Haugerød

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 45, år 1758

Eodum Die1758Cancellie Raad Bartholomæus Løvenschiold og Interessentere Contra Claus Christensen.Lovens 3die Bogs. 14de Capit 25te articul befaler, at Bøxel-Seddel skal Tinglyses til neste Ting efter den udgiven er, om samme skal komme den bøxlende til nytte.

Bøxel-Seddelen, hvorefter Claus Christensen formeener sig at have Ræt til gaarden Hougerøes besiddelse for sin og Hustroes Levestiid, 
findes at være udgivet den 29 martii 1729, men ikke Tinglyst førend den 29 jan 1756, da han allerede fra gaarden var bleven udsagt;
Claus Christensen har altsaa ikke haft nogen Hiemmel til at bruge gaarden Hougerøe imod Eiernes Villie, men Han var pligtig, efter Lovlig
udsiigelse, at fraviige den, hvorfore Han iche har haft Ræt til gaardens brug, den at tilsaae eller Høste. Thi stadfæstes den ergangne Hiemtings Dom i alt, hvorimod Laugtings Dommen frafaldes. Processens omkostninger udi alt betaler Claus Christensen til Cancellie Raad Bartholomæus Løvenschiold og Interessentere med 60 rdl og 10 rdl til Justits Cassen,
som udreedes 8te uger efter denne Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven. Procurator Scheitlies anførte Salarium 24 rd billiges


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side