FRA DET GAMLE SKIEN

SKILDRINGER OG AKTSTYKKER

TIL BYENS HISTORIE

 

VED

 

 

 

J. A. SCHNEIDER

OVERLÆRER

 

 

 

 

 

 

 

UTGIT EFTER TILTAK AV SKIENS KOMMUNE

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

SKIEN

ERIK ST. NILSSENS BOKHANDEL

1914

 

Forord

 

Naar jeg skal gjøre rede for, hvorledes nærværende verk er blit til og har faat netop den skikkelse, hvori det nu viser sig, maa jeg gaa tilbake til min bosættelse her for over 25 aar siden. Jeg kom nemlig snart paa det rene med, at den højere skoles bibliotek gjemte en usedvanlig samling av ældre avislitera­tur, tidsskrifter m. m. som baade hadde stor interesse i videre omfang for en literaturforsker og specielt ogsaa for en der vilde sysle med byens historie. Det var arven efter bokelskeren og samleren, sorenskriver N. B. Cappelen, som saaledes vakte min opmerksomhet og ledet mig ind paa de studier, hvis resul­tat herved fremlægges.

 

Jeg hadde fra først av og i mange aar fremover ingen tanke om nogen herpaa bygget publikation, i det højeste en leilighetsvis benyttelse til artikler i aviser og tidsskrifter. Men studierne fortsattes og interessen steg, efterhvert som jeg blev fortrolig i aarenes løp med byens og egnens forhold, og fik et yderligere opsving ved Skiens museums deltagelse i den store utstilling paa Bygdø 1901. Mit arbeide som kommissær ved Skiens-avdelingen virket for mit eget vedkommende baade til at skjærpe interessen og til at skaffe mig kjendskap til materialet for en fremstilling av byens forhold og utseende i ældre tid.

 

Da jeg kort efter overtok, efter opfordring, det hverv at skrive Molde kjøpstads historie, blev jeg vistnok nødt til i et par aar at lægge arbeidet med Skien tilside; men de studier jeg nu maatte gjøre i riksarkivet og paa universi­tetsbiblioteket bar frugt ogsaa for det emne jeg midlertidig maatte forlate, og da jeg i 1905 var færdig med Molde, kunde jeg med fornyet iver og øket kjendskap til arkivmaterialet ta fat igjen paa det gamle emne, med indsamling av stof baade herhjemme og under ferieophold i Kra. - Tanken om en større publikation begyndte at dæmre, enkelte mindre arbejder i byens aviser og muse­ets aarshefter kom som forløpere, og da den nødvendige økonomiske støtte var sikret ved 3 aars bidrag fra Skiens kommune, Skiens sparebank og Skiens brændevinshandel, kunde jeg ikke godt unddrage mig fra at lade et større bidrag til Skiens historie gaa av stabelen.

 

Under de herom førte forhandlinger har det været mig magtpaaliggende at værge mig mot den opfatning, at jeg kunde frembyde en sammenhængende og uttømmende fremstilling av byens historie fra middelalder til nutid. Oprin­delig var det min hensigt at kalde den ,,Samlinger til Skiens historie” og der­med sætte igang, ikke et enkelt verk, men en lokalhistorisk institution, som kunde rumme forskjelligartede bidrag og fortsættes av mig og andre, efter tid og leilighet. Denne plan blev dog, ialfald i formen, opgit, og jeg saa mig nødt til allikevel at faa istand et noget strengere sammenbundet hele. — I sine hovedtræk er byens historie kjendt fra rektor Colls indledning til ,,Skiensfjor­dens industri” og prof. Hellands fremstilling i 7de bind av ,,Norges land og folk” (foruten fra de ældre skrifter av B. Løvenskiold og J. Kraft). Hvad det nu gjaldt var at fremskaffe et bredere fundament og gi baade en paa arkivstudier bygget fremstilling av byens næringsliv og offentlige liv i ældre tid samtidig gjennem memoirer og andre kilder mere detaljerede skildringer av personer og forhold i den gamle by. Derfor ledsages fremstillingen av en række gamle dokumenter (skattemandtal, toldregnskaper, brandtakster og embedsskri­velser), som under fællestitlen ,,aktstykker” samles i et særskilt bind for at tjene som supplement og kontrolmiddel til skildringerne.

