Borgestad

Kilde: Skien Lagting, tingbok nr 2 (1694-98)

1694

Brigadier Arnold stevner med lagtingstevning sorenskriver Christian Gabrielsen for hans forretning angående en del sagtømmer, datert 14 mai 1694

Følgende personer møtte:
Suend Persen: Han hadde vel berget et par vragstokker, men kjente ikke det merket som sto derpå, og dersom de skulle søges alle som på den maer merket tømmer, da blev de tyve både høye og lave, så mange som bodde på havnen.

På prestenkens vegne møtte ingen.

Søren Torgeirsens quinde Johanne Hansdatter møtte og svarte at der var berget nogen stokker av det meget tømmer. For Hans Andersen svarte hun at der var kun berget en stokk, ikke i anden mening enn at eiermannen kunne få den igjen mot bergelønn.

DOM: De taper deres bergelønn hos Arnoldt fordi de ikke har lyst det fundne tømmer på Kirkestevne eller på tinget.

Lagtingstevning over Christen Borrstad om noe sagtømmer, hvorudi sorenskriver Christian Gabrielsen har dømt. Dom datert 21 mars innev. år. Endelig beskikkelsesbeskriving ved Stephen Nielsen og 2de menn, nest avvigte år (1693). Har ikke kunnet fragå “den ene Cronestock udj hans vedskurd at være inntømret, endog han om de 17 kubber og ophogne ved noget difficulterer.”

Nicolai Lassen møtte på Christen Borrestads vegne.

Mons Eskelsen Smeds, Peder Fallerops, Hans Christensen Borge og Ledvor Knudsen Riis, deres skrevne attest av 4 juni nærværende år om den innbygde vrakstokk i hans vedskiul. Gullik Espedalens og Isack Nærums attest ved Niels Terkilsen og Niels Christensen av 30 mai nærværende år. Rådmann Tommes Sommers og Anders Madsens tilstand at de hadde forundt Christen Borrestad de topender og det vrag som fattes av deres tømmerlast. (13/6-94)

Jørgen Holst mot Christian Gabrielsen for sin kjennelse mellom citanten og Syver i Borrestadstranden, formedelst 2de favner Splitved huggen av Crontømmer. Påstand: Erstatte tømmeret og omkostning - minst 16 rdr.

Nicolai Lassen benekter at det han kaller Holstes inkvisisjonsmenn kan anses som synsmenn. Senere synsforretning av 4 dannemend: De tilbyr å gjøre sin ed på at intet cronemerke eller tegn eller sådant fantes blant de 2 favner splitved, og formener at denne fattige mann bliver tagen i gunstig eftertanke for sådan hård tiltale.

Dom ang. Christen Borrestad: Har av Cronetømmeret kaldet, innbygget 1 stokk i sitt vedskiul, blant hans brendeved 1 bubbe pluss 1 stokk på jordet beliggende. Tross den innbygde kan ha vært en vragstokk, så bør det likevel ha eftertanke at befatte seg med andres merkede gods enten ondt eller godt uoplyst. Den mistanke unnløper rettelig at hvor det skjer således en gang, skjer det vel oftere gange.

Skal betale Jørgen Holst for den forvoldte process 8 dlr og det hos ham funne crontømmer og brenneved levere.

Suend Pedersen: Ang 2 favner splitved huggen av velb. brig. Arnolds tømmer: Veden bør være til eiermandens avfordring, saksomkostning 6 dlr Siur Borrestadstrands benektelse og formenende avbef......ng kan ikke gjelde mot Olle Engelbretsen og Niels Christensens for retten edelige tilstand om de 2 favner: Han bør derfor restituere saksøkeren kost og tæring 6 rdr.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side