Fossum

Kilde: Bratsberg amtsarkiv, Pakke 274

 

Efterskrevne edsvorne laugrettesmend i Gjerpen sogn Joen Winstub, Berull Winstub, Enngilbret Rissinng, Tore Gulsset, Søffren Falckom och Thore Lijmj, gjør alle vitterlig........

........overværende Simen Dyressen lensmann, og Søffren Fiill, byskriver i Skien.......var vi forsamlet, "louglig steffnete och tillneffnnte":

......paa de grunder som ligger till Midfossem, och Synndre Fossem Cronens Jorder liggende her i for.ne Gjerpen sogn, som Peder Lauritzen och Mester Hans Hyttemester nu følger och bruger, fri aabud och landschyld, til ærlig och velbyrdig mand Jørgen Brockenhus, hans fullmektig, Niels Olssen borger udi Skien, og havde efterr forbenevnte Peder Lauritzens og Mester Hansses begjering hid i dag wdi rette stevne Lauritz Thysk, Siffuer wid Hytten, Jens Møller, Jørgen Pedersen, Niels Pouilssen, Erick Anderssen, Erick Møll, Christoffer Smelter och Arwit Kollbrender, og haver dennem til at tale, for de bruger og følger de huse og kolhauger, som staar paa deris Liemaall, liggende under deres gaarder, foruden deres samtykke og minde, saa vel som for en part av dennem der haver ind fallitt under dess underliggende skoug, med hugg og Rødninge, Suin og Kløffuetred.............

Hvortil for.ne menn svarte, at de om hvis leilighed tilforne ikke var blitt advarte, att de derefter kunne vide seg at rette, "Efterdj same Husse ere mesteparten oppbøggede den tid konn. may. lod selv bruge hytten".

Dom: Alle disse forskrevne menn skal med det første at skaffe og bortføre forskrevne Bygninger og husse av Kronens grunder og eiendom, og vi holder herefter at gjøre for.ne Fossem bønder nogen skade eller forfang paa deres Liemaall, enten med skoug hugg, Rødninge, Kløffuer tred eller udi nogen anden maade, uden de kunne faa tillatelse til det av Kgl. ombudsmann og leilendingen.

Samledes har for.ne Niels Olssen nu idag Bøgt for.ne Peder Lauritzen sin gaard Sønndre Fossem, et aars maall, og skildt hannem aabod, att lade tecke den vestre lade paa den søndre side, med ny spon, og forbedre den nordre side med gamle spon, och lade Sutecke (Skjultekke ?? ) den østre lade, paa den søndre side.

Mester Hans er forelagt for et aarmaal at lade opsette et nytt fehus efter seks menns sigelse og at holde de andre huse paa haarden ved loulig makt og hevd.

Erick Møller er skildt for tvende aarmaal att lade gjøre en ny Stoffue efter seks menns sigelse og holde alle de andre huse paa gaarden ved hevd og makt efter loven, "diss till witnissbiurd woris signneter"

Actum ut supra.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side