 

Det vil ikke undgaa opmerksomheten, at indholdet av første bind er tem­melig uensartet. Efter en sammenhængende fremstilling av tiden 1650—1740 og et tomt rum til 1788 følger en række monografier med behandling av enkelte familier, institutioner og personer fremover til 1860. Jeg kunde selvfølgelig ønsket at vente med offentliggjørelsen, indtil jeg hadde rukket forarbeiderne til en fortsat sammenhængende fremstilling 1740—1814 og videre, som bakgrund for disse (og andre eventuelle) enkeltskildringer; men der var to tvingende grunde imot en opsættelse: for det første at man i Skien ønsket en publikation i 1914, som byens bidrag til jubilæumslitteraturen, og for det andet at jeg i min fremrykkede alder ikke turde resikere at drive paa med foreløbige arbeider indtil pennen falder mig av haanden. Det uensartede og usammenhængende ved indholdet maa deri søke sin undskyldning, og man faar nøie sig med at tidsfølgen er opretholdt, en forbindelse saavidt mulig knyttet, og at en fortsæt­telse (om tid og kræfter og andre betingelser forundes) vil utfylde det manglende.

 

Skien er en gammel by og som personalhistorisk og genealogisk felt av betydelig interesse. At den til sine tider ogsaa har været i berøring med større begivenheter og forhold, vil fremgaa av de her leverede skildringer, og det har været en væsentlig del av min opgave at opfriske farverne i byens avblekede skilderi og kalde tillive igjen traditioner, som synes at være glemt allerede den­gang Bartholomæus Løvenskiold skrev sin begeistrede beskrivelse av Bratsberg amt. I topografisk henseende er der kanske større behov her end ved nogen anden norsk by for at vedlikeholde traditionerne, fordi branden i 1886 gjorde det saa grundig av med hele centralbyen, og den derpaa følgende regulering trak nye linier op for byens bebyggelse og fremtidige utseende. Derfor heter ogsaa boken ,,Fra det gamle Skien”. Topografisk vil den (med eventuel fortsættelse) gaa til brandaaret 86 og personalhistorisk til 1850-60.

 

Av hensyn til tidspunktet for utgivelsen kunde jeg ha ønsket at levere mere fra tiden omkring 1814; men arbeidstiden strak ikke til, og det blev avsnit­tet omkring 1714 der kom til at træde i stedet som undersøkelsesfelt, da det viste sig at indeholde saa meget ukjendt og glemt. En oversigt over Skiens handelsflaate og dens skjæbne i krigsperioden 1807—14 (i likhet med den jeg har leveret i Porsgrunds jubilæumsskrift 1807) var vistnok færdig, men jeg foretrak at gjemme den til en fortsættelse, hvorunder den kan indpasses i en sammenhængende fremstilling. Noget vil dog disse blade indeholde, som bærer bud fra det mindeværdige aar, og saa har jeg ikke kunnet nægte mig fornøiel­sen av at medtage som avslutning skildringen av en av vore ,,nationalsangere” fra hin tid, flagsangens digter Conrad Schwach. Han er et slags levende jour­nal over tiden fra 1814 til statholderstridens aar 1860, som tillike var hans døds-aar.

 

Jeg er forberedt paa at mange vil finde særlig de første kapitler overlæs­set med et utal av tal og fyldt med citater i et gammeldags sprog, som vol­der bryderi under læsningen. Men idet byens historie her for første gang leve­res paa et bredt grundlag av arkivmateriale, var det mig om at gjøre, gjennem tilstrækkelig dokumentation at godtgjøre for hvert skridt fremover, at man er paa sikker grund. Dette kunde jeg ikke overlate helt og holdent til de i et særskilt bind følgende aktstykker, men maatte indarbeide det i fremstillingen, som derved har vundet i tryghet, hvad den har tapt i letlæsthet. At boken i saa stor utstrækning er bygget paa utrykt materiale, vil forhaabentlig regnes forf. tilgode. - Hvis forutsætningerne opfyldes, er det meningen at fortsætte det her leverede med et bind aktstykker og et bind skildringer, altsaa ialt 4 bind, hvormed jeg da vil ha leveret hvad jeg kan yde til kundskapen om ,,Det gamle Skien”.

 

Tilsidst en tak først og fremst til mine utrættelige og velvillige hjælpere i riksarkivet: arkivar Finne Grønn og amanuensis Rasch, som paa mange maater har medvirket til det her fremlagte resultat; dernæst til dem, der velvillig har støttet med illustrationer og oplysninger.

 

 

Skien, 5/5 1914.

 

J. A. Schneider

 

INNHOLDSFORTEGNELSE