Klepp

Kilde: Bamble tingbok nr 22

17 april 1781Lagrettesmendene: Christen Brynhildsen Borge, Lars Sannie, Harald Søllie, Lars Larsen Bache, Torgeir Ramsaasen og Hans Ødegaarden. 
Overværende rekvirenterne Christen Høyset, Halvor Aaltvedt og Gunner Bechevald m.fl. godt folk. Besiktigelse og taxation paa jord og skoug paa gaardeparten Klepp, 1 hud 6.1/2 skinn, som er kjøbt fra avdøde Thommes Frølunds stervboe for de umyndige Tonne Hansdatter og Gunild Hansdatters regning. Skjøte datert 8 juli, tinglyst 8 september 1788. De har sett at gaarden er meget vanbrugt i Frølunds korte eiendomstid, særlig med husernes forringelse og skougens ruin.
Vil derfor have forretningen udført for at undgaa annsvar i sin tid. Erik Olsen Klepp fremviste sitt skiøte af 6 mai 1778, udstedt af T. Frølund med hoshefted skyldsettingsforretning af 6 juli 1780.
Medeier i gaardeparten for 1.1/2 skinn. 1. Stuebygning med 2 stuer med gang imellem, hvoraf med ombytning Erik Olsen skal tilhøre den norderste side af bygningen,
med tegl paa taget, den søndre stuebygningen med gammel steen, som ikke er paalagt taget at tilhøre de umyndiges anpart i gaarden.
Denne søndre stuebygning er vel af nye opbygd, men dog behøves under Muur, skiultekning, gulv, tag, at paalegges og videre forferdigelse,
derfor i nærværende forfatning vurderet for 10 rdr. 2. En saakaldt gammel stue, helt forfallen, med tegl belagt. 3. En uthusbygning, bestaaende af 1 fæhus og 2 lader med laave, sa at ansee under ett tekke, fæhuset med hoen tag er nye bygget.
Det øvrige trenger forbedring. Verd 6 rdr 4. Et svinehuus paa søndre kant, eller rettere 1 sommefæhus med grannebarr tag, forfallen. Verd 3 rdr. 5. Et saakaldt lidet lahde med laave og rød tegl paa taget, staaende i norderste ende sammenføyet med ovenbenevnte 2de lahder og laave,
blef afsagt at tilhøre Erich Olsen ligesom forbemelte nordre stuebygning, men de paa dette lahde liggende nye tagsteen skal
tilhøre de umyndiges søndre stuebygning. 6. En stald og staldlahde ble heller ikke taksert da det og skal tilhøre Erich Olsen og forfløttes paa hans anpart her i gaarden.
Efter aftale skal hans 25 rdr's anpart i huserne forfløttes paa hans eiende grund og tomt og herefter være atskillt. Ikke tilstrekkelig hoen for de umyndige. Dertil trenges ogsaa stald og staldlahde, sommerfjøs, hvormed gaarden har været forsynet,
men ved Frølunds brug er kuldkastet. Jordveien fantes vanartet, ugiødslet og ikke i den stand som bekiendt den har været, saa og kan blive med meere eller mindre fliid,
men krever vedvarende dyrking. Naa er hist og her paa jordmarken opgrodt busker og kratt. Det er bekjent og af mange kan bevidnes
at afdøde Thomas Frølund brugte denne gaard ickun for at afloe den, som et underbruk under sin gaard Kiølnes, afførte herfra saavel
hø som kornavling, og benøttet seg ikke videre af den, end som til bekvem sommerhafn, og derover er nu gaarden brugt i en affælden tilstand. Skougen i nærværende tid saa ruineret, at laugrettet maatte ligne den som at være overfaret med ildebrand og ødeleggelse,
dog ikke været brendt, men de forstaar derved en ruinerende brugsmaade udi Frølunds eiendoms tid. Kan ikke taale hugst til bygningenes istandsettelse. Bestemmes ogsaa at Erich Olsen skal ha flyttet sine bygninger innen 3 aar, men han skal forunnes af rekvirentene 12 arbeidsdage
paa deres egen kost, uden betaling, saa og tilhjelp med kjøring efter fornødenhed under rivningen og opbyggningen, ligeledes uden betaling. 12 dager arbeidet som skal gjøres Erich Olsen med rivning og bygning av Christian Høyset, Halvor Aaltvedt og Gunner Bechevald -
vil koste dem tilhold med kosten - 12 rdr.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side