelning af det borgerlige Forsvar udi Schien, i Overensstemmelse med den af S. T. Hr. Amtmand Selmer forelagde Organisation Plan.

 

        Allarm Plads: Mudringen.

        Commandeur: Realf Pettersen Ording                                34 [aar] Kjøbmand.

        Under Commandeurs: Hans Michael Hals                         33        Skipper

                                             Iohan Altenborg                           37                 

                                             Johan Blom                                 38           

                                          Marcus Smith                                 42       Kjøbmand.

 

            No.      1. Rasmus Bagge frivillig           62 [aar] Kjøbmand

            -           2. Iacob Iepsen                      61              

            -           3. Claus Madsen                      21       Skomaker

            -           4. Georg Meyer                        47       Baker

            -           5. Cornelius Jonsen                   40       Snedker

            -           6. [Ole Johannessen]                36       Lods

            -           7. Ole Enersen                          29       Gjørtler

            -           8. Iohannes Tollefsen                49       Fragtemand

            -           9. Ole Nielsen Meen                 45              

-           10. Ole Rasmusen                    31       Maler

            -           11. Thom. And. Halling 38       Fragtemand

            -           12. Hans Bentsen                     36       Stolmaker

            -           13. Hans Christian Olsen          22       Parykmakersvend

            -           14. Niels Iacobsen                    59       Snedker

            -           15. Christian Nielsen                 25      

            -           16. Jacob Simonsen                  42       Tobakspinder

            -           17. Ole Ionsen                          25       Sagdreng

            -           18. Even Nielsen                      32       Tobakspinder

            -           19. Iens Nielsen                        20                  

            -           20. Nicolay Wohlertz                40       Hattemaker.

            -           21. Hans Olsen             27       Tømmerfoged

            -           22. Gudm. Fredr. Myhre          36       Fogedfuldmægtig

            -           23. Anders Hansen                   46       Værtshusholder

            -           24. Mikael Sivertsen                 45       Skomaker

            -           25. Abraham Chrystensen         33       Sagmester

            -           26. Claus Clausen                     49       Urmaker

            -           27. Hans Tordsen                     51       Arbeidsmand

            -           28. Anders Gundersen              48              

            -           29. Niels Madsen                     24 

            -           30. Mikael Rikartsen                21       Parykmakersvend

            -           31. Andreas Hersleb                 30       Maler

            -           32. Jørgen Krofas                     45      

            -           33. Isak Torjersen                    40       Bryggebetient

            -           34. Mathias Madsen                 38       Skrædder

            -           35. Iohn Erickstrup                   27       Kjøbmandskarl

            -           36. Hans Nielsen                      42       Sagmester

            -           37. Hans Winther                     34       Skipper

            -           38. Anders Olsen                     35       Dagarbeider

            -           39. Hans Andersen                   37       Bryggebetjent

            -           40. Ole Andersen                     43       Sagdreng

            -           41. Halvor Gundersen friv.        52       Maaler

            -           42. Asmus H. Jørgensen           41       Farver

            -           43. Peder Ferdinantzen friv.      54       Farversvend

            -           44. Sivert And. Nielsen 20

            -           45. Bent Wettergreen               34       Feldbereder

            -           46. Anders Tollefsen                 41       Tømmerfoged

            -           47. Hans lensen Blom               43       Kjøbmand

            -           48. Hans Skytte (Schiøtt)          32       Fuldmægtig

            -           49.       Carl Frid. Carlsen         28             

            -           50.       Forv. Iynge                   46       Forvalter

            -           51.       Ioh. Christ. Baar           44       Skipper

            -           32.       Peder Holmer               31       Fuldmægtig

            -           53.       Hans Hansen [2] )              24       Tømmermærker

            -           54.       Andreas Zimmermann 21 “       Skrivekarl

            -           55.       Hendrich Mühlertz        19       Provisor

            -           56.       Hans C. Blom friv.        57       Kjebmand

            -           57.       Ion Torjersen                23       Bakersvend

            -           38.       Christen Blom               47       Kjøbmand

            -           59.       Ebbe Stousholm friv.     63       Skrædder

            -           60.       Ioh. Fr. Selau              52       Bokbinder

            -           61.       Iacob Nielsen               30       Fragtemand

            -           62.       Iohan Bentsen               36       Garversvend

            -           63.       Ioh.Fr.Kuntze               35       Feldberedersvend

            -           64.       Singdal Simonsen friv. 53 “       Sadelmager

            -           65.       Johannes Næs             55       Skrædder

            -           66.       Jørgen Bastian Næs      26

            -           67.       Niels Christian Næs      21

            -           68.       Haagen Haagensen       30       Fragtemand

            -           69.       Mads Jensen Stær friv. 57       Snedker

            -           70.       Christen Olsen              21

            -           71.       Iørgen Gehlert              50       Maler

            -           72.       Peder Brun                   30       Skrædder

            -           73.       Hans Larsen                 19 

            -           74.       Niels Pettersen 36       Styrmand

            -           75.       Petter Adtzlew              25       Kjøbmand

 

