Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

Angaaende Bye- og Raadstue-Skrivere

1) Hendrich Mortensen .... 1665
2) Peder Lauridsen............ 1690
3) Owe Daniel Hichman indsat den 27de Junii 1691, død 1713
4) Niels Vindeboe, døde 1731
5) Den forriges Enke efter Kongelig Bevilling af 17de Aug: 1731 at besørge Embedet ved en edsvoren Fuldmegtig, Hun døde 1736, og afstod for Hendes Sviger-Søn, som var
6) Engelbret Hansen, der blev Bye- og Raadstue-Skriver 1733, Han døde 1774.
7) Jochum Bendike den 9de Februarii 1770, som døde den 7de April 1776.
8) Den nu værende Bye- og Raadstue-Skriver Hr. Hans Ejdorff efter Bestalling af 10de Julii 1776; Han er tillige Notarius Publicus.

Der findes i Jurisdictionens ældste Skifte-Protocol antegnet først i Bogen 17de Julii 1666: at Hans Excellence Ulrich Friderich Gyldenløv paa Sorenskriverens og Byeskriverens allerunderdanigste Ansøgning, haver udvirket Kongelig Majestæts naadigste Anordning at de nyelig beskikkede Skifte-Skriveres Bestillinger skulde ophøre og Skifterne forrettes i Kiøbstæderne af Byeskriverne, som før er skeet, hvilken Kongelig Resolution fra Statholderen er communiceret den 18de Maii 1766 paa Forespørgelse af den da værende Borgemester.

Nu bestaaer Magistraten af en Borgemester og en Raadmand, og 1764 blev Lavmandens og Borgemesterens Embeder forenede, i hvilken Forfatning afdøde Justice-Raad Jonas Greger var den første og nu er Justice-Raad og Lavmand Hagerup Borgemester, Hr. Capitaine Hansen Byefoged, Vejer og Maaler samt Postmester. Hr. Mogens Bensen Raadmand. Hr. Ejdorff Bye- og Raadstue-Skriver samt Notarius Publicus.

I Scheen boe disse Procuratorer, Hyphoff som tillige for den Kongelige Ober-Hoff-Ret maae føre Sager og Procurator Lind. Uden for Byen boe Procuratorerne Rougtvedt, Lund, Gassmann og Møller.

Sagerne dømmes først for Bye-Tinget, derefter for Paug-Tinget, hvorfra de indstevnes for Ober-Hoff-Retten.