XV.


En oversigt over handel og skibsfart 1828-1854.

 

 

 

Oversigten over byens handel og skibsfart stanset i det foregaaende ved aaret 1828. For de følgende aar flyter kilderne mindre jevnt: der er bevaret en sammenhængende række toldregnskaper 1829-37, men derefter er der desværre flere svære lakuner, saa man kun paa enkelte punkter kan faa et nærmere indblik i forholdene. Opgaverne over tolden i ovennævnte tidsruin viser for hele fjorden en jevn stigning fra 63,610 spd. i 1829 til 87,475 spd. i 1837; men de fortæller ogsaa at den væsentligste del av stigningen faldt paa indførselen (fra 29,398 til 60,327 spd.),

Skiens havn

medens utførselen viste en synkende tendents. Dette forhold synes især at være merkbart for Skiens vedkommende og blev av amtmand Aall i hans første femaarsberetning gjort til gjenstand for en for Skiens exportører mindre smigrende betragtning: værdien av den til byens handlende nedfløtte trælast var sunken fra 64,294 spd. i 1846 til 35,158 spd. i 1850, medens det hele gjennem Skotfos førte kvantum ikke var sunket i samme forhold. Aarsaken til denne tilbakegang i virksomheten søkte Aall nærmest deri at en av de betydeligere trælasthandlere var død (antagelig sigtes hermed til Hans Cappelen) og at flere av de andre hadde gjort opbud i 1849. Brevik hadde faatt handelen, men amtet manglet nærmere opgave derfra. Denne fremstilling blev i et av adjunkt Arentz redigeret no. av „Correspondenten” (1852, no. 63) gjengivet og i et følgende no. imøtegaat med henvisning til at tolden for Skien var i stadig tilvækst og i 1851 viste det imponerende tal 49,136 spd., medens Porsgrund hadde 21,876 spd. og Brevik 29,935 spd. --- Saa meget er sik­kert, at Skien ikke gik tilbake som sjøfartsby, og antagelig skyldes opgan­gen paa indførselskontoen ikke bare oplandets stigende behov, men ligesaa meget utviklingen av byens handelsflaate med dens deltagelse i fragt og emigrantfart og skibsbyggeri, som altsammen selvfølgelig stillet store krav. Og denne utvikling kan vi heldigvis følge gjennem en opstilling av Skiens flaate i aarene 1837, 1844 og 1854:

 

I. 1837:                                                 Reder:                          Fører:

Skib Ambrosia, 82.1/2 c.1.                    C. H. Blom                    Herm. Hoell

Apollo, 121 c.1.                                                                      Chr. Eckstorm

Baron Holberg, 227 c.1.                                                        Frants Lagaard

Galeas Mercator, 23 c.1.                                                          Bertel H. Hall

Skib Didrik Cappelen, 89 c.1.                                                  Arnt Folkmann

Skonnert Phoenix, 38 c.1.                                                        Andreas Bomhoff

Brig Aurora Fredericka, 96.1/2 c.1.       Søren Munk                 Søren Munk

Ceres, 63.1/2 c.1.                                Hans Cappelen             Halvor Lund

Bellona, 104 c.1.                                ,,                                  Thomas Hansen

Begeda, 64 c.1.                                                                     Bernt Backa

Skib Gjemsø Kloster, 194.1/2 c.l.                                             Folkman Wright

Brig Axel og Valborg, 40 c.l.                  Cornelius Blom                        Anders Halvorsen

Skib Margaretha, 111 c.1.                     Christian Blom             Chr. Blom

Slup Speculationcn, 7.1/2 c.1.          Fr. Stribolt                   Ludv. Ludvigsen

Trende Brødre, 12 c.1.                           ?                                  ?

