Borgestad

Kilde: Bamble tingbok nr. 245 august 1791

Besiktigelse og taksasjon av Borgestad gård.

Forbedringer i nåværende eier hr. Jacob Aalls tid.

Kjøpekontrakt mellom hans salige svigerfar afg. Kammerråd von Løvenskiold til Borrestad, datert 22 sept 1787 - = 6400 rdr.Tilstede var odelsbårne Kammerjunker Jacob von Løvenskiold til Ravnes. Har anvendt betydelig bekostning; reparasjon 
av gulvene i hovedbygningen. 2 nye kakkelovner, forbedret skjultekking og tak, forset muren, pålagt en del nye blå
sten m.v. pluss oppmalt den ganske gård med hvit oljefarge, foruten at muren omkring den hele gård dette år blir bekledd. Har forbedret også øvrige hus, samt de 2 sjøboder på gården og ved elven.
På lasteplassen Holmen er oppført et ganske nytt hus indeholdende en stue, kammer og kjøkken, brygge til vannet og en urtehage. Nær dette hus oppført endel bolverk, ca 150 alen langt til at oppsette kjøpmanns bord og last på m.v., fornøden indretning af Kiøre Broe. En helt ny bro over "den dall paa Jordet mellem Porsgrund och hovedgaarden" er oppført. Udhavnen under navn av Store og Lille Braaten merkeligen bleven forbedret og i særdeleshed derved at den store Braate
efter 4 aars forløb er bortforpagtet mod 50 rdr 3 mark aarligen, og den mindre mod 15 dr aarlig.
Videre har eieren hr. Jacob Aall forhvervet lahde og lastefrihet til gaarden, lige ved lahdestedet Porsgrund. Rep på hovedbygn. 950 rdr Øvrige 600 rdr Huset på Holmen med brygge og urtehage 450 rdr, Bolverker og material hus 440 rdr Røding og forhøyelse av årlig intekt 600 rdr Lahde og lossefrihed 1000 rdr 11.430 rdr, iberegnet kjøbesummen 6400 rdr. Fra denne sum blir dog at avdrage for gårdeparten Borge, 900 rdr, siden denne ennu ikke er overleveret contrahenten til bruk

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side