Fossum

Kilde: Bratsberg amtsarkiv, Pakke 304, Stevninger

16 mars 1675

Hilser eder Marte Faltinsdaatter, Tomis Nilsen, Jfr Schreder, Claus Hammersmed, Tomis Olsen, Nils Schottland och Laurs Saug.me: ..........for sig haver tilkiendegivet Jacob Halduorsen om tiltale han haver til eder, for ulovlig og uden minde i nogen aar har besiddet hans gaard, Mellum Fossums tilliggende jordes eyedehler, uden nogen afgift til hans formand eller hannem, og dermed mener ikke allene at have forbrutt eders platser, men endogsaa........ aaringers afgift, strax at betale, ock platsene uden Ophold røddiggiøre, som eder skal for rette demonstreres.

Thi paa høystbem. min allern. arveherre Ko. May. befaler eder at møde Jacob Halduorsen paa aasteden Mellum Fossum for sorenskriffuer och 6 uwillige laugrettismænd, 5 dag efter stevningens forkyndelse, som er pa Mandag førstk. d. 22 marts, som uden ophold haver at dømme ....................

Til samme tid citeres eder, Daniel Former, Gunder Bøe, Marte Faltinsdaatter, Anders Svenske och Hans Faltinsen, samtlige at prove hvis eder om denne sags ærlighed vitterlig er, och om same platzer icke haver alltid ligget och fuldt under Mellom Fossem................

Saaledes anbefaler S.r Peter Børting eller fudmægtig at comparere om han herudj haver noget at sige.

Scheen, d. 16 mars 1675

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side