Falkum

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RA Sak nr 41, år 1756

18 mai 1756


Cancellie Raad Bartholomæus Løvenskiold paa egne og øvrige Eyeres vegne af Fossum Jern Værk Contra Søren Christensen Falchum.

Vidnerne som Søren Christensen Falchum under denne Sag had ladet føre, kan ikke giøre anden forklaring, end hvad de har hørt sige af andre, at den nu omtvistede skov har i fordums tiid liggt og hørt til gaarden Erlandsvenstøb. Derimod haver citanterne som haver skoven i bruk og Eie, ved Peder Pedersen Baars skiøde af 29de julii 1734 beviist og gotgiort, at dette skoug stykke, som efter skiødets formæld tilforn har ligget under Erlandsvenstøb, var ham i blandt andet Jordegods overdraget af Oberste Fyhn for 3799 rdl og af bemelte Baar igien solgt til Cancellie Raad Løvenskiold og Deich mænnerne, hvoraf alt erfares, at dette stykke skov for meere end hævdelig tiid været afskildt fra gaarden Erlandsvenstøb, hvis opsiddere aldrig har giort nogen præcention derpaa, hvilket end ydermeere bestyrkes med Sorenskriver Christen Odderbechs skiøde til Søren Falchum af 9de Febr. 1745, hvorudi udtrykkelig mældes, at Erlandsvenstøbs Eyere har friihed til, at hugge udi den nu omtvistede Soug, saa meget som er nødiges til Brændeveed, gierdefang og Bygnings Tømmer til selve gaardens fornødenhed og ei viidere; Altsa kan de nu værende Eyere af Erlandsvenstøb Søren Christensen Falchum ikke tilegne sig støre Ret eller Eyendom end han haver kiøbt gaarden for og hans formænd før ham have Eiet og solgt den med. Saaledes underkiendes de ergangne dommer. Processens omkostning for denne Ræt ophæves.
Procuratorerne billiges hver i Salario 24 Rdl

- Jan Christensen - Skien Genealogiske Side