Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Byens Øvrighed og Rettergang

Forhen vare her President, Borgemester og Raadmænd, og for saa vidt som til deels findes i Skifte-Protocollerne, anføres her:

1) Raadmand Michel Suhm levede 1667
2) Raadmand Hans Iversen, død 1668 Da var Borgemester Casper Barnholt.
3) Borgemester Peder Jensen, død 1676
4) Raadmand Jørgen Hendrichsen, d: 1667
5) Raadm: Cornelius Grinepol , " 1679
6) Raadm: Peder Rasmusen, " 1684
7) Assessor og President Marcus Barnholt, levede 1686
8) Raadmand Hans Falk, levede 1685

1692, vare Raadmænd Falk og Thomas Sommer
1693, nævnes President Barnholt og Raadmænd Baad, Hansen, Falk og Sommer
1694, De samme
1695 den 24de Octob. var President Barnholt den sidste Gang paa Raadstuen.
1696, findes Raadmænd Baad, Hansen og Falk at have været med Sommer.
1696 den 13de Februarii blev publiceret
a) Hercules Weyer som Borgemester den 21de Decembr. 1695.
b) Afgik Han efter Ansøgning at 18de Januar. 1696.
c) Befalling for Raadmand Peder Baad at være Borgemester, af 18de Octobr. 1696
1697, var Borgemester Baad og Raadmand Hansen og Sommer, som døde dette Aars Junii Maaned, i hvis Stæd Flod til Raadmand efter Bestalling af 14de Augusti 1697.
1698, vare Borgemester Baad og Raadmand Hansen og Flod indtil 1705, da døde Baad og i hans Stæd Peder Simonsen den 6te Julii 1705.
1706. Simonsen, Flod og Hansen
1711 i Novembr. døde Flod, og i Hans Stæd Christian Brandt den 17de December 1711.
1716 bleve disse Suspenderede formedelst Cassa-Mangel og Assessor Russel constitueret Magistrat.

Fra 1717 til 1721 var Assessor Russel ene constitueret Magistrat og med Secretair Herman Leopoldus Commissarius at undersøge de Afsattes Forhold som skede 1716, 17 og 19, hvor under Borgemester Simonsen døde 1718.

1722, var Peder Flod og Sommer consitueret i Russels Fraværelse som igien antog samme den 27de Julii samme Aar.

1723 den 11te Februarii mødte Løkke første Gang som Borgemester; 1724 var Han; ligesaa og Sommer Raadmand. 1725 de samme og Niels Hercules Weyer som anden Raadmand der igien udgik 1726 den 7de Februarii, da Lieutenant Bredal blev Raadmand som siden blev Borgemester og ene Magistrat.

Efter ham vare andre udnævnte, som dog ikke antoge Tienesten, men Justice-Raad Benzon var hans Eftermand, som ved at blive Oberbergamts-Assessor gav Stæd for Justice-Raad Jonas Greger, som tillige var Laugmand, og vare begge disse ene Magistrat, ligesaa den nu værende Justice-Raad og Laugmand Hegerup, i hvis Tid er indsat en Raadmand.

Man finder desuden i et gammelt Skiøde udstæd 1676 af Niels Sørensen Adeler, at han da var Ober-Raadmand i Scheen og Dommer i Kragerøe.


Grinepol er feilskrift for "Trinepol"