Søndre Bøe og Gjeteboen

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 44, år 1758

Mandagen den 22de Maj1758Cancellie Raad Bartholomæus Løven-Schiold og Interessenter contra Jørgen og Zacharias Simonssønner.Den Tvistighed, der i denne Sag er reist imellem Parterne, bestaar der udi hvorleedes Deele strækningen bør være fastsat i mellem 
Cancellie Raad Bartholomæus Løvenschiold og Interessenters gaard Søndre Bøe, og Jørgen samt Zacharias Simonssønners gaard Giedeboe,
Naar nu Vidnerne udi Sagen betragtes, som meest bør staae til troende og har lagt den Enheeste oplysning ved deres udsigende, da befindes af
Acterne, af Citanternes Vidner ei alleene ere interesserede, men end og ichun prover efter Formodning og hvad de af andre have hørt, uden at
kunde giøre udviisning efter Deres Provemaal, Vel har Citanterne beraabt sig paa eet forliig av 4de Augusti 1739, hvor Hvale Kollen skulle være
een fastsat Ende-Stav for de dertil omtvistende gaarder Hoppestad, Kiise og Hvale, følgelig og for de angrænsende, men da tvisten dentiid alleene
var om Sameje mark til benevnte gaarder, Lige saa at Giedeboes Ejere iche udi det forliig vare indbegrebne, saa kand samme iche her blive til følge. Derimod befindes de Vidner, som ere førte paa Jørgen og Zacharias Simonssønners siide, at være paaliidelige og bestyrkes med det bestandige
brug gaarden Giedeboes Opsiddere u-paa-anket havde haft i den omtvistende mark efter det paa samme gaards siide opgivne Deele, hvilket alt
Provene ei alleene har udviist, men og været med i brug og Hugst, Thi stadfæstes den ergangne Lavtings Dom, Hvad sig betræffer den arrest,
som Citanterne har ladet giøre paa det Tømmer som inden den omtvistede stræckning ere nedfældet, da forbeholdes Contra Citanterne des inden
den Deeres formeentlige tiltale til Citanterne. Processens omkostninger ophæves.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side