 

2den Afdeelning.

Allarm Plads:    Lie Torvet.

Commandeur:   Marcus Barnholdt sen.

Under Commandeurs:   Jens Ludvig Saxild        20 [aar]            skipper

Jacob Wettergreen       40                  Kjøbmand

                                                Iohan Plesner               35                   Skipper

                                                Albert Høegh               49                  Skipper

 

            No.      1.   Aslach Mortensen               32 [aar] Flaatemand

            -           2.   Albreth Ledvordsen            24       Smedsviend

            -           3.   Gunder Jonson                   44  

            -           4.   Ledvor Torjersen                38       Sadelmaker

            -           5.   Hans Thomesen                  35       Sagmester

            -           6.   Marcus Barnholt junior       38       Styrmand

            -           7.   Isach Olsen                        23

            -           8.   Christopher Bomhof friv      55       Styrmand

            -           9.   Ole Cudrio                         33       Kjøbmand

            -           10. lohn Petter Hansen  30        

            -           11. Christian Stockrnan            21

            -           12.  Iørgen Christ. Holm           21       Krambodkarl

            -           13.  Albr. Blom                        47       Kjøbmand

            -           14.  Lars Danielsen                   21       Smed

            -           15.  Nils Gundersen                  52       Sagdreng

            -           16.  Realf T. Ording.                 30       Kjøbmand

            -           17.  Peder Nielsen                    42       Skomakersvend

            -           18.  Andr. Sør. Bech                24       Skræddersvend

            -           19.  Christian Giertsen  28       Skomakersvend

            -           20.  John Johannesen                45       Snedker

            -           21.  Hans Strømdahl friv.          53       Tømmermand

            -           22.  Hartvig Andersen               44      Snedker

            -           23.  Niels Hansen                     44          

            -           24.  Sør. H. Berg                      36       Skipper

            -           25.  Ion Marcussen                   18 

            -           26.  Mogens Riegels                 24       Stiger

            -           27.  Halv. Bæruldsen                50       Skrædder

            -           28.  Jørgen Halvorsen              18       Læredreng

            -           29.  Peder Gregersen                30       Skipper

            -           30.  Erich Fahlgreen                  32       Garver

            -           31.  Halvor Rasmussen 26       Tobakspinder

            -           32.  Ole Augensen                    29       Smed

            -           33.  [Mikael Olsen friv] 51 

            -           34.  Erland Erichsen    55       Dagarbeider

            -           35.  Jørgen Lund                      31       Skolemester

            -           36.  Tord Olsen                        30       Dagarbeider

            -           37.  Hans Knudsen                   30             

            -           38.  Ole Mathiesen                   34              

            -           39.  Anders Isachsen                35       Flaatemand

            -           40. Peder Sommer friv. 52              

            -           41. Hans Thomas Frandsen friv. 53               

            -           42. Collier Sommer                      51                      

            -           43. Carsten Madsen                 25              

            -           44. [Iacob Jacobsen]                50       Lods

            -           45. Søren Olsen                       42       Skrædder

            -           46. Ole Gundersen                   50       Flaatemand

            -           47. Math. Knudsen friv.            52       Fardreng

            -           48. Knud Mathiesen                 20

            -           49. Anund Jacobsen                 49 “      Flaatemand

            -           50. Paul lensen friv.                   58 “      Skotmand

            -           51. Hans Isachsen                    51 “      Flaatemand

            -           52. Isach Hansen                      20 ”            

            -           53. Ion Svennungsen                 40 “            

            -           54. Tomas Frandsen                 46 “            

            -           55. [Hendrich Hoffenberg]        53 “            

            -           56. Abraham Jacobsen 34 “      Dagarbeider

            -           57. Paul Eriksen                       45 “      Skotmand

            -           58. [intet navn]

