Lysa u/ Nedre Sem

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 85, år 1779

Tirsdagen den 28 Sepember1779Capitaine Hans Andreas Hansen Contra Jochum MonradJochum Monrad som er bleven Eyer af Gaarden Nedre Semb efter Capitaine Hansens skjøde af 22 junii 1773, ratificered af hans
Fader Kammerraad Hansen, søger i denne Sag Capitainen for Vanhiemmel af en Huusmands Plads, som efter skjødet skulle følge
gaarden hvilken han paastaaer anviist, eller sig i dets Mangel tilbagebetalt 150 rd af Kjøbesummen: Til denne at fastsette har han
aldeles ingen adkomst: og statuerer Loven Sigtelse paa fersk fod, saa er det besynderligt at Jocum Adzleuff (??) næsten et heelt
aar efter at have tiltrædt gaarden, Nedre Semb og dermed i høyeste grad alimered alle Inn Domini et Professionis, bag efter giør
Erindring om en Mangel, som, om den var til, strax ved Tiltrædelsen burde været modered da det kunde virket Kjøbets til-intet-gjørelse,
som nu end ikke kunde skee efter den med gaarden førte selvraadige Disposition: Men at her virkelig ikke er nogen Mangel, sees
saa vel af skjødet, hvormed selges gaarden Nedre Semb med dens fulde skyld Huusmandsplads og videre tilligende, NB saaledes
som det fra Arilds Tiid været haver og nu forefindes, og da er det med Jochum Monrads egne Vidner beviist, at der hverken forige
Tider eller da den blev solgt, har lagt nogen Huusmandspladse under gaarden Nedre Semb, som og af den under 15 julii 1773 passerede
Opgange, Forretning, imod hvilken ingen Qustion er skeet, som viser at Nedre Semb, saavelsom de øvrige Semb-gaarder have haft som
Eje i de gaarden Øvre Semb, underliggende plads eller Hjem-skov Lysa, Ligesom Jochum Monrad under denne forretning vedtog med
de andre gaarders Eyere det Forliig, at de indbyrdes skulde dele saavel Lysa, som sæter eller Udmarks-skoven: Han har altsaa forhen
ved sameyet og nu ved Forliiget alt hans Nedre Semb med Rette tillige bør. At Kammerraad Hansen skal tilforn have eyet gaarden, Øvre Semb med de 4 derunder liggende plads og muelig da kunde have lagt een
af Pladserne under Nedre Semb, er en Sepposition, Destitnered fra ald Beviis, og Jochum Monrad som Bruger af gaarden i Jacob Schweders
Tiid, maatte da kunde anvise Pladsen, hvilket ikke er skeet. At den udtagne Laugtings Stefning, formedelst indtrufne Omstændigheder
ey er bleven forfulgt, releverer intet i denne Sag, da ingen Reseption i saa Maade er giort. Thi frafaldes de ergangne Domme og derimod Kiendes for ret: Capitaine Hans Andreas Hansen bør for Jochum Monrads Tiltale i denne Sag frie at være. Processens omkostning for alle Rætter Ophæves.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side