Buer

9/6-1652

Kiende Jeg mig Eggert Jngebretsen Paa Herøe udj Edanger, och hermed for alle witterlig giør udj dette mit obne Breff, att Jeg med min Kiere Hostrud, wores Samptlige Ja Raad vilje och Samtøche haffuer Solt och affhendt och nu udj dette mit breff fuldkommeligen Selger, skiøder och affhender fra mig och mine arffuinger føede och uføede och till velforstandig Mand Gunder Simenssøn paa Meen udj Gierpen hans hostrue och deris Arffuinger føede och uføede, 2.1/4 schin udj Klep sm stedz sampt 1.1/2 schind udj Lunde ibd. Noch udj Buer i Gierpen sogn 1.1/2 schind udj Horten sm. sted 2.1/2 schind......................

Skjøtet er bekreftet av sorenskriver Herman Thomessen, Helje Nerum og Ingebret Espedalen.

Actum Meen den 9 Juni 1652

© - Jan Chrittensen - Skien Genealogiske Side