Gulset

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 18, år 1748

Tirsdagen den 30te Aprilis1748Abraham og Isaac Aafos Contra afgn Isaac Gulsæts Enke og Arvinger.Da Gulsæts Gaards Eyere fornam, at dennem Tiid efter anden blev tilføyed skade paa deres gaards skov og Vaddræt, med videre, ved den 
deromkring farende Tømmer-Flødning, har de, til saadant at faae hemmed, den 4de Maj 1729, af Fogden Schveder requirered Forbud,
hvilket for Scheens Saug- og Bielke Brugere er blevne anviist, som ved Deres Paategning har vedtaged, at Gulsæts Eyere for saadan
skades Lidelse burde skee opretning, og tilstædes, at have en Mand med i skottearbeydet, i hvis stæd og Følge en deel af Skotte-Mændene
eller Fløderne, den 3de Aprilis 1730, ved udgiven Revers har forbunden sig paa egne og de øvrige Skotte-Mænds Vegne, til Gulsæts Eyere,
aarligen at betale, 8 Rdr, og da samme Betaling for tvende Aar ey blev fuldbyrded, har Gulsæts Eyere søgt, saadant ved Lovmaal at indbetale. Og som forbenævnte Contrahenter ey allene paa egne, men end og paa øvrige Med-Arbeyderes Vegne, ved forbemeldte Revers har vedtaged,
som meldt de aarligen udloved 8 Rdl: at erlægge og Citanterne desuden for andre Retter har tilstaaed, i tvende aar at ey have betalt, og ikke
modtaged den fremdeles paastevnede Betaling, saa stadfæstes herudinden den ergangne HiemTings Dom, samt Executions Forretningen, som
er u-svækked, og ey lovligen paaanked, efterretlig at holdes. Processens omkostning i alt betalr Citanterne til Gulsæts gaards Eyere og Beboere med - 40 Rdl, samt 10 Rdl til Justie-Cassen, Hvilket alt
foreskrevne bør efterkommes 6 uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse, under Lovens bydende Adfærd. Procuratorernes anførde Salaria betales med 24 Rdl: for hver


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side