Gjerpen seter

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 35, år 16961696Udi den Sag

Imellem laugm. David Gorresen paa den ene siide oc afg. laugm. Iver Hanssens Starvbois forvalter paa den anden Side affsigis d. 16 Martii 1696.Saasom Laugmand David Gorresen for Laugtingsretten Søger aabodspenger for Laugstolens resideritse oc det Wiidere tilliggende 
saa Wel hos Assessor Anders Clausen, som i afgangne laugmand Iwer Hanssens starvboe, oc da Committerede Laugmand allene
henviiser ham til lauges 3die bogs Fiortende Cap: 30 art, oc icke at-shiller prætensionerne oc de som dertill svare bør, saasom at
udfinde hvem gaarden Jerpen Sætter bruget oc ladet nedfalde, i ligemaade her Saugerne Sætter bruget, sampt det Widere Laugstolens
gods opsidere oc brøstfeldigheden svare skulde; hvorom ny eller nogen underrettis domb ergangen, thi kiendis for ret, at disse
twistigheder effter foregaaende lovlig steffnemaall til alle vedkommende eller deris arwinger som risidentzen, saugerne eller andit af godset
haved hafft i brug, ej Kommer for behørig underret, hvor da paa hver post i særkiendis oc dømmes kan, Oc om paaskadiges, da at instævnis
for denne Lages Committerede dommer i laugmandens stæd Peder Polsen til en endelig oc sluttelig paa kierdelse


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side