Fjelldalen

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 19, år 1752

Onssdagen den 15de Marty1752Laurantz Midbøens Enche Kiersti Sørens Daatter og søn Guttorm Lofsgaarden, og Svaager Ole Evensen Hvale Contra Bjørn Fieldahlen.Loven udi 3die Bogs 19. Capit 31 Art: byder at naar en Formynder forløves fra umyndiges Værgemaal, da skal han til den som Værgemaalet igien 
antager, gjøre god rigtighed derfor, og af hannem Lade sig qvittere, hvorved han og for ald tiltale af den umyndige i sin tiid, eller andre bør fri at være,
Som nu Laurantz Midbøen var andsat til Formynder for Daniel Danielsen Wulf, og han icke, da han var bleven forløvet fra formynderskabet,
til Bjørn Fieldahlen, som til hans Værgemaal at forestaa, var antaget, for giort rigtighed og af hannem seet sig med quittering forsynes;
Thi bør Enken Kiersti Sørens daatter afgn: Laurantz Midbøens, samt hendes søn Guttorm Lofsgaarden og Svoger Ole Evensen Hvale giøre
Bjørn Fieldahlen reedt og Rigtighed for Myndtlingen Daniel Danielsens Arve Midler i følge Loven, eller i dets umangling at være Myndtlingen
ansvarlig, saasom Bjørn Fieldahlen ey kand tilpligtes at svare til mere end hvad han beviislig har annamet. Processens omkostninger for dene Ræt
betaler Laurantz Midbøens Encke og Arvinger til Bjørn Fieldahlen med 30 Rdl og til Justitz Cassen 10 Rdl, som efterkommis otte uger efter denne
Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven. Saaledes stadfæstes udi alt Lavmandens Dom. Procuratorerne nyde hver i Salaria 24 Rdl


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side