Nr. Foss

Kilde: Bamble tingbok nr 24

7 desember 1791  Besiktigelse og taksasjon av Nr. Foss.Prokurator Gasmann akter å gjøre et lån av Skien Hospitals kasse.Han eier nå 5 huder 2 skinn med bøksel, tilliggende Foss kvernebruk, skyldende 1 hud især.

Hovedbygning: 9 værelser med 7 stk 2-etasjes kakkelovner, foruten skorstein og bakerovn, engelske 
vinduer, malt og med teglstens tak……………………………………………………….300 rdr Muret fehus til 24 kyr pluss innredning til småkreatur, pluss muret stall til hest, 2 ladehus med låve
imellom og skygger rundt om, alt satt ovenpå "besagde muurede Fæhus og Stald og saaledes at Stædet
til Giødselen er under Tag" og tegltekket, vurdert til…………………………………….200 rdr Bryggergus med innmuret bryggepanne, drengestue med en stor kakkelovn i, rullebod, vognremisse og
vedskur, alt under et tak og med teglsten…………………………………………………100 rdr Ny stolpebod, 6 laft og 3 lafts høyde, med tegl…………………………………………..200 rdr En badstue eller korntørkehus med behørig ov og innredning, likeså både med Jord-tak og teglsten
ovenpå………………......……………………………………………………………………. 30 rdr Et nytt oppsatt "smidehus" til gårdens fornødenhed, med tegl………………………….. 10 rdr Ialt………………………………..840 rdr Jordveien, så vidt besitteren har den i bruk og ikke særlig skyldsatt og separert:
Kan føde 24 voksne kyr, 20 får og 4 hester.
Jord som til husmenn er bortfestet = 5 plasser.: 1. Jacob Halvorsens plass, 3 kuer, 8 får, avler 16 tønner korn, avgift 16 rdr 2. Isach Jensens plass, 2 kyr og 6 får, avler ca 12 tønner, avgift 10 rdr 3. Kverneplassen, likesom den siste, 10 rdr avgift. 4. Peder Hansens plass, som forrige, 10 rdr avgift 5. Rejer Andersens plass, som forrige, 10 rdr avgift På plassene er fornødne hus. Foss kvernebruk: 2 sammalings- og 1 siktekvern. Bortforpaktet på visse år på årlig avgift, 50 rdr Skog: Bare det som kreves til gjerde og brennefang for husmennene. Alt i passabel dyrkbar tilstand, …………………………………………………………..3000 rdr Alt i alt……………………………3840 rdr

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side