Fossum

Kilde: Bratsberg amt, pakke 274

30 april 1613

Kiendis Jeg Wlff Zeigill hammerslaer paa Konn: May.s hytte wdj gierppen sogen, Och effterdj ieg haffuer giort Peder fossem saar och skade, Och ieg for same sag, Effter for.ne peder fossems begiering er fenckligen (?) annholden, Dog haffuer den guode Mand erlig och welbiurdig alexannder Rabe Van Papenheim till Libanno Knn: Mays: befalingsmand offuer Bradtzberig Leen, mig paa thenne min forpligt Erlediget, Dog med saadane Conditioner, bepligter Jeg mig att Jeg nu Jnnden første tilkommendis halffue maanitz skall stille welbemelte gode mand tillfridtz paa Konn: Matts: wegnne, for same sag, och were for.ne Peder Fossem med hugg och slagg Trussell och Vnndsegelse till Loug och domb ubeuart i alle maade, Och der som ieg Wiiger, rømber eller Vnndflyger, før end eig haffuer stillit Saguolderen, saa Well som Welbemelte gode mand tillfridtz for same Sag, Da Vden ald naade Straffis paa mit Liff i huor ieg kand betredis och offuerkommis. Huilcken min forpligt ieg min egen hanndt bekrefftis och stadfester, Och diss till ydermeere Wittnersbyrds bekrefftelse haffuer ieg Wenlige beder Erlig och welforstanndige borger i Schien denne min forpligt att bezeigle.

Actum Schien den 30 aprilis
Anno 1613

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side