Meen

Kilde: Bratsberg amt - pakke 304 - Stevninger 10 september 1677 Hilser dig Faltin Hanssøn och din bestemoder Dortte, med Gud, vider at for mig klagelig haver beret og tilkjendegiort Gunder Aas, hvorledes du Faltin Hanssøn hannem uformodent og uden ringeste given aarsag overfalt, i din faders gaard, kort forleden, da hand med fleere havde veret i udskrivelse och fra byen vilde gaa hiem, och da paa veyen som gaar igiennom din faders gaard Wenstub, hannem overfaldt.......... derpaa din bestemoder udkommet och greb hannem bag i haaret, saa det lod sig ansee, som paa stratenrøvers vis at de hannem will trachterit, om icke skolemesteren dersamesteds, Madz Pedersøn, havde udkommet och hialp hannem paa fri fod, Hvilcket han icke upaatalt kan lade passere, men formener at begge bør derfor bøde i høyeste maade.................... Befales Faltin og hans bestemoder Dortte at møde i rette eders verneting, det første efter denne stevnings lovlig forkyndelse, holdet, for sorenskriver och lagretten, som derudi forsvarlig haver at kjenne. Til samme tid och sted citeres Madz Pedersen Scholemester tilholdende paa Wenstub, herom eders sandhed med borgered at tilstaae, Item Ifr Wenstub, Steen Berberg, Tollef Falchum....................enhver at tilstaae hvorledes J tid efter annen av Hans Faltinsen er overfalt, opgiort, wild och overlagt, och sønnen det samme med (?) vil efterfølge, hvoraf dommer och øvrighed kand fornemme huad folck di er, och huorledis de sig med enhuer forholder. Scheen 10 sept 1677


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side