Nordre Ballestad

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog,  RA

Sak nr 38, år 1768

Onsdagen den 20de Aprilis1668Carl Friderich Barnholt, contra Jens Severin Schweder paa egne og afgangne Foged Schweders Sterboes arvingers Vegne.At Major Barnholt har ejet den fulde gaard Nordre Ballestad, skyldende 4 huder, er klart af Skiødet under 5te Febriarii 1718, 
hvorved hand bekom 2.1/2 Huud deri; Af Scheens Magistrats kvittering af 1te Aug 1733 for de ham overdragne 1.1/2 Skind;
Af Skiødet under 10de Januarii 1736 paa 1.1/2 Skind, og Skiødet af 4de April 1736 paa 1 Huud 3 Skind, som tilsammenlagt
udgiøre gaardens fulde skyld 4 Huuder, følgelig er hans Søn, Citanten Carl Frederic Barnholt, fød i aaret 1730, efter Loven
Odels og Løsnings berettiget til saameget af bemeldte gaard, som i Faderens Værge er hævdet, og under denne Sag paastevnet;
Da nu saavel Skiødet af 20de Februarii 1741, som de førte Vidner oplyse, at den deel i gaarden, som Jacob Olsen brugte, og var
Han tilbøxlet den 15de April 1720, af Major Barnholt igjen er solgt til Ole Hofdejord, og altsaa ei har været indbegrebne under
de 2 Huuder 9 skind som ved Executionen af 8de November 1749 er det Schwederske Sterboe udlagt, men at samme Udslag
alleene har bestaaet i de 1 huud 3 skind, som Major Barnholt i aaret 1720 har tilbøxlet Joen Olsen, hvilke hand altsaa i Hævds
aar alleene har besiddet, og derhos i de 3 Skind, som hand i aarene 1730 og 1736 har tilforhandlet sig, samt 1 huud og 3 skind,
som hand af Ole Lies arvinger ved skiøde af 4de April 1736 har tilkiøbt sig, hvilke tvende sidste Deele hand altsaa ei i Hævdes
Tiid har besiddet, saa kand Citanten ei Ansees Odelsberettiget til videre end de hævdede 1 huud 3 Skind som nu af Morten Jensen
besiddes; Vel vil Citanten foregive, at ved Executionen blev udlagt den 1 huud og 3 skind, som Jacob Olsen i aaret 1720 havde
bøxlet, men da Executionen viiser, at Anders Jacobsen var opsidder paa denne een huud 3 skind, som omtvistedes og de førte
Vidner tilstrækkelig forklare, at denne huud og 3 skind er just de samme som forhen have været Ole Lie tilhørende, saa kand paa
dette hans ubeviiselige Foregivende ei noget reflecteres. Thi Kiendes for Ræt: Naar Citanten Carl Frideric Barnholt efter lovlig omgang aflegger den i Lovens 3-3-7 articul foreskrevne Eed,
bør de Schwederske arvinger til neste Fahrdag efter Loven for ham røddiggiøre og fraviige Een huud 3 skind af Morten Jensen,
imod saadan Løsnings Summa, som i Propotion af Schweders i Executionen af 8de November 1749, anførte Fordring, der er
beregned til 373 Rd 1 s. paa disse Parter kand falde. Processens omkostninger for alle Retter ophæves. At fuldbyrdes og
efterkommes 8te Uger efter denne Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven. NB: Notis av avskriver. Alle steder her er skrevet "Schreder", men jeg har skrevet "Schweder", for det må vel være det riktige.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side