Austad

12 / 8 – 1595

Wij eptherschreffne Anders Olluffsen och Torbiørn Thofftenn Buendis paa Breuig paa Nøtterøen vdj Thunsberig Lhen kiendis och giør vitherligenn Medt dette vort Obne Breff Att vij med voris Frij Vilgie och Sambtøcke, Sampt Med voris Quinders Jaa och Sambthycke ved Naffn Aasse Knudsdater och Ranung Knudsdater Haffuer sold och affhendt thill Erlig och Velbiurdig Mandt Peder Iffuersenn thill Fredtze, En hud skyldt ij Jordeguodtz Vdj Enn gardt ved Naffn Ouffstad, Ligendis vdj Gierpen sogen i Skede ssøssill, Och epterdij vdj vor Nød och thrang haffuer staed thill forne paa thiøme Kirchegardt vdj brunlaug Lhenn nogle gange och thilbødett vore Verbrødre, samptt vore medarffuinge same forne hud skyld fra oss och vnder dennem och dieris med Arffuinger, thill Eett fuldkomlig Kiøb thill Euindelig Eeye, och denom forne guodtz Lougbødett, huilchett dij iche wilde och for sadan Leylighedt haffuer same Odelsmendt giffuid dieris Sambthycke thill att vij mote Selge voris guodtz thill huilchen goed Mand oss Lyster, och som ville giffue oss fyllestt och Bethalling der for Epther vor Nøye, Thj selger och affhinder Vij forne hud skyldtt ij forne Vrladt fra os forne vore Quinder Børnn Arffuinge och epterkomere och vnder forbemellte velbiurdige Peder Iffuersen hans Børnn Arffuing och epterkommer thill Euindelig Odell att Nyde bruge och beholde, medt skouff och Marck, fiskevandt waatt och thirt och Alle Veydestede Jnden gardtz och vdenn som thill forne tiid skyldt Liger och Ligett haffuer fra forne och Jndtill Nye. Intett vnder tagett ij nogenn mader Atalle østt for huer mandt som der paa kandt thalle her epther ij nogenn made Kiendis Vij och att haffue Opeboridt aff forne guede mand Peder Jffuersen første pending och sidste Epther dij som ij Kiøb wort komb som Eer nithen guode gamble Kiør første Daller, epter som oss well ad nøgis, och der som forne hud skyldt Bliffuer forne Peder Jffuersen paa gangidtt eller fra wundett med nogen rettergang ij nogen mader, da Beplecter wij oss paa vor goude throu och Loffue vdenn ale Argelist hannem der vdj skadeløs at holde, och Jnden 6 vegers Dag att vederlege hanom Jeffnd gott guodtz vdj stedenn Jgien vdaff rente och Leylighedt, och daa ad oprette hanom all huis omkostt och skadegield oss der paa kunde thillregnis ij alle mader.

Att saa vdij Sandhed er och Vrygeligen holdis skall, och thill bedre stadfesting dett thill Vindisbyrdt Kierligenn thilbedett disse eptherskreffne erlig Mand Jens Hofflandt och Jørgen Yttersen vdj forne Brunlaug Lhenn dor oss att Besegle. Eptherdj wij icge selff haffuer Zignetter och skriffuer vij voris Merche her neden vnder.

Actum Fredtze thend 12 Augustij Anno 1595 
Austad1595_1.jpg (2884 bytes)Austad1595_2.jpg (4640 bytes)

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side