Søndre Brekke og Frogner

Kilde: Bamble tingbok nr 239 september 1790

Skjønnsforretning på Søndre Brekke og Frogner

Ifølge tilstevning av eieren og beboeren der, kjøpmannen hr. Joachim Adtzleu og følgelig bestemmelsen deri av "Tægte-tiden til idag".Fremviste skjøte på Søndre Frogner, 4 tdr med bøksel datert 25 juli 1774, og skjøte på Nordre Frogner, 4 huder med bøksel datert 13 februar 1779.Lagretten vel kjent med begge Frogner gårder, besetning osv., og de er merkelig forbedret i Adtzlevs tid.No. Frogner, når den var under en manns bruk, og således som den nå befant seg, kan føde år om andet:

	2 hester, 8 kyr vinter og sommer.

	Utsåes 6 tønner samt avles 30 tønner korn av forskjellige sorter årlig.Sø. Frogner, om den ble brukt av en familie, kan den føde 2 hester, 8 á 10 kyr.

	Det utsåes 8 tønner og avles 40 tønner korn av alle sorter.Adtzlev: 

No. Frogner: 

Jon Svenkesen har 1 jordstykke, festebrev av 82 og 89, hvorpå kan årlig fødes 3 kyr og avles omtrent 10 tønner.

Aslak Christensen har 1 stykke, som han ennå ikke har fått skrevet festebrev på, det han har lovet, men brukt 
den hele Adtzlevs tid. Kan føde 3 kyr og avler 10 tønner. Knud Haagensen har den øvrige del av denne gårds inn-jorde, uthavnen unntatt, ifølge bygselbrev av 1 juli 1788.
Kan føde 3 kyr og avler 7 - 8 tønner korn. Simon Zachariassen i Skien, ifølge avtale av 18 februar 1779, hvorved den siste som tidligere eide No. Frogner,
ved gårdens overdragelse til Adtzlev, beite for 8 kyr hver sommer i denne gårds uthavn. Sø. Frogner: Haagen Jensen, 1 jordstykke, brukt lenger enn Adtzlev har eid gården, føder 3 kyr og avler 8 tønner. Saamund Christensen, 1 stykke, uten skreven leiekontrakt har han brukt i Adtzlevs eiendomstid, føder 5-6 kyr og avler 5-6 tønner korn. Jacob Haagensen, "den meere jord af Sø. Frogner, udhavnen undtagen". Ifølge bygselbrev av 1 juli 1788,
som han har brukt lenger tilbake enn Adtzlevs tid. Adtzlev vil nå ha hvert stykke ansatt, og hva den overskytende del som Adtzlev selv bruker kan anslåes til.
Retten anslår at han selv bare har 1/3 del i hver av gårdene til eget bruk. Vidner er Haagen Gaupaasen, 80 år gammel og Peder Gundersen, 66 år gammel. Vidnene om hvor lenge denne bruk av gården hadde pågått, nemlig av en og annen i utbyttede jordstykker
og dels som uthavn til hans "ejende och paaboende gaard Sø. Brekke". Siden avdøde fogden Joachim Schweders tid, og er dette henved 50 år siden, da han eide gårdene og bodde
her på Søndre Brekke, likeså hans enke og sønn Simon Schweder, samt etter ham fogdens dattersønn, nåværende
eier hr. Joachim Adtzlev har hatt og utøvet samme bruk. Adtzlev begjærte også vitnenes svar: Om ikke Søndre Brekkes jord er overlatt stykker til bruk såsom: Lars Nielsen, 1 stk, 2 kyr, 7 tønder korn. Erich Bochvald (=Erich Petter Johnsen), 1 ko, 4-5 tønder, festebrev meddelt av Simon Schweder 16/11-1771, det andet 10/9-1772, 1 stk til Hans Knudsen, hvorpaa han skal nyde skrevnen bygselseddel, 2 kyr, 4-5 tønder korn. Likeledes: Om ikke søndre Brekke gårds jorde i det hele består av nogle smaa imellem Bierge og Høje liggende
del alt for tørre og dels alt for fugtige jordstykker ? Om det ikke her på Sø. Brekke gårds jord og grund er boende 30 familier, der enhver for sig have tomtre til huse
og boliger, med urte, frugt og Kiøkkenhauger ? Om de vet nødvendigheden af formelte brug for Sø. Brekkes eyere av jord i Frogner gaarde ? "Jo - Søndre Brekke gaard liden og ubekvem jord, mangel paa udhavn, samt de mange tomter." Adtzlev: Om ikke b gaardene allene fra gammel tid af har været forsynet med mødvendig stue og lahde-huuse
for bondefamilier og om ikke lige huuse der endu findes ? Og om ikke flere familier underholdes paa Frogner-gaardene nu end tilforn ? "Jo - og de huusene som nu findes der er saa godt som nye og bekostet af Adtzlev."

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side