Ingen gårdsnavn nevnt / No farm-name mentioned

Thell. 19 Feb 1559

Thj kiendh wij effth.ne Mættis Narffuesen och Hoghenn Torbiørnnsenn Sorunne lagrettsmendr mett the wortt obne breff att wij Hørde och soge ij dagh att Ragne Torresdotther och Dyre Olluffzenn bleff nu wdj tag well och wenlighenn fforligtthe om huess ffwrholdhz penche som solligh Olluff Neritzenn Ragnis Hosbonde hagde annamett tiill segh paa fforne Dyre Olluffzenns uegne bode om lanndskylden och andett som Olluff och Ragne hagde tiill segh annammitt. T.......tt Ragne hagde gifftt Dyre fforne ffraa segh och giffwet hannem 12 gille Kørlag och Handlett med ham, som hand motte were hindh egenn kiødelig sønn och ffansett hanneom all sine penche igienn, wndertagenndh ætt paar qwerner som hand skall siælff indkraffwe Thr. med lott Dyre forne Ragne och hind arffr quitt och ffrij ffor aldt yttermere tiilltalle aff hannem eller hans arffr om same arff och ffwrholtz penche

Att Saa ij sandhed er som fforne Stor trøchr wij wore Jndsegle neden ffor tht wortt obne breff.

Datt. Hooll then 19 dag februarij Anno die ut Supra.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side