Skib Neptunus, 132' c. I.                      A. F. Thomsen             Andreas Blom

Brig Anne Mareret/me, 58 c.l.           L. R. Barnholdt                        Holmboe Wright

Ceres, 65 c.1.                                                                        Jeremias Backa

Familien, 54.1/2 c.1.                                                              Ole M. Pedersen

Skib Maren Dorothea, 107 c.l.                                                   Chr. Fr. Barnholdt

Brig Venskabet, 80 c.1.                           Fr. H. Blom                   Fr. H. Blom

Skib Grev Bernstorff, 132.1/2 c.1.            E. W. Lieungh              E. W. Lieungh

Skonnert Speculationen, 24 c.1.                       Jørgen Thomsen                      A. B. Baar

De 2de Brødre, 17 c.1.                                                          Nic. Paus

Brig Anne Johanne, 44 c.1.                                                     Ulrich Baar

Skib Trende Venner, 99 c.1.                     Hans N. Ørn                 Gunder Svenungsen

Brig St. Jørgen, 44 c.1.                            Ole Gundersen             Ole Gundersen

Baat Maren Sophie, 4 c.l.                       Hans Hansen               H. Hansen

Slup Søblomsten, 4.1/2, c.1.                    Jacob Offenberg          J. Offenberg

Speculationen, 4 c.1.                                        Ole Gundersen             O. Gundersen

Skonnert Constitutionen, 29 c. 1.              Nic. Larsen                  Iver C. Pettersen

Gurine, 23.1/2 c.1.                                                                    Nils Jensen

Dæksbaat Anne Elisabeth, 4.1/2 c. 1.        Halvor Andersen         H. Andersen

 

I alt 33 fartøier med en bemanding av 282 mand, iberegnet skipperne, mens hele fjordens flaate utgjorde 105 fartøjer med 638 mand. --- I tidsrummet 1829-37 var 2 fartøjer solgt, 1 kasseret (Emanuel, 76 aar gammel) og 6 forlist: Providentia, Kronprins Oscar, Concordia, Anna, Marie Elisabeth, Karl Frederik. Men disse tap blev mer end gjenoprettet ved en mængde nyanskaffelser, hvorav flere var bygget i Skien. I Graaten bygget man de mindre fartøier: slupper, baater, endog en skonnert som Nic. Larsens Con­stitutionen; de større skibe paa Cappelens verft paa Gjemsø og C. H. Bloms i selve byen (mellem søboderne indenfor toldboden). I ovenstaaende for­tegnelse fortjener enkelte skibsnavne at lægges merke til: Hans Cappelens fartøjer „Gjemsø Kloster” og „Begeda”, hvorav det sidste er en latiniseret form av Baugeid, klostrets første abbedisse --- og Bloms „D. v. Cappelen”, hvormed han æret sin svigerfars minde. At lyrikeren Nic. Larsen kaldte sin nybyggede skonnert „Constitutionen” er ogsaa ganske betegnende; man levet dengang endnu i aanden fra 1814.

Skib "Skien"

 

II. 1844:

Skib Norge, 370.1/2 c.1.                         Hans Cappelen             Folkman Wright

Baron Holberg, 238.1/2 c.1.                      C. H. Blom                    Frants Lagaard

Skien, 216 c.1.                 L. R. Barnholdt                        Chr. Blom

Neptunus, 140.1/2 c.1.                          A. F. Thomsen             Andr. Blom

Grev Bernstorff, 130.1/2 c.1.                  E. W. Lieungh              E. W. Lieungh

Trende Venner, 123 c.1.                                   H. N. Ørn                     G. Svenungsen

Apollo, 138 c.1.                                   C. H. Blom                    Chr. Eckstorm

Margaretlra, 153.1/2 c.1.                       Chr. Blom                     Chr. Blom

Maren Dorothea, 131.1/2 c.1.                   L. R. Barnholdt                        Ole M. Pedersen

Brig Penelope, 118.1/2 c.1.                      Søren Munk                 A. B. Baar

Bellona, 104 c.1.                                  Hans Cappelen             H. C. Arveskaug

„ Juno, 102.1/2 c.l.                                C. H. Blom                    A. W. Bomhoff

Aurora Fredericka. 96.1/2 c.l.                Søren Munk

Skib Ambrosia, 87 c.1.                            C. H. Blom                    Herm. Hoell

Brig Helios, 79 c.1.                                                                  Berthel Adtzlew

Venskabet, 75.1/2 c.1.                          Fr. H. Blom                   Fr. H. Blom

Anne Margretha, 73 c.1.                        L. R. Barnholdt                        Hagb. Rasch

Johanne Margarethe, 88.1/2 c.1.               Hans Hansen               O. N. Gundersen

„ Begeda, 64 c.1.                                  Hans Cappelen             Bernt Backa

„ Ceres, 67.1/2 c.1.                                                                  Thomas Hansen

Henriette, 58.1/2 c.1.                            Chr. Myhre                  Kn. O. Skjelsvik

