Gulset

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 80, år 1755

Onsdagen den 8de October1755Gunder Larsen og Sølve Aslachsen Gulset contra Niels Larsen.Det er under sagen bleven beviist, at Niels Larsen med tilladelse af gaarden Gulsets forige Eyer udi gaardens udmark har opryddet og 
bebygd hans beboende Plads, og da det hannem icke er overbeviist at han har været modvillig eller vegerlig med sin afgifts svarelse,
som i følge den 3de articul i forordningen af 29de aprilis 1752 efter udsigelse Pladsen bør frafløtte, hvorfore Lavmandens Dom derudi
saavelsom betreffende de ubeqvæms ord som Niels Larsen skal have udtalt om Sølve Aslachsens hustrue,
der icke kan ansees for berørige udi alt stadfæstes. Processens omkostning for denne Ret betaler Gunder Larsen og Sølve Aslachsen Gulset til Niels Larsen med 30 Rdl og 10 Rdl til Justits Cassen,
som udreedes Aatte uger efter denne Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven. Ellers bør Niels Larsen i følge det ham aller naadigst meddelte Beneficii tilhold at betale det Stemplede Papiir og Rettens betientes Salariam,
eller i disses mangel at lide paa Kroppen med fængsel i 2de Maaneder. Procuratorerne billiges hver i Salario 24 Rdl


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side