Ballestad

Bratsberg amtsregnskap, Taksasjoner og Domsakter, pakke 306

25 november 1727Besiktigelse og taksasjon av Søndre Ballestad (og dels Nordre Ballestad) 

tilhørende kaptein Christian Barnholt.Disse eiendommer skal være et prioritert og fast underpant for Ko. Ms. Korntiende av Bamble, Drangedal og Eidanger sogner, 
som ved auksjon er tilslått kapteinen siste 22 august, for årene 1727 og 1728 mot årlig avgift 156 rdr. 7 lagrettesmenn, bestående av granner, møtte på Søndre Ballestad som bruges og beboes av kapteinen. Et svar på rekvisisjonen av sorenskriver Schultz, 15 nov 1727, går ut på at den kan foretas, "nest Jesu Hielp" den 25 nov førstkommende. Skyld er 8 tønder, 27 tdr havresed, 3 tdr bygsædjord. Engjord til 200 sommerlass høe. 1 Stuehus (5 innrettede Logementer, og et indrettet kiøcken foruden 2 logementer som ikke er aldeles fullført, alt under ett tak, taket forsynet med god teglsten.) 2 lader, 1 laave, 1 hestestald til 6 hester, et stort nymurt fjøshus med 4 omvarf av treverk, alle med godt tegltak forsynt. 2 bygninger begynt og med det ene hus avansered til 8 omværf, og det annet til 5. Ved almue veien fra Scheen til Porsgrund oppsatt et Stuehuus, med Stue og Cammer, tekt med Hoen, og ved samme et lade og laave hus,
samt en liden stald og 1 lidet fæhus, alt med Hoen-tag. Videre en husmannsplass som kalles Christians Eye, som bruges af Joen Olsen og Simen Larsen, som begge til gaardens eier av bemelte
plass svarer 6 rdr i penger og enhver 2 arbeidsdager. Dessuten ligger til gaarden skog til gaardens vedlikehold samt til nogen smaa last. Vurdert: 500 riksdaler. Dertil 2.1/2 hud jordegods m. bøksel i Nordre Ballestad, og av ham til 2 bønder bortbykslet. 9 tønder sædejord, og foring efter brugerne til 2 hester og 6 kyr, på denne gårdpart. 2 stuehus, en lade og laave samt 2 hestestalder og 2 fæhuus, alle tæcket med Hoen. Vurdert til 125 rdl.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side