Ekornrød

Kilde: Bratsberg Amtsarkiv, Pakke 274

 

Ekornrød

7 februar 1611

Søffren Pederssen, nu boende paa en af Cronens Gaarder wid Naffn Eggernrud, liggende paa Vdhougen wdj Gierpen Sogen, giør for alle witterligt met dette sit obne Breff, att hand forplickte sig til epter denne dag icke at bruge elle lade bruge forne gaard ril Widhaffune Boell eller at afføre høy eller halm derfra, ock ei heller beuilge nogen at bruge med sig wdj Skoug eller Marck, agger eller Eng, att jaffue, men ieg sielff med min quinde att boe paa same gaard, Och wdj alle Maade den forbedre och wid haffd och magt Jnnden gaards och Vden att holde epter Norges Loug Och der som ieg wdj alle maade denne min forplickt Och løfffte icke fuldkommeligen holder och Effterkommer, daa ieg straxs uden ald modsigillse wige fra forne gaard Eggernrud.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side