Familien, 54.1/2 c.1.                              L. R. Barnholdt                        W. W'illumsen

Skonnert Hermoder, 45.1/2 c.1.                 C. H. Blom                    Arnt Folkman

Brig Anne Johanne, 56 c.1.                       Jørg. Thomsen             Ulrich F. Baar

Axel og Valborg, 45.1/2 c.1.                   Corn. Blom                   Paul Enschien

Skonnert Trækfuglen, 39 c.1.                    Hans Cappelen             Peter Loss

Phonix, 38 c.l.                                                     C. H. Blom                    Jørg. Ludvigsen

Galeas Christian Fredrik, 32.1/2 c.1.           O. Barnholt                  J. Funnemark

Skonnert Haabet, 28 c.1.                                    Didrik Cappelen           M. Paus

„ Gurine, 23.1/2 c.1.                                 Nic. Larsen                  Mathias Knudsen

Anne Dorotheas Farvel, 21 c.l.                D. Cappelen                 A. O. Vevik

Henriette Wilhelmine, 18.1/2 c.l.                                    E. G. Hyni

Dæksbaat Skiens Paket, 6 c.1.                  H. C. Hansen                H. C. Hansen

Slup Den gode Lykke, 6 c.1.              H. A. Ekornrød             H. A. Ekornrød

Jagt Anne Elisabeth, 6 c.1.                                     

Baat Maren Sophie, 5 c.I.                                    Ole A. Tangen             O. A. Tangen

Johanne, 4.1/2 c.1.                               Peder Hansen               P. Hansen

Slup Phønix, 4 c.1.                                 Ole N. Fredriksen         O. N. Fredriksen

Dæksbaat Karen Marie, 3 c. 1.           Nils Fredriksen                        N. Fredriksen

 

I denne statelige række av 39 fartøier fæster man sig med nogen forundring ved det store fartoø, som pranger øverst paa listen: skibet Norge, paa 370 c. 1., bygget i Skien ! Det omtales med stolthet i byens aviser som den største trælastdrager i Norge, men denne herlighet fik en brat ende da skibet forliste ved Jylland aaret efter. Desuten forliste i 1846 Margretha og Aurora Fredericka, medens Skien blev solgt til Kra. og Helios til Drammen, samt Maren Sophie til Hardanger; men samtidig foretoges en mængde nyanskaffelser, saa flaaten i 1846 kom op i over 40 fartøier og i antal stod like med Porsgrunds: skib Ambrosia (C. H. Blom), briggerne Mercnrins (H. Houen), Lydia (Ludvigsen & Tonning), Cristoval Colon (Søren Munk), Frithiof (Skanke), Thilda (S. Munk) og Diana (Hans Cappelens enke) samt en række smaafartøier i Graaten og Ekornrød (deriblandt et par jagter: Jens Ekornrøds Det gode Haab og Ole Tangens Anne Elise, paa 15 og 13 c. 1.) Ved ny maaling i 1845-46 kom tonnagen for de flestes vedkommende betydelig op, og resultatet derav er benyttet i ovenstaaende liste for 1844. Med hensyn til navnene kan man ikke undgaa at lægge merke til i hvilken utstrækning den „klassiske” navneskik endnu blomstret: Neptunus, Apollo, Penelope, Bellona, Juno, Ambrosia, Helios, Ceres, Phønix, Mercurius, Diana --- fjerdeparten av flaaten bærer disse klassiske navne, mest de større fartøier, mens de smaa bevæger sig indenfor kredsen av familiens kjære damer og haabet om vinding og lykke: Magnaterne i staden, med lærdomstemplet i midten, og smaafolket i utkanterme, flittig og velbjerget og fremadstræbende.

 

III. 1854:

Skib Immanuel, 217.1/2 c.1.                     C. H. Blom                    H. Resch

Apollo, 147.1/2 c.1.                                                                G. van Deürs

Brig Grev Bernstorff, 135 c.1.                   E. W. Lieungh              E. W. Lieungh

Skib Maren Dorothea, 131 c.l.                  O. Barnholdt                H. C. Andersen

Fama, 130.1/2 c.1.                                Hans Houen                 C. C. Holm

Colonist, 119 c.1.                               Fr. Lagaard                  Fr. Lagaard

Emerentia,119 c.l.                                              C. F. Barnholdt                        C. F. Barnholdt

