Foss

Kilde: Bratsberg amt - pakke 304 - Stevninger

3 juli 1679

Hilser dig Zacharias Foss udj Gierpen sogen med Gud, viide maa du at Gabriel Ditlevsen, indvaaner i Scheen, haver ladet andrage ................... dig ved retten at søge for fem rixdlr - for en soldatterkiol, du hannem pligtig er .................og som hand dig derfor i mindelighed krevd, skal du hannem først med skjellsord have begegnet, dernest med hug og slag, først med en Leeskylle (?) 2 slag, og siden med en jernspade villet slaget og beskadiget huis hand icke da, ulycke at forekomme hafde undløbet, for mener du dermed stor urett gjort, og pligtig vere hannem sine penge at betalle, samt for slag og giorde bekostning indestaae......... eller lide søgning efter loven, til proffs....... citeris Herman , Sr. Børtings tienner och Jon Jestsen, som hos war..............


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side