Nygård

Kilde: Bratsberg amt, pakke 304 - Stevninger

17 april 1665

Hilser dig Peder Skomager, tilholdende ved hytten udj Gerpensogen med Gud, wider for mig haver beret og klageligen tilkjendegifet Suend Halffuorsen paa Nyegaard dersammesteds, hvorledes han høyligen scall vere forarsaget dig at søge og tillade, formedelst du hannem og hans høstrue forgangen winter, der dj ville gaae hiem til deres hus, Mordersche wis paa Veyen haver antastet, med hugg och slag utilbørligen overfaldt, saa hans fattige høstrue derved ehr hiemsørt for et død menische, och siden under Baschers* hand paa en langsommelig tid haver måt forblive, och udstått megen smerte och pine, som hinde saaledis wed den handz gierning ehr tilføyet. ......... formener stor urett.............., og iche allene for sådan din begangen verk tilbørligen epter lougen at lide og i høyeste maade at straffes, mens endog hannem og hans høstrue tilbørligen at Jndstaae baade for deris forsømmelse, saavelsom og for hvis badscherløhn och annet, di dig kand tilregne, at restituere. ...........befales at møde til første stevnestue i Gjerpen sogn, hollendis worder for sorenskriver og et uvillig lagrett. Iligemaade citeres Margrete Nielsdatter, Hindrich Conratsen, Anders Suensche og Matz Thomissen........imod og eders sandhed efter lougen at tilstaae.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side