Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Scheens Præster og de Geistlige

Da haver jeg ingen tilforladelig Underretning om samme, man veed ellers en Mathias Giertsen og en Giert Mathiasen, Nyborg, Hesselberg, Bødker, Bloch, Hiorthøy, den i mange Aar sygelige Residerende Capellan Rose, der formedelst en svagelig Helbred og Alderdom resignerede; Han døde i Efterhøsten 1782 i en høy Alderdom, der i sin Tid været en vel bagavet Mand baade for Alteret og paa Prædikestolen. For nærværende Tid er Hr. Bødker Sogne-Præst og Hr. Galskiøt Residerende Capellan, Han er nu nedsat som Sogne-Præst i Sielland, da i hans Sted er kommet Hr. Blom; Hr. Winther Rector og Klokker, Hr. Monrad Skoleholder i Fattig-Skolen og Levin Organist.

Man holder for at Luften i disse Egne er sund, og Vandet saavel fra Fosserne, Strømmene og den saa kaldede Kalle-Kilde der udspringer af Fieldet er overmaade sundt, behageligt og vederqvægende.

Elven der gaaer op til Scheen var øverst oppe meget fyldt og opgrundet, som ved den her brugende Mudder-Pram er gjort dyb og seilbar, og den optagne Dynd er der siden opfyldet saa der er nu en god Bygnings-Plads.

Fiskerierne ere her paa sine Tider om Aaret overflødige af Lax der fanges med de dertil indrettede Garn, i Tegner og ved at lystres paa Grundene, af skiønne Søe-Aal og Øreder; af Zig og Aborre med Garn, Fiske-Kroge og Voddretter, fanges og paa sine Tider en Mængde; dog er Laxe-Fiskeriet dels til- og dels af-tagende; da naar ikke indfalder betydelige Vandslummer søger Laxen ind i andre Fiorder; Den fanges her baade om Foraaret naar den opgaaer som og om Høsten naar den udgaaer; Den falder federe uden for end her, da Strømmene udmatter den; Den falder her fra 1 til 4 Bismerpunds Vægt. Under Giemsøe Kloster og Graaden ere de beste Fiske-Grunde og Fangste-Tiden er in Junio og lige til Juul: Disse Fiskerier ere for det meste under Forpagtning, og i Graaden ere nu Fiskere der samle levende Fiske og haver dem gaaende levende til Sahl, hvortil Landhusholdnings-Selskabet her ved Belønninger opmuntrer dem. Ligesom det og belønner de Fiskere med Præmier som ved Baade og Læssevis om Vinteren efter Attester levere den meste Fisk til Scheen og Porsgrund.

Foruden det rige Opland Tellemarken, hvorfra nedføres Qvæg og Faar om Høsten til Slagt, føres derfra Els- og Reens-Dyr, Ryper, harer og andet Vildt, Smør, Talg, Byefær-Ost, spæget og røget Kiød og iblant fersk Oxe-Kiød med mere; men Priserne ere nu overdrevne høye og Vilteds Mængde aftager meget, før gav man 4 à 8 s. for en Rype hvorfore nu begiæres 24 à 32 s., for en Hare gaves før 24 s. hvorfore nu begiæres 36 à 50 s. De store Skov-Varmer mener man haver ødelagt og forbrændt en Mængde Æg og Unger. Fra Gierpen Sogn, Slemdal og Solum Sogn indbringes Kalve, Lam, Vildt, Fisk, Brændeved og andre Fornødenheder med Høns-Æg og videre.