INGEBORG AKELEYE

 

Ingeborg Akeleye blev født 13de mai 1741 og var av gammel dansk adel. Hendes far, tidligere kommandørkaptein Jens Verner Akeleye, var i 1756 blit overlods i det søndenfjeldske Norge og var bosat i Tønsberg. Det var en mand av tvilsomt moralsk værd.

 

Herman Løvenskiold fra Fossum, hvis bedstefar Herman Leopoldus 6/11 1739 var blit ophøiet i adelsstanden under navnet Løvenskiold, var født noget senere i samme aar, 12/12 1739. Av rygtet kjendte han til frøken Akeleyes store skjønhet; men hende selv kjendte han ikke. Ja, han hadde endnu aldrig set hende, da han, mens, han opholdt sig i Frankrike, tilskrev en ven, sorenskriver Friis, der bodde paa den store gaard Falkensten ved Horten, om han vilde være ham behjælpelig med at indlede en forbindelse med frøken Akeleye med egteskap som formaal. Den sværmende elsker var jo ikke kommen langt ut i aarene og livets erfaringer; men han var da altid en 23 aar. Friis efterkom hans anmodning. Familien Akeleye skulde om en tid reise til Kjøbenhavn og indskibe sig fra bryggen paa Horten. Denne leilighet skulde benyttes. Det var i 1762. Herman Løvenskiold korn hjem og indfandt sig paa Falkensten. Efter forutgaaende avtale med sorenskriver Friis som mellemmand blev de to presentert for hverandre paa Hortens brygge. Der paafulgte saa en længere forhandlimg med faderen; men enden blev, at familien skulde tænke nærmere over det og gi besked fra Kjøbenhavn. Svaret blev gunstig. Den forelskede yngling, som hadde fundet, at virkeligheten stemte med hans forestillinger, reiste snarest mulig ned til Kjøbenhavn, hvor han alt i januar det paafølgende aar blev forenet ved egteskapets baand med gjenstanden for sin kjærlighetsdrøm. Men han kom snart til paa en litet hyggelig maate at vaakne op av sin deilige drøm. Virkelilhetens kolde prosa viste sig. For hele den Akeleyeske familie, den skjønne unge dame iberegnet, hadde det ene bestemmende været, at frieren var meget formuende. Især var saa tilfældet med den tyranniske, griske svigerfar, som temmelig snart vilde ha haand i svigersønnens midler. Det begyndte med, at han forlangte, at Herman Løvenskiold skulde sælge Fossum og i det hele sine eiendomme i hjembygden og bosætte sig hos svigerforældrene i Tønsberg. I dette øiemed indkjøpte svigerfaren paa egen haand en gaard i Tønsberg til bolig for de nygifte. Dette blev dog formeget, likesom Løvenskiold i det hele var ilde tilfreds med sin myndige og egoistiske svigerfar, der da ogsaa paa sin kant blev yderlig misfornøiet og uttalte sig om svigersønnen med største bitterhet. «Monsieur Løvenskiold», sa han saaledes, «er en slet og ilde optugtet dreng.» Det værste var, at han med flid syntes at komme med slike nedsættende uttalelser i datterens nærværelse, likesom hans stadig ogsaa rev ned paa hans familie, hvor han kunde komme til. Det er ikke at undres paa, at omgangen mellem det unge par selv blev, som det sagdes, «koldsindig», især da det ved nærmere bekjendtskap viste sig at være meget litet av aandelige berøringspunkter og gjensidig sympati mellem dem. Efter en større scene endte det med, at Herman Løvenskiold forlot Tønsberg og hus og hustru og reiste hjem til Fossum.

