Ballestad

 

Kilde: Bratsberg amts arkiv: Pakke 303 - Stevninger

23 april 1666

 

Ollou Ballestad i Gierpensogen, stevning uttatt av Anders Andersen "Schiffteskrifver" her i Bratsberg amt, for ikke å ville etterkomme lovlige domme over eder ved den sorenskrivens og seksmanns dom 22 april 1665, og en annen sorenskrivers og seksmanns dom udstedt den 7 nov 1665, udi hvilke dommen I er tilfunden at skaffe hannem nøyaktig borgen att i gården skulle bruge, og Rettighed, deraf betale efter lougen, såvelsom Aaboede, den store brøstfeldighed, som I der paa haver foraarsaget, med de huser som I haver borttaget og opbrendt, og taget af andre huse, I lige maade opbrendt, saavelsom alle gaardens gierder, og en del af eders Scatter Leding og anden rettighed, som hand haver maatt betale, og i enden med Inde sidder, og særdeles det forleden års landskyld, og rettighed, for hvilket I altsammen som før er melt, er tilfunden at stille hannem borgen eller gaarden rødelig giøre, Och til des efterkommelse I eder i ingen maader indstaller, mens trotsakteligen hen sider, stolendes paa eders armoed, at I intet kan forbryde, formedelst I intet skal have,.....................

..............stor urett, bør strax vige gaarden, og dog betale det hun er skyldig, samt resterende skatt, leding, landskyld og aabods fall som tilsammen imod 200 dr skal bedrage, hvilke penger hand siger, eder ville efterlade, formedelst I dog intet haver at betale med, om I eller strax med gode vil av vige, paa det hand i tide kan faa gaarden med vederhaftige besat, førend den totalt ruineres, baade med husernes fordervelse, saavelsom jordens fordervelse, som inden faa aar ville blive ganske udøgtige, om foer og afgrøde her som hidindtil, skulle fraføris, Kong. Ma. i lengden paa sine skatter og anden paabud, og jorddrotten paa sin eiendom, og indkomst til skade.............skal derfor møde paa aasteden for laugmanden lørdag førstk. (Claus Andersen og 12 menn av Edanger av fogden tilnevnt, som skal besikte og forfare samme aabods fall, samt alle andre akter husbonden og henne imellem, efter eders Supplication, og derpaa erklæring og resolution, saavelsom om eders skatt, landskyld, leding og anden rettighed, intet unntagendes i nogen maade, aff huis som I paa begge sider, I moed hver andre kand have at sige og indgive, efter doms breve prouff eller i andre maader, haffuer at foretage, og ved endelig dom, adschillie, thil hvilken tid og befalles at møde Hermand Thommesen, Olle Øffrum, Thønnes Mænstad, Gunder Beckewold, Ingebret Høyset, Haagen Backen og Johannes Enggrav som for.ne domb og aabud haver udstedt og paalagt eder.

Item Jacob Nielsen, Olle Engelsen, Suend Grinj, Mogens Moe, Knud Gulsett, Rasmus Hoppestad, Amund Løberig, Jacob Holm, Joen Liming, Harald Klivue, Olle Schielbred, Lauridz Wedholt og Christen Schielbred, som for.ne schriffuer og seks manns forRettning med eders affsigt først siger, at ikke mer brøstfeldighed er end paa nogle tag, og ikke nær saa høyt kunde aktes som skriveren og 6 mann haver paalagt, hvor med i deris forRettning u-laugmessig haver paakiendt.

Och siden siger icke at være eders møndighed deris forRettning at paakiende, I ligemaade same eders forRettning der at forsvare, sammeledes befales at møde Anne Ballestad, Hans Ballestad med eders hustru, og folk, item Riis til at prove og bekiende, huorledis Ollou Ballestad gaarden i de førige aaringer haver holdt inngierdet og ellers hvad eder bevist er om at for.ne hosbund ikke maatte nedsette folk paa gaarden, hans korn og foer at tilse, Imidlertid det kunde opgives, og ellers huem dj i den sted husede, i det hus han begiærede.

Saavelsom om huis høe av gaarden skal være bortstaalen, saavidt derom kand være bevist.

Gimsøe Closter, 23 april 1666

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side