            -           59. Andr. Rasmussen                41 “      Flaatemand

            -           60. Kjeld Tomesen                   24 “      Bryggebetjent

            -           61. Iørgen Hansen                    43 ”      Tømmermester

            -           62. Jacob Abrahamsen friv.      60       Flaatemand

            -           63. Anders Andersen                48 

            -           64. Gulbrand Jensen                 54      Flaatemand

            -           65. Iens Gulbrandsen                20 

            -           66. Niels Nielsen                      49             

            -           67. Erich Nielsen                      49 

            -           68. Lars Halvorsen                   27      Sagdreng

            -           69. Mikael Jensen, friv. 52 

            -           70. Iens Mikalsen                     24                  

           

 3die Afdeling.

 

Allarm Plads:                Torvet vied Kirken

Commandeur:               [intet navn].

                        Under Commandeurs: Paul Schytte                   21 [aar]            Kjøbmand

                                                            Gunder Forbek 47                   Skipper

                                                            Iver Førre                     26                   Kjøbmand

                                                            Søren Willumsen           36                   Skipper

 

           No.      1.   Ellef Hansen                       29 [aar]            Guldsmed

            -           2.   lohanWettergreen               42                   Sadelmaker

            -           3.   Fridr. Ionson                      50                   Kjøbmand

            -           4.   Georg Brendal friv. 62                         

            -           5.   Paul Andersen                    48                   Flaaternand

            -           6.   Halvor lensen                      37                   Skotmand

            -           7.   Niels Hjorth                        48                   Styrmand

            -           8.   Carl Nielsen friv.                 57                   Snedker

            -           9.   [Christopher Bomhoff]        27                   Styrmand

            -           10. Ole Olsen                           39                   Maaler

            -           11. Iacob Nielsen                     38                   Snedker

            -           12. Iørgen Olsen                       25                   Flaaternand

            -           13. Bøye Bøyesen                    24                       

            -           14. Ole Larsen Myhren 37                   Hugger

            -           15. Christ. Jacobsen friv.          52                   Skomaker

            -           16. Hans Christensen                24 

            -           17. Andreas Rickart                 39                   Parykmaker

            -           18. Tobias Pedersen friv.          56                   Skotmand

            -           19. Peder Tobiesen                  21 

            -           20. Hans Tobiesen                    21 

            -           21. Bøye Offenberg friv.           60                   Skomaker

            -           22. Lars Norholm                     28                   Stolemaker

            -           23. Iver Nyegaard                    38                   Dagvægter(?)

            -           24. Iørgen Olsen frivillig            51                   Dagarbeider

            -           25. Ole Christopherser 53                   Flaatemand

            -           26. Christopher Olsen               20 

            -           27. Lars Nielsen                       28                        

            -           28. Ole Iacobsen friv.               53                   Flaatemand

            -           29. Carl Olsen                          23 

            -           30. Johan Brendel                     42                   Fragtemand

            -           31.       Iens Ørn                       20 

            -           32.       Lars Nielsen                 50       Flaatemand

            -           33.       Anders_Watner            50       Snedker

            -           34.       Claus Hyll                     39       Glasmester

            -           35.       Iacob Tostensen friv.    59       Skomaker

            -           36.       Tosten Jacobsen           30 

            -           37.       Gunder Tævesen          65       Tømmermester

            -           38.       Asbjørn Gundersen       29 

            -           39.       Fridrich Barnholt friv.    54       Kjøbmand

            -           40.       Frid. Barnholt jun.         18 

            -           41.       Iesper Wadsel              30       Skriverkarl

            -           42.       Niels Olsen                   59       Sagmester

            -           43.       Peder Nielsen               23 

            -           44.       Ole Olsen                     21       Sagmester

            -           45.       Tosten Larsen               25            

            -           46.       Gunder Tostensen         48       Gjørtler

            -           47.       Anders Knap                36       Skomaker

            -           48.       Lars Olsen                    40       Sagmester

            -           49.       Ole Pedersen                30 

            -           50.       Gunder Ellefsen            29       Arbeidsmand

            -           31.       Niels Sivertsen  40 

            -           52.       Peder Olsen                 49       Hugger

            -           53.       [intet navn]