 

Forholdet mellem de to egtefæller kunde vel endnu ha rettet sig, især hvis den unge kone hadde unddrat sig sin fars indflydelse og vogtet sig for andre indflydelser av en endnu farligere beskaffenhet. Hvorledes det var, saa var de to igjen flyttet sammen, idet hustruen var reist efter til Fossum; men til ulykke for dem begge kom Løvenskiold noget senere til igjen at stifte nærmere bekjendtskap med en dansk adelsmand, der rigtignok var en helt anden type end overlodsen Akeleye og meget finere av herkomst. Det var grev Kristian Konrad Danneskiold, der endog var av kongelig oldenburgisk æt; han var nemlig en sønnesøn av statholder Ulrik Fredrik Gyldenløve. Gyldenløve hadde, som bekjendt, oprettet Larviks grevskap. Efter hans død i 1704 gik det over til sønnen Ferdinand Anton «Danneskiold‑Laurvigen», og da han døde i 1754, først til hans ældste søn Fredrik Ludvig, og da han i 1762 var død uten avkom, tilfaldt grevskapet den yngre bror; ovennævnte Kristian Konrad Danneskiold. Han kom ved denne tid op fra Kjøbenhavn og tok ophold paa den gamle «Herregaard» fra Gyldenløves dage eller maaske alt da paa gaarden Gulle Rauan ved Larvik[1].  Den høiadelige greve var en vakker og elegant herre og lik sin bedstefar en stor dameven, forøvrig i det hele en fordærvet og samvittighetsløs person, der med rette hjemme i Danmark gik under navnet «den onde greve». Han var 41 aar, kammerherre, storkors av Danebrog og indehaver av en høi stilling i marinen. Hans hustru Dortea Sofie v. Holstein hadde vært meget ældre end greven, og han hadde utelukkende egtet hende av hensyn til hendes store rigdom. Hun hadde nemlig været hofdame hos dronning Anne Sofie, som ved sin død hadde testamentert hende 50000 riksdaler. Nu var hans frue just død for en kortere tid siden. og saa meget større frihet hadde altsaa den kurtiserende fine hofmand. Bak ryggen paa den troskyldige, visnok litet kløgtige egtemand, der var betat av den nye husvens høie stand, indledet greven et kjærlighetsforhold til den unge, vakre frue. Bekjendtskapet hadde begyndt med et par formelle visiter fra begge sider, men fortsattes som venskap under hyppigere samvær og gjensidige besøk til Fossum og til Rauan. Fru Ingeborg hadde heller ikke været noget stø i morale før, og det var ikke saa meget at undres paa, at den kjække. livlige greve snart tiltalte hende mer end hendes «kedelige» husbond. og fik hende længer avsted end tilbørlig, saa forholdet snart blev til aapenbar forargelse.

 

Grevens løse moral og hans kvindejagt var velbekjendt nok i Kjøbenhavn; men muligvis paa forhaand ubekjendt for Løvenskiold og hans frue, skjønt det er litet rimelig. Greven hadde netop utført en merit i den retning, som alverden talte om, og som just hadde været den nærmeste aarsak til, at han var kommen op til Norge. Har Løvenskiold kjendt noget til dette, saa var hans forhold likeoverfor den berygtede, farlige greve en endnu større daarskap end hans blinde og tankeløse forelskelse i frøken Akeleye. Danneskiold hadde nemlig aaret før dette bekjendtskap mellem greven og familien paa Fossum kom istand, i 1765, bortført den skjønne, attenaarige skuespillerinde Mette Marie Rose og holdt hende indespærret i sit palæ i Kjøbenhavn. Hendes far klaget til kongen, og greven fik ordre til «ufortøvet, inden 3 gange 24 timer», at begive sig til Norge, likesom han lagdes i en vældig mulkt paa 10000 riksdaler for sit forargelige forhold. Den unge skuespillerinde, der nok heller ikke var nogen uskyldig engel, forvistes fra Kjøbenhavn i 2 aar og fik ikke lov til igjen at komme tilbake til scenen. Grev Danneskiolds nye kjærlighetshistorie med Ingeborg Akeleye gav forøvrig anledning til den Kjøbenhavnske vits: «Siden greven ikke kunde plukke rosen, maatte han nøie sig med akeleien.»

