Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Hospitalet

Man seer af det foregaaende, at denne Indretning af Kong Christian den Femte den 15de April 1662 blev berettiget til at bære Navn af Hospital; Der er nu 12 fattige Fruentimmer, tvende om et kammer; enhver nyder til Underholdning og Brændeved 22 Rdr. Ved Aarets Udgang 1780 var Hospitalets Capital 8936 Rd. 11 sk.; Her er en Hospitals-Forstander som iblant Byens Borgerskab udvælges. Bygningen er anseelig og beqvem, og Stiftelsen er skeed med et got og vel understøttet Overlæg.

Uden for Gade-Døren staaer en Fattig-Basse, hvori Veltænkende og Gavmilde giver ved indfaldende Lejligheder og de som paa Guds Vegne ansee Enkernes og de Faderløses Omstændigheder med følsomme Hierter. Jeg tror at min Far-Fader givet med andre til denne Stiftelse en Capital, og at Hans Arvinger og Afkom haver ved givne Lejligheder en Slags Ret til at foreslaae en fattig-Lem der at imodtage.

Hospitalets Jordegods

a) I Vestre Præstholt i Næss Herret 4 Mæhler, heraf Aarlig 1 Rd " "
I lille Meelfald i Mælum Sogn, 1 Td: med Bøxel 2 Rd 1 Mk. "

b) Husmands-Pladser 3 Stykker, deraf Aarlig 2 Rd " 1 sk
Af Torvet samler Byen Aarlig 10 Rd " "

c) Kakkeloven-Leje Aarlig 2 Rd " "

d) Renter af udestaaende Capitaler

e) For Ægteskabs-Bevilgninger

f) Af Kirke-Blokken

g) Af Hospitals-Blokken

h) Af Toldbod-Blokken

i) Idømmende Bøder

1766 var kuns 10 Lemmer, af hvilke de 3 nød Maanedlig hver 1 Rd og 7 Stykker hver 48 sk.
1767 var kuns 8 Lemmer, 2 nød Maanedlig 1 Rd, 6 hver 48 sk.

Afgangne Justicie-Raad, Lavmand og Borgemester Greger drog for denne Stiftelse al muelig Omsorg, og blev i Hans Tid fastsat:
1) At 12 Lemmer bestandig skulde underholdes og nyde:
a: Hver Maanedlig 1 Rd 48 sk
b: Til Brændeved Aarlig 3 Rd "
c: Til Slagt Aarlig 1 Rd "

Derimod ophørte, hvad de forhen fik af Blokkerne, som nu tages til Indtægt. Denne Indretning skede den 1te Januarii 1768.

1766 den 22de Julii blev den første Grund-Steen lagt til det nye Hospital.
1766 den 31te December, var Hospitalets beholdne Fond 4963 Rd. 2 Mk. 16 sk.
1766 & 67 byggedes det nye Hospital som i alt kostede 2667 Rd. 1 Mk. 1 sk.

Det er En Etagie Bygning af 12 Værelser med en Gang tvers igiennem Huset; her ere tvende Skorstene og de fornødne Bager-Ovne; 9 Værelser med 2 Etagie Kakkelovne udi, beboes; Et er til Prædiken og Bønholdelse og 2 til Kiøkkener; oppe i Gavlen kan indredes Værelse; her er et Vedeskiul og en Urter-Have.

Justicie-Raad Greger fik, ved et bevægeligt Brev til Borgerne den betalte Baraque-Skat som ellers Byen skulde betales tilbage og nu blev givet til Hospitalet, som beløb sig til: ----- 3353 Rd 1 Mk 22 sk
1767 var Fonden 7359 Rd. 1 Mk. 13 sk
1768 ligesaa 7432 Rd. " 23 sk
1780 var ligesaa 8936 Rd " 11 sk

Man seer heraf dette Hospitals Vigtighed og store Nytte, og, at denne Stiftelses Vedligeholdelse er sørget for med et got Overlæg og med den tilbørlige Aarvaagenhed, og da bemeldte afgangne Borgemester Greger ved den ovenmeldte Bevægelige og rørende Forestilling fik indsamlet en Capital til denne Stiftelses Understøttelse af 3553 Rd 1 Mk 22 sk, bør Hans Navn med Erkiendtlighed altid erindres.