Borge

Kilde: Bamble tingbok nr 5 (1704-1709)

20 juli 1709

Hans Borge comparerit for retten, tilligemed han andtager fuldmegtig Monsr Peder Christensen af Scheen og irettela på vegne, skriftelig kaldseddel over Tron Asgoutsen der blef paarobt 3de gange uden for tingdøren af stefne vidne Jest Tefvesen, førend kaldseddelen udj retten blef oplest, i samme stevning hidstever Hans Borge erm.te Tron Asgoutsen for hand staalit fra ham, og om sagens handel og tildragelighed.

1 Stevnet vidne Ole Hansen og Quinde Margrethe Christensdaatter, item tyfvens Moder Gurj, item Inger Reyersdaatter og Karen Haagensdaatter, som roede tyfven bort, saa og stevnet Rasmus Nielsen, Niels Eskildsen, Amund Troensen og Morten Hansen, der grebet tyfven paa Helleron (Helgeroa i Vestfold), item Jacob og Guthorm Meen saa og lensmanden Wendelboe, saa og Stephen Engraf der var med lensmanden og Guthorm Meen og foreglede de staalne Koster, dess videre stefningsinngold datert 25 juni Ao 1709.

De to vanlige stevnevidner bekrefter ved ed med oppragte fingre..................lovlig å ha forkyndt erm.te stevneting for dend indstefnede Tron Asgoutsen da hand sad i Scheen Byes fengsel og det udj hans egen paahøring.

1 prov: Ole Hansen boede paa Aasebachen ved Porsgrund. Tron Asgoutsens Moder Gurj Toriersdaatter holder til hoes ham, og Pindshellig sidstleden hafde hindis Søn Tron Asgoutsen ham u-widende sadt en hans Kiste ind paa hans Kofve. For en 5 uger siden visstnok en fredags morgen kom Hans Borge og hustru ned til vidnet og beklaget sig at Tron Asgoutsen hadde stjålet hos dem, og begierede at han ville fare bort og søge efter ham, som vidnet og gjorde, tilligemed Rasmus Nielsen, Niels Eskildsen, Amund Toersen og Morten Hansen, roede de saa ud paa Frier og kom ind paa Blegebache ved Brewig, der fikk de Spoerla..g paa erm.te Tron Asgoutsen, som hafde verit der inde om morgenen og faaet sig mad, samt leyet der et Qvindfolch med sig til at roe til de 2de hand hafde med sig fra Porsgrund, foer de saa efter ham til Helleroen, og paa veyen dit, mødte de baaden som hafde roet ham bort, og tog de en af Pigerne som hafde roed ham, med sig, nemlig Karen Haagensdaatter, og da de kom til Helleroen, fandt de erm.te Tron Asgoutsen inde hoes en Mand samesteds, da Tron Asgoutsen laae og sof i bencken for boer enden, weckte de ham saa op og spurde ham hvorledis hand ver der udkommen, og nu kunde han følge hiem med dem, da han sagde det var wel, og var hand noget drucken, spurdte widnet ham saa hvorledis at hand var schildt fra Hans Borge, braf sagde hand og icke anderledis end wel, reyste Tron Asgoutsen sig saa op og begierede at maatte gaa paa døren, som de formeendte ham, og hand skule faa andet at wide, tog de saa fat paa ham og søgte i hans Lumme da de fandt der udi 6.1/2 rdr og spurde ham hvor hand hafde faaen de penge, da hand sagde at hafve strebt for dem mangen dag, og spurde om hafde flere Penge, som hand benegtede noen ganger. De fikk så nøklen til kisten han hadde hatt stående i vidnets låve og han hadde tatt med sig, og lukkede den opp, og fandt der endel penger, bandt saa Tron Asgoutsen og da gikk han til bekjennelse. Der fandtes ogsaa i kisten 3 sølvskjeer og 1 sølvkasken, 2 rageknifver, en oliesten. Tok de saa kisten og Tron Asgoutsen ned i baaden og roede hjem til Aasebacken.

Leverte paa lensmanden Niels Wendelboes begjæring, Tron Asgoutsen til Hans Borge og de staalne Koster. ........gikk de saa hiem igien, og efter Hans Borges begjæring bstillte 2de andre af hans husmenn til at gaa opp til Borge og vaage ofver Tron Asgoutsen.

Provede saa Niels Eskildsen, Amund Torsen og Morten Hansen, alle fra Aasebacken ved Porsgrund boende, at de efter Hans Borges og hustrues begjæring var med Ole Hansen og Rasmus Nielsen til Helleroen etc........

Inger Reyersdaatter, 42 aar gml.:, For noen uger siden kom Tron Asgoutsen imod dag og banckede paa. Spurte hende om hun ville ro ham ut til Brevig, og hva baaten kostet did. Sagde hun 1 ort 8 skilling. Vidnet spurte saa om han hadde lov til at dra fra Borge, huilcket Tron Asgoutsen bekreftet, han hafde lov av hans madmoder Hans Borges hustrue. Flyede () han saa vidnet 16 sk. at gaa hin og tinge baad, og bad henne ikke si hvem de skulle ro. Tinget saa vidnet Karen Haagensdaatter, spurte hvem de skulle ro, svarede: “du har lige godt deraf hvem dt er naar du faar penge derfor”, og førend hund gikk fra Karen Haagensdaatter, sagde hun til hinde: “det er icke bedre at sige, det er Trond Borge vi skal roe, hand er kommen i Lopperi med Hans Borges søn, og hand siger at hafve forlof af hans madmoder”, og da de hafde lauget baaden til, bad Tron Asgoutsen dem at de skulle roe hen til Ole Hansens brygge og lage hans skrin ud, som de og gjorde og skrinet stod paa brøggen og hafde hand da foruden forskr.ne 16 sk lefverit vidnet for at roe ham 16 sk :/ og gaf hand it lidet pige barn som laae hoes widnet 10 eller 12 aar gamel 8 sk., Roede ham saa ud til Saltboen og vilde haft, men fick indet uden 1 Pot øl, roede de saa ud til Blegebachen, der fick hand mad og de med ham, byede hand saa der med dem til Helleron en Pige og skulle gifve hinde 16 sk., ----------- kommet saa til Helegroen, fick de 2 hver 16 sk., for at roe ham did, og vidnet dessuden i drikkepenge 1 ort 8 sk, og 4 sk. til frøch (?). Karen Haagensdaatter i drickepenge 1 sletdaler og 4 sk. Roede de saa hiem igien, og da de var kommen en fierding fra Helleroen, møtte de Rasmus Nielsen m. fl.. ----- De spurte hvor de hadde gjort av tyven, ------ visste icke de roede nogen tyv, bad hende følge, hvilket hun negtet uden de ville betale henne for det, gick saa Karen Haagensdaatter i baaden med dem. Vidnet roede saa via Blegebachen (pigen derfra?) der ventet hun paa de andre, gick saa Karen Haagensdaatter med hende i baaden.

Afla sin ed, saaledes sanden at vere, saa sandt hielpe sig Gud og hans Hellige Ord.

Karen Haagensdaatter, 20 aar, selvsamme ord og mening.

Gurj Torgiersdaatter vandt saaledis: En fredags morgen kom hendes søn og på hennes spørsmål hvor han ville: “i wed det moder at ieg har sagt det iald aar at ieg vil gifve mig paa Hallenderne, sagde Moderen til ham, har du forlof af Hosbund og Madmoder, sagde hand, ieg har forlofved af Moder, og ieg har ingen Tieniste sadt mig det, tog hand saa op en Sletdaler og flyede hinde, spurde moderen ham hvor hand hafde faaen den, sagde hand at hafde faaet dend af moer Borge for hand hafde werit der, bad hand saa hinde gaae at lege sig, og hand ville drage sin kaas, som hand og giorde, og hun gick igien ind og lagde sig.

Lensmanden Niels Wendelboe: Fredag 14 juni sidstleden: Da de 5 mand kom roende med Tron Asgoutsen imoed aftenen, og da hand spurde Tron Asgoutsen hvad gierning hand hafde giort, beklagede hand hans Daarlighed og tacked Gud at de hafde faaet fat pa ham ellers hade hand giort were, og spurde ham saa ad om der hafde nogen werit i Raad og Daad med ham, sagde hand at Christopher werit i laug med ham, og de sadt hver andre stefne at mødes i Stawern.

Da Hans Borge begjørede at lensmanden skulle ta hjem til seg, svarte denne at først maatte han ha øvrighetens ordre dertil, men Hans Borge kunne ha ham til saa lenge, ville han imidlertid forsegle kosterne. Blev Tron Asgoutsen saa siddende pa Borge til mandagen der efter, da Hr. assessor Ryssel leverte ham den her hos producerte ordre, datert 17 juni 1709.

Lensmanden tog saa 4 mand med sig: Guthorm Meen, Stephen Engraf, Jacob og Daniel Ballestad, og annammede Tron Asgoutsen på Borge og førte ham til Scheen, og Hans Borge fulgte med dem. Hans Borge var ogaa hos borgermesteren og talte med ham at tyven var kommet, saa kom begge byens tiennere og annammede tyven og satte ham ind udj Byens fangehuus. Imidlertid hadd lensmanden fått tyvens utrykkelige bekreftelse på at sakerne og pengerne tilhørte Hans Borge. Han hadde ikke stjålet fra noen andre, og ingen hadde vært med ham i den gjerning. Han tilsto også å ha brutt Hans Borges øfre stuedør, og brutt hans skrin i stykker. Likeså hadde han tatt Hans Borges sledesskrin, som stod på stuen, og gikk dermed udenfor Hans Borges stall og hugg den i stykker, og fikk tak i de penge han hadde med deg.

Den arresterte: Der fantes penge 46 rdr, en sølv kasken med Hans Borges og hustrues navn paa og aar 1704 paasticket, og 3de sølvskjeer, 2 ragekniver, 1 oliesten.

Pengerne levert tilbake av moren............. .............hvor hand efter Hans Borges fuldmegtiges giørende forklaring, dagen efter at stefningen ofver ham for gierningen er blifven forkyndt, af samme fengsel er excaperit og undvigt, uden wedkommendis widende, eller noget tilsvar fra ham fremkommen.

Vidste ikke retten herudj, at kiende og dømme, at som Tron Asgoutsen der har verit i Hans Borges tjeneste eller til arbeide hos ham. ........bør erm.te Tron Asgoutsen hvor hand antreffes kand, at stryges til kagen og hafve Tyfs Merche paa sin Pande, som og derforuden at betale til Hans Borge Igild og Tvigild, det er først saa meget som hans stal og dernest dobbelt saa meget, og erm.te Tron Asgoutsens havendelod, om nogen hafves, til Kongen at være forbrudt, og som Hans Borge selfer udføris og giør bekostning paa sagen imod erm.te tyv Trond Asgoutsen, saa beholder hand og selfer de fra ham staalne penge og andre Koster.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side