Falkum

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RA


Sak nr 36, år 1703


1703


Udi den Sag

Imellem Petter Ryssel paa den eene Side oc David Jockim paa den anden Siide ere Saaledis den 19 April 1703 dømbt oc afsagt.

David Jockim lader selv tillige med sin Moder Kiersten Jensdatter pantsette til Assess. Halvor Borse den omtvistede gaard Falkum 
med des meere gods for 1470 Rd som skulde betalis til tvende terminer oc hvis samme termiiner ei blev holden, skulde Assessor Borse
have magt uden viidere Søgning att selge samme gods oc pant paa offentlig Auction, da nu terminerne var forfalden oc de ei indfant
sig med betalingen blev godset udi David Jockims eegen overværelse den 15 Jun. 1696 effter at dette tvende gange var avslagen, til
Frantz Collier som høyst bydende solt for 1280 Rbdl. Efter skiødet af den 22 jun. 1696 med de vilkor, at det skulle staae hannem oc hans
Moder til løsning udi toe aar. Da de toe aar vare forbi, befundis David Jockim iche at være kommen med penge at indløse godset, oc i hvor
vell David Jockim vill siden .......... for at hans odelsløsnings Rett dertill, saa kand sligt iche Gielde mod Sjau Aars forskrivelse oc offentlig Auction. Hvorfore oc hans proclama af den 27 Jul 1698 som er først forkyndt den 22 Jun. 1701 paa Søndre Falkum ei for noget gyldigt eere at ansee. Efter Frantz Colliers død ere dette gods deelt mellem børnene oc Enken, som Pitter Ryssel nu haver til Egte. Oc som bem: Ryssel vil tage
gaarden til brugs, lader hand ved tvende vidner både for jueld David Jockim gaarden opsife, saa oc dagen for faredag det samme erindre,
dette uagtet lader dog David Jockim gaarden pløye oc tilsaae, hvorudi over Pitter Ryssel motte søge hannem ved Retten for Sorenskriveren
Peder Pedersen, som dømmer David Jockim fra gaarden oc allene at være forbrudt. Ti kand den indstefnte Laugtingsdom ei befaldis mens Sorenskiverens Dom herved stadfestis udi omkostning for aarsagende process befaler
David Jockim til Petter Ryssel tiiden oc fiire Rbd at ud Redis inden sex Uger affter denne dombs lovlige forkyndelse effter adfærd effter Laugen


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side