 

Ingeborg Akeleyes egteskap med Herman Løvenskiold blev opløst; men det var allikevel ikke dette fruens utilladelige forhold til greven, som egentlig førte til skilsmissen mellem egtefællerne; det var snarere fru Ingeborgs griske far, som vilde benytte sig herav for gjennem en separation muligvis allikevel at faa tak i en større del av svigersønnens penger. Han satte i det øiemed op en separationskontrakt, der gik ut paa, at hans datter skulde faa 16 000 riksdaler av sin mand og derhos den i Tønsberg indkjøpte gaard til sin bolig. Paa den maate vilde overlodsen igjen ha hende hos sig og dermed ogsaa antagelig ha haand over hendes midler. Den bedragne og medgjørlige egtemand lot sig virkelig ogsaa foreløbig bevæge til at gaa med paa dette høist urimelige forlangende, hvorefter hr. Akeleye reiste med datteren til Danmark. Løvenskiolds ven sorenskriver Friis fik dog modificert noget den opstillede pengesum, idet han som godtgjørelse for den ubehagelige juridiske bistand, han ydet Akeleye, fik beløpet nedsat til 13 000 riksdaler, uten at sorenskrieren selv vilde motta noget av det saaledes for Løvenskiold indsparte, da det fra hans side kun var en tjeneste, han ydet sin ulykelige ven. Overenskomsten, der helt gjennem er ganske karakteristisk, begynder saaledes:

 

«Efterat vi underskrevne, jeg Herman Løvenskiold, eier av Fossum jernverk, og jeg Ingeborg Løvenskiold, født Akeleye, fra vores egteskabs begyndelse og nu næsten i trende aar har med taalmodighed, men forgjæves ventet, haabet og av den Høieste tilbedt os, at hjerterne, dem vi paa begge (?) sider rent ud maa tilstaa ikke før, ved eller efter vores bryllupsakts fuldbyrdelse har været sammenknyttede med det kjærlighedsbaand og den overensstemmelse, der kunde gjøre vores egteskab lykkeligt for os selv og fornøieligt for vore venner,» ‑ ‑ saa, saa.

 

Egteskapet blev opløst 31/3 1766, og Løvenskiold forpligtet sig til at overlate sin fraskilte hustru den i Tønsberg indkjøpte gaard samt at betale hende 1000 riksdaler aarlig i 13 aar. Den samvittighetsløse og egoistiske far vilde nu disponere datterens midler og truet hende endog med «hug», som hun skrev til sorenskriver Friis, hvis hun ikke heri føiet ham. Hun forlot da Tonsberg og tok sin tilflugt til sorenskriverens hjem, efterat hendes mor, der ikke i dette stykke holdt med sin mand, flere ganger hadde været ængstelig for, at hun i sin fortvilede stilling skulde berøve sig livet. I en erklæring herom siger sorenskriver Friis bl. a. følgende, efter at ha git en fremstilling av forholdet: «Saaledes er denne ulykkelige frue bleven gift, og da hendes fader ikke reusserede udi (d. e. da det ikke lykkedes hendes far) at faa hendes mand med sine midler under sin direktion, er hun, for at skille manden av med denne kapital, bleven skilt fra sin mand, siden av sin fader haardelig begeignet.»

 

