Skifjell

Kilde: Bamble tingbok nr 2420 juni 1792

Besiktigelse av Engrav gård med Skifjell.Gården er utnevnt til offisersbolig for det gjerpenske kompani.Beneficiarius av  Skifjell, herr Stub meldte: Det er nødvendig for ham og hans ettermenn i embedet å 
nyte fri gressgang for så mange kreaturer som overfødes på prestegården udi Skifjell-seter, samt brennefang av løvskogen. Kommanderende oberstløytnant Slipingreen: Han mente at brenneved ikke måtte medregnes. Det ville
heretter kreves langt mer når kompanisjefen selv med en vidtløftig familie tiltrenger gården til beboelse. 3 leilendinger på gården, som bruker henholdsvis 1-1 og 2 huders skyld i Engrav med Skifjell ("Ødegaarden Skifjeld"). De 3 gårdenes hus: Hovedhusene med tegl, kjøkken osv, men ikke kakkelovner. De siste tilhører leilendingene selv. Husene jevn over bra, uthusene tekt med hoen og spontak. Jordveien: I det hele til Engrav gård anså lagretten å være i fullkommen god stand og meget bekostning
derpå av leilendingene anvendt ved opprødning og videre. Gjerdene som de fleste steder her i sognet dels er oppsatt av skie-ved og dels av busker, kunne ikke
brukes annet noensteder på grunn av jordens stenaktighet med mindre samme ble oppsatt av sten. - Ansås ikke som mangel. Gårdens tilliggende skog ble kaldt Ryggen.: Krattskog, ikke engang tjenlig til brennved. Ved
opprødding kan en liten utmark som finnes der mellom stenene bli dugelig til uthavn en kort tid av året. Det til gården hørende underbruk Skifjell: 2 lader, gamle, men dråpefri og brukbare. Seterhusene blot innredet til leie for kreaturene om sommeren og i den stand som deslige i alminnelighet brukes her i sognet. Jordveien til denne gård såvidt oppdyrket: til 5-6 skippund høy, men ikke mer. Skogen til denne gårdepart: Kan ikke avgi noe lastebruk, men fornøden brenne-, gjerde- og husefang
årlig, og når samme med forsynlighet blir behandlet, muligens derav utbringes til årlig utgift av gården. Kompanisjefen Kaptein Holl: Ingen bemerkning når bare manglene rettes. Forøvrig når gården engang
blir bygselledig og bare bebos av en familie trenges langt færre hus. Kammerherre Herman von Løvenskiold fremla cirkumfirence akt av 7/8-1721, hvor Engrav med Skifjell
var lagt for 32 lester kull leveranse årlig.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side