            -           34.       Hans Realfsen               23 

            -           35.       Bertel Olsen                 48       Flaatemand

            -           56.       Johannes Isaksen          41       Hugger

            -           57.       Jacob Rasmussen         30       Skotmand

            -           58.       Iust Sørensen                50       Flaatemand

            -           59.       Abraham Iustsen           25            

            -           60.       Ole Pedersen                39 

            -           61.       Anders Iuel friv.            57       Skotmand

            -           62.       Haagen Kiørbæk friv.   34       Murer

            -           63.       Iohannes Haagensen     21 

            -           64.       Ellef Ellefsen                 40       Flaatemand

            -           65.       Anders Ledvorsen        28       Skotmand

            -           66.       Hans Pedersen             25 

            -           67.       Ole Wadrette               36       Arbeidsmand

            -           68.       Erich Pedersen friv.       56 

            -           69.       Søren Iuell                  55       Tømmermester

            -           70.       Ole Ionsen                    20      Flaatemand

            -           71.       Ion Evensen                  35              

            -           72.       Laurits Erichsen            18      Contorbetjent

            -           73.       Ole Engeibretsen          40      Arbeidsmand

            -           74.       Iens Iohannesen            42             

            -           75.       Frants Cudrio               48      Skipper

            -           76.       Zacharias Winther         30 

 

Samtidig med at der saaledes optoges fortegnelse over og inddeling av det voksne og vaabendygtige mandskap, blev der anstillet undersøkelse av det forhaandenværende vaabenforraad. Raadstutjeneren Sivert Upsahl fik ordre til at besørge denne undersøkelse, hvis resultat meddeles i et av vedkommende borgere egenhændig paategnet dokument. Flere av dem viseer sig at ha været ganske vel forsynet med vaaben. Korpsets gamle chef Poul Lieungh maa vel siges at sætte recorden, eftersom han var i besiddelse av 3 kanoner (rigtignok uten kugler og krudt), 2 geværer, 1 par pistoler, 1 kaarde og 2 hirschfængere. Magistraten, B. M. Bentsen, har 1 gevær med bajonet, 2 par pistoler, 1 kaarde, 1 hirschfænger;  D. v. Cappelen ikke mindre end 6 geværer (hvorav 3 med baionet), 3 par pistoler, 1 hirschfænger: Peder Flood 1 gevær og 2 kaarder; Hans J. Blom 4 geværer, 1 kaarde; enkefru Dorothea Rehbinder 3 geværer, 1 kaarde¸doktor Nelle 3 geværer, 2 pistoler, 10 pund krudt og 1100 kugler (en farlig karl) Sognepresten (Stockfleth) intet, som ventelig var. Resultatet av det hele:

 

92 geværer, hvorav 8 med bajonet.

11 par pistoler.

71 kaarder og sabler samt hirschfængere.

47 patrontasker.

3 trepundige kanoner.

12 smaa do.

335 pund krudt.

1130 geværkugler [? — Der var 940 foruten dr. Nelles beholdning].

1000 geværflinter.

 

Det store antal geværer, sabler og patrontasker viser, at borgerkorpset ogsaa i sin ældre skikkelse virkelig har været væbnet. Det hadde jo endog paraderet for kronprins Fredrik i 1788. Men for den styrke som nu skulde bringes paa benene strak den gamle forsyning ikke til.

 

Det var amtmand Selmer, der ifølge fuldmagt fra Kaas ledet organisatio­nen og i forening med raadmand Bentsen istandbragte den ovenfor meddelte ordning. Borgemester Hagerup hører man mindre til. Den 27/2 skrev Selmer fra Meen til Bentsen om saken; han var dagen før hjemkommen fra Kragerø og ønsket nu snarest mulig et møte med Skiens magistrat og repræsentanter (dhrr. Lieungh og Albert Blom):

 

“Jeg ønskede denne Sag saasnart mulig afgiort for tillige at blive underrettet om hvilke Vaaben der haves, da jeg derefter bliver nød til at foretage en Reise til den commanderende General for om mulig at udvirke det behø­vende som ikke haves. — Saalænge ingen Vaaben haves, maa enhver bevæbne sig med hvad han best veed og kan og Øvelserne imidlertid bestaae i at bevæge sig slutted fra et Sted til andet, som en meget nødvendig Ting.”

 

I de nærmest paafølgende par uker er da mandtallene gjennemgaat og planen fastsat: Men inden vi gaar videre, skal vi se, hvilke vanskeligheter og plager situationen paa anden maate paafeøte borgerne.

