Ballestad

Kilde: Norske Herredags Dombøker, 4 Rk, 1 Bd

1656

Stevningsbok 1656 for Skien Lagstol – s. 106-107

Oluff Oluffsdater Christen Ballestads effterleffuersche i Gierpin sogen citat laugm Lorens Boysens quinde Margrete Schnell och hindes laugverge for en domb bemelte laugmand den første søgne effter midfaste paa Skien laugting haffuer dømt, imellom forne Christen Ballestad ab una och Anders Chrestensen borger i Skien ab altera, och wed samme hanss dom vnderdømt en sorenschriffuers som parterne tilforn imellem gangen om bøxeln offuer forne Ballestad, huilchen laugmanden haffuer tildømt forne Anders Christensen at følge, huorudj citanten formeener sig aff laugmanden at were forurettet, effterdj forne Anders Christensens formynder aff andre lodseyer haffuer sig tilforhandlet (till det hand tilforn haffde udj Ballestad) en huud, dermed sig at tilwinde bøxeln fra denem som dj tilforn haffde, huilchet hun formeener at were schieed hinde, hindes mand och børn till fortregelse och derfor iche wed macht bør at bliffue.

Avsiktsbok 1656 for Skien Lagstol – s. 191

(Avsikt = domsavslutning)

J den sagh imellem Olu Olugs daatter Ballestad ab una, och laugmandens Lorentz Boysens quinde Margrete Schnell ab altera, for en dom aff bemelte Lorentz Boysenn affsagt imellem citanten och Anders Christensen borger aff Skien, om bøxelenn offuer forne gaard Ballestad etc.........

...............Definitiv: Effterdj iche bewises Ballestad at were tuende gaarde, medens een, och deraff iche heller vdreedet noget videre end for een gaard, huorvdj Anders Christenssen befindes at vere beste bøxelmand, da bør laugmandens dom at bliffue wed macht.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side