Ved kammerherre Sperlings hjælp ‑ en person av samme kaliber som greven selv ‑ blev grev Danneskiold av den alt halvt sindssyke kong Kristian den syvende igjen kaldt tilbake til Danmark i 1766 og utnævnt til admiral; men da han i denne stilling viste stor udueliglighed og tillike ellers faldt i den ustadige og vilkaarlige konges unaade, blev han paa Struensees foranstaltning i 1770 avsat og i alle fald forbudt at vise sig ved hoffet. Fru Ingeborg, som hadde reist efter ham til Danmark, fulgte ham ogsaa i det følgende aar tilbake til Norge og levde med ham i løs forargelig forbindelse, til greven døde i 1783[2]. Greven hadde git hende løfte om at gifte sig med hende, men vred sig altid fra det. I 1777 testamenterte han hende dog nye 13000 riksdaler, da hun ikke fik flere penger fra sin mand. De skulde utbetales av hans bo, og efter en haard proces med arvingerne fik hun dem ogsaa utbetalt i 1787. Hendes far var da alt død for flere aar siden, i 1772, og hadde i det hele med hensyn til hende ikke utrettet andet end at gjøre sin datter baade brødefuld og til en begyndelse i alle fald ogsaa meget ulykkelig. Fru Ingeborg gik imidlertid videre paa kjærlighetens stier og hadde vistnok alt før grevens død fundet en ny gjenstand for sin kjærlighet. Det var en svensk mand, Karl von Manderfeldt, der ogsaa var en tvilsom person, som titulerte sig dels «landraad», dels «legationssekretær». Hans oprindelige navn var Karl Ingman, og han hadde av forskjellige grunde, specielt paa grund av nogle mislige pengeaffærer, maattet forlate Sverige. Han hadde imidlertid faat lov til at anta det finere navn «von Manderfeldt», blev derefter kjendt med greven, og da han var en meget behagelig selskapsmand, blev han snart omtrent uundværlig for ham, saa han ansatte ham med titel av «intendant» som opsynsmand over sine eiendomme og med 1000 riksdalers aarlig løn. Endnu samme aar, som greven døde, 7/11 1783 giftet fru Ingeborg sig med von Manderfeldt. Hun var da 42 aar, han bare 36. De flyttet først husene paa «Rolighed» ned til bygrænsen, hvor de sattes op igjen og kaldtes «Karlsro». Det blev dog hverken Karls‑ eller Ingeborgsro; ti parret flyttet om en stund ind til Kristiania, hvor de leiet general Mangelsens tidligere gaard («Mangelsgaarden») og førte der «et stort hus».[3]

 

Efterat fru Ingeborg hadde vundet sin proces i 1787, flyttet de saa ned til Kjøbenhavn, hvor de fandt og ikke fandt et nyt «Karlsro» ved Taarbæk. Ogsaa her levet de en tid et selskabelig liv; men nu gik det stadig nedfor med dem. Da fru Ingeborg døde i 1804, 63 aar gammel, var det noksaa smaat for hende, og von Manderfeldt vendte tilbake til Sverige, hvor han døde i Venersborg i 1813, 66 aar gammel. Saavel i Danmark som i Sverige hadde han skaffet sig nogen indtægter ved som politisk agitator at virke for en forening av de skandinaviske riker, med understøttelse en tid fra det svenske hof og en tid fra det danske.

 

Herman Løvenskiold giftet sig senere igjen, men holdt sig nu, klok av skade, paa kjendt grund, idet han egtet Inger Marie Deichman, en datter av oberst Vilhelm Deichman i Solum. I 1793 solgte han Fossum til sin yngre bror Severin og levet nu ogsaa selv sine sidste aar i Solum, nemlig paa Faret utenfor Skien, hvor det nuværende amtssindssykeasyl er bygget. Her døde han i 1799, 60 aar gammel, efter endnu en gang til at ha prøvet egteskapets lykke, nemlig efter sin kones død, med sosteren[4].

 
[1] Gulle Rauan ligger i Hedrum; se Lorens Bergs bok om Hedrum under denne gaard.

[2] Lorens Berg meddeler i boken om Hedrum, at fru Ingeborg i 1770 kjøpte gaarden Gulle Rauan av løitnant Dannenfeldt for 2333 riksdaler. Alt før hadde hun kjøpt en del av, «Smør Rauan» og i 1772 kjøpte hun resten av sidstnævnte gaard og gav tilsammen 930 rdl. f'or den. Endelig kjøpte hun i 1780 den nærliggende gaard Aasildrø for 820 riksdaler. 1771 blev der sat op nye huser paa Gulle Rauan. Den fik samtidig det hyggelige navn «Rolighed», og her døde greven 9/4 1783, 60 aar gammel.

[3] General Johan Mangelsen døde i 1769: men nu er den store gaard, som endnu staar, blit mere svarende til sit almindelige navn, end den dengang var.

[4] Mere om Herman Løvenskiold senere under Fossum gaard. Om Ingeborg Akeleye og von Manderfeldt se mer hos Ludvig Daae, «Det gamle Kristiania». men særlig i et par avhandlinger i Dansk Personalhistorisk tidsskrift, 4de række 3die bind og 6te række 2det bind. Derfra er meget av ovenstaaende hentet.

Tilbake til oversiktenNeste kapittel