Foss Lille

FOSS LILLE     1/2 gård

Sk.mt. 1611		Jacob Foss
Sk.mt. 1612-13		"
Saltv.  1613-14		"
Saltv.  1615-16		"
Sk.mt. 1618-19		"
Sk.mt. 1622-23		"
Sk.mt. 1623-24		"
Sk.mt. 1624-25		"
Sk.mt. 1626		"
Sk.mt. 1625-26		Lille Foss Ødegaard
Sk.mt. 1626		"
Sk.mt. 1627-28		"
Sk.mt. 1627-28	Fastelaven	Jacob Foss
Sk.mt. 1630-31		Foss 1/2 grd
Sk.mt. 1632-33		"
Sk.mt. 1633-34		Lillefoss
Sk.mt. 1634-35		"
Sk.mt. 1635-36		"
Båtsm. 1636		Olluff Foss
Sk.mt. 1636-37		Lillefoss
Båtsm. 1638		Olluff
Båtsm. 1639		"
Sk.mt. 1639		Lillefoss
Sk.mt. 1640		Olluff
Sk.mt. 1641		"
Sk.mt. 1642		"
Sk.mt. 1643		"
Sk.mt. 1644		"
Sk.mt. 1645		"
Sk.mt. 1646		Giert
Kontr. 1647		Giert Iffuersen i Scheen bruger. Schylder 3 h. Tax. for 2.1/2 fierd. grd. for gaardens 				ringe Leylighed.		3 dr. 3 ort.
Kontr. 1648		"
Kontr. 1649		"
Kontr. 1650		"		1/2 grd		2. 1/2 dr.
Kontr. 1651		"				2 dr
Kontr. 1652		"				2 dr
Kontr. 1653		"
Kontr. 1654		"
Kontr. 1655		Johanne sl. Gierdt Iffuersen udi Scheen bruger.
Kontr. 1656		"
Kontr. 1657		"
Kontr. 1658		"
Kontr. 1659		"
Leil.   1661		"