Brig Penelope, 118.1/2 c.1.                     S. Munks enke             A. F. Baar

Njord,115.1/2 c.1.                                  H. Houen                     B. H. Adtzlew

Skib Bedre Tider, 112 c.1.                        L. Ludvigsen                L M. Ludvigsen

Activ,” 108 c.1.                                   J. Vauvert                    Th. Theiste

Brig Mercurins, 95 c.1.                           H. Houen                     H. Ludvigsen

Frithjof, 90 c.1.                H. I. Skanke                 J. Stenersen

Johanne Margrethe, 88.1/2 c.l.               H. Hansen                    O. M. Gundersen

Juno, 87 c.l.                                       S. Torbiørnsen             Ths. Offenberg

Echo, 82.1/2 c.l.                                 L. Ludvigsen                     Fr. Stribolt

Annette, 76 c.1.                                                                                           

FredrikWilhelm IV, 75.1/2 c.c.                                                  I. C. Ludvigsen

Thilda, 67 c.l.                                      S. Munks enke             P. Erichsen

Anne Margretha, 71 c.1.                        J. Vauvert

Brig Familien, 71 c.1.                               J. Schaaning                O. Viersen

Skonnert Skulda, 69 c.l.                     S. Torbiørnsen              N. Isachsen

Brig Henriette, 67 c.l.                                H. Houen                     Ths. Hansen

Cristoval Colon, 67 c.1.           S. Munks enke               P. Erichsen

Wilhelmine, 59.1/2 c.1.                J. Vauvert

Skonnert Lyna, 52 c.1.                      S. Torbiørnsen              P. A. Christensen

Brig Axel og Valborg, 45.1/2 c.1.   A. Bomhoft                  A. Bomhoff

Skonnert Hermoder, 43.1/2 c.1.               C. H. Blom                    P. Nielsen

Prøven, 42 c.1.                         Isak Moe                       Jens Moe

Activ, 40 c.1.                               C. H. Blom                    R. Aalborg

Galeas Havfruen, 22.1/2 c.1.                   H. Loss

Skonnert Henriette Wilhelmine, 17 c.l.     O. Virik             O. Virik

Jagt Det gode Haab, 14 c.l.                P. Næss                       P. Næss

Anne Elise, 13 c.l.                                               Ole Tangen                  O. Tangen

Skonnert Væddeløberen,11 c.l.                       R. A. Olsen                   Kn. Nielsen

Jagt Gurlne Berthine, 11 c.1.                      A. Skredsholt               A. Skredsholt

Baldur, 10.1/2 c.1.                                 J. Vauvert                    E. Stribolt

Den gode Lykke, 9.1/2 c.1.                 H. A. Ekornrød             A. Ekornrød

Skiens Paket, 9.1/2 c.1.                           P. H. Hansen                P. H. Hansen

Zephyr, 8 c.l.                                    H. A. Ekornrød             M. Ekornrød

Søblomsten, 6 c.1.                          H. C. Hansen

Dæksbaat Christine, 3.1/2 c.1.                N. Fredriksen               N. Fredriksen

Phønix, 3 c.l.                                                     O. N. Fredriksen           O. N. Fredriksen Dampskib Martel1o, 15.1/2 c.1.

 

I denne fortegnelse savnes for det første Baron Holberg; som var bygget i Skien 1814 og i et halvt aarhundrede hadde indtaget plassen som det stolteste fartøi i Skiensfjorden (bortset fra de faa aar, da Nome gjorde det rangen stridig). Det var solgt til Drammen og gjorde senere havari ved Feiesten paa Jæderen. Endvidere var av de her opregnede fartnier Havfruen forlist ved Jylland og Annette ved England, samt følgende 4 solgt: Anne Margrethe til Sandefjord, Wilhelmine til Tønsberg, Stiblomsten til Larvik og Martello til Brevik. Der blir saaledes tilbake en effektiv styrke paa 38 fartøier, derav 7 skibe, 17 brigger og 7 skonnerter. Den paa vestkysten yndede jagtform optræder her for første gang i større antal (8); ellers var det mest dansker og vestlændinger som fremviste denne type. --- Det frem­medklingende Fredrik Wilhelm IV var kjøpt i Amsterdam og hadde altsaa navnet med sig derfra.

 

------------------------------------------

 

Billedet av utførsel og indførsel kan fremdeles gives uavbrutt 1829-37, men derefter kun i enkelte glimt. Den første gik i det gamle spor: trælast noget over et snes tusen læster (med en record paa 32,563.1/2 i 1836); jern synkende fra 5314 skp. i 182, til 3653 skp. i 1837; og saa de mindre ar­tikler: brunesten (et enkelt aar 92,000), ben (optil 40,000 pd.), hvit bergmose, karve (indtil 10 td.), eneboer, ekebark, fuglevildt, østers (12 td.), hester (indtil 9 stykker) --- det er det hele! --- Av indførte varer som stenkul og salt gik der jo litt ut igjen, ellers er det jo væsentlig indenlandsk omsæt­ning. Trælasten gik som for til England, Nordfrankrig og Danmark, jernet fremdeles stadig til sidstnævnte land. ---  Skind forekommer ikke længer paa listen, hvis fattigdom er iøinefaldende.

 

Saa meget rikere og interessantere er indførselslisten, for her er der en vedvarende stigning, som tyder paa en tilsvarende virksomhet og for­bruksevne. Kornindførselen holdt sig paa det traditionelle standpunkt, ca. 37,000 td. om aaret, men saa er der en næsten voldsom opgang paa en række andre næringsmidler: kaffe indtil 155,137 pd. (med tilsvarende ind­førsel av 125 „kaffemøller”, som de endnu kaldtes); the 3,048 pd.; sukker 114,874 pd.; sirup 26,447 pd. ; kjød 71,668 pd.; flesk 28,713 pd.; smør 70,606 pd.; ost 14,267 pd. --- Foruten disse hovedartikier er der en hel del finere saker, hvis mangfoldighet og mængder minder om opgangstiden i Fredrik V's og Christian VII's dage: grønsaker 10,809 pd., oranger 4,364 stykker, risengryn 20,013 pd., rosiner 4,306 pd., honning 3,883 pd., fiken 1,071 pd., mandler 1,019 pd., svisker 1,480 pd., corinter 167 pd., coriander 596 pd. --- og som motvegt til al denne nydelse en gammel bekjendt: 70 krukker surbrøndvand.

 

Den gamle velkjendte tobaksindustri blev betjent med optil 103,447 pd. tobaksblade, 462 pd. kridtpiper, 303 pd. cigarer og 161 pd. snus. Herav blev da en betydelig mængde igjen utført, likesom av druebrændevin (23,821 potter), salt (6901 td.) og stenkul (1042 td.). lndførsel av tjære (209 td.), hamp, tougverk, jernankere og kjettinger peker ganske bestemt paa det tiltagende skibsbyggeri; men der blev ogsaa indført adskillig stangjern, støpegods, gryter m. m., til en indenlandsk omsætning ved siden av Fossum verks utførsel til Danmark. Det maa erindres at alle disse opgaver er hentet fra recordaar og gjælder hele fjorden, ikke bare Skien. ---

 

I 1844 ser man at der av kjøbmænd i Skien skibedes adskillig jern, saaledes av D. Cappelen 320 skp. støpegods til Bergen og 95 skp. til Kri­stiania; C. H. Blom sendte til England 7 skp. kobbermalm fra øvre Telemarken. Av brændevin gik 7650 p. til Bergen, og av linfrø 74.1/2 td. til Kra. (fra 6 exportører i Skien). Endvidere tjæret tougverk (4600 pd.) til Kragerø fra C. H. Blom og litt tjære og bek til Arendal, Brevik og Danmark, saalelær til Bergen, vadmel til Kragerø.

 

Sagbrnkseierne var i 1850: C. H. Blom (samt 2 nyanskaffede cirkelsager), Søren Munks enke 2, Ludvig Ludvigsen 2, Christopher Myhre 4, Christian Blom 2, Mathiesens enke 2, Johan Vauvert 2, Hans Cappelens enke 4, Jacob Muller 2, D. Cappelen 2, Jørgen Thomsen og D. Cappelen 2. Avgiften til staten (ifølge kgl. resol. av 20/10-50) var 106 spd. 40 sk. --- Samme aar blev ingen brændevinsavgift betalt, og det foregaaende aar blev eierinden av apoteket dømt for ulovlig destillation: mulkt 15 spd., statskassen 41 spd. og værdien av de benyttede redskaper 10 spd. til deling mellem Skiens fattigkasse og anmelderen, politibetjent T. Pedersen.