 

Den 1ste marts fik amtmand Selmer fra Langesund melding om, at 2 bevæbnede fartøier (formodentlig kanonbaater) under maaneds-løitnanterne Louis Vauvert og V. N. Jensen var ankomne fra Fredriksværn. Dette var jo beroligende for forsvaret; men samtidig bad chefen sig underrettet om, hvorfra han skulde faa penger til folkene saavelsom anden løpende utgift.

 

Der stod amtmanden “i en maade”, for at bruke Wessels uttryk. Det maa jo siges at være et underlig styre, naar man bragte folk op i krig uten at sørge for penger til at føre den. Men der maatte gjøres en utvei, og det hurtig. Selmer skrev samme dag til “hs. velbaarenhed” Bentsen som følger:

 

“Hvad man ventede er skeed, Penge fordres strax og maae tilveiebringes, naar ikke Fiordens med Møye tilveiebragte Forsvars Anstalter i et øyeblik skal opløses, og man i det hele vil giøre sig latterlig. — — Efter min Formening er her kun 2de Veie at vælge, nemlig enten strax at aabne en Subscribtion ligesom i Kragerøe, hvor paa denne Maade 1700 rdl. ere tilveiebragte, eller at formaae en Formuende Mand til at giøre et Forskud indtil en Maade til Penges Tilveiebringelse kan foranstaltes.”

 

Som den sum, der krævedes øieblikkelig, nævner Selmer 100 rdl. (mand­skapet hadde i 8 dage tjent uten sold) og erklærer at ville sende av egne midler det nødvendige for de nærmeste dage, hvis borgerne ikke vilde assistere frivillig.

 

Efter en indtrængende og meget forstandig affattet skrivelse fra Bentsen til borgerskapet, tegnet da følgende velstaaende patrioter sine bidrag (som laan):

 

I Skien: U. v. Cappelen (ved P. Holmer)            50 rdl.

H. Blom                                               50 

            D. v Cappelen                                      30 

Hans I. Blom                                        50      

I Porsgrund:      Jørgen Aall (ved Jens Kiill)                    50 

                        Niels Aall (ved Hans Møller)                 50 

I Brevik:           Hans Erichsen                                       20 

Bent Blehr                                            20 

I Langesund:     Iacob Cudrio                                        50 

 

Paa denne maate fik man da tilveiebragt de nødvendige midler. — General Mansbach hadde sit hovedkvarter i Larvik, og Selmer underretter i brev av 3/3 Bentsen om, at M. vistnok reiste bort, men snart vilde komme tilbake, og at man vistnok da kunde vente æren av hans besøk. Han hadde lovet 10 svære kanoner til fjordens forsvar, men saa længe man ikke var vis paa at regjeringen vilde bekoste forsvaret, ønsket amtmanden ikke en eneste. Der var beordret en ingeniørofficer til at undersøke hvorledes fjorden bedst kunde sættes i forsvarsstand ; Langesund hadde faaet en garnison paa 30 mand med 2 underofficerer, og Brevik skulde faa en lignende styrke, hvis man ønsket det. Forøvrig hadde Mansbach betrodd amtmanden, at han ikke trodde der blev noget alvorlig av; men i Kbhvn. rustet man sig av alle kræfter (det var en maaned før “Skjærtorsdagsslaget” 2den april !).

 

For at skaffe penger blev det allikevel tilsidst nødvendig at skride til en utligning paa samtlige byer i fjorden. Den indbragte 1442 rd. i mark 18 sk. Dokumentet, som er dateret 30/4, er undertegnet av Christopher Blom, Hans Ørn, Niels Aall, Iens Kiill, Iust Wright og Bent Blehr Men fik de næringsdrivende punge ut, saa var embedsmændene i denne tid i den grad i vinden, at amtmand Selmer slutter sit brev av 1/3 med følgende spøk : “Jeg skriver mig i denne Tiid til en Doctor og faar neppe Tiid at reise mig saa meget fra Stolen, at jeg kan vente at undgaa at voxe Skruen (>: paa kontorkrakken).”

 

Det blev altsaa Peder Floods opgave at forvandle det gamle “paraderende” korps til en effektiv krigssstyrke. Men der var mange vanskeligheter: folk undlot at møte frem; underoffìcerene anførte forretninger som forfalds­grund og erklærte samtidig at de manglet militære kundskaper til at oplære dem, som aldrig hadde hat vaaben ihænde, og endel borgere under anførsel av Hans Jensen Blom gjorde streik, idet de forlangte at medlemmerne av det ridende korps skulde gjøre samme slags tjeneste som de andre, ellers vilde de ikke møte. Idet Peder Flood maatte rapportere alt dette til magistraten, for at bede om forholdsregler til at tvinge de gjenstridige, forlangte han tillike de nødvendige vaaben (100 à 120 geværer), 2 tambourer og en militær til at Undervise i exercits og vaabenbruk, helst søndag eftermiddag som den for arbeidsklassen beleiligste tid.

 

Der blev meget skriveri mellem myndigheterne. Stiftamtmand Kaas resol­verte, at man ikke skulde mulktere for undlatelse av at møte frem: de rike hadde raad til at betale, de fattige betalte ikke, saa det middel hadde ingen effektivitet. Derimot anbefalte han at avhente de forsømmelige ved en under­officer og 4 mand! Streikerne fik en irettesættelse, med appel til deres æres­følelse som gode borgere; og til det ridende korps henstillet han at organisere sig som rifleskyttere, da de saaledes kunde gjøre mere nytte end som kaval­leri. — Man hadde ogsaa den vanskelighet, at borgerne ikke vilde gjøre tjeneste utenfor sin by, men dette ansaaes dog nødvendig, eftersom indbyggerne i Brevik og Stathelle gjorde tjeneste ved kanonerne, og batterierne trængte bedækning av infanteri. Borgerne i Skien og Porsgrund maatte altsaa i tilfælde rykke ut og være ved haanden.

 

Samtidig blev uniformsspørsmaalet avgjort. Kaas hadde foreslaat og korpsets officerer vedtat den mørkegrønne farve, med trekantede eller runde hatter efter behag. Underofficererne hadde ret til samme slags uniform, dog uten felttegn og epaulet. Hvis byens klædehandlere ikke hadde det mørkegrønne klæde, kunde det skaffes fra tugthusmanufacturet. — Fra de militære arsenaler blev avsendt 50 geværer med tilbehør, og saaledes fik da det hele et nogenlunde militært sving. Det fremgaar av dokumenterne, at 1ste kompani (eller division, som det ogsaa kaldes) væsentlig hadde til opgave at holde skik og orden i byen, medens 2den avdeling var den egentlige “marsjerende” styrke.

 

Den bebudede inspektion maa ha fundet sted i løpet av sommeren, men der forlyder intet nærmere om den. Dog maa de høie herrer ha været tilfreds og avgit indberetning i overensstemmelse dermed; thi den 22de august utfær­digede kronprinsregenten en skrivelse, der strutter av velvilje:

 

“Med særdeles Tilfredshed og Velbehag har jeg af de i Norge comman­derende Generalers Raporter erfaret, med hvilken Iver og utrættelig Nidkierhed Borgerskaberne i Kiøbstæderne har organiseret sig og søgt at øve dem i Vaab­nenes Brug; de har været besjelet af den sande militaire Aand, forened med Standhaftighed og Mod til at værne for Kongen og Fædrelandet; denne Aand giør en Nation frygtelig og uovervindelig endog af den stærkeste og mest overmodige Fiende. leg anser det derfor min Pligt saavel at opmuntre som at paaskiønne dette patriotiske Sindelag, som jeg er fuldkommen overbevist om aldrig vil tabe sig.” — Denne skrivelse, som var expederet fra Kaas i Chra. den 3die sept., blev derefter av borgemester Hagerup oplæst for korpsets officerer og endel i skrivelsen opstillede spørsmaal forelagt dem til besvarelse. Med hensyn til korp­sets styrke erklærte de, at den under ufreden beløp sig til 240 mand, men at man “nu i rolige Tiid ikke kan smigre sig med at vores Compagnie af Borgere er mer end 60 til 70 Mand”. Med hensyn til øvelsernes resultat hen­vistes til den ovenfor nævnte inspektion ved general Mansbach og stiftamt­mand Kaas.

 

Fra de nærmeste aar utover er der bevaret endel skrivelser som viser, at regjeringen ikke agtet at lade borgerkorpserne sovne ind igjen; men fore­løbig kan vi nu lade de mørkegrønne jægere av Skien træde av.[1] Se ovenfor om korpsets øvelser i 1710. At der i 1671 ved raadstuens brand gik tapt “ammunition och gewehr” viser, at der ogsaa da eksisterte et korps.

[2] Den senere bekjendte bygdemaals-digter.