Nordre Frogner

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog,  RA

Sak nr 64, år 1766

Torsdagen den 25te September1766Byefoged Mauritz Anthoni Schweder contra Simon Laurentius Schweder.De tvende Brødre, som ere Contra Parter i denne Sag, disputerer hinandens rettighed til at bruge gaarden Nordre Frogner, hvilken 
Citanten anseer sig berettiget til at gruge paa grund af en den 21de juli 1759 afsagt Scheens Laugtings Dom, hvilken her i
Ober Hoff Retten er ved magt kient den 4de November 1760. Men Contra Parten Simon Schweder formeener derimod, at bemelte Domme ikke lengere kan være hans broder Citanten til noget
hiemmel, eftersom omstendighederne siden havde forandret sig saaledes, at denne gaard, saavelsom en anden ved Nafn
Søndre Breche formedelst Kongelig Fordring til afgl. Fogden Schweders Sterboe, den 10de januari 1763 blev opraabt til offentlig
Auction, hvilken dog blev ophævet, saasom den ældste Broder Procurator Jens Schweder erbød sig at udbetale den Kongelige
Fordring med 383 rd 2 ort 18 s., hvorefter han har accorderet sin broder Simon Schweder at maatte bruge gaarden, men saasom
Procurator Jens Schweder ikke frem for sine brodre kan vinde nogen dispositions rettighed derover saa lenge den endnu staaer
under Skifte Rettens behandling, da de udbetalte 383 rd 3 ort 18 sk., giør ham alleene til Creditor i boed, saa er og bliver Citanten
i kraft af de ergangne Domme berettiget til at bruge gaarden saalenge indtil skiftet er sluttet, og den derefter kom over i en andens
Eje, følgelig bliver den efter Simon Schveders Requisition skedte lovfæstelse og Forbuds Forretning som uefterrettelig at ansee.
Thi Kiendes for Rett: De udi Sagen ergangne Domme tilligemed den passerede Lov fæstelse og Forbuds forretning underkiendis, og bør ej komme
Citanten til fornærmelse eller hunder i at ved blive gaarden Nordre Frogners brug, saa lenge indtil skiftet efter afg.
Fogden Schveder og hustroe er bragt til endskab. Processens omkostning ophæves. Procurator Schejtlies anførte Salarium billiges.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side