Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Skolerne.

Uagtet her er ikkuns en offentlig Dansk Skole, haver dog Skoleholderen Navn af Rector fra den Tid den fra en offentlig Latinsk til en Dansk blev forandret, som for nærværende Tid tillige er Klokker.

For Fattig-Skolens Opkomst drog Sogne-Præsten Magister Peder Nyeborg en nidkiær Omsorg, og den 20de Octobr: 1722 fik Han en omgaaende Spare-Bøsse paa Pulpitrerne tilsammen først til Hielp for Klokkeren, men siden til fattige Børns Skolegang; Ligesaa indsamlede Fogden Schweder i en Sparebøsse Penge hertil paa Tingene, blev og hertil tahet 3 Rd Aarlig af Kirke-Blokken foruden andre sendte Gaver. 1723 Aars Indtægt var 49 Rd. 4 sk. og Udgiften 29 Rd. 3 Mk. 8 sk., som bestod i Skole-Løn for 30 Børn.

1723 gav Ole Pettersen Cudrio for Befrielse fra andre Byens Personelle Onera at være Præstens Medhielper 100 Rd., og da Skolen var færdig gav han dertil den 24 Julnii 1733, 300 Rd., den ligger Lunde Præstegaards Jordes Grund. Arild Gram var den første Skoleholder og siden Henrich Hals under 4 Forholds-Poster, imod frit Huus, fri Brænde, 50 Rd. Aarlig Løn, hvoraf Hospitalet giver de 24 Rd., Ugentlig Kost-Dage hos Borgerne og en Uge-Dag hos Sogne-Præsten.

1734 den 24de October udvirkede Præsten Hr. Hesselberg følgende Hielp til denne Skole: at det i Spare-Bøssen indsamlede allene skulde være til denne Skole, at for samme en Tavle skulde omgaae ved Uge-Prædikerne og en Blok sættes ved Bryggerne for de Søefarendes Gavmildhed.

1733 den 28de Januarii gav Capitaine Barnholt og Frue Indkomsten af et Stykke Jord paa Ballestad til Aarlig Beløb 6 Rdr. efter Gave-Brev. Hr. Hesselberg gav sin Aarlig Afgift af tvende Huse-Tomter i Sandvig, som og skeer af Efterkommerne; ved Bye-Tinget idømmes og Bøder her til, og for denne Skole ombæres en Bøsse i Brylluperne.

1750 den 2den Januarii, gav Hr. Realf Boyesen her til 50 Rd. Ligesaa Hr. Petter Boyesen 50 Rd.

1779 den 13de November havde denne Skole paa Rente 3157 Rd. 1761 den 13de Julii gav atter Hr. Realf Boyesen her til 100 Rd.

1761 den 14de Aug: gav Sal: Hr. Ole Spurres Enke efter Testamente ligesaa 50 Rd. og 1763 den 7de Januarii gav Hr. Diderich von Cappelen til denne Fattig-Skole 200 Rd.; Her er nu Hr. Provsten Monrads Søn Skoleholder.