Søndre Falkum

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RA


Sak nr 60, år 1739

Tirsdagen den 17de November


1739

Christen Jensen Løche
Contra Borgermester Christian Friderick Bredal og Tollef smed. Da det ei alleene med Citantens hustrues Broder Jacob Christensen Molbachs tinglyste Ofverdragelse af 17de Martii 1725 grundet paa
Christine afgangne David Davidsens, som forige Ejer af gaarden Søndre Falchum, hendes bevillings eller Rødnings brev dateret d. 16 April 1695
tilfulde er bleven oplyst, at Christen Jensen Loche er berettiget til pladsen Haugen, mens det end og med afgifts qwitteringer for Aarene
1734 og 1735 og med vidner er gotgiort at Citanten bemelte Plads Haugen haver haft til brug og besiddelse; Thi haver Borgermester Bredal og
Tollef Smed ingen adgang eller føye haft uden opsigelse, Lov eller Dom i aaret 1737 at bemægtige sig benevnte Plads til brugelighed; mens
kiendes for Ræt, at Citanten Christen Løche bør fremdeeles nyde og beholde den omtvistede Plads Haugen til brug og raadighed, saa lenge
hands hustroe lever, imod den efter Rødnngs brevet aarlig ansatte afgift 2 Rdl og 2de sommer arbeids dage til Søndre Falchum gaards Ejer at Svare,
og bør des formedelst Borgermester Bredal og Tollef Smed pladsen Haugen til neste faredag for Citanten rødig giøre, og for Pladsens brug
det aar 1737 i følge Lovens 6te bogs. 15 Cap. II art at betale til Citanten fuld skyld af ageren. Udi det øvrige reserveres Citanten sin Lovlige tiltale til Borgermester Bredal og Tollef Smed, fordi De imod det ved Dom Stadfestede forbud
meerbemelte Plads udi de aaringer 1738 og 1739 haver brugt og sig antaget. Processens omkostniner for alle Retter betaler Borgermester Christian Friderich Bredal og Tollef Smed som een for begge til Christen Jensen Løche
med 100de Rdl, og til Justitz Cassen 10 Rdl hvor af Citanten betaler det stemplede Papiir og Rettens Betientere Deres Sallaria for alle Retter,
Alt foreskrevne at fuldbyrdes og betales Sex ueger efter denne Doms Lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven. Saaleedes forandris den
indstevnte Lauetings Dom. Procurator Stubs anførte Salarium 24 Rdl billiges.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side