Gulset

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 57, år 1756

Onsdagen den 21de Julii1756Gunder Larsen og Solve Aslachsen Gulset tillige med Borgermeser Mogens Bentzen

Contra Thomas Andersen, Thomas Knudsen, Jon Botolphsen, Ole Thobiæsen og fleere Skottefolk ved Scheen.Paa det Forbud som Gunder Larsen og Sølve Aslachsen Gulset den 24de Maj 1729 forlange de af fogden, bekiendes at samtlige 
saugebrugere udi Scheen haver givet sin paategning, at Gulsets Eiere efter billighed bør have een mand med udi skotte-arbeidet
for derved til erstatning for den skade de paa deres grund og Eiendomme formedelst den derpaa aarlig forefaldene flødning og
skot-arbeide tager, hvorefter og Skotfolkene samme for eet aar have efterkommet, indtil de den 3die aprilis 1730 med Gulsets Eiere
anderleedes skriftlig bleve foreenede, da 4re af bemelte Scheens skotfolk paa egne og samtliges vegne tilforpligtede sig, at Ville
Aarlig betale Gulsets Eiere 8 rdl i stæden for at levere en mand med dennem udi skotarbeidet, hvilken betaling de for nogle Aar
har efterkommt indtil de af Gulsets Eiere formedelst udeblivelse med deres Aarilge Afgift blev indstevnet til Scheens byeting,
hvorda den 14de Junii 1736 blev saaledes Dømt, at de efter Reversen ei alleene til den tiid skulde betale, men endog Reversen
for eftertiiden fastsat, at betalingen Aarlig skulle erlægges indtil Gulset Eiere anderleedes i tiiden med skotfolkene bleve accorderede;
Af lige forstaaelse er den senere Byefogdens Dom af 26de October 1739, da den eene tiltalte er tilfunden at betale paa Skotfolkenes
vegne og imod Regress til de andre skotfolk. Ober-Hof-Rættens dom af 30te apriilis 1748 har og stadfæstet Sorenskriver Bangs Dom af 4de julii 1742, der tilforpligtede udenfor Byen
boende skotfolk, som ikke havde undertegnet Reversen paa grund deraf at betale med tillæg, at samme derefter aarlig skull svares, saa
at denne udgift Aarlig af Lauget bør udreedes efterdi de imellem sig deeler fortienesten, som Gulset bønderne efter Sauge Eiernes tilstaaelse
bør have af arbeidet paa flødningen; Thi stadfæstes den ergangne Raastue Dom, hvor imod Laugtings Dommen frafaldes og den derudi
Borgermæster Bentsens tillagde fornærmelige beskrivelse eragtes som død og magtesløs og ei at komme hennem til mindste forklenelse. Processens omkostninger betaler Skotfolkene Thomas Andersen, Thomas Knudsen og de fleere tillige med Procurator nu Tolder Lange til
Gunder Larsen og Sølve Aslachsen Gulset med 60 rd samt 10 rd til Justitz Cassen som udreedes Aatte uger efter denne Doms Lovlige
forkyndelse, under adfærd efter Loven. Procuratorerne bør hver have i Salario